Fjellstyremøteprotokoll

2022 Fjellstyremøteprotokoll

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 47/22 t.o.m 52/22.

Dato: 07.12.22.

Tidspunkt: 16:00 – 18:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Anne Kolstad                                                                   medlem

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende medlemmer møtte ikke:

Tromsdal’s forfall meldt så sent at vara ikke ble forsøkt innkallet.

Andre:

Jon Stamnes,                                      Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                               Verdal Fjellstyre

 

 

Sak nr.   47/22                                                                                                 Møtedato: 07.12.2022.

 

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                               Arkiv nr.

                                                                               

Sakstittel: Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 01.09.22 sak 36/22 t.o.m 46/22.

 

Hjemmel: Fjellovens kap IV

 

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 01.09.22 sak 36 /22 t.o.m   46  /22, er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing og er utlagt på fjellstyrets webside.

 

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 01.09.22 sak 36/22 t.o.m.46 /22 godkjennes.

 

Styrets behandling:

Ingen merknader.

 

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 01.09.22 sak 36/22 t.o.m.46 /22 godkjennes, enstemmig vedtak

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                               Verdal Fjellstyre

 

Sak nr.  48/22                                                                                               Møtedato:  07.12.2022

Saksbehandler: Ingeborg Østerås                                                          Arkiv nr.

 

Sakstittel: Leiekontrakt vedr dyrkingsjord i Leksdal statsallmenning til gnr 65/8og 9.

Opprinnelig kontrakt av 08.06.1965 og sist fornyet i leiekontrakt 15.09.1989 med utløp 31.12.2009.

Hjemmel:

Fjellovens §12 om grunndisponering og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning §5

Saksopplysninger:

Det vises til kontraktene av 1965 og 1989, samt Erklæring av 31.05 1968, knytta opp mot kontrakt av 08.06.1965,  om tillatelse til oppføring av arbeidshytte (bu) innenfor dyrkingsparsellen.

Leiekontrakt som ble oppretta i 1989 hadde en leietid på 20 år og med utløp 31.12.2009, og ble ikke fornya.

”Arbeidshytta” som det er gitt erklæring på oppføring antas å ha blitt bygget i slutten ca år 1970. Denne står fortsatt.

I pkt 2 i nevnte leiekontrakt far 1989 står det følgende: Dersom det ikke er jordbruksdrift på parsellen  når 5 år har gått, faller tillatelsen bort. Arbeidshytten må da fjernes. Det samme gjelder om jordbruksdrifta blir liggende nede i 5 år sammenhengende.

Området som i 1965 ble festet bort til dyrkingsjord var på ca 70 da fordelt på ca 45 da myr og 25 da lav produktiv skog i en høyde på ca 450 meter over havet. Området bærer i dag preg av å være urørt og det synes ikke å ha foretatt oppdyrking av noe slag. Det består fortsatt av fastmark med gammel lavproduktiv skog og hellende myr med oppslag av bjørkeskog.

Den omtalte ”arbeidshytta” og et tilhørende utedo/vedbu står som nevnt fortsatt, men er i dårlig forfatning og tyder ikke å ha vært brukt.

Som det går frem saksdokumenter gikk  den siste inngåtte kontrakt ut 31.12.2009. Hverken eier  av 65/8 og 9 eller Statskog har etter den tid foretatt seg noe med hensyn til innholdet i kontaktens bestemmelser med hensyn til pkt 2.

Ordningen med utvisning av dyrkingsjord etter bestemmelsene i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning jfr §5,  ble i 2014 overført fra Statskog  til  Fjellstyret,  og det er årsaken til at Verdal Fjellstyre nå må behandle saken.

 

 

Saksbehandlers vurderinger:

Fjellstyret ble påminnet om saken fra eiendomskons.  Knut Røst i Statskog i 2020, etter hans gjennomgang av ”gamle saker.  Fra Statskog side er Fjellstyret anmodet om å komme med vedtak i saken, spesielt med bakgrunn i at det står en bygning (arbeidshytte) innen det området som det ble inngått feste.

Sett fra saksbehandler side står det klart i kontrakten fra 1989 pkt 2 om hva som må gjøres med  hensyn til hytta:

Dersom det ikke er jordbruksdrift på parsellen når 5 år har gått, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder om jordbruksdrifta blir liggende nede i 5 år sammenhengende. Arbeidshytten må da fjernes.

Siden området ikke er blitt brukt til det formålet  som grunndisponeringen var gitt på, (dyrkingsjord) er det  derved er det ikke behov for å ha ei hytte stående. Når hytta er i tillegg er  i forfall grunnet ingen bruk/vedlikehold forsterker det grunnen til at den må fjernes.

 

Det som kan være alternativ til å pålegge riving og fjerning av hytta, er følgende løsning: Hytta som har stått i over 50 år, den er lite brukt/ikke brukt og ingen har hatt innvendinger i mot den eksistens. Derfor kan eier av 65/8 og 9 oppfordres til søke Verdal kommune om dispensasjon fra gjeldene kommuneplan  (hytta ligger i område som i kommuneplan er NLRF område). Ved positivt vedtak i kommunen  kan  eier så ha mulighet til å få  opprette et ordinært feste på fritidshytte hos Statskog.

Dersom eier av 65/8 og 9 ikke ønsker å søke kommunen  om  dispensasjon fra kommuneplan, må det settes en tidsfrist for når hytta skal være fjernet.

Styrets behandling:

Fjellstyret har fått en klar saksutredning omkring saken, hvor det synes klart bruken av området ikke har vært benyttet i henhold til inngått kontrakt. Siden området ikke er blitt brukt til det formålet  som grunndisponeringen var gitt på, (dyrkingsjord) er det  derved er det ikke behov for å ha ei hytte stående. Når hytta er i tillegg er i forfall grunnet ingen bruk/vedlikehold forsterker det grunnen til at den må fjernes.

Fjellstyret henviser til kontrakten fra 1989 pkt 2, hvor det står om hva som må gjøres med  hensyn til hytta:

Dersom det ikke er jordbruksdrift på parsellen når 5 år har gått, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder om jordbruksdrifta blir liggende nede i 5 år sammenhengende. Arbeidshytten må da fjernes.

Vedtak:

Fjellstyret forholder seg til teksten i kontrakt fra 1989 om at dersom det ikke er jordbruksdrift på parsellen når 5 år har gått, faller tillatelsen bort. Det samme gjelder om jordbruksdrifta blir liggende nede i 5 år sammenhengende. Arbeidshytten må da fjernes. Vedtaket om at hytta må fjernes var enstemmig.

Vedtaket oversendes Statskog, som overtar saken videre.

Møteprotokoll                                                                                               Verdal Fjellstyre

Sak nr.   49/22                                                                                                 Møtedato: 07.12.2022.

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: ”Fornyelse”/opprettelse av avtale vedr gjeterhytte på Dalemsvoll i Leksdal statsallmenning

Hjemmel:

Fjellovens §12 om grunndisponering og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning §5

Saksopplysninger:

Saken dette gjelder er ei gjeterhytte som står på Dalemsvollen i Leksdal statsallmenning . Den er oppført i henhold til avtale av 15.01.1966 mellom Statens skoger og Leksdal Fjellbeitelag. Avtalen fra 1966 var for 20år. Den omfatta også bruk av et  område på 1200 da vest for Dalemsvoll og inngjerding av et område på 30 da rundt Dalemsvoll. Avtalen gikk med andre ord ut i 1986. I 1989 ble det utformet en fornyelse for nye 20 år, for et område på 30 da rundt Dalemsvoll og gjeterhytte  av Statens skoger, men den ble aldri undertegna av Leksdal fjellbeitelag.   Årene har gått. Aktiviteten til Leksdal Fjellbeitelag avtok utover 1990-åra og har ligget nede langt utover i dette århundre. Ved gjennomgang av avtalearkivet  internt i Statskog i 2018, kom det fra eiendomskons Knut Røst en påminnelse, og en anmodning om til Fjellstyret å fatte vedtak i henhold til §5 i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning.

Ordningen med utvisning av gjeterbu etter bestemmelsene i Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning jfr §5,  ble i 2014 overført fra Statskog  til  Fjellstyret,  og det er årsaken til at Verdal Fjellstyre nå må behandle saken.

 

Saksbehandlers vurderinger:

Som nevnt i saksopplysninga har det ikke eksistert noen gyldig avtale verken for areal eller gjeterbu på Dalemsvollen etter 1986. Det er først nå de siste 2-3 år at det har meldt seg nye brukere som har ”gjenopplivet” Leksdal Fjellbeitelag. Viser til bl.a søknad fra laget om støtte til innkjøp av ”Nofencebjeller” og til å fjerne nettinggjerde rundt Dalemsvoll. 

I hvor stor grad de nye brukere av Leksdal fjellbeitelag har behov for gjeterhytte er uviss, da det er lite trolig at de vil ha noen fast gjeter boende på Dalemsvollen slik som i ”gamle dager”. Men hytta står der og er fullt brukbar.  I stedet for gi pålegg om riving og fjerning av gjeterhytta, finner saksbehandler det naturlig å foreslå  at det opprettes en ny avtale mellom grunneier Statskog og Leksdal Fjellbeitelag.

 

Siden Leksdal Fjellbeitelag har fjernet/i ferd med å fjerne nettinggjerde rundt Dalemsvollen, og at de ikke har søkt om noen ny trø med permanent gjerde (nettinggjerde) må dette forholdet holdes utenom en ny avtale for gjeterhytta.  Laget må anmodes om at dersom behovet for ny permanent inngjerding av område, så må dette omsøkes og avtalefetes.

Styrets behandling:

Fjellstyret slutter seg til saksbehandler uttalelse, om i  hvor stor grad de nye brukere av Leksdal fjellbeitelag har behov for gjeterhytte er uviss.  Det er lite trolig at de vil ha noen fast gjeter boende på Dalemsvollen slik som i ”gamle dager”. Men hytta står der og er fullt brukbar.  I stedet for gi pålegg om riving og fjerning av gjeterhytta, finner Fjellstyret det naturlig å foreslå  at det opprettes en ny avtale mellom grunneier Statskog og Leksdal Fjellbeitelag.

Vedtak:

Det opprettes ny avtale mellom Statskog og Leksdal Fjellbeitelag for gjeterhytte på Dalemsvollen. Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket oversendes Statskog, som overtar saken videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.    50/22                                                                                    Møtedato: 07.12.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                     Arkiv nr.

Sakstittel:

Søknad fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) av 12.07.21 om å få ha allerede oppført samletrø for sau stående ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning.

Hjemmel: Fjellovens §12 om grunndisponering og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning §5

Saksopplysninger: SBS henviser til epost av 10.06.21 fra Statskog, hvor de blir henstilt om å søke formelt om tillatelse til bygging av den allerede oppførte samletrøa, slik at saken blir riktig i henhold til lov og forskrift.

I søknaden angir SBS at samletrø ble oppført tidlig på 2000-tallet og senere utvidet, siste gang i 2020. De henviser til at de den gangen søkte allmenningstyret i Inndal om tiltaket og fikk tillatelse. SBS beklager nå at dette ikke var rett instans å søke til, og at de ikke bevist har tatt seg til rette.

Samletrøa er som nevt allerde oppført og utgjør et areal på totalt ca 2 da, og er fordelt med en halvpart som samleanlegg og den andr halvdel er drivganger/sorteringstrøer.

Saksbehandlers vurderinger:

Søknaden fra SBS er i henhold til seterforskriften sendt på høring til ulike innstanser, samt lagt ut på www.verdalfjellstyre.no med høringsfrist 30.08.21.

På mail den 26.08.21 kom uttalelse fra Statskog som ikke har noen merknader. Etter fristen kom mail fra Stiklestad seterlag (S.s) v Leif J. Berg kom anmerker at samletrøa til SBS kunne ha blitt ”justert moderat” mot veien slik at inngangen til S.s’s planlagte samletrø blir avhjelpet.

Samletrøa er allerede oppført og anlegget er å anse som nødvendig for samling og sortering av sauer for de som har dyr på beite i ”Sørfjella”. Det må bemerkes at SBS`s samletrø og Stiklestad seterlags samletrø (behandlet og godkjent i fjellstyre sak 27/21) vil grense mot hverandre på østsida av Kavelbruveien. Det må fortsettes at SBS samarbeider med S.s for  eventuelle justeringer mot Kavelbruveien.

 

Forslag til vedtak:

Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) gir tillatelse til å ha den allerede oppførte samletrøa for sau stående på østsida av Kavelbruvegen, nord for parkeringsplassen.

Arealet som samletrøa utgjør totalt 2 da. Det opprettes avtale for samletrøa med tilhørende kart, og avtalen registreres i Statskogs festeregister.   Dersom SBS sin drift opphører og samletrøa ikke lenger blir i bruk må trøa fjernes og området ryddes.    

Styrets behandling:

Saken ble utlagt på www.verdalfjellstyre.no med frist til 30.08.21 kl. 24:00 for eventuelle merknader. Ingen merknader som er i mot anleggelsen av samletrø er innkommet.

Fjellstyret ser klart behovet for Sørfjella bruksbrettigede saubeitelag  i  å ha samletrø for sauer.

Vedtak:

Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) gis tillatelse til å ha samletrø for sau, på østsida av Kavelbruvegen, nord for parkeringsplassen.

Arealet som samletrøa utgjør totalt 2 da. Det opprettes avtale for samletrøa med tilhørende kart, og avtalen registreres i Statskogs festeregister.   Dersom SBS sin drift opphører og samletrøa ikke lenger blir i bruk må trøa fjernes og området ryddes. Vedtaket var enstemmig.

Vedtaket oversendes Statskog, som overtar saken videre.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 51/22.                                                                                                Møte 07.12.2022

Orienteringssaker.

 1. Ingeborg Østerås orienterte om ”Tromsdalsaken” omkring denne pr dato. Frist for rettslig skjønn gikk ut i sept/okt 2022, men er blitt forlenget til 30.06.2023. Leder har vært i møte med allmenningstyret, adv Gresset og Statskog. Har da fått orientering om arbeidet med å finne erstatningsareal, men ingen løsning pr i dag. Adv Gresset har sendt brev til Statskog hvor han har bedt om å få refundert fjellstyrets advokatutgifer fra Statskog
 2. Mobildekning i fjellet jfr sak 39/22. Østerås har sendt brev til Verdal kommune.
 3. Brev av 30.08.22 fra Verdal kommune om behandling av fjellstyrets regnskap for 2021.
 4. Daglig leder refererte avskyting av elg på statsallmenningene pr dato.
 5. Daglig leder la fram og refererte statistikk på grunnlag av innkommne rapporter fra tidligjakt i september 2022.
 6. Terje Aksnes og Anne Kolstad referte fra Naturdatas viltkonferanse på Stjørdal 10.-11.11.22
 7. Daglig leder informerte om arbeide siden forrige møte:

  Inne: Utsteding av jaktkort for jegere til tidligjakt i sept. Reg av rapportering av jaktres. og purring samme for oppsett av stat. for tidligjakta. Faste kontordager på tirsdager siden sept. Lagt ut innlegg på facebook siden 11.10. Forøvring ordnært kontorarb. Utsteding av grunneiertillatelse vedr vinterens snøscooterkjøring til hytteeiere.

  Ute: Oppsyn og tilsyn i forbindelse høstens småviltjakt og storviltjakt. Generelt grunnoppsyn og tatt bilder for facebookinnlegg. Fjellstyrehytter: Tilsyn, dasstømming, rydddig, fliing og søppelhenting fra hytter. Graving og nedsetting av fundament for ny vedbu Grønningen. Oppdrag rovviltkontakt for SNO.

 8. Oppstartmøte vedr utredning av utvidelse av Kaldvassmyra naturreservat i Ramsås statsallm. Leder deltok sammen med L. Bergli fra Statskog. Kan gi innspill innen 01.02.23. Vurderer fellesmøte med Statskog og Ramsås allmstyre.

Sak 52/22.

Eventuelt

Spørsmål om årets hytteutleie besvart med at det har vært et normalår, men mindre pågang enn ”coronaåret 2020”.

Synspunkter omkring kvote for rådyr og forholdet omkring jakttid/samjakt, diskutert.

 

2022 Fjellstyremøteprotokoll

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 36/22 t.o.m 46/22.

Dato: 01.09.22.

Tidspunkt: 14:30 – 18:30

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Anne Kolstad                                                                   medlem

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende medlemmer møtte ikke:

Danielsen forfall meldt så sent at vara ikke ble forsøkt innkallet.

Andre:

Jon Stamnes,                                      Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

 

Innledningsvis på møtet var Anders Børstad fra Værdalsbruket invitert av adm. til å informere fjellstyret i plenum om resultatet av året rypetakst i forbindelse med at VB og Fjellstyret gjennom mange år har hatt tradisjon for samarbeid om  rypetakst i Verdalfjella og å komme fram til felles ”Bag limit”  for årets rypejakt (Kvoter) Resultatet av årets takst viser en overraskende stabil rypestamme. Faktisk har det vært svært stabilt siden 2018.

Børstad ga også Fjellstyret informasjon omkring ny felles bestandsplan for elg for ”Øvre Verdal tildelingsområde” for årene 2022-25.  Planen er godkjent av kommunen. En plan som omfatter Værdalsbruket, private eiendommer og alle statsallmenninger unntatt Volhaug.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 36/22. Møteprotokoll 18.08.22                                                                           Møtedato: 01.09.22.

Sakstittel: Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 18.08.22 sak 25/22 t.o.m 35/22.

 

Hjemmel: Fjellovens kap IV

 

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 18.08.22 sak 24/22 t.o.m 35/22, er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.  Etterpå lagt ut på fjellstyrets webside.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 18.08.22 sak 25/22 t.o.m. 35/22 godkjennes.

 

Styrets behandling:

Ingen merknader.

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 18.08.22 sak 25/22 t.o.m. 35/22 godkjennes, enstemmig.

Protokoll utlegges på www.verdalfjellstyre.no

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 37/22

Sak nr.  37/22                                                                                                   Møtedato: 01.09.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Behandling  tilskuddsøknad  fra Kavelbrua vegforening etter nye opplyninger fra vegforeninga i møte 18.08.22.   Utsatt sak 26/22

 

Hjemmel:  Fjellovens §11

Saksopplysninger:

(Sak 21H/22. Vedtak: Kavelbrua vegforening Ekstraordinært vegvedlikehold 50 000,-     Kr 18 000,- Behandling utsettes inntil flere opplysninger foreligger)

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Ingen

Styrets behandling:

Etter ytterligere opplysninger om drift av Kavelbruvegen, og spesielt om omsøkt prosjekt, innvilges støtte ved at det avsatte beløp i sak 21H/22 kr 18000 gis som tilskudd. Prosjektet det søkes om midler til kommer inn under pkt 1 i retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål. Midlene forutsettes  brukt på den delen av veien som ligger på statsallmenningen.

Vedtak:

Det bevilges kr. 18000 til Kavelbrua vegforening til ekstraordinært vegvedlikehold jfr søknad  Midlene forutsettes brukt på statsallmenningsgrunn, enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.   38/22                                                                                                  Møtedato: 01.09.22

Saksbehandler:                Styret i møtet                                                       Arkiv nr.

Sakstittel: Evaluering av ordning, herunder kriterier for tildeling av tilskudd fra fjellkassen jrf sak 7/22. Utsatt sak 29/22.

Hjemmel:  Fjellovens §11

 

Saksopplysninger:

 

Forslag lagt fram i møte vedtatt enstemmig:

 1. Tilskudd til allmennyttige formål

  Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

   

  Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad

   

  Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

  1.Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.  

  2.Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode kan også tildeles midler.

  3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke. 

   

  Søknaden må inneholde: 

  Beskrivelse av tiltaket 

  Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

  Kostnadsoverslag 

  Finansieringsplan 

  Søknadssum 

  Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.april  2022. 

   

 2. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 150 000  til disposisjon til næringsformål i allmenningsbygdene.  Midlene tildeles etter søknad.

 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

1.Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger. 

2.Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.

3. Investeringstiltak prioriteres.

 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.april  2022 

 

Generelt for begge:

 • Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.

Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

 

Saken legges fram uten innstilling

 

Styrets behandling:

I forbindelse med årets behandling av innkomne søknader om tilskudd tilnæringsformål kom det ikke inn noen søknad ved første søknadsfrist. Fristen ble forlenget med en måned og da kom det inn kun søknad fra en søker. Styret lurer på årsaken til dette, og vil inn før neste utlysning bedre ”markedsføringa” av tilbudet om tilskudd til næringsformål fra fjellkassen, ved å bekjentgjøre tilbudet gjennom kommunen (nyhetsbrev fra landbrukseteaten), bondeorganisasjonene og allmenningstyrer.

Vedtak:

Fjellstyre vil før neste utlysning bedre ”markedsføringa” av tilbudet om tilskudd til næringsformål fra fjellkassen, ved å bekjentgjøre tilbudet foruten egen webside også gjennom kommunen, og direkte til bondeorganisasjonene og allmenningstyrer. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

Sak 39/22.                                                                                                                     Møte 01.09.2022

Mobildekning i fjellet, jfr sak 24/22. Utsatt sak 30/22

· Mobildekning i fjell og utmark generelt og statsallmenninger spesielt:

styret har tidligere tatt dette opp, men vår oppfatning er at det ikke skjer mye mht mobildekning i fjellet i Verdal. Styret mener dette er en viktig sak for alle som ferdes i fjellet (HMS) og for å kunne bruke nyeste innen teknologi for tilsyn med bufe i utmark. Fjellstyret ønsker å stå i spissen for en offensiv for om mulig å påvirke til at god mobildekning blir en realitet. Styret mener imidlertid at det vil være en fordel at det er en bred allianse som står bak, og ber

lag og foreninger i Verdal og ber om tilbakemelding fra dem innen 18.august om de ønsker å støtte vårt arbeide med å få til mobildekning i fjellet i Verdal. Dette for at vi på neste styremøte kan vurdere videre henvendelser for å søke å få gjennomføring.

Saksopplysning.

(Beslutting  i fjellstyremøtet 07.07.22 er sendt Verdal kommune, Værdalsbruket, Verdal bondelag, Vuku Landbrukslag, Verdal jeger og fikserforening, Verdal Røde kors)

Det er mottatt tilbakemelding fra Grønningen Hytteeierforening og Verdal jeger og fisk. Finnvola øst hytteeierforening. Verdal bondelag, Vuku Landsbrukslag, Verdal Røde kors og Verdal kommune  om at de alle støtter fjellstyret

Styrets behandling:

Fjellstyret ønsker å være en pådriver for å påvirke til at god mobildekning i fjellet blir en realitet. Fjellstyret vil ta kontakt med Verdal kommune og be om et møte med ordfører/kommunedirektør og be om at det kan bli en framdritsplan for bedring av mobildekning i kommunen, spesielt i fjellområda.

Vedtak:

Leder og daglig leder forfatter et brev til Verdal kommune hvor det redegjøres for saken og bes om et møte med ordfører/ kommunedirektør. Sendes kommunens postmottak. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

Sak 40/22.                                                                                                                        Møte 01.09.2022

 

Fjellstyrets webside  jfr sak 24/22.

·Nettside: oppfattes som lite oversiktlig og styret mener oppdatering bør vurderes. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som inneholder opplysninger om kostnader/fordeler/ulemper med dagens ordning kontra å knytte seg til Norges fjellstyresamband sin ordning med nettside

 

Saksopplysninger

Eventuelt endring av ny leverandør av webside (Gasta media er kontaktet) Gasta media er et firma lokalisert i Sogndal som har utviklet ”malen” NFS og en del andre fjellstyrers websider.

Fjellstyret har vi fått svar fra Gasta med opplysninger om priser etc, ved å velge de som leverandør.

Fjellstyret har hatt Firmanett som leverandør av domene og webside siden ca 2010.

Sidene betraktes som oppdaterte og er i utgangspunktet enkle å redigere. Årlig avgift betales en gang i året og er betalt fram til juli 2023.

Styrets behandling:

Fjellstyret ønsker skifte av leverandør av webside og vil gå benytte samme levrandør som flere andre fjellstyrer, Gasta i Sogndal. Styret aksepter mottatt tilbud fra Gasta om ”ny webside” og flytting av innhold fra nåværende webiside, inkl opplæring og de kostnader i forbindelse med dette, og årlig kostnad til vedlikehold. Det tas sikte på å skifte til ny leverandør innen 30.06.23, og si opp avtalen med Firmanett

Vedtak:

Styret aksepter mottatt tilbud fra Gasta om ”ny webside” av 12.08.22 og flytting av innhold fra nåværende webiside, inkl opplæring og de kostnader i forbindelse med dette, og årlig kostnad til vedlikehold. Det tas sikte på å skifte til Gasta som leverandør av webside innen 30.06.23, og si opp avtalen med Firmanett. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

Sak 41/22.                                                                                                     Møte 01.09.2022

Fjellstyret på ”Facebook”  jfr sak 24/22.

· Facebookdrift: det er få innlegg på facebooksida til Verdal fjellstyre. Styret mener det er uheldig at vi ikke bruker sosiale medier til informasjon ut til brukere av statsallmenningene. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som hvordan drift av sosiale medier kan legges opp.

Saksopplysninger

Daglig leder befatter seg ikke med ”Facebook” og har ikke forslag til annet en at styreleder eller andre i fjellstyrert får fortsette som ansvarlig for Fjellstyrets ”Facebook” side.

Styrets behandling:

Mange fjellstyrer er veldig aktive på sosiale medier f.eks Facebook og Instagram og når gjennom dette ut til brukere av statsallmenningene med informasjon. Styret mener også at Verdal fjellstyre som organisasjon skal tilpasse seg tida vi lever i og bli mer aktive på sosiale medier for å nå ut med informasjon.

Informasjon inklusive bilder, både historisk og om daglig drift, er det sekretariatet/daglig leder som innehar, og styret finner det derfor naturlig at drift av facebookside ligger hos daglig leder.

Daglig leder må tilbys nødvendig opplæring og oppfølging for å kunne drifte dette. Styremedlem Anne Kolstad sa seg villig til å gjennomføre opplæring.

Styret ønsker at det legges ut minimum ett innlegg på facebook pr uke hvor innholdet gjenspeiler daglig drift, informasjon om aktivitet i statsallmenningene (jakt, beite osv) og noe historie.

 Vedtak: 

Daglig leder gis ansvar for drift av Verdal fjellstyre sin facebookside. Styret ber om at det legges ut minimum ett innlegg pr uke. Anne Kolstad har ansvar for opplæring/oppfølging.

Vedtaket var enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

Sak 42/22.                                                                                                    Møte 01.09.2022

Fast kontordag  jfr sak 24/22,

· Åpningstider fjellstyrekontoret: styret er opptatt av at fjellstyret skal være tilgjengelig og yte god service. Styret mener at det bør settes faste åpningstider for fjellstyrekontoret.

Saksopplysninger

Daglig leder foreslår tirsdager som ”fast kontordag”  mellom kl 09:00- 15:00, (forutsatt at ikke andre nødvendig gjøremål må prioriteres.

Styrets behandling:.

Styret slutter seg til forslaget om fast kontordag på tirsdager mellom kl. 09:00 og 15:00 og at annet arbeid legges til andre dager

Vedtak:

Fast kontordag på Fjellstyrekontoret: Tirsdager 09:00-15:00, enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 43/22                                                                                                              Møte 01.09.22

 

Bag limit (Rypekvoter ryper 2022 med bakgrunn i årets takst i samarbeid med Værdalsbruket)

Rypetakst har foregått i tiden 10.-20.08.22. 

Hjemmel: Fjellovens §23

 

Saksopplysninger

 

Vurdering/forslag.

Det vises til vedlagt rapport fra "Hønsefuglportalen" vedr bereginger av rypebestand på grunnlag av årets rypetakst på statsallmenningene og Værdalsbrukets områder.

Med henvsining til rapporten fra Hønsefuglportalen er det to tabeller der (1 og 2) i Tabell 2 står Værdalsbruket  to ganger, øverst er det totale gjennonsnitt for delområda "Verdal Fjellstyre" og  "Værdalsbruket" hvor takstene har foregått.

Som tidligere har undertegnede hatt kontakt med Anderes Børstad i VB og hørt hans bestraktninger om resultatet av årets takst sammenlignet med tidligere år.

Børstad sier at dette året er å betrakte  som et normalår, tatt sommerens klima i betraktning. Dette året er det 5.året at det ligger "bra" an for rypebestanden i Verdal, med bakgrunn i rypetaksten. Både med bakgrunn i gjennomsnittlig tetthet av ryper pr km2, tetthet av voksenfugl og gjennomsnittlig kyllingproduksjon er det  ingen behov for endringer med hensyn til forslag til kvoter.  

Som før samarbeider statsallmenningene og Værdalsbruket om årets rypekvote og med bakgrunn i uttalelse fra VB foreslås å videreføre kvotene fra 2021 med en dagskvote på max 4 ryper/dag og en sesongkvote på max 16 ryper/jeger.

 

Styrets behandling.

Styret slutter seg til de vurderinger som ligger til grunn for forslaget til kvoter.

Vedtak:

Fjellstyret vedtar å videreføre fjorårets kvoter, ved at kvotene for 2022 med en dagskvote på max 4 ryper/dag og en sesongkvote på max 16 ryper/jeger. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

Sak 44/22

Storviltkvoter 2022 (Fordeling av kvoter til jaktfeltene)

Hjemmel: Fjellovens §23

 

Saksopplysninger:

Jaktfelt i tildelingsområde ”Øvre Verdal - Forslag storviltkvoter 2022.

Jaktfelt                      (Skutt elg 2021)                                                         Kvotefordeling elg 2022.

Leksdal vest               (1 kalv )                                                                          1 kalv         1 valgfri

Leksdal øst-Malså   (2 kalv  2 okse)                                                               1 kalv 1 kvige 2 valgfri

Kverndal                    (1 okse)                                                                           1 kalv           2 valgfri

Inndal                         ( 3 kalv)                                                                           2 kalv           2 valgfri

Hoås                          (2 kalv 1 kvige 1 okse)                                                   2 kalv            2 valgfri

Inn A                         (2 kalv 1 kvige 1 ku  1 okse)                                          2 kalv            2 valgfri

Inn B                          (1 kalv   2 okse)                                                               2 kalv            2 valgfri   

(I 2021 ble ingen hjort felt)

5 dyr av elgkvote foreslås som reservekvote og kan fordeles under jakta dersom kvoter fylles og jaktlag har interesse av mer tildeling.

I tillegg foreslås tildelt 4 valgfri hjort samlet for jaktfelta Leksdal vest, Leksdal øst-Malså, Kverndal, Hoås og Inndal. Kvoten foreslås felles for jaktfelta for dermed ”større” sjanse for at det kan bli felt en hjort.

I øvre Verdal er statsallmenningenes andel av kvote 30 elg/ år av en total årlig kvote 170. Tildeling fordeles på Kalv, Kvige og Valgfri dyr. 2022 er første år i ny planperiode fram til og med 2025.

Jaktfelt i tildelingsområde ”Nedre Verdal”

Jaktfelt                      (Skutt 2021)                                                                   Kvotefordeling 2022.

Volhaug A                  (1 okse)                                                                         1 kalv 1 kvige 1 valgfri

Volhaug B                    0 skutt                                                                                1 kalv               1 valgfri                                 

I nedre Verdal er statsallmenningens andel av kvote 8 elg/ år av en total årlig kvote 100. Tildeling fordeles på Kalv, Kvige og Valgfri dyr. 2022 er første år i ny planperiode fram til og med 2025.

3 dyr av elgkvote foreslås som reservekvote og kan fordeles under jakta dersom kvoter fylles og jaktlag har interesse av mer tildeling.

Forslag til kvoter utlagt på  www.verdalfjellstyre.no /nyheter og sendt jaktledere på mail med frist 29.08.22 for eventuelle merknader.                       

Styrets behandling:

Nasjonal målsetting, Verdal kommunes overordnede mål og Øvre-og Nedre Verdal tildelingsområder sine målsetninger for forvaltning av hjorteviltstammene legges til grunn for tildeling av hjorteviltkvoter i statsallmenningene (SA) i Verdal for perioden 2022-2025. I tillegg mener fjellstyret det er naturlig å ha historikken (spesielt avskyting siste planperiode (type dyr/antall dyr) i bakhodet ved tildeling, sammen med det forhold at tildeling av jakt på statsallmenning foregår hvert 4.år. Tildeling av jaktperiode stemmer ikke overens med bestandsplanperioden. Dette er uheldig mener fjellstyret, og en bør vurdere om en ikke skal søke å få samsvar mellom jaktperiode og bestandsplanperiode når nye jaktperioder skal utlyses. Styret mener at det ville være lettere å tillegge jaktlagene større frihet og ansvar for avskytingen hvis det hadde vært samsvar mellom  jaktperiodene og bestandsplanperiodene.

Hovedtrekk i målsetning til Nedre Verdal tildelingsområde:

 • Forvalte innenfor dagens nivå
 • Forsvarlig alders- og kjønnsstruktur. Høgproduktive hann- og hunndyr skal i størst mulig grad spares
 • Felling av kalv kan erstatte uttak på tvers av alder og kjønn.
 • 3 % av tildeling på 100 dyr holdes tilbake og tildeles ved uttak av «skrapdyr»/skadegjørende elg
 • Ungdyr (kalv + 1.5 år) skal utgjøre min 65 %. Kalv min 35 % av felte dyr. Eldre kyr ikke overstige 15 %. Hanndyr 1,5 år og eldre ikke > 55 %
 • Fokus på å bevare store okser og eldre okser i første periode. Henstilling om opphold i jakta i høgbrunsten

Hovedtrekk i målsetning til Øvre Verdal tildelingsområde:

 • Andelen av voksne okser i bestanden ønskes økt.
 • Målsetting om å redusere, siden stabilisere elgbestanden
 • Kalv uttak på min 45 %. Ungdyr (kalv + 1,5 år)  min 65 %. Hanndyr 1,5 år og eldre ikke > 55 % av felte dyr i perioden

2022 er første del av planperioden, og fjellstyret mener at inntil ¼ av antallet dyr som er tildelt totalt i planperioden kan beskattes i årets jakt. Styret mener imidlertid at en del dyr av den totale kvoten bør være reservedyr som tildeles etter at jaktlagene har fylt tildelt kvote.

For Inn bør tilleggsdyr beskattes i desember eller eventuelt når tekket har begynt for å søke å beskatte trekkelg.

I og med at det ikke er samsvar mellom jaktperiodene og bestandsplanperioden, mener styret en bør være restriktiv med å tildele valgfrie dyr.

 

På bakgrunn av dette ble det i møte foreslått følgende tildeling av elg på jaktfelt i statsallmenning :

 

Jaktfelt                      (Skutt elg 2021)                                                     Kvotefordeling elg 2022.

Leksdal vest               (1 kalv )                                                                 1 kalv   -   1 1,5 år okse =  2 dyr

Leksdal øst-Malså   (2 kalv  2 okse)                                                     2 kalv - 1 Okse - 1 valgfri =  4 dyr

Kverndal                    (1 okse)                                                                 1 kalv   -     1 1,5år okse  = 2 dyr

Inndal                         ( 3 kalv)                                                                 2 kalv    -    1 okse  =    3 dyr

Hoås                          (2 kalv 1 kvige 1 okse)                                         2 kalv -1 kvige - 1 valgfri =  4 dyr

Inn A                         (2 kalv 1 kvige 1 ku  1 okse)                                 2 kalv -1 kvige – 1 valgfri = 4 dyr

Inn B                          (1 kalv   2 okse)                                                      2 kalv- 1 okse 1,5 år- 1 valgfri  =4 dyr

7 dyr av elgkvote foreslås som reservekvote og kan fordeles av fjellstyret under jakta dersom kvoter fylles og jaktlag har interesse av mer tildeling.

FORVALTNING AV HJORT I STATSALLMENNINGER

Av 85 dyr som er tildelt Øvre Verdal tildelingsområde i år, er det 4 dyr tildelt statsallmenningene og som fjellstyre kan fordele. Hjortebestand antas å ha øket, og det er fra kommunens side ønskelig med større uttak. Fjellstyret foreslår derfor å starte hjortejakta 10.09 med følgende fordeling av dyr:

2 kalv, 1 spissbukk og 1 hind samlet for jaktfelta Leksdal vest, Leksdal øst-Malså, Kverndal, Hoås og Inndal. Kvoten foreslås felles for jaktfelta for dermed ”større” sjanse for at det kan bli felt en hjort. Dersom dyrene felles oppfordres jaktlaga til å be om å få felle flere dyr. Fjellstyret vil da søke om tilleggsdyr fra kvoten i tildelingsområdet.

Jaktfelt i tildelingsområde ”Nedre Verdal”

Jaktfelt                      (Skutt 2021)                                                                   Kvotefordeling 2022.

Volhaug A                  (1 okse)                                                                   2 kalv – 1 1,5år okse = 3 dyr

Volhaug B                    0 skutt                                                                           1 kalv    - 1  okse  = 2 dyr                               

3 dyr av elgkvote foreslås som reservekvote og kan fordeles under jakta dersom kvoter fylles og jaktlag har interesse av mer tildeling.

Vedtak:

Ved fylling av kvoter på de ulike jaktfelt kan fjellstyret tildele tilleggsdyr jfr reservekvote. Tilleggsdyr på Inn beskattes i desember eller eventuelt tidligere når trekket av elg har begynt.

Styret vedtar de foreslåtte kvoter av elg og hjort og at jaktstart for hjort i år er fra 10.09.2022. Enstemmig vedtak

 

Sak 45/22.                                                                                                Møte 01.09.2022

Orienteringssaker.

Ingen saker

 

 

Sak 46/22.

Eventuelt

Ingen saker

 

 

 

 

 

 

 

2022 Fjellstyremøteprotokoll

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 25/22 t.o.m 35/22.

Dato: 18.08.22.

Tidspunkt: 16:00 – 18:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Ingeborg Østerås                                                           leder

Anne Kolstad                                                                   medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende medlemmer møtte ikke:

Varamedlem for Kolstad kunne ikke møte.  Østerås forfall meldt så sent at vara ikke ble forsøkt innkallet.

Andre:

Jon Stamnes,                                      Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

Innledningsvis på møte fikk Fjellstyret informasjon fra leder i Kavelbrua vegforening, Harald Røstad. Bakgrunn for dette var at fjellstyret i forbindelse med behandling av sak 21H/22 om tilskudd, ønsket å få flere opplysninger knyttet til søknaden fra vegforeninga.

Kavelbruvegen går fra brua over Inna til Kavelbrua i Inndal statsallm og er på 4,9 km av dette er ca 2/3 på statsallmgrunn.

Røstad ga hadde et innlegg  med ”power pointpresentasjon”, som fjellstyret vil få tilsendt på mail. I første rekke har vegforeninga planer om å få ”pigga” og gravd ny veigrøft fra vei krysset ved Fagerlia og ned til ferista ved Setran. Dette er nødvendig for å prøve å eliminere faren for at veien blir ødelagt av store nedbørsmengder i den bratte bakken opp fra ferista. Det er dette arbeidet som de i år ble søkt om tilskudd fra Fjellkassen,

Arbeidet som det ble søkt om i 2021,(og bevilget tilskudd fra Fjellkassen) vedr utvidelse av parkeringsplass ved Kavelbrua, er kommet i gang ved at det meste av skogen er hogget. For erdigstilling av ny parkering er målet å bli ferdig innen 1.oktober.

Videre framtidige planer for utbedring av Kavelbruvegen er ny veggrøft og ny stikkrenne i ”Annika-dalen” nord for Setran.  Ny vinterparkering på gammel velteplass nord for gammel kvigesamletrø. Ny tt bærelag og toppdekke fra brua over Inna til krysset Åsan/Sneringen. Ny ferist ved Setran  i samarbeid med Sørfjella bruksbr saubeitelag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 25/22. Møteprotokoll 07.07.22  Møtested: Håndverkertorget, møterom. Møtedato: 18.08.22.

Sakstittel: Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 21.04.22 sak 19/22 t.o.m 24/22.

 

Hjemmel: Fjellovens kap IV

 

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 07.07.22 sak 19/22 t.o.m 24/22, er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.  Etterpå lagt ut på fjellstyrets webside.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 07.07.22 sak 19/22 t.o.m. 29/22 godkjennes.

 

Styrets behandling:

Ingen merknader.

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 07.07.22 sak 19/22 t.o.m. 29/22 godkjennes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.   26/22                                                                                                  Møtedato: 18.08.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Behandling  tilskuddsøknad  fra Kavelbrua vegforening på grunnlag av opplyninger.

 

Hjemmel:  Fjellovens §11

Saksopplysninger:

(Sak 21H/22. Vedtak: Kavelbrua vegforening Ekstraordinært vegvedlikehold 50 000,-     Kr 18 000,- Behandling utsettes inntil flere opplysninger foreligger)

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Ingen

 

Styrets behandling:

Saken foreslås utsatt.

 

Vedtak:

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.   27/22                                                                                                  Møtedato: 18.08.22

Saksbehandler:                Jon Stamnes/Einar Tromsdal                    Arkiv nr.

Sakstittel: Behandling av tilskuddsøknad fra Jan E. Kjesbu om tilskudd til vedlikehold hus på Landfallvollen, Leksdal statsallm. (Utsatt i sak 21/22 i påvente av nye opplysninger. Opplysninger fra søker mottatt i mail av 22.07.22.)

Hjemmel:  Fjellovens §11

Saksopplysninger:

Saken ble behandlet i sak 21B/22

Tiltaket vurderes i ordningen Tilskudd til næringsformål/ Ihht retningslinje 3 prioriteres tiltaket ikke.

Behandles ikke, vurderes under næring i sak 22/22

I mail av 22.07.22 har Jan E. Kjesbu opplyst at han selv ikke benytter huset på Landfallvollen,  men at han leier bort jord til  Stian Hårberg, og at det er Hårberg som benytter huset på Landfallvollen i forbindelse med tilsyn av sauer som han har på beitet i statsallmenningen og slipper sammen med andre i regi av Henning og Leksdal saubeitelag.

Bortleie av egen jord/dyrka mark og bortleie av bruksrett i statsallmenning er ikke koblet sammen, i det Fjellovens §2 sier:

Rett som er knytta til jordbrukseigedom kan berre utnyttast så langt det skjer i tilknyting til drifta av eigedomen som jordbruk, og så lenge eigedomen vert driven som jordbruk. Med dei unntak som går fram av lova her, kan slik rett ikkje avhendast, leigast bort eller krevjast avløyst mot vederlag.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Søknaden kan ikke betraktes å komme inn under tilskudd til næringsformål. Det ytes ikke tilskudd omsøkt formål.

 

Styrets behandling:

Styret slutter seg til saksbehandlers vurdering, men legger vekt på at søker ikke benytter seterhuset selv til næringsformål,  bruken betraktes som privat. Private forhold vedrørende hus i statsallmenning prioriteres ikke i kriterier for midler fra fjellstyrekassen.

Vedtak:

Søknaden kan ikke betraktes å komme inn under tilskudd til næringsformål. Det ytes ikke tilskudd omsøkt formål, enstemmig.

Vedtak etter §11 i Fjelloven (Tilskudd) kan ikke påklages.

Sak nr.   28/22                                                                                                  Møtedato: 18.08.22

Saksbehandler:                Jon Stamnes                                            Arkiv nr.

Sakstittel: Klage fra Sigrun Storholmen  av 01.08.22, vedr behandling av søknad om tilskudd til vedlikehold av gamle seterhus på Karmhusvollen i Leksdal statsallm, jfra sak 21F/22

Hjemmel:  Fjellovens §11

Saksopplysninger:  I mail  har Storholmen opplyst at vedlikeholdprosjektet på Karmhusvollen gjelder de gamle seterhua, og ikke det huset som står åpent på for allmennheten. Storholmen har opplyst at arbeidet ikke er starta opp, det er kun noen trær som er hogget i nærheten av vollen, med tanke på bruk, samt noen annet som er fraktet innom til vollen på vinterføre.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Saksbehandler har i forbindelse med sak 21F/22 har tolket opplysninger i søknad fra Storholmen, som om at arbeidet allerede på påbegynt, samt henvist til retningslinjene for tildeling av tilskudd

(Ihht retningslinje 3 prioriteres tiltaket ikke. Tiltaket er også delvis gjennomført.)

Vedtak etter §11 i Fjelloven om ”disponering av midlene i Fjellkassen” (Tilskudd) viser seg  å  ikke kan påklages. (Det var derfor feil opplysning som ble gitt i svar til Storholmen vedr sak 21F/22.)

Storholmens klage inneholder ikke tekst som tolkes som klage, men kun nye opplysninger.

Vedtak i sak 21F/22 foreslås opprettholdt.

Styrets behandling:

Fjellstyret har ingen merknader til saksopplysningene, men vil tilføye at det anser søknaden å  omfatte private forhold omkring vedlikeholdsarbeidet på husa på vollen. Private forhold vedrørende  hus i statsallmenning prioriteres ikke i kriterier for midler fra fjellstyrkassen. Fjellstyret har heller ikke avsatt nok midler til å dekke alle søknader til allmennyttige formål.

 

Vedtak:

Vedtak i sak 21F/22 om ikke å innvilge tilskudd opprettholdes, enstemmig.

 

 

 

 

 

Sak nr.   29/22                                                                                                  Møtedato: 18.08.22

Saksbehandler:                Styret i møtet                                                       Arkiv nr.

Sakstittel: Evaluering av ordning, herunder kriterier for tildeling av tilskudd fra fjellkassen jrf sak 7/22.

Hjemmel:  Fjellovens §11

 

Saksopplysninger:

 

Forslag lagt fram i møte vedtatt enstemmig:

 1. Tilskudd til allmennyttige formål

  Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

   

  Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad

   

  Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

  1.Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.  

  2.Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode kan også tildeles midler.

  3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke. 

   

  Søknaden må inneholde: 

  Beskrivelse av tiltaket 

  Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

  Kostnadsoverslag 

  Finansieringsplan 

  Søknadssum 

  Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.april  2022. 

   

 2. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 150 000  til disposisjon til næringsformål i allmenningsbygdene.  Midlene tildeles etter søknad.

 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

1.Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger. 

2.Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.

3. Investeringstiltak prioriteres.

 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.april  2022 

 

Generelt for begge:

 • Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.

Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

 

Saken legges fram uten innstilling

 

Styrets behandling:

Saken foreslås utsatt.

 

Vedtak:

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 30/22.

Mobildekning i fjellet, jfr sak 24/22.

· Mobildekning i fjell og utmark generelt og statsallmenninger spesielt:

styret har tidligere tatt dette opp, men vår oppfatning er at det ikke skjer mye mht mobildekning i fjellet i Verdal. Styret mener dette er en viktig sak for alle som ferdes i fjellet (HMS) og for å kunne bruke nyeste innen teknologi for tilsyn med bufe i utmark. Fjellstyret ønsker å stå i spissen for en offensiv for om mulig å påvirke til at god mobildekning blir en realitet. Styret mener imidlertid at det vil være en fordel at det er en bred allianse som står bak, og ber

lag og foreninger i Verdal og ber om tilbakemelding fra dem innen 18.august om de ønsker å støtte vårt arbeide med å få til mobildekning i fjellet i Verdal. Dette for at vi på neste styremøte kan vurdere videre henvendelser for å søke å få gjennomføring.

Saksopplysning.

(Beslutting  i fjellstyremøtet 07.07.22 er sendt Verdal kommune, Værdalsbruket, Verdal bondelag, Vuku Landbrukslag, Verdal jeger og fikserforening, Verdal Røde kors)

Pr. i dag 18.08.22 er mottatt tilbakemelding fra Grønningen Hytteeierforening og Verdal jeger ogfisk., Verdal Bondelag, Vuku Landbrukslag, Øystre Finnvola hytteeierforening, Verdal Røde kors. om at de alle støtter fjellstyret. Fra kommunen og Værdalsbruket har det ikke kommet svar

Styrets behandling.

Saken foreslås utsatt.

Vedtak.

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 31/22.

Fjellstyrets webside  jfr sak 24/22.

· Nettside: oppfattes som lite oversiktlig og styret mener oppdatering bør vurderes. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som inneholder opplysninger om kostnader/fordeler/ulemper med dagens ordning kontra å knytte seg til Norges fjellstyresamband sin ordning med nettside

Saksopplysninger.

Eventuelt endring av ny leverandør av webside (Gasta media er kontaktet) Gasta media er et firma lokalisert i Sogndal som har utviklet ”malen” NFS og en del andre fjellstyrers websider. Den 12.08.22 fikk vi fått svar Gasta  med opplysninger om priser etc, ved å velge de som leverandør. Mailen fra Gasta er sendt fjellstyrets medlemmer til orientering

Fjellstyret har hatt Firmanett som leverandør av domene og webside siden ca 2010.

Sidene betraktes som oppdaterte og er i utgangspunktet enkle å redigere. Årlig avgift betales en gang i året og er betalt fram til juni 2023.

 Styrets behandling

Saken foreslås utsatt.

Vedtak.

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 32/22.

Fjellstyret på ”Facebook”  jfr sak 24/22.

· Facebookdrift: det er få innlegg på facebooksida til Verdal fjellstyre. Styret mener det er uheldig at vi ikke bruker sosiale medier til informasjon ut til brukere av statsallmenningene. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som hvordan drift av sosiale medier kan legges opp.

Saksopplysninger

Daglig leder befatter seg ikke med Facebook og har ikke forslag til annet en at styreleder eller andre i fjellstyret får være ansvarlig for  drift  av Fjellstyrets ”Facebook” side.

Styrets behandling

Saken foreslås utsatt.

Vedtak.

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 33/22.

 

Fast kontordag  jfr sak 24/22,

· Åpningstider fjellstyrekontoret: styret er opptatt av at fjellstyret skal være tilgjengelig og yte god service. Styret mener at det bør settes faste åpningstider for fjellstyrekontoret. Daglig leder bes om å le

Saksopplysning

Daglig leder foreslår tirsdager som ”fast kontordag”  mellom kl 09:00- 15:00, (forutsatt at ikke andre nødvendig gjøremål må prioriteres)

 

Styrets behandling

Saken foreslås utsatt.

Vedtak.

Saken utsettes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 34/22

Referatsaker

1.Mail 21.07.22 fra Leksdal jaktskytterlag,med vedlegg av dokumentasjon for utbetaling av tilskudd    jfr sak 21C/22 på kr 5000.

2.Brev av 28.06.22 fra Statskog om utbetaling av tilskudd til refusjon for oppsyn i 2022.

3.Mail av 08.07.22 fra Stiklestad seterlag, rapport om antall kviger sluppet på beite 2022 (134 stk)

4. Revisjonsberetning av 24.06.22 fra Deloitte vedr Fjellstyrets regnskap for 2021.

5. Mail av 24.06.22 til Statskog med oversendelse av revisjonberetning av regnskap for 2021.

6. Mail av 05.08.22 til Verdal kommunestyre med oversendelse av Fjellstyrets regnskap/årsmelding til orientering,

Sakstittel: Orienteringssaker

Hovedtrekk fra drifta - inne

- Ordinært kontorarb. Kontakt med regnskapfører- revisor- henvendleser på tlf/sms –mail fra ”publikim”

-Jaktkort småvilt – utsending av tilbu/- registr av innbet/- påskrift av kort

- Gps koordinater for rypetakslinjer/kontakt med taksører

-Konttakt opp mot Hønsefuglportalen  for å få lagt inn rypetakstlinjer

Hovedtrekk fra drifta – ute

Rovviltkontaktoppdrag, obduksjon- dna innsamling

Generelt grunnoppsyn

Rydding etter hogst Hestgreivollen

Tilsyn hytter

Rydding rundt hytter

Beising vegger/terrasse Finnvolastua

 

 

Sak 35/22.

Eventuelt

Neste fjellstyremøte 01.09.22 kl 18.

Saker: Utsatte saker fra dagens møte samt, storviltkvoter og rypekvoter

 

 

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 19/22 t.o.m 24/22.

Dato: 07.07.22.

Tidspunkt: 16:00 – 18:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Anne Kolstad                                                                   medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Arild Stenberg                                                           personlig varamedlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

 

Andre:

Jon Stamnes, møtte ikke pga ferie                                         Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre

Sak 19/22. Møteprotokoll 21.04.22  Møtested: Håndverkertorget, møterom. Møtedato: 07.07.22.

Sakstittel: Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 21.04.22 sak 15/22 t.o.m 18/22.

Hjemmel: Fjellovens kap IV

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 21.04.22 sak 15/22 t.o.m 18/22, er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.  Etterpå lagt ut på fjellstyrets webside.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 21.04.22 sak 15/22 t.o.m. 18/22 godkjennes.

 

Styrets behandling:

Styret er enig i forslag til vedtak.

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 21.04.22 sak 15/22 t.o.m. 18/22 godkjennes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr. 20/22 Grunneiertillatelse helikoptertransport Gulliksen          Møtedato: 07.07.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                        Arkiv nr.

Sakstittel:    Søknad fra Gulliksen Tømrerservice v/Runar Gulliksen i mail av 22.02.22, om grunneiertillatelse til helikopterlanding hytte tilhørende Lise Olsem/Asgar Liff på nordsida av Grønningen i Hoås statsallm. I forbindelse med bygging av ny hytte er det behov for landing 1 dag i uke 31/22 og inntil 5 dager med landing i perioden senere i august og ut oktober 2022.

Hjemmel: Fjellovens §12, 3.ledd ”Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog, ligg til Fjellstyret.”

Saksopplysninger: Bakgrunnen for søknad om bruk av helikopter og derved behov for grunneiertillatelse til landinger er, at tilsvarende søknad om grunneiertillatelse til landinger i perioden januar og ut mars 2022, jfr vedtak i fjellstyre sak 40/21 ikke kunne benyttes. Dette fordi vinterens snøforhold i Grønningenområdet ikke gjorde det mulig å utføre byggearbeid.

Saksbehandlers vurderinger:

For transport av materiell/utstyr for bygging av hytte på barmark er det av stor betydning at det benyttes lufttransport ved bruk av helikopter, slik som det søkes om.

Søker oppgir som grunn for søknad at planlagt byggearbeid vinteren 2022 ikke lot seg gjennomføre på grunn av store snømengder, og at den gitte grunneiertillatelse fra Fjellstyret for helikopterlanding i sak 40/21, ikke vil bli benyttet. Det angis nå at bygging vil bli startet opp tidlig i august 2022 og at det er behov for 1 dags landing med helikopter i uke 31/22. Videre i perioden senere i august til utgangen av oktober antydes det behov grunneiertillatelse for landing med helikopter inntil 5 dager.

Forslag til vedtak:

Verdal fjellstyre gir Gulliksen Tømrerservice v/Runar Gulliksen med hjemmel i Fjellovens §12. 3ledd, tillatelse for landing med helikopter for transport i forbindelse med bygging på hytte til Lise Olsen/Ansgar Liff på nordsida av Grønningen.

Grunneiertillatelse begrenses til maksimalt 6 selvvalgte dager:

1 dag i uke 31/22 og videre tillatelse til landing inntil 5 dager i perioden senere i august t.o.m 09.09.22 og 26.09.-31.10.22.

Det settes begrensing i helikoptertransport i perioden 15.-31.08.22, ved at det ikke gis grunneiertillatelse for de dager det skal forgå samling av storfe i området. Gulliksen må selv avklare med Stiklestad seterlag angående aktuelle dager.

Lastested for transporten er Kavelbrua i Inndal statsallm. Alternativt lastested kan være Skjetthullet når melkekyrne er tatt ned i slutten av august.

Styrets behandling

Styret er enig i saksbehandlers vurderinger og forslag som også er i tråd med tilsvarende søknader tidligere år.

Vedtak:

Verdal fjellstyre gir Gulliksen Tømrerservice v/Runar Gulliksen med hjemmel i Fjellovens §12. 3ledd, tillatelse for landing med helikopter for transport i forbindelse med bygging på hytte til Lise Olsen/Ansgar Liff på nordsida av Grønningen.

Grunneiertillatelse begrenses til maksimalt 6 selvvalgte dager:

1 dag i uke 31/22 og videre tillatelse til landing inntil 5 dager i perioden senere i august t.o.m 09.09.22 og i perioden 26.09.-31.10.22.

Det settes begrensing i helikoptertransport i perioden 15.-31.08.22, ved at det ikke gis grunneiertillatelse for de dager det skal forgå samling av storfe i området. Gulliksen må selv avklare med Stiklestad seterlag angående aktuelle dager.

Lastested for transporten er Kavelbrua i Inndal statsallm. Alternativt lastested kan være Skjetthullet når melkekyrne er tatt ned.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 21/22.

Søknader om tilskudd allmennyttige formål 2022.                             Møtedato: 07.07.22. 

Saksbehandlere: Anne Kolstad og Ingeborg Østerås

Hjemmel: Fjellovens § 11

Saksopplysninger/ forslag til vedtak:

Det har kommet inn 8 søknader innen fristens utløp. Alle disse søknadene vurderes å tilfredsstille krav til utforming og kan dermed behandles. En av søknadene behandles i stedet vurderes etter ordningen Tilskudd til næringsformål. Totalt omsøkt beløp er kr 157 000,-. I tillegg er det en søknad uten klart definert søknadsbeløp. Total pott til fordeling er inntil kr 50 000,-

Søknadene er behandlet i hht Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål:

1.Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.

2.Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode kan også tildeles midler.

3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke.

I tillegg er følgende tatt med i vurderingen:

· Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.

· Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger

Forslag til vedtak

Dato Søker Formål Søknadsbeløp Innstilling

A 16.03 Vinne Skilag ATV for skiløypepreparering Kr 10 000,- Kr 0,- Innvilges ikke

B 01.04. Jan Erik Kjesbu Tak/kledning på Landfallvollen Kr 5000,- Kr 0,- Behandles ikke

C 06.04. Leksdal jaktskytterlag Vedlikehold skytebane Kr 5000,- Kr 5000,- Innvilges

D 07.04. Stiklestad Skole Skoleforskning sjøørret Kr 7000,- Kr 5000,- Innvilges delvis

E 09.04. Verdal Jeger og fiskerforening Rehabilitering Trapbane Tromsdalen Kr 50 000,- Kr 5000,- Innvilges delvis

F 16.04. Sigrun Storholmen Husene på Karmhusvollen Kr 30 000,- Kr 0 ,- Innvilges ikke

G 27.04. Jakt i Verdal Skuddpremieordning Uspesifisert (10 000,-) Kr 12 000,- Innvilges

H 16.05. Kavelbrua vegforening Ekstraordinært vegvedlikehold 50 000,- Kr 18 000,- Innvilges delvis

Saksbehandlers vurdering

Følgende tiltak innvilges

C. Vedlikehold skytebane.

Tiltaket prioriteres til anlegg og aktivitet tilknyttet jakt i Leksdal og har dermed første prioritet ihht retningslinje 1. Aktiviteten er åpen for alle og søknadssummen er begrenset til utgifter tilknyttet oppgradering/vedlikehold.

G. Jakt i Verdal

Prosjektet har som formål å begrense predasjon på jaktbart vilt. Aktiviteten kan foregå både i og utenfor statsallmenning og støttes av flere aktører. Verdal fjellstyres andel vurderes å gå til aktivitet tilknyttet jakt i statsallmenning og innvilges dermed med første prioritet ihht retningslinje 1. Innvilget beløp økes noe fra 2021.

Følgende tiltak innvilges delvis

H. Ekstraordinært vegvedlikehold av Kavelbruvegen.

Vegen vurderes å være nødvendig for aktiviteter tilknyttet Statsallmenningen og prioriteres derfor med første prioritet ihht retningslinje 1. Det er stor utfart til Kavelbrua og det anses nødvendig å gjøre tiltak.

Tiltaket gjennomføres nedenfor vegskillet, i vegen Åsan. Siden veg og tilhørende drenering ikke er dimensjonert for store nedbørsmengder bør det planlegges tiltak som kan gjøre vegen mer robust og tilpasset forventet klima.

E. Rehabilitering Trapbane Tromsdalen

Skytetreninga som foregår på banen regnes å være en investering tilknyttet jakt både i og utenfor statsallmenning. Fjellstyrets andel regnes å være en liten del som angår jakt i statsallmenning og derfor kan prioriteres ihht retningslinje 1.

D. Skoleforskning sjøørret

Denne investeringen vurderes å kunne bidra til økt kunnskap om naturmangfold og økt interesse for fisk og er derfor et tiltak Verdal Fjellstyre ønsker å støtte. Fjellstyret ønsker at oppvoksende generasjon får større interesse for fisk og fiske siden dette er en aktivitet det ønskes mer av i statsallmenningene. Tiltaket kan relateres til en aktivitet som foregår i statsallmenningene, men kan også prioriteres ihht retningslinje 2 som et tiltak som kommer allmenningsbygda til gode.

Følgende tiltak innvilges ikke

F. Husene på Karmhusvollen

Ihht retningslinje 3 prioriteres tiltaket ikke. Tiltaket er også delvis gjennomført.

B. Tak/kledning på Landfallvollen

Tiltaket vurderes i ordningen Tilskudd til næringsformål/ Ihht retningslinje 3 prioriteres tiltaket ikke.

A. ATV for skiløypepreparering

Siden Fjellstyret har mottatt søknad om beløp flere ganger større enn potten som deles ut er det ikke ønskelig å prioritere tiltak med forbehold.

Frist for gjennomføring og rapportering:

Det leveres en kort rapport med regnskap før utbetaling. Innkjøp av varer dokumenteres med kopi av kvittering.

Styrets vurdering og begrunnelse

Styret mener at hele summen på kr 50 000 bør fordeles.

Styret er stort sett enig i saksbehandlernes vurderinger og forslag, men ønsker å øke tildelingssum til Stiklestad skole og Jakt i Verdal da midler som stilles til rådighet har rom for dette. For å tildele midler til Kavelbruvegen ønsker styret mer informasjon om drift og økonomi for Kavelbruvegen. Representant for Kavelbruvegen inviteres på neste styremøte for å orientere.

Vedtak

Dato      Søker                       Formål Søknadsbeløp                                             Vedtak

A 16.03 Vinne Skilag        ATV for skiløypepreparering Kr 10 000,- Kr 0,-       Innvilges ikke.

B 01.04. Jan Erik Kjesbu   Tak/kledning på Landfallvollen Kr 5000,- Kr 0,-     Behandles ikke, vurderes under næring i sak 22/22

C 06.04. Leksdal jaktskytterlag        Vedlikehold skytebane Kr 5000,-             Kr 5000,- Innvilges.

D 07.04. Stiklestad Skole    Skoleforskning sjøørret Kr 7000,-                          Kr 7000,- Innvilges.

E 09.04. Verdal Jeger og fiskerf.  Rehab. Trapbane Tromsdalen Kr 50 000,-    Kr 5000,- Innvilges delvis.

F 16.04. Sigrun Storholmen       Husene på Karmhusvollen Kr 30 000,-           Kr 0 ,-        Innvilges ikke.

G 27.04. Jakt i Verdal Skuddpremieordning Uspesifisert (10 000,-)                 Kr 15 000,- Innvilges.

H 16.05. Kavelbrua vegforening Ekstraordinært vegvedlikehold 50 000,-     Kr 18 000,- Behandling utsettes inntil flere opplysninger foreligger

Frist for gjennomføring og rapportering:

Det leveres en kort rapport med regnskap før utbetaling. Innkjøp av varer dokumenteres med kopi av kvittering.

 

 

Sak 22/22.

Søknader om tilskudd til næringsformål 2022.                                                    Møtedato: 07.07.22

Saksbehandlere: Jon Stamnes og Einar A. Tromsdal

Før saken ble behandlet i styret ble leder Ingeborg Østerås vurdert som inhabil, og var følgelig ikke med i behandling av sak 22/22

Hjemmel: Fjellovens § 11

Saksopplysninger

Dato              Søker                         Formål                                                               Søknadsum

20.05.        Stiklestad seterlag     Innkjøp av materiell tilFornying av gjerde           16500

                    v/ Leif J. Berg av gjerder rundt hytter på Tortåsen og nye

                     gjerdepåler til sperregjerde Hellbergskardet til  Tronesslettet

                      i Hoås statsallm.

 

20.05.          Stiklestad seterlag Driftstilskudd til gjeting av storfe                             15000

                      v/ Leif J. Berg

Søknaden er to-delt. Første del av søknaden gjelder søknad om tilskudd til innkjøp av gjerdemateriell til fornying av gjerder rundt hytter på Tortåsen, planlagt utført i 2022, samt fornying av gjerdepåler for sperregjerde Hellbergskaret til Tronesslettet i Hoås statsallm. Det siste er planlagt utført i 2023.

Det antydes en samla kostnad for begge gjerdeprosjekt på kr 40000, og det søkes om tilskudd på kr 16500.

Saksbehandlers vurdering

Begge gjerdeprosjekt anses som nødvendig oppgradering av materiell til eksisterende gjerder og saksbehandler går inn for å foreslå at søknadssum på kr 16500 innvilges.

Andre del av søknaden omhandler spørsmål om tilskudd til gjeting av storfe som slippes på fjellbeite i regi av Stiklestad seterlag. Det oppgis i søknaden at de har en utgift på kr 40000/år til gjeting og det søkes om kr 15000 for 2022. Laget angir i søknaden at de er klar over at de her søker om tilskudd til driftsutgifter og ikke til investering, slik det er lagt opp til i fjellstyrets kriterier for tilskudd til næringsformål.

Saksbehandler finner av prinsippielle grunner det ikke riktig å gi støtte til omsøkte formål, som er å anse som ren driftstøtte. Søknaden foreslås derfor avslått.

 

Styrets vurdering/begrunnelse

Styret mener det er beklagelig at det er kommet inn få søknader og at midlene som er stilt til rådighet ikke kommer næringslivet i allmenningsbygdene til gode. Styret må i etterkant vurdere retningslinjer og om potensielle søkere virkelig nåes.

Styret er enig i saksbehandlernes vurderinger og forslag.

Styret er enig i at søknad fra Jan Erik Kjesbu må vurderes under støtte til næringsformål, men ønsker flere opplysninger i før søknad som omhandler støtte til tak/kledning på Landfaldvollen sluttbehandles.

Vedtak

Stiklestad seterlag innvilges støtte til gjerdemateriell på kr 16 500.

Stiklestad seterlag innvilges ikke søknad om støtte til gjeting.

Frist for gjennomføring og rapportering:

Det leveres en kort rapport med regnskap før utbetaling. Innkjøp av varer dokumenteres med kopi av kvittering.

 

Evt tilskudd til Jan Erik Kjesbu stilles i bero inntil ytterligere opplysninger er innhentet mht eierskap og bruk av huset.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak 23/22 Orienteringssaker                                                                         Møtedato: 07.07.22.

· Anne orienterte fra seminar/årsmøte i Norges fjellstyresamband. Anne og Ingeborg (seminar) deltok fra Verdal fjellstyre.

· Rådyrkvoter

· Daglig leder har informert leder om at han har gjennomført rundvasking av Finnvolahytta

 

 

Sak 24/22 Eventuelt

· Mobildekning i fjell og utmark generelt og statsallmenninger spesielt:

styret har tidligere tatt dette opp, men vår oppfatning er at det ikke skjer mye mht mobildekning i fjellet i Verdal. Styret mener dette er en viktig sak for alle som ferdes i fjellet (HMS) og for å kunne bruke nyeste innen teknologi for tilsyn med bufe i utmark. Fjellstyret ønsker å stå i spissen for en offensiv for om mulig å påvirke til at god mobildekning blir en realitet. Styret mener imidlertid at det vil være en fordel at det er en bred allianse som står bak, og ber

lag og foreninger i Verdal og ber om tilbakemelding fra dem innen 18.august om de ønsker å støtte vårt arbeide med å få til mobildekning i fjellet i Verdal. Dette for at vi på neste styremøte kan vurdere videre henvendelser for å søke å få gjennomføring.

· Nettside: oppfattes som lite oversiktlig og styret mener oppdatering bør vurderes. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som inneholder opplysninger om kostnader/fordeler/ulemper med dagens ordning kontra å knytte seg til Norges fjellstyresamband sin ordning med nettside

· Facebookdrift: det er få innlegg på facebooksida til Verdal fjellstyre. Styret mener det er uheldig at vi ikke bruker sosiale medier til informasjon ut til brukere av statsallmenningene. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte som hvordan drift av sosiale medier kan legges opp.

· Åpningstider fjellstyrekontoret: styret er opptatt av at fjellstyret skal være tilgjengelig og yte god service. Styret mener at det bør settes faste åpningstider for fjellstyrekontoret. Daglig leder bes om å legge fram sak i neste styremøte hvor det gjøres vurderinger rundt åpningstider og tilgjengelighet.

· Neste styresmøte: torsdag 18.august

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 15/22 t.o.m 18/22.

Dato: 21.04.22.

Tidspunkt: 18:00 – 21:30

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Anne Kolstad                                                                   medlem

Følgende varamedlemmer møtte:

Arild Stenberg                                                           personlig varamedlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

 

Andre:

Jon Stamnes                                                                    Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

 

Sak nr.   15/22                                                                                                 Møtedato: 21.04.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 03.03.22 sak 05/22 t.o.m 14/22

Hjemmel: Fjellovens kap IV

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 03.03.22 sak 05/22 t.o. m 14/22, er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.  Etterpå lagt ut på fjellstyrets webside.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 03.03.22 sak 05/22 t.o.m. 14/22 godkjennes.

 

Styrets behandling:

Styret er enig i forslag til vedtak.

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 03.03.22 sak 05/22 t.o.m. 14/22 godkjennes, enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.   16/22                                                                                                  Møtedato: 21.04.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2021

Hjemmel: Fjellovens  § 11.

Saksopplysninger:

Viser til vedlegg av årsmelding og regnskap for 2021.

Forslag til tekst til årsmelding er utarbeidet av saksbehandler og sendt leder til gjennomsyn, uten anmerkninger.

Regnskapet for 2021 er som tidligere ført av Verdal driftlag v Roar Forbord.

Regnskapet blir av regnskapskontoret overført til revisjon hos Deloitte, og vi får avvente revisjonsrapport.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Årsmelding foreslås vedtatt, og med forbehold om revisjonens godkjennelse foreslås Fjellstyrets regnskap 2021 vedtatt.

Styrets behandling:

I møte ble årsmelding gjennomgått og noen tilføyninger ble lagt til årsmelding. Regnskapet 2021 ble gjennomgått. Denne viser en samlet inntekt på 1769464 og samlet utgift er på 1455739, hvilket gir et årsresultat på pluss 313725.

 Vedtak:

Årsmelding vedtas og med forbehold om revisjonens godkjennelse vedtas Fjellstyrets regnskap 2021, Vedtak var enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.   Sak 17/22.                                                                                         Møtedato: 21.04.2022

                                                                                                              Arkiv nr.

Sakstittel: Orienteringssaker.

Hovedtrekk fra drifta - inne

Daglig/ordnært kontorbeid

Møteprotokoll siste møte

Saksbehandling

Fullført skriving av årsmelding

Kontakt med regnskapsfører.

Årsmøte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband

Annonsetekst til Innherred om tilskudd fra fjellkassen

 

Hovedtrekk fra drifta – ute

Arbeid på fjellstyrehytter inkl.

snø og isrydding

Frakt av ved til hytter.

Nedtransport av søppel/avfall fra hytter.

Støvsuging/rengjøring av hytte.

Rovviltarbeid for SNO.

Sjekk av Finnvolastua før skoleklasse skal benytte hytta.

Div oppsyn – Generelt grunnoppsyn- Sjekk av hogst Hestgreivoll

 

 I. Østerås:

Møter fysisk og på telefon/teams med adm i NFS , adv Gresseth, allmenninstyre Statskog, Verdalskalk og ordfører, kommuneadv. Verdal kommune  vedr Tromsdalsaken

Annet

Møtereferat fra årsmøte i Nord-Trøndelag fjellstyresamband

 

 

 

Sak nr.   Sak 18/22.                                                                                         Møtedato: 21.04.2022

                                                                                                              Arkiv nr.

Saker behandlet administrativt:

 1. Søknad 25.02.22 fra Harald Røstad på vegne av Alf Kålen om forlenget grunneiertillatelse for kjøring med snøscooter etter 15.04 i forbindelese med innvendig snekkerarbeid på hytte ved Grønningen.

  Saken ble forelagt fjellstyrets medlemmer på mail. Med bakgrunn i tilbakemelding fra Reindrifta om at de har rein i området og at kalving nærmer seg gis ikke forlenget grunneiertillatelse.Fjellstyret vise også til at det er hensynet til rein og kalving, som er bakgrunn for at kommunen har satt 15.04 som sluttdato for dispensasjon i  den innværende prøveperiode, som gir hytteeiere anledning til å benytte egen scooter til transport av utstyr og bagasje. Eventuelt behov for transport etter 15.04 henvises til leiekjører som kan kjøre ut april måned.

   

 2. Søknad 05.04.22 fra Ola Lerfald om grunneiertillatelse til bruk av snøscooter til transport av materialer utstyr i forbindelse med forestående bygging av hytte.

  Uten at det går fram av søknaden blir den tolket som en søknad om grunneiertillatelse etter 15.04. Med bakgrunn i reinsdrifta holdning til søknaden i (sak1) gis det ikke grunniertillatelse til kjøring etter 15.04. Det anmerkes at søker har tidligere fått grunneiertillatelse fram til nevnte dato, samt at han er grunneiertillatelse for å benytte helikopter i senere i år (Fjellstyresak 09/22 av 03.03.22). Eventuelt behov for transport etter 15.04 henvises til leiekjører som kan kjøre ut april måned.

 3. Søknad fra Stian Stensland om spørsmål om mulighet til gratis fiske i forbindelse med isfiskekonkuranse på Skillevatnet i Inn Statsallmenning palmesøndag 10.04.22

Saken ble forelagt fjellstyrets medlemmer på mail.  I tilbakemelding om at ingen medlemmer hadde innvendinger i mot at det gis adgang til gratis i forbindelse med arrangementet. Med dette som bakgrunn gis det gratis fiske forbindelse med isfiskekonkuransen palmesøndag.

 

 

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 05/22 t.o.m 14/22.

Dato: 03.03.22.

Tidspunkt: 18:00 – 21:00

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Anne Kolstad                                                                   medlem

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn                                                                        Funksjon

Følgende varamedlemmer møtte:

Andre:

Jon Stamnes                                                                    Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

 

 

 

 

 

Fjellstyremøte

Sak nr.   05/22                                                                                                  Møtedato: 03.03.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Godkjenning av møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.02.22 sak 01/22 t.o.m 04/22.

 

Hjemmel: Fjellovens kap IV

 

Saksopplysninger:

Møteprotokoll  er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.02.22 sak 01/22 t.o.m 04/22  godkjennes.

 

Styrets behandling:

Vedtak:

Protokoll fra fjellstyremøte 10.02.22 sak 01/22 t.o.m 04/22 godkjennes. Enstemmig.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.    06/22                                                                                            Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Felles fiskekort ”Verdalskortet for innlandsfiske” - prisjustering

 

Hjemmel: Fjellovens § 29, 1.ledd.

Saksopplysninger: Fjellstyret behandlet saken i sak 02/22 på følgende måte:

Fjellstyret støtter enstemmig til forslaget om å justere pris på fiskekortet ”Verdalskortet for innlandsfiske” for 2022: 1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500.  Før endelig vedtak legges saken ut til ettersyn på fjellstyrets webside i 1 uke. Dette for å oppfylle forvaltningslovens regler om varsling av vedtak. Saken behandles deretter elektronisk.

Vedtak: Før endelig vedtak legges saken ut til ettersyn på fjellstyrets webside i 1 uke. Saken behandles deretter elektronisk.

Siden nytt fjellstyremøte blir 03.03.22 legges det opp til å ferdigbehandle saken der i stedet for gjennom elektronisk behandling.

Saken låg ute til ettersyn på fjellstyrets webside i ei uke fra 11.til 18.02 jfr vedtak i sak 02/22.

Ingen anmerkninger innkom.

 Forslag til vedtak:

Ny pris for felles fiskekortet ”Verdalskortet for innlandsfiske” for 2022: 1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500.

Styrets vurderig/begrunnelse:

Forslag til nye priser har ligget ute på fjellstyrets webside, ingen anmerkninger innkommet.

Fjellstyret fastholder vurdering gjort i sak 02/22.

 

Vedtak:

Priser for ”Verdalskortet for innlandsfiske” for 2022: 1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

Sak nr.    07/22                                                                                             Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Disponering av Fjellstyrets midler til allmennyttige/næringsformål i statsallm.

Hjemmel: Fjellovens § 11, 3.ledd

Saksopplysninger: Saken ble behandlet i fjellstyre 10.02.22 sak 03/22 på slik måte:

Fjellstyret mener det er en riktig måte å bruke deler av overskuddet på jfr intensjoner i Fjelloven. Fjellstyret går derfor inn for en tilsvarende ordning for 2022. Til neste fjellstyremøte lager leder, Anne Kolstad og daglig leder forslag til utlysningstekst og tilskuddsbeløp.

Vedtak:

Et enstemmig fjellstyre går inn for en tilsvarende ordning for 2022 som ble gjennomført i 2021. Til neste fjellstyremøte lager leder, Anne Kolstad og daglig leder forslag til utlysningstekst og tilskuddsbeløp.

Pr i dag er det ikke utarbeidet noe forslag ny utlysningstekst og tilskuddbeløp

Forslag til vedtak:

Saken sendes uten forslag til vedtak.

Forslag lagt fram i møte av leder og A. Kolstad

 

 1. Tilskudd til allmennyttige formål

  Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

   

  Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad

   

  Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

  1.Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.  

  2.Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode kan også tildeles midler.

  3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke. 

   

  Søknaden må inneholde: 

  Beskrivelse av tiltaket 

  Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

  Kostnadsoverslag 

  Finansieringsplan 

  Søknadssum 

  Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.april  2022. 

   

 2. Tilskudd til næringsformål

  Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

   

  Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 150 000  til disposisjon til næringsformål i allmenningsbygdene.  Midlene tildeles etter søknad.

   

  Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

  1.Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger. 

  2.Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.

  3. Investeringstiltak prioriteres.

   

  Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

  Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.april  2022 

   

  Generelt for begge:

 • Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.
 • Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger.

   

  Styrets vurdering/begrunnelse:

  Slik økonomien i fjellstyret er, mener styret at det er riktig å bruke handlingsrommet som Fjelloven gir med hensyn til å støtte tiltak for allmennhet og næringsliv i allmenningsbygdene.

   

  Vedtak:

  Forslag lagt fram i møte vedtatt enstemmig:

  1. Tilskudd til allmennyttige formål

  Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

   

  Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. Midlene tildeles etter søknad

   

  Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

  1.Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.  

  2.Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode kan også tildeles midler.

  3. Tiltak på privat eiendom prioriteres ikke. 

   

  Søknaden må inneholde: 

  Beskrivelse av tiltaket 

  Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

  Kostnadsoverslag 

  Finansieringsplan 

  Søknadssum 

  Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.april  2022. 

   

  1. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

Verdal fjellstyre stiller i 2022 inntil kr 150 000  til disposisjon til næringsformål i allmenningsbygdene.  Midlene tildeles etter søknad.

 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

1.Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger. 

2.Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene kan også tildeles midler.

3. Investeringstiltak prioriteres.

 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.april  2022 

 

Generelt for begge:

 • Tiltak som allerede er gjennomført støttes ikke.

Det gis ikke støtte til tiltak som kan dekkes av rettighetsbaserte offentlige støtteordninger

 

 

 

 

 

Sak nr. 08/22                                                                                                           Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel:

Søknad fra Jan I. Bengtsen i mail av 29.01.22, på vegne av familiemedlem om grunneier tillatelse til helikopterlanding ved familienshytte på  nordøstsida av Grønningen i Hoås statsallm. Det søkes om 3 turer (6 landinger) i perioden 15.07-30.11 for årene 2022 og 2023.

Hjemmel: Fjellovens §12, 3.ledd ”Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog, ligg til Fjellstyret.”

Saksopplysninger: Bakgrunnen for søknad om bruk av helikopter og derved behov for grunneiertillatelse til landinger at famliemedlemmen  har en helsetilstand som har  medført nedsatt funksjonsevne og er varig funksjonshemmet.

Saksbehandlers vurderinger:

På bakgrunn av de opplysninger som er gitt fra søkeren om familiemedlemmens sin helsetilstand, om varig funksjonshemning og som dermed ikke er i stand om å gå til/fra  hytta ved Grønningen på barmark. For saksbehandler er dette forholdet kjent fra før, og anbefaler fjellstyret å gi grunneiertillatelse  for helikopterlanding ved Bengtsens hytte.

 

Forslag til vedtak:

Verdal fjellstyre gir Jan Ivan Bengtsen, med hjemmel i Fjellovens §12. 3ledd tillatelse for inntil 3 turer (6landinger) for persontransport med helikopter i tidsrommet 15.07-30.11 for årene 2022 og 2023.

Styrets vurdering/begrunnelse:

Styret støtter saksbehandlers vurderinger, men mener at tillatelse ikke bør gis for mer enn ett år  av gangen. Hvis det fortsatt er aktuelt i 2023, må det søkes på nytt.

 

Vedtak:

Verdal fjellstyre gir Jan Ivan Bengtsen, med hjemmel i Fjellovens §12. 3.ledd tillatelse for inntil 3 turer (6landinger) for persontransport med helikopter i tidsrommet 15.07-30.11 for  2022, ved familiens hytte på nordøst sida Grønningen i Hoås statsallm.  Dette for familiemedlem med funksjonsnedsettelse. Vedtaket var enstemmig.

 

 

Sak nr.    09/22                                                                                             Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

 

Sakstittel:

Søknad fra Ola Lerfald i mail av 26.01.22, om grunneie tillatelse til helikopterlanding ved familiens hytte på vestsida av Grønningen i Hoås statsallm. Det søkes om 25 turer i i forbindlese med bygging på hytta i perioden 15.07-30.09.22 .

Hjemmel: Fjellovens §12, 3.ledd ”Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog, ligg til Fjellstyret.”

Saksopplysninger: Bakgrunnen for søknad om bruk av helikopter og derved behov for grunneiertillatelse til landinger er at Lerfald skal bygge på sin eksisterende hytte.

Saksbehandlers vurderinger:

For transport av materiell/utstyr for bygging av hytte på barmark er det av stor betydning at det benyttes lufttransport ved bruk av helikopter, slik som det søkes om. I søknaden opplyses det om et behov anslagsvis behov for 25 turer. Lastested er antydet Kavelbrua i Inndal statsallm og lossested ved hytta på vestsida av Grønningen. Det søkes om landing i perioden 15.07-30.09.22.

Forslag til vedtak:

Verdal fjellstyre gir Ola Lerfald, med hjemmel i Fjellovens §12. 3ledd, tillatelse for landing for i perioden 15.07 til 30.09 22 for inntil 25 turer med helikopter. Dette  for transport i forbindelse med bygging på hytta på vestsida av Grønningen. Lastested for transporten er Kavelbrua i Inndal statsallm. Alternativt lastested kan være Skjetthullet når melkekyrne er tatt ned i slutten av august.

Behandling:

Forslag til vedtak var lagt ut på fjellstyrets webside for eventuelle merknader. Det innkom to tilbakemeldinger:

Verdal jeger og fiskeforening ønsker ingen helikoptertransport etter 30.08.

Stiklestad seterlag ønsker ikke helikoptertransport i forbindelse med tidspunket for samling av storfe i siste halvdel av august og parkeringsplass ved Kavelbrua må ikke bli fylt opp bygningsmateriell nå kvigene skal tas heim i månedskiftet aug/sept.

 

Styrets vurdering/begrunnelse:

Fjellstyret hadde også i 2021 søknader om helikoptertransport til behandling i dette området.

Fjellstyret ønsker mest mulig lik behandling av slike saker, og viser derfor til de vurderinger som er gjort i tidligere.

På grunnlag av erfaring av fra tidligere år er perioden det søkes om helikoptertransport innenfor det tidsrommet det mange brukere av fjellområdet til friluftsliv, samt beite for sau og storfe. Bufe skal også samles og drives innenfor dette tidsrommet, og på slutten av perioden starter småviltjakta.

For å ta hensyn til de ulike brukergruppene mener fjellstyret også i dette tilfellet  at helikoptertransporten må begrenses til et visst antall dager og begrenses til et bestemt tidsrom. De første 14.dagene av småviltjakta vil fjellstyret skjerme for helikoptertransport. Fjellstyret foreslår at det ikke settes begrensinger for flyging i hele siste halvdel av august, men at det ikke gis grunneiertillatelse  for helikoptertransport  den/de dagene det er storfesamling i området, og at søker har dialog med Stiklestad seterlag slik at han får vite hvilke dager samling skal foregå.

 

Vedtak:

Verdal Fjellstyre gir Ola Lerfald grunneiertillatelse for landing med helikopter i forbindelse med lasting/lossing av materiell/byggevarer ved Kavelbrua i Inndal statsallm og ved sin hytte på vestsida av Grønningen i Hoås statsallm. Dette i perioden 15.07 t.o.m 09.09.22 og 26.-30.09.22.

Det settes begrensing i helikoptertransport i perioden 15.-31.08.22, ved at det ikke gis grunneiertillatelse for de dager det skal forgå samling av storfe i området. Lerfald må selv avklare med Stiklestad seterlag angående aktuelle dager.

Grunneiertillatelse begrenses til maksimalt 6 selvvalgte dager i de nevnte tidsrom. Enstemmig vedtak.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sak nr.    10/22                                                                                             Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel:

Søknad fra elgjaklag Leksdal vest v jaktleder Svein Tyholdt om framflytting av jaktstarttidspunkt til 25.09 for de neste tre år 2022 t.o.m 2024.

Hjemmel: Fjellovens §23. 3ledd om å innskrenke jakttid.

Saksopplysninger: Jaktleder som er søker, har erfaring fra jakt på jaktfelt Leksdal vest gjennom å ha jaktet der 13 år tidligere. Han argumenter med at det erfaringsmessig har vært mer elg i jaktfeltet i siste del av september/begynnelse av oktober enn hva det er fra midten av oktober. Dette har forbindelse med at alle omkringliggende jaktfelt begynner jakt den 25.09 og at det dermed er mer bevegelse i elgbestanden. Andre forhold som jaktleder nevner er at det årlig kommer tamrein fra fjellet og ned i skogen i Leksdalsområdet utover i oktober, noe som gjør elgjakta mer utfordrene. Det vises  videre til de årene hvor snøen kommer tidlig om høsten, som igjen medfører at veien inn i jaktfeltet blir stengt.  I tillegg blir det da kjørt opp skiløyper på vei og i terrenget, og elgjakt kombinert med mange skiløpere er utfordrene.

Det argumenteres til slutt med at det erfaringsvis er lettere å ha fullt mannskap på jaktlaget  med jaktstart 25.09 og dermed at jakta kan være mer effektiv, kontra å begynne 10.10 som er i skolens høstferie.

Saksbehandlers vurderinger:

Det vises til de argumenter som er gitt fra jaktleder i søknaden og har forståelse for disse.

Dersom Fjellstyret er av den oppfatning at jakttida må begrenses på jaktfelt Leksdal vest synes det bedre å innføre en pause i jakta enten fra 2.10- 09.10 eller i den uka (uke 41) som skolen har høstferien .

Forslag til vedtak:

Søknaden til  jaktleder S. Tyholdt om framflytting av jaktstart for elgjakt på jaktfelt Leksdal vest innvilges, og jaktstart for år 2022, 23 og 24 blir 25.09.

Styrets vurdering/begrunnelse:

Verdal Fjellstyre vedtok i 2021 at de jaktfelta som da startet ny 4årsperiode i stasallmenningene fikk starte jakta 10.10. Et hovedargument for dette er å prioritere ro i hovedbrunsten for elgen. I tillegg hensyn til friluftsinteresser og beitenæring i statsallmenning. Fjellstyret mener fortsatt at de nevnte forhold er av vesentlig betydning og ønsker ikke å endre tidspunkt for oppstart av elgjakta.

Vedtak:

Søknaden avslås. Vedtaket i sak 11/21 om jaktstart i Leksdal vest opprettholdes, slik at jaktstart blir 10.10 i åra 2022-2024. Enstemmig vedtak.

 

Sak nr.    11/22                                                                                            Møtedato:03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

 

Sakstittel:

Kommunale målsettinger for hjorteviltforvaltning 2022-2025

Oversendelse fra Verdal kommune av 11.02.22

Saksopplysninger:

Kommunen har sendt ut et forslag til kommunale målsetting for elg-hjort og rådyrforvaltning.

Målsetting for storviltforvaltning:

-Robust stammer med friske dyr av elg, hjort og rådyr som produserer et høstingsverdig 

 overskudd for grunneier, jaktinteresser og som matressurs.

-Negativ trend for slaktvekter og produktivitet hos elg skal stoppes

-Utvikling i bestandene av storvilt må vurderes i forhold til hverandre med hensyn til

  størrelse slik at beitebelastning fra hjorteviltet ikke medfører utarming av

  beitegrunnlag som følge av overbeiting.

-Elg og hjortebestand skal være på et nivå som er akeptabelt i forhold til jord-skogbruk

  naturmangfold og trafikk

- Kommunen ønsker økt kunnskap om elgens og hjortens påvirkning på jord-skogbruk

  når det gjelder beiteskader

- Forvaltning sv elg og hjort skal baseres på kunnskap innhenta ved bruk av sett

   elg/hjort og beitekartlegging.

- Unngå ukontrollert bestandsvekst av rådyr

- Legge til rette for økt avskyting av rådyr, særlig i områder med stor belastning på

  vinterbeite.

- Antallet påkjørsler av rådyr skal reduseres.

 

 

Kommunens  forslag til virkemidler for måloppnåelse:

-Jakt er det viktigste virkemiddel for å styre elg-og hjortebestand.

-For rådyrjakt ønsker kommunen å stimulere grunneierne til å opprette større vald og med

 kvotefr jakt.

-For å øke slaktevekter og kalvproduksjon må gjennomsnittsalder i elgstammen økes. For å

 øke alderen i elgbestand er et høyt uttak av unge dyr en forutsetning.

-Sikre et tilstrekkelig antall store elgokser og store bukker av hjort,  ved å oppfordre valdene

  til å fokuserepå bevaring av store handyr.

-Valdene kan ha ”skrapdyrordning” for å stimulere til økt uttak av små dyr av elg.

- Øke avskyting i områder av elg i områder høyt beitetrykk og negativ utvikling i slaktevekter

  og produktivitet.

-Mindre tildeling elg i områder hvor stammen viser bestandsnedgang og beitegrunnlaget

  tillater det.

- Økt uttak av elg sent i jakta og nært svenskegrensa for å begrense trekkelg som påvirker

  Vinterbeite.

-Skjøtte skogen slik at den gir bedre beitetilgang for elg og hjort.

- Kommunen vil stimulere valdene til å ha felles forvaltningspraksis.

-Henstilling til å ha pause i elgjakta mellom 2.-10.oktober for at elgen skal ha ro i

  høgbrunsten.

 

Bestandsplanbasert forvaltning –

 

-Planperiode på 4 år både for elg og hjort.

 

Krav til bestandsplan

-Vurdering av stammer av elg/hjort i området i forhold til kommunal målsetting.

-Vurdering av hvordan elg/hjortestammer har utvikla seg til foregående planperiode.

-Mål for plan- beskrive tiltak som gjennomføres for at elg/hjortestamme skal

  harmonisere med kommunal målsetting.

-Årlig avskyingsplan som bidrar/holder elg/hjortestamme i område så tett opp mot

  kommunal målsetting som mulig.

-Årlig evaluering av årets jakt opp mot kommuale mål og bestandsplanmål.

-Avskytingsplan for elg skal inneholde følgende dyrekategorier :

   Elg: Kalv. 1,5årog eldre handyr, 1,5 år og eldre hundyr.

   Hjort: Kalv, Spissbukk 1,5 år og eldre hundyr, 2,5år og eldre handyr.

   Årlig planlagt uttak i hver kategori skal oppgi i antall og prosent.

   Avskytingsplan kan deles opp i flere kategorier, men andelen kalv i uttak skal presiseres.

 

Vesentlig  avvik

For elg anser Verdal kommune anser vesentlig av fra plan ved felling av elg over 10% av årlig tildeling. Dersom det skjer kan kommunen gå inn og tildele dyr påfølgende år etter §16 i hjorteviltforskriften.

For hjort anser kommunen vesentlig avvik som avvik over 10% av årlig tildeling. Her kan i derimot inntil 10% av ubenytta årlig kvote overføres til neste år, og dermed kan årlig tildeling overstiges med inntil 10%.

På samme måte som for elg kan kommunen også for hjort gå inn og tildele dyr påfølgende år etter §16 i hjorteviltforskriften dersom avviket blir høyere.

 

Andre mål og retningslinjer

Rapportplikt

-Valdansvarlig pålagt å rapportere fellingsresultat innen 14 dager etter jaktslutt

-Jaktfeltansvarlig skal rapportere sett elg/hjort – eletronisk

-Rådyrrapporter leveres landbrukskontoret

-Kjever av elg/hjort leveres kommune etter nærmere anvisninhg.

 

Ettersøk/fallvilt

-Kommunens fallviltgruppe har ansvar for å ivareta ettersøk når en dag av ettersøk etter

 påskutt dyr har gått ut,

Fellingsavgift

Reguleres årlig i henhold til Miljødir. øvre fastsatte rammer

Saksbehandlers vurderinger:

Saksbehandler har anmerkning til kommunens punkt om ”Avvik, ” og det går ut på at for elg bør teksten være den samme som for avvik vedr hjort som er følgende:

Verdal kommune anser vesentlig avvik som avvik over 10% av årlig tildeling.Det betyr at  inntil 10% av ubenytta årlig kvote overføres til neste år, og at årlig tildeling øverstiges med inntil 10%. Bakgrunnen for å mene dette er at det bør være lik fleksibilitet i årlig tildeling både for elg og hjort, og inntil 10% av ubenytta kvote som overflyttes fra et år til et annet er ikke mye.

For øvrig har saksbehandler ingen kommentar til kommunens målsetting for hjorteviltforvaltning.

 

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag til vedtak.

Styrets vurdering

Fjellstyret støtter i hovedsak kommunens målsetting for hjorteviltforvaltning.

Styret vil imidlertid anbefale kommunen å oppfordre andre grunneiere til å utsette elgjaktstart til 10.10. Hovedbegrunnelse for dette er at elgen bør få fred i hovedbrunstperioden i slutten av september/begynnelse av oktober. Ved ro i denne perioden øker sjansen for tidligere paring som igjen medfører tidligere kalvefødsel året etter.  Dette vil igjen ha betydning for størrelsen på 1,5åringer det påfølgende år.  Hunndyr på 1,5år som på høsten har nådd en levendevekt på ca 300kg*, vil da gjerne vise sin første brunst. Fjellstyret mener også at hensynet til friluftsliv og beitenæring tilsier at elgjaktstart utsetes til 10.10.

*Fakta om elg- Hjorteviltportalen

 

Vedtak:

Som høringsvar oversendes Fjellstyrets vurderinger til kommunen. Enstemmig.

 

 

 

 

 

Sak nr.    12/22                                                                                             Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel:

Offentlig ettersyn- Detaljregulering for Finnvola midtre veg.

Oversendelse fra Verdal kommune av 17.02.22, med høringsfrist 02.04.22

Hjemmel: Fjellovens §12 grunndisponering

Saksopplysninger:

Planforslag som er utarbeidet av Sweco Norge AS, for Finnvola midtre øvre veglag.

Planen omfatter utbygging av kjøreveg for 9 eksiterende hytter i sørvestre del av hyttefeltet Finnvola midtre. Ny vegtrace skal følge eksiterende grusstier og med stikkveger til hyttene. Adkomstveg er 270 m og total lengde på stikkveger til hyttene er 250 m. Det er hytteeierne selv som ønsker etablering av veger.

Saksbehandlers vurderinger:

Planen for kjøreveg til 9 hytter er i et allerede eksisterende hyttefelt og begrensa innenfor et areal på 82 da. Det er berørte hytteeierne som ønsker veg og i hovedsak skal vegtrace følge eksiterende grusstier. Med dette som bakgrunn ser saksbehandler ingen grunn til nærmere vurdering/kommentar til planen.

Forslag til vedtak:

Legges fram uten forslag.

Styrets vurdering/begrunnelse.

Fjellstyret kan ikke se at bygging av vegen har vesentlig betydning for de interesse som styret skal ivareta fordi hyttefeltet er anlagt fra før.

 

Vedtak:

Verdal Fjellstyre har ingen innvendinger mot framføring av veg til 9 eksiterende hytter i sørvestre del av Finnvola Midtre.  Enstemmig.

 

 

 

 

 

Sak nr.    13/22                                                                                            Møtedato: 03.03.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

 

Sakstittel: Ny vedbu Grønningenhytta

Hjemmel: Fjellovens § 35.

Saksopplysninger: Fjellstyre vedtok i sak 09/21 å bygge ny vedbu på Grønningenhytta for få mer plass til ved og utstyr til hytta. Det ble innhentet et pristilbud fra et byggefirma, men fjellstyret ønsket å få tilbud fra flere firma. Et så lite byggeprosjekt som ei lita vedbu og beliggende langt innpå fjellet er det i beste fall bare små byggefirma som er interessert i å ta på seg. Det ble derfor tatt kontakt med tre firma som igjen sa seg interessert i å gi et pristilbud ut fra beskrivelse og enkel tegning.

Pr i dag er det mottatt pristilbud fra to firma. Det ene  fra Musum Byggservice AS på kr 107.105 pluss mva og det andre fra Trio Bygg AS på kr 181.800 pluss mva. Fra det tredje firma er det ikke mottatt noe pristilbud.

Pristilbuda  ble framlagt i møtet.

Forslag til vedtak:

Saken legges fram uten for forslag

Styrets vurdering/begrunnelse:

Styret mener at begge firma som har levert pristilbud er godt skikket til å utføre oppdraget. Tilbud i pris blir derfor avgjørende for valg av firma.

 Fjellstyret inn for å anta det rimeligste pristilbudet, som er fra Musum Byggservice AS v Håkon Musum på kr 107105 pluss mva.

 Daglig leder formidler avgjørelsen til Musum Byggservice AS og avtaler videre framdrift.

Styret mener prosjektet bør ferdigstilles i løpet av sommer/høst 2022.

 

Vedtak:

Fjellstyret vedtar å benytte pristilbudet fra Musum Byggservice AS v Håkon Musum på kr 107105 pluss mva for oppføring av ny vedbu ved Grønningenhytta.  Daglig leder formidler avgjørelsen til Musum Byggservice AS og avtaler videre framdrift. Enstemmig.

 

 

Sak nr.   Sak 14/22.                                                                                        Møtedato: 03.03.2022

                                                                                                              Arkiv nr.

Sakstittel: Orienteringssaker.

Hovedtrekk fra drifta - inne

Daglig/ordnært kontorbeid

Saksbehandling

Påbegynt skriving av årsmelding

Kontakt med regnskapsfører.

Uformelt møte med Statskog/VB

 

Hovedtrekk fra drifta – ute

Arbeid på fjellstyrehytte inkl.

snø og isrydding

Arbeid med ved til hytter.

 

 

 Ingeborg Østerås:

Møte på telefon/teams med adm i NFS og adv Gresseth vedr Tromsdalsaken

Anne Kolstad:

Trekning av skolekonkuranse i forbindelse med Verdal Fjellstyre 100 år i 2021.

Vinner i 9.klasse ble 9 C  ved Verdalsøra ungdomskole. (de var eneste klasse som hadde svart)

Vinner i 6.klasse ble 6 A ved Verdalsøra barnekole ( her var det svar fra to klasser)

 

Mail fra Stian Stensland av 28.02.22 vedr forslag om ”Kjentmannsfiskeren i Verdal” ble referert.

 

 

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 01/22 t.o.m 04/22.

Dato: 10.02.22.

Tidspunkt: 14:00- 15:15 Info fra Verdal kommune vedr storviltjakt og fra  ”Jakt i Verdal” om smårovvilt jakt/fangst

Fra 15:30 -17:30 fjellstyremøte

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Anne Kolstad                                                                   medlem

Følgende medlemmer meldte forfall:

Nils S. Danielsen                                                             medlem

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn                                                                        Funksjon

Følgende varamedlemmer møtte:

Ingen varamedlem møtte, da medlem meldte forfall kl. 13:30.

Andre:

Mads Forsell                                                              Invitert til å gi informasjon fra Verdal kommune

Bjørn Ivar Gomo                                                       Invitert til å gi informasjon fra ”Jakt i Verdal

Jon Stamnes                                                                    Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Informasjon

Fra Verdal Kommune møtte Mads Forsell og gav fjellstyret en gjennomgang av informasjon om siste års storstorviltjakt, spesielt foregående bestandsplanperiode for elg for perioden 2018-21. Han informerte også om kommunal plan med målsetting for storviltjakt for kommende 4 år, 2022 til 2025. Denne vil bli lagt ut til off. ettersyn  og bli utsendt til grunneiere og tildelingsområda Nedre Verdal og Øvre Verdal.

Fra ”Jakt i Verdal” møtte prosjektleder Bjørn Ivar Gomo. Han ga informasjon om prosjektet ”Jakt i Verdal” som ble starta opp i 2018, som har som formål å rette fokus på jakt og fangst på smårovvilt og kråkefugler. I ”Jakt i Verdal” deltar Værdalsbruket, Fjellstyret, Verdal Jeger og Fisk, Inn Trøndelag Fuglehundklubb, samt Verdal kommune som fungere som kasserer/regnskapsanvarlig. ”Jakt i Verdal” har overtatt administrasjonen av den kommunale skuddpremieordningen som var etablert fra før

Fjellstyremøte

Sak nr.   01/22                                                                                                  Møtedato: 10.02.22

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                   Arkiv nr.

Godkjenning av møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.08.21 sak 36/21 t.o.m 42/21, samt godkjenning av møteprotokoll elektronisk møte 25.10.21 sak 43/21.

Hjemmel: Fjellovens kap IV

Saksopplysninger: (Saken utsendt som sak 44/21 til fjellstyremøte 09.12.21 – som ble avlyst)

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 31.08.21 sak 36/21 t.o.m 42/21, godkjenning av samt møteprotokoll elektronisk møte 25.10.21 sak 43/21 samt møteprotokoll  er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.08.21 sak 36/21 t.o.m. 42/31 godkjennes.

Møteprotokoll fra elektronisk møte 25.10.21 sak 43 godkjennes.

Styrets behandling:

En del av teksten i utsendt forslag til møteprotokoll til sak 36/21 ble korrigert. For øvrig ble møteprotoll fra fjellstyremøte 31.08.21 sak 36/21 t.o.m 42/21 godkjent.

Møteprotokoll for sak 43/21, behandlet elektronisk 25.10.21, ble med en korreksjon av vedtaksteksten godkjent.

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.08.21 sak 36/21 t.o.m. 42/31 godkjennes, enstemmig

Møteprotokoll fra elektronisk møte 25.10.21 sak 43 godkjennes. enstemmig

Sak nr.    02/22                                                                                            Møtedato: 10.02.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Felles fiskekort ”Verdalskortet for innlandsfiske” – prisjustering

Hjemmel: Fjellovens § 29, 1.ledd.

Saksopplysninger: Felles fiskekort ”Verdalskortet for innlandsfiske” som er et samarbeid med Værdalsbruket et et felles fiskekort for statsallmenningene i Verdal og Værdalsbrukets eiendommer, unntatt Vera, ble vedtatt innført av Fjellstyret i sak 2/18.

Fiskekort selges via inatur.no og gjennom salgsportal på www.verdalsbruket.no

Fordeling av inntekter er 30% til Fjellstyret og 70 % til Værdalsbruket, med bakgrunn i vannarealer. Prisen på kortet er felles og har vært uendra siden innføringen av fiskekortet i 2018. Pris er: 1 døgns kr 80, 3 døgns kr 100, uke kr 200 årskort (gyldig 365 dager) kr 400

Fra Værdalsbruket har kommet forslag om ny pris: 1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500.

Saksbehandlers vurderinger:

Siden det felles fiskekortet ble innført har det vært kun positive tilbakemeldinger. Prisen på kortet har som nevnt vært uendra siden innføringen i 2018. Pris som står still går i realiteten ned, derfor er forslaget om en økning i pris riktig siden det har gått 4 år.

Det beste å ha en årlig justering i takt med øvrig prisstigning.

Sammenlignet med andre større eiendommer i nabokommunene er de foreslått priser på fiskekort langt under, og godt innenfor de prisrammer for statsallmeninger fastsatt av Miljødirektoratet. 

Forslag til vedtak:

Ny pris for fiskekortet ”Verdalkortet for innlandsfiske” for 2022.

1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500. Det foreslås at fremover i tid må pris justeres årlig.

Styrets behandling/begrunnelse:

Fjellstyret støtter enstemmig til forslaget om å justere pris på fiskekortet ”Verdalskortet for innlandsfiske” for 2022: 1 døgns kr 100, 3 døgns kr 125, uke kr 250 årskort (gyldig 365 dager) kr 500.  Før endelig vedtak legges saken ut til ettersyn på fjellstyrets webside i 1 uke. Dette for å oppfylle forvaltningslovens regler om varsling av vedtak.Saken behandles deretter elektronisk.

Vedtak:

Før endelig vedtak legges saken ut til ettersyn på fjellstyrets webside i 1 uke. Saken behandles deretter elektronisk.

 

Sak nr.    03/22                                                                                             Møtedato: 10.02.2022

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

Sakstittel: Disponering av Fjellstyrets midler til allmennyttige/næringsformål i statsallm.

Hjemmel: Fjellovens § 11, 3.ledd

Saksopplysninger: Fjellstyret vedtok i sak 17 /21:  Den første fjelloven ble vedtatt i 2020. Verdal Fjellstyre hadde sitt første møte 19.mars 1921.

Arbeidsgruppen foreslår å markere at Verdal Fjellstyre har vært i virksomhet i 100 år gjennom å bidra til aktivitet i allmenningene både for bruksberettigede og allmennheten. 

 

 1. Tilskudd til allmennyttige formål

Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

 

Fordeling  av inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. 

 

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

 1. Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m. 
 1. Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode.

 

Søknaden må inneholde: 

Beskrivelse av tiltaket 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

Kostnadsoverslag 

Finansieringsplan 

Søknadssum 

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.mai 2021. 

 

 1. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

Fordeling av inntil kr 150 000 etter søknad til næringsformål i allmenningsbygdene. 

 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger.
 1. Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene

 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.mai 2021 

 

Det innkom søknader fra ulike lag og enkeltpersoner.

I sak 31/21 ble søknader behandlet og følgende søknader ble innvilget: Til allmennyttige formål  i statsallmenningene ble fordelt, slik:

 1. Jakt i Verdal-Skuddpremieordningkr 10 000.
 2. Leksdal allmenningsstyre -Bru over Haukåa ved Høysjøenkr 10 000.
 3. Malsådalens venner – Opprusting/utvidelse av parkeringsplass Malsådalen kr 15 000.
 4. Kavelbrua vegforening- Utvidelse av parkeringsplass ved Kavelbruakr 15 000.

Til næringsformål i statsallmenningene ble  fordelt, slik:

 1. Stiklestad seterlag – Oppføring av ny samletrø for kviger ved Kavelbrua i Inndal kr 35000.
 2. Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag tildeles kr 8000 i tilskudd til sankefeller for sau.

  3.   Leksdal fjellbeitelag innvilges et tilskudd på kr 5000 for rydding av gamle gjerder på

          Dalemsvollen. Videre innvilges Leksdal fjellbeitelag et tilskudd på kr 1000 pr innkjøpt

         ”Nofencebjelle” for inntil 50 slike bjeller. Det vil si inntil kr 50000.

 3. Stiklestad seterlag -Fjerning/riving av eksiterende samletrø sør for Fagerlia i Inndal kr

14800.

Saksbehandlers vurderinger: Kun tilskuddet til ”Jakt i Verdal”  ble krevd utbetalt. Fra de øvrige innvilgede søknader er det ikke mottatt tilbakemeldinger om at omsøkte ferdigstilt. Frist forutbetalingsanmodning og dokumentasjon for gjennomført prosjekt ble  satt til 01.10.2022.  Andre tilbakemeldinger er ikke registrert.

Forslag til vedtak:

Saken fremlegges fram uten forslag.

Styrets behandling/vurdering:

Fjellstyret mener det er en riktig måte å bruke deler av overskuddet på jfr intensjoner i Fjelloven. Fjellstyret går derfor inn for en tilsvarende ordning for 2022. Til neste fjellstyremøte lager leder, Anne Kolstad og daglig leder forslag til utlysningstekst og tilskuddsbeløp.

Vedtak:

Et enstemmig fjellstyre går inn for en tilsvarende ordning for 2022 som ble gjennomført i 2021.        Til neste fjellstyremøte lager leder, Anne Kolstad og daglig leder forslag til utlysningstekst og tilskuddsbeløp.

 

 

Sak nr.   Sak 04/22.                                                                                        Møtedato: 10.02.2022

                                                                                                              Arkiv nr.

Sakstittel: Orienteringssaker

Hovedtrekk fra drifta - inne

-Jaktkort småvilt utsending

-Tilbakemelding/purring småviltrapporter

-Statistikk oppsett småviltrapporter

-Fakturering elgjakt- statistikk elgjakt- rapportering storviltjakt

-Avslutning regnskap 2021

-Bilag til regnskapsfører

Fagsamling Fjelloppsynet Teams

Digitalt E-kurs for rovviltkonkter

Hovedtrekk fra drifta – ute

Småviltjaktstart

Rovviltkontaktoppdrag

Elgjaktstart 25/9

Elgjaktstart 10/10

Oppsyn elgjakt – veiing – kontakt med jaktlaga

Generelt grunnoppsyn

Befaring med Statskog- parkering/samletrøer Kavelbrua

Rydding av skog Hestgreivollen

Tilsyn hytter – fliing/tømming av utedass

Anne Kostad:

Utarbeidet og sendt ut skolekonkuranse til kommunes 6. og 9.klasser i fb. Fjellstyret 100 år

Ingeborg Østerås:

Naturdatas Viltkonferanse Stjørdal Deltakere fra Verdal fjellstyre Kolstad og Østerås

Møte med allmenningstyre Tromsdal (Danielsen, Aksnes og Østerås)og møte med adm. i  Verdal kommune og Tromsdal allm.styre vedr ”Tromsdalssaken” (Aksnes)

Svarmail  til Verdal bruksrettsforening (østerås)

 

Beiterapporter 2021:

Fra Henning og Leksdal saubeitelag over sluppet/tapt sau på beite

Fra Leksdal Fjellbeitelag over sluppet storfe på beite

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 Fjellstyremøteprotokoll

Møteprotokoll                                                                                                          Verdal Fjellstyre

Sak nr.    43/21   Elektronisk sak                                                                                              Møtedato: 25.10.21

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                                                   Arkiv nr.

 

Sakstittel:

Søknad fra Inn Trøndelag fuglehundklubb om bruk av terreng på statsallm for arr. av NM Skog for stående fuglehund i Verdal og flere kommuner 29.-31.10.21

                                                                             

Hjemmel: Lov om hundehold (hundeloven) § 8.

Saksopplysninger:

Inn Trøndelag fuglehundklubb v Geir T. Widerøe, søker i mail av 17.10.21 om bruk av terreng på statsallmenning  for arr. av NM Skog for stående fuglehund i Verdal og flere kommuner 29.-31.10.21.

Klubben opplyser at de har fått overta dette arrangementet fordi det ikke lot seg gjøre å få det til et ”annet sted” i landet i august 2021.

Klubben opplyser at det er ventet 72 startende hunder og at det er størst behov for terreng fredag 29. og lørdag 30.10.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Saksbehandler har hatt kontakt pr telefon med jaktprøveansvarlig i ITFK og gjort vedkommende oppmerksom på at søknaden kommer til fjellstyret i seneste laget, spesielt med tanke at det foregår elgjakt i skogsområdene på statsallmenningene i aktuelt tidsrom. ITKF ble i samtalen gjort oppmerksom på at Fjellstyret er avhengig av ”goodwill” fra jaktlag for å eventuelt gi positiv svar for å benytte arealer av statsallmenning i Verdal.

Etter å ha hatt kontakt med aktuelle jaktledere på statsallmenning pr telefon 18.10.21 kom det fram opplysninger om jaktlagas planlagte elgjakt i tidsrommet som prøven skal avholdes.

Med bakgrunn i disse opplysninger foreslås at Fjellstyret kan gi ITFK anledning til å benytte arealer av statsallmenning i Verdal fredag 29.10.21 på følgende områder:

Hele elgjaktfelt Leksdal vest og Ramsås som er en del av elgjaktfeltet Hoås.

 

 

Styrets behandling:

Saken ble utlagt på www.verdalfellstyre.no med frist til 24.10.21 kl. 24:00 for eventuelle merknader. Ingen merknader er innkommet.

Styret har hatt saken til uttalelse på epost. Fjellstyrets medlemmer gir uttrykk for at søknaden er innkommet svært sent i forhold arrangementsdato. For øvrig slutter fjellstyret seg til forslaget om følgende:

 

Vedtak:

Fjellstyret kan gi ITFK anledning til å benytte arealer av statsallmenning i Verdal fredag 29.10.21 på følgende områder:

Hele elgjaktfelt Leksdal vest og Ramsås som er en del av elgjaktfeltet Hoås.

Vedtaket er fattet med 4 stemmer.  Nils Danielsen har ikke avgitt uttalelse/stemme i saken.

 

Verdal 2510.21

Jon Stamnes

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                            Verdal Fjellstyre

Møtested: Håndverkertorget, møterom.                 

Saknr behandlet: 36/21 t.o.m 42/21.

Dato: 31.08.21.

Tidspunkt: 19:00- 22:15

Følgende medlemmer møtte:

Navn                                                                        Funksjon

Ingeborg Østerås                                                           leder

Terje Aksnes                                                                    nestleder

Einar A. Tromsdal                                                           medlem

Anne Kolstad                                                                   medlem

Nils S. Danielsen                                                             medlem

 

Følgende medlemmer meldte forfall:

Navn                                                                        Funksjon

Følgende medlemmer møtte ikke:

Navn                                                                        Funksjon

 

Følgende varamedlemmer møtte:

Navn                                                                        Møtte for

 

Andre:

Navn                                                                                     Funksjon

Jon Stamnes                                                                    Dagl.leder/Fjelloppsyn

Underskrift:

Vi bekrefter med våre underskrifter at det som er ført på sidene i møteprotokoll er i samsvar med vedtakene på møtet.

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.   36/21                                                                                                                 Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                                                  Arkiv nr.

Saksbehandling

Hjemmel: Fjelloven av 06.06.75 nr 31 kap IV § 8 og 10

Saksopplysninger:

Leder har satt saksbehandling og møteprotokollføring på saklista. Viktig at fjellstyret følger bestemmelsene i forvaltningsloven av 10.02.1967 og følger bestemmelser om forhåndvarsling og kunngjøring av eller melding om fjellstyrevedtak.

For protokollføring innføres bruk av protokoll med ”modell” fra Steinkjer Fjellstyres møtebok.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Styrets behandling/begrunnelse: Varsel om fjellstyresaker legges ut på fjellstyrets hjemmeside www.verdalfjellstyre.no og eventuelle berørte som fjellstyret vet om, gis skriftlig varsel.

Det settes inn annonse i avisa Innherred som henviser publikum til Fjellstyrets hjemmeside.

Annonse gjentas i to utgaver av avisa Innherred. (Annonsert 14.09 og 28.09.2021)

I saksforberedelser og møteprotokoll bør ”mal” for saksbehandling brukes. Det tas utgangspunkt i siste  møtereferat.,  hvorpå daglig leder tilpasser denne.

Det bør også sendes en henvendelse til NFS med forespørsel om slikt finnes/kan utarbeides. Styret mener at bruk av maler for saksbehandling sikrer at det handles i tråd med gjeldene regelverk.

Vedtak:

Varsel om fjellstyresaker legges ut på fjellstyrets hjemmeside www.verdalfjellstyre.no og evetuelle berørte som fjellstyret vet om gis skriftlig varsel, og gis mulighet til å gi uttalelse til varselet.

Det settes inn annonse i avisa Innherred som henviser publikum til Fjellstyrets hjemmeside. Annonse gjentas i to utgaver av avisa Innherred. (Annonsert 14.09 og 28.09.2021)

I saksforberedelser og møteprotokoll bør ”mal” for saksbehandling brukes. Det tas utgangspunkt i siste møte møtereferat,  hvorpå daglig leder tilpasser denne.

Det skal også sendes en henvendelse til NFS med forespørsel om noen mal for saksbehandling  finnes/kan utarbeides.

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.   37/21                                                                                                                 Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                Styret i møte                                                                                                  Arkiv nr.

 

Godkjenning av møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.06.21 sak 23/21 t.o.m 33/21, godkjenning av møteprotokoll elektronisk møte 13.07.21 sak 34/21 samt møteprotokoll elektronisk møte 12.08.21 sak 35/21

Hjemmel: Fjellovens kap IV

 

Saksopplysninger:

Utskrift av protokoll fra fjellstyremøte 28.06.21 sak 23/21 t.o.m 33/21, godkjenning av møteprotokoll elektronisk møte 13.07.21 sak 34/21 samt møteprotokoll elektronisk møte 12.08.21 sak 35/21 er sendt fjellstyremedlemmene på mail til gjennomlesing.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

 

Styrets behandling:

Protokoller fra møtene ble gjennomgått. For protokoll fra møte 28.06.21 ble stil i protokolloppsett  i noen sakene omformet, og tilpasset ”ny stil” i henhold til sak 36/21. Protokoll fra elektroniske møter 13.07.21 og 12.08.21 godkjennes

 

 

Vedtak:

Møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.06.21 sak 23/21 t.o.m 33/21, godkjenning av møteprotokoll elektronisk møte 13.07.21 sak 34/21 samt møteprotokoll elektronisk møte 12.08.21 sak 35/21 enstemmig godkjent.

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.  38/21                                                                                                                  Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                J. Stamnes                                                                                                       Arkiv nr.

 

Klage på tildeling vedr.  fordeling  av alder/kjønn for kvote elg jaktfelt Inn A.

Hjemmel: Fjellovens § 26 og Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Saksopplysninger:

Jaktleder for jaktlaget på jaktfelt Inn A, Thomas Botten påklager i mail av 02.08.21 fordeling av alder/kjønn for kvote elg jaktfelt Inn A. Han henviser til at laget jaktet i Inn for første gang i 2020 og hadde da en tildeling på 1 okse (1,5 år og eldre, 1 kvige (1,5 år) og 2 kalver. De felte en liten okse på 1,5 år og 3 kalver, 100% unge dyr. De finner det urimelig at de i 2021 blir tildelt 1 okse på 1,5år, 1 ku på 1,5år og 3 kalver. De gis ikke anledning til å kunne jakte på en eldre okse. I klagen ber de om at fjellstyret omgjør tildeling til 1 voksent dyr, til fordel for en kalv eller en 1,5åring.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

I løpet av innværende bestandsplanperiode 2018-21 og for åra 2019, 19 og 20 viser avskyting i jaktfelta på statsallmenning som inngår i Øvre Verdal tildelingsområde følgende:

Jaktfelt

2,5 år okse

1,5år okse

Okse kalv

2,5 år ku

1,5 år ku

Ku kalv

Sum

Hoås/Inndal

5

7

6

3

1

7

29

Kverndal

5

2

2

0

0

1

10

Inn

5

3

4

4

0

5

21

Leksdal/Malså

5

2

8

2

4

3

24

Sum

20

14

20

9

5

16

85

%

24

17

24

11

6

19

100%

Ungdyr i %

 

 

 

 

 

 

66%

Bestandsplan med avskytningsplan gjelder for hele Øvre Verdal, (dvs jaktfelta på Statsallallm, Værdalsbruket og private inkl de som leier areal av VB) og har som mål at i løpet av 4-årsperioden 2018-21 skal det felles minimum  45% kalver og 66% ungdyr (Sum av kalver og 1,5år dyr) Maksimalt kan det skytes 15 % kyr som er 2,5 år og eldre.

Som går fram av klagen fra Botten er det ikke antall tildelte dyr som påklages , men fordelingen  av dyr,  med at de i 2021 er tildelt 100% ungdyr.

 

Vurdering:

Med jaktlagets avskyting i 2020 hvor de felte 4 dyr fordelt på 3 kalver  på h.h.v 48, 57 og 60 kg og 1 liten 1,5års okse på 111kg, er det lett å forstå at laget stiller spørsmål ved årets tildeling på 100% ungdyr.

Det også riktig at de i forbindelse med fjoråret forespurte om kvote i løpet av fireårsperioden, og at de da ble forespeilet en jevn årlig kvote. Når laget i 2020 kun felte små og unge dyr synes det fornuftig at laget i år gis anledning til å felle minimum en voksen okse, i stedet for 1 kalv.

Forslag til vedtak: Klagen fra Jaktleder InnA Thomas Botten tas til følge og Fjellstyret endrer

kvote for Inn A 2021 fra 3 kalver, 1 ku 1,5 år og 1 okse1,5 år, sum 5 dyr til:

Ny kvote for Inn A 2021: 2 kalver, 1 ku 1,5år, 1 okse 1,5 år og 1 okse 2,5 år og eldre, sum 5 dyr.

Dersom ikke Fjellstyret ikke tar klagen til følge må den sendes Miljødirektoratet til avgjørelse i h.h. til  §10 og kap XI i fjelloven

Styrets behandling:

Fjellstyret mener at kvote tildelt for INNA  i sak 29/21 28.06.21 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.

Vedlegges med utskrift av pdf-fil

 

 

 

Vedtak:

Styrets behandling vedtatt med 4 mot 1 stemme.  (Østerås, Aksnes, Kolstad og Danielsen stemte for.)

Tromsdal stemte for saksbehandler forslag.

Klage oversendes Miljødirektoratet  til  avgjørelse i h.h. til § 10 og  kap XI i fjelloven.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.   39/21                                                                                                                 Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                J. Stamnes                                                                                      Arkiv nr.

 

Klage på tildeling vedr.  fordeling  av alder/kjønn for kvote elg jaktfelt Leksdal øst/Malså

 

Hjemmel: Fjellovens § 26 og Forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

Saksopplysninger:

Jaktleder for jaktlaget på jaktfelt Leksdal øst/Malså, Gunnar Hermann påklager i mail av 03.08.21 fordeling av alder/kjønn for kvote elg jaktfelt Leksdal øst/Malså. Jaktleder viser til vedtatt bestandsplan for øvre Verdal 2018-21 og påpeker at hans jaktfelt er tildelt 60% kalv for perioden og 80% ungdyr, mot bestandsplan som har målsetting om min.45% kalv og 65% ungdyr. Jaktleder påpeker også at de  i år er kun tildelt voksne hanndyr, en på 2,5 år og eldre og en på 1,5 år og mener dette bidrar til en skjev kjønnballanse i avskyting. De ber om at en kalv av kvoten blir endra til en valgfri 1,5års dyr.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Jaktlaget jakt på feltet var  i 2020 det 1. av fireårsperioden som laget er tildelt jakt i Jaktfelt Leksdal Malså.Laget var i 2020 tildelt: 1 okse 1,5 år og eldre, 1 kvige (1,5år) og 2 kalver, sum 4 dyr

Laget felte 1 okse på 2,5år, 1 kvige (1,5år) og 2 kalver, sum 4 dyr, dvs  75 % ungdyr (kalv og 1,5år)Jaktlaget ble i år tildelt totalt 5 dyr fordelt på 3kalver, 1 okse 1,5år og 1 okse 2,5 år.

I løpet av innværende bestandsplanperiode 2018-21 og for åra 2019, 19 og 20 viser avskyting i jaktfelta på statsallmenning som inngår i Øvre Verdal tildelingsområde følgende:

Jaktfelt

2,5 år okse

1,5år okse

Okse kalv

2,5 år ku

1,5 år ku

Ku kalv

Sum

Hoås/Inndal

5

7

6

3

1

7

29

Kverndal

5

2

2

0

0

1

10

Inn

5

3

4

4

0

5

21

Leksdal/Malså

5

2

8

2

4

3

24

Sum

20

14

20

9

5

16

85

%

24

17

24

11

6

19

100%

Ungdyr i %

 

 

 

 

 

 

66%

 

Bestandsplan med avskytingsplan gjelder for hele Øvre Verdal, (dvs jaktfelta på statsallallm, Værdalsbruket og private inkl de som leier areal av VB) og har som mål at i løpet av 4-årsperioden 2018-21 skal det felles minimum  45% kalver og 66% ungdyr (Sum av kalver og 1,5år dyr) Maksimalt kan det skytes 15 % kyr som er 2,5 år og eldre.

Som det går fram av klagen fra jaktleder Hermann er det ikke antall tildelte dyr de primært klager over, men fordeling av dyr.

Med henvisning til oppsettet i tabellen over, ligger avskytingen på jaktfelta i  statsallmenningene i Øvre Verdal totalt sett, svært godt an  i forhold til å oppnå måla for 4-årsperioden etter de 3 første år.

Vurdering:

Med bakgrunn i fjorårets avskyting på jaktfelt Leksdal Malså da laget felte 1 okse på 176 kg, 1 lita kvige på 101 kg og 2 små kalver på h.h.v 40 og 49 kg, og derfor synes lagets  anførsel om at de i år har fått tildelt kun hanndyr og kalver i kvote er forståelig. Lagets argument om mer kjønnsballanse i tildelingen virker fornuftig.

Forslag til vedtak: Klagen fra jaktleder Leksdal/Malså Gunnar Hermann tas til følge og Fjellstyret endrer kvote for Leksdal/Malså  2021 fra 3 kalver, 1 1,5 okse 1,5 år og 1 okse2,5 år, sum 5 dyr til:

Ny kvote for Leksdal/Malså 2021 : 2 kalver, 1 valgfritt dyr 1,5år, 1 okse 1,5 år og 1 okse 2,5 år og eldre, sum 5 dyr. 

 

Dersom ikke Fjellstyret ikke tar klagen til følge må den sendes Miljødirektoratet til avgjørelse i h.h. til § 10 og  kap XI i fjelloven.

 

Styrets behandling:

Fjellstyret mener at kvote tildelt for LEKSDAL ØST/MALSÅ  i sak 29/21 28.06.21 opprettholdes og klagen tas ikke til følge.

Vedlegges med utskrift av pdf-fil

 

 

Vedtak:

Styrets behandling enstemmig vedtatt.

Klage  oversendes  Miljødirektoratet til avgjørelse i h.h. til § 10 og  kap XI i fjelloven.

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.   40/21                                                                                                                 Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                J.Stamnes                                                                                                        Arkiv nr.

 

Søknad fra Gulliksen Tømrerservice v Runar Gulliksen av 12.08.21, om grunneiertillatelse motorferdsel Helikoptertransport av utstyr og materiell samt snøcootertransport av materiell og mannskap i forbindelse med bygging av ny hytte 287/1 feste nr 7.

Hjemmel: Fjellovens § 12.

Saksopplysninger:

Søknad  mottatt 12.08.21 fra Gulliksen Tømrer service/, v Runar Gulliksen om grunneiertillatelse for å benytte helikopter for transport av minigraver og byggvarer i forbindelse med bygging av ny hytte ved Grønnngen 287/1/7. I samme søknad søker Gulliksen om grunneiertillatelse for 1 snøscooter i forbindelse med transport av materialer og mannskap til samme hytteprosjekt i tidsrommet 02.01 til 31.03. 22.

Det søkes om landing med helikopter i en periode fra midten av august/starten av sept – ingen sluttdato oppgitt.  Heller ikke oppgitt behov for antall dager/turer. Videre søkes om landing med helikopter i tidsrommet januar, februar og mars 2022, ved hytta  i Hoås statsallmenning.

Opplastingsplass for utstyr/byggevarer er ikke nevnt i søknaden, men går ut fra at det er enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallm, i den tiden veien er mulig å kjøre. Den er ikke vinteråpen.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Lovhjemmel:

Med henvisning til Fjelloven LOV -1975-06-06-31 og §12 om grunndisponering er det fjellstyre som kan gi grunneiertillatelse til motorferdsel på statsallmenning, sitat:

Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka. 

 

Det er ikke angitt nærmere om tidfesting for helikoptertransport eller eventuelt antall landinger.

Søker er gjort oppmerksom på at i tidsrommet 15.08 -25.09.21 blir det ikke gitt grunneiertillatelse av hensyn til andre interesser i området ( samling av beitedyr og starten av småviltjakta)

Vurdering:

I likhet med tidligere byggeprosjekt på hytter ved Grønningen de senere årene, søker Gulliksen om å benytte helikopter for nødvendig transport i barmarksperioden.  Ved å benytte helikopter unngås terrengtransport og påfølgende skader på sårbar vegetasjon.

Søker må selv avklare med styret i Kavelbruvegen for benyttelse av sted på parkeringsplass i enden av veien, for opplasting av utstyr/byggevarer, dersom dette blir opplastingsplass.

 

Forslag til vedtak:

Verdal Fjellstyre gir Gulliksen Tømrer service/ v Runar Gulliksen  grunneiertillatelse for landing med helikopter henholdsvis ved enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallmenning/ alternativt fra Skjetthullet i Hoås statsallmenning og ved hytte 287/1/7 i Hoås statsallmenning  i forbindelse med lasting/lossing av utstyr og byggevarer i en periode fra 25.09 - 01.12.2021. Videre gis grunneiertillatelse til helikopter for lossing/lasting ved samme hytte i perioden 02.01 til 31.03.2022.

For snøscootertransport av materialer/mannskap gis grunneiertillatelse i perioden 02.01 til 31.03.2022 på strekningen Inndal/Fagerlia til hytte 287/1/7.

 

 

Styrets behandling:

Verdal Fjellstyre gir Gulliksen Tømrer service/ v Runar Gulliksen  grunneiertillatelse for landing med helikopter henholdsvis ved enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallmenning/ alternativt fra Skjetthullet i Hoås statsallmenning og ved hytte 287/1/7 i Hoås statsallmenning  i forbindelse med lasting/lossing av utstyr og byggevarer i en periode fra 25.09 - 01.12.2021. Videre gis grunneiertillatelse til helikopter for lossing/lasting ved samme hytte i perioden 02.01 til 31.03.2022.

Antall dager for helikoptertransport begrenses  til maksimalt 6 selvvalgte dager i tidsrommet 25.09.- 01.12.21 og 02.01- 31.03.22. Antallet dager for grunneiertillatelse til helikoptertransport  er lik i antall som i en annen  byggesak i samme område.

For snøscootertransport av materialer/mannskap gis grunneiertillatelse i perioden 02.01 til 31.03.2022 på strekningen Inndal/Fagerlia til hytte 287/1/7.

 

 

Vedtak:

Styrets behandling enstemmig vedtatt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.   41/21                                                                                                                 Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                Styret i møte.                                                                                                 Arkiv nr.

 

Søknad fra Sørfjella bruksberettigede saubeitelag (SBS) om utsetting av hovedsaking av sau til 16.09.21

Hjemmel: Fjellovens kapIX § 15 og § 16.

 

Saksopplysninger:

SBS v Simon Landfald søker i mail av 15.08.21 om utsetting av hovedsaking av sau til 16.09.21 uten at det grunngitt.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

 

Styrets behandling:

 

Styrets vurdering: Vi har mottatt søknad fra SBS hvor de ber om utsatt frist for hovedsanking av sau. Dere oppgir ingen grunn for at de ønsker dette, noe vi ber om at SBS gjør ved en evt tilsvarende henvendelse senere.

Jordbrukets bruksretter står i en særstilling mht bruk av statsallmenningene. Vi ønsker derfor å legge godt til rette for at ressursene i statsallmenningen kan benyttes av bruksrettshaverne.

Vi kan ikke se at utsatt hovedsanking med en uke er til vesentlig ulempe for andre bruksrettshavere i området.

Småviltjakta starter imidlertid den 10.september, og vi ber om at saueierne tar hensyn til dette og gjennomfører sankinga på en måte som virker minst mulig forstyrrende for jegere i området.

 

 

 

 

Vedtak:

Vedtak: Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag får frist til 16.september 2021 til å være ferdig med hovedsanking av sau i Hoås/Inndal statsallmenninger.

 

 

 

Møteprotokoll                                                                                 Verdal Fjellstyre

Sak nr.    42/21                                                                                                                Møtedato: 31.08.21

Saksbehandler:                                                                                                                             Arkiv nr.

 

Referatsaker:

 1. Ny vararepresentant til Fjellstyret.Fjellstyret har mottatt melding fra Verdal kommune om valg av ny pers. vara i Fjellstyret for Ingeborg Østerås.

  Ny pers. vara er Hilde Daleng.

   

 2. Rypekvote 2021.

Fjellstyret ba om opplysninger om årets kvoter for rypejakt.

Saksopplysninger:

 

Daglig leder henviste til resultatet fra årets rypetakst i Verdal som viser en oppgang både i tetthet målt i antall ryper pr kvadratkilometer  med et gjennomsnitt  31,5 ryper/km2 og en økning i antall kyllinger pr rypepar, som i år er 5,3.

På bakgrunn av dette er det i samråd med Værdalsbruket bestemt å videreføre bag-limit (kvoter) fra 2020 på max 4 ryper/jeger/dag og max 16 ryper/jeger/sesong.

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Styrets behandling:

Styret ønsker at takstresultat for neste år fremlegges som sak for fjellstyret og at det fattes formelt fjellstyrevedtak om kvoter. Det undersøkes med Værdalsbruket om  mulighet til å fremskynde rypetaksten  til å starte 1. august i stedet for 10.august som nå,  dettefor å få fremskyndet analysen  av takstresultat, som gir grunnlag for kvotevurdering

 

 

Vedtak:

Styrets behandling enstemmig vedtatt

 

 

 

 

 

 

Fjellstyremøte 13.07.21 Elektronisk møte

 

 

Protokoll:

Sak 34/21 Søknad fra Ottar Røstad av 04.07.21, om grunneiertillatelse til helikopterlanding for transport av materialer for oppgradering av anneks ved sin hytte (Storsjøhytta) 234/1/108 i Inn Statsallmenning.

Det søkes om landing med helikopter ved hytta for totalt to flyginger fordelt på 2 dager i en periode fra 15.07 – 01.08.2021. (Antall flyginger og dager ble oppgitt pr telefon fra Røstad)   

 

Lovhjemmel: 

Med henvisning til Fjelloven LOV -1975-06-06-31 og §12 om grunndisponering er det fjellstyre som kan gi grunneiertillatelse til motorferdsel på statsallmenning: 

Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka.

 

Vurdering: 

  

Det søkes om landing en relativ kort periode (fra 15.07- 01.08.2021) og kun to landinger fordelt på 2 dager. 

Ved å benytte helikopter unngås terrengtransport og påfølgende skader på sårbar vegetasjon, og det er bra. 

Ansvaret for selve helikopterflyginga er pilotens, med hensyn til beitedyr/vilt og allmenn ferdsel på bakken. Saken er offentlig lagt ut på www.verdalfjellstyre.no  med frist til  12.07.21, kl 24:00 for eventuelle merknader.

 

Ingen merknader er innkommet.   Saken er elektronisk behandlet av Fjellstyret og etter tilbakemelding fra tre av fem fjellstyremedlemmer (Aksnes, Østerås og Tromsdal) dvs flertall, fatter fjellstyret følgende vedtak:

 

Verdal Fjellstyre gir Ottar Røstad grunneiertillatelse for landing med helikopter for to flyginger på 2 selvvalgte datoer,  ved sin hytte (Storsjøhytta) 234/1/108 i Inn statsallmenning i  perioden 15.07.- 01.08.21. 

 

Verdal 13.07.21

Jon Stamnes/Dagl.leder-Fjelloppsyn

 

2021 Fjellstyremøteprotokoll

Fjellstyremøte  mandag 28.06.21 på møterom Håndverkertorget kl 19:00 – 23:00.

Disse møtte: Ingeborg Østerås, Terje Aksnes, Einar Tromsdal og Anne Kolstad.  Nils S. Danielsen meldte forfall like før møtestart.

Inga B. Lein var innkalt som pers. vara for I. Østerås i sak 27/21 og 32/21, men meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes

Starten av møtet ledet Terje Aksnes, med bakgrunn i det forhold at leder Ingeborg Østerås på forhånd har erklært seg inhabil i sakene 27/21 og 32/21.

Fjellstyret behandlet forholdet omkring habilitet og vedtok følgende:

Ingeborg Østerås er ikke inhabil i sak 27/21. Enstemmig.

Ingeborg Østerås er inhabil i sak 32/21. Enstemmig.

 

Sak 23/21. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 28.04.21 sak 13/21 t.o.m 20/21.

Vedtak: Møteprotokoll fjellstyremøte 28.04.21 sak 13/21 t.o.m 20/21, godkjennes  enstemmig.

 

Sak 24/21. Godkjenning av møteref/protokoll ekstra ordinært fjellstyremøte 09.06.21

                  sak 21/21.

Vedtak:   Møteref/protokoll ekstra ordinært fjellstyremøte 09.06.21 , sak 21/21, godkjennes enstemmig.  

 

Sak 25/21. Godkjenning av vedtak i sak 22/21 vedr. søknad fra Jostein O. Lyng om leie av

                  areal for hundeprøve på såkaldt ”Permobjørn” (radiostyrt utstoppa brunbjørn) den   

                  22.06.21

 (Sak 22/21).

Verdal Fjellstyre gir med hjemmel i hundelovens §8, Jostein Olav Lyng anledning til å benytte et inngjerda område på 300m2 ved Ramsåsvollen i Ramsås statsallmenning, for å arrangere hundeprøve på såkalt ”Permobjørn” den 22.juni 2021. Det forutsettes at gjerde som blir oppført blir fjernet umiddelbart etter prøven og at båndtvang gjennomføres under hele arrangementet og at hundene holdes i lang line under selve treningen. Vedtaket er gyldig ved at tre medlemmer ( Østerås, Aksnes og Tromsdal)har gitt sin tilslutning. De andre to  (Kolstad og Danielsen) har ikke gitt tilbakemelding pr kl 16:10 i dag 21.06..

Vedtak:Godkjennes enstemmig.

 

Sak 26/21. Søknad fra Stein Otto Bjørkeng av 07.04/23.04.21 om oppføring av tre

                  ”samlekveer”  på 10 x 10 m, for sau i Kverndal statsallm, henholdsvis ved

                  Kverndalsvollen, Heståslettet og Geitheviln.

 Saksbehandler: Jon Stamnes   

Sakens bakgrunn                                                                                                                                                                               

Verdal Fjellstyre har mottatt søknad fra Stein Otto Bjørkeng (på vegne av Juldal og Kverndal beitelag) av 07.04/23.04.21 om oppføring av tre ”samlekveer”  på 10 x 10 m, for sau i Kverndal statsallm, henholdsvis ved Kverndalsvollen, Heståslettet og Geitheviln.

Lovhjemmel Fjellovens ”Forskrift om seter og tilleggsjord med henvisning til §5.

Saksbehandlers vurdering

Statskog, Allmenningstyret for Kverndal, samt Reindriftområdet har alle hatt saken til uttalelse. Ingen av partene har innvendinger i mot søknaden.

Saken  med forslag til vedtak ble lagt ut på www.verdalfjellstyre.no med frist innen 27.06.21 kl.24:00, til å komme med merknader. Ingen merknader innkommet.

Forslag til vedtak:

Verdal Fjellstyre anser at det er behov  for samlekveene og  gir med bakgrunn i Forskriftens §5 å gi tillatelse oppføring av tre samlekveer ved henholdsvis Kverndalsvollen, Heståslettet og Geitheviln, og at det opprettes avtaler.

 Dersom bruken av samlekveene opphører skal alt gjerdemateriell fjernes og fraktes bort.

Styrets vurdering

Vi ønsker å legge til rette for effektiv bruk av statsallmenningene for beitebrukerne og finner det naturlig at dere får sette opp sanketrøer som dere finner tjenlig på ønsket sted. Vi kan ikke se at dette er til vesentlig ulempe for andre brukere. For å hindre at andre dyr som ferdes i området setter seg fast/skader seg mener vi at evt nettinggjerde som brukes bør tas ned når sanketrøene ikke er i bruk.Det er også viktig at dere tar ansvar for å fjerne og frakte bort alt gjerdemateriell hvis bruken opphører slik at det ikke blir liggende igjen i fjellet da dette kan framstå både som forsøpling og materiellet kan bidra til å skade dyr som ferdes i området.

Vedtak:

Verdal Fjellstyre gir med bakgrunn i Forskriftens §5 å gi tillatelse oppføring av tre samlekveer ved henholdsvis Kverndalsvollen, Heståslettet og Geitheviln.  Det  forutsettes at det opprettes avtaler med Fjellstyre/Statskog da dette betraktes som grunndisponering.

 Av generelle hensyn pålegges brukerne av samlekveene  at nettinggjerde  kun står oppe i den tiden de skal våre i bruk . Dersom bruken av samlekveene opphører skal alt gjerdemateriell fjernes og fraktes bort.

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 27/21. Søknad fra Stiklestad seterlag om oppføring av ny samletrø med skilleanlegg for

                  Kviger ved enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallm.

Saksbehandler Jon Stamnes

Sakens bakgrunn

Verdal Fjellstyre har mottatt søknad av 16.05.21 fra Stiklestad seterlag, om oppføring av ny samletrø og skilleanlegg for kviger nord for parkeringsplassen og på øst side av Kavelbruvegen, ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning.

Lovhjemmel

Fjellovens ”Forskrift om seter og tilleggsjord med henvisning til §5.

Saksbehandlers vurdering

Statskog, Allmenningstyret for Inndal, samt Reindriftområdet har alle hatt saken til uttalelse. Ingen av partene har innvendinger i mot søknaden.

Varsel om vedtak ble oversendt Sørfjella bruksbr. Saubeitelag og Kavelbrua vegforening,

og lagt ut på www.verdalfjellstyre.no med frist innen 27.06.21 kl.24:00, til å komme med merknader. Ingen merknader innkommet.

                                                                                                                                                                                 Forslag til vedtak: Verdal Fjellstyre  anser at det er behov ny samletrø, og gir med bakgrunn i Forskriftens §5 å gi Stiklestad seterlag tillatelse oppføring ny samletrø og skilleanlegg for kviger nord for parkeringsplassen og på øst side av Kavelbruvegen, ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning, og Fjellstyret forutsetter at  det opprettes avtale for anlegget.

Styrets vurdering

Vi ønsker å legge til rette for effektiv bruk av statsallmenningene for beitebrukerne og finner det naturlig at dere får sette opp samletrø ved Kavelbrua. Da det er stor bruk av området både av andre beitebrukere og allmennheten må det være god dialog med vegforening, Sørfjella BS og fjellstyret forut for arbeidet. Vi kan ikke se at dette er til vesentlig ulempe for andre brukere. Dersom seterlagets drift opphører og samletrøa ikke lenger blir i bruk må trøa fjernes og området ryddes da gammelt gjerdemateriell lett kan framstå som forsøpling og kan bidra til å skade dyr som ferdes i området.

Vedtak:

Verdal Fjellstyre gir med bakgrunn i Forskriftens §5 å gi Stiklestad seterlag tillatelse oppføring ny samletrø og skilleanlegg for kviger nord for parkeringsplassen og på øst side av Kavelbruvegen, ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning, og at det opprettes avtale for anlegget.   Dersom seterlagets drift opphører og samletrøa ikke lenger blir i bruk må trøa fjernes og området ryddes.    

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 28/21. Søknad fra Alf J. Kålen om grunneiertillatelse i forbindelse med transport av

                  minigraver og bygningsmateriell for bygging av ny hytte på 287/1/13 

                  i Hoås statsallm.  Søknaden gjelder for landing med helikopter ved

                  opplastingsplass ved parkeringsplass ved enden av Kavelbruvegen i Inndal

                  statsallm og ved lossested ved hytta vest for Grønningen i Hoås statsallm.

Saksbehandler: Jon Stamnes

Sakens bakgrunn

Søknad fra Alf J. Kålen om grunneiertillatelse for å benytte helikopter for transport av minigraver og byggvarer i forbindelse med bygging av ny hytte ved Grønnngen 287/1/13.

Det søkes om landing med helikopter i en periode fra 15.07 – 01.12.2021 ved hytta  i Hoås statsallmenning, og ved opplastingsplass for utstyr/byggevarer ved enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallmenning.

 

Lovhjemmel:

Med henvisning til Fjelloven LOV -1975-06-06-31 og §12 om grunndisponering er det fjellstyre som kan gi grunneiertillatelse til motorferdsel på statsallmenning, sitat:

Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka.itat: 

                                                                                                                                                                                    

Saksbehandlers vurdering:

Det søkes om en relativ lang periode(fra 15.07.-01.12.21) dvs 4,5 måneder. Det er ikke angitt nærmere tidfesting for helikoptertransport og antall landinger.

Ved å benytte helikopter unngås terrengtransport og påfølgende skader på sårbar vegetasjon, og det er bra.

Ansvaret for selve helikopterflyginga er pilotens, med hensyn til beitedyr/vilt og allmenn ferdsel på bakken.

Søker må selv avklare med styret i Kavelbruvegen for benyttelse av sted på parkeringsplass i enden av veien, for opplasting av utstyr/byggevarer.

 

Varsel om vedtak ble sendt til Sørfjella bruksbr saubeitelag, Stiklestad seterlag og Kavelbrua vegforening, og lagt ut på www.verdalfjellstyre.no med frist innen 27.06.21 kl.24:00, til å komme med merknader. 

Fra Stiklestad seterlag mottok fjellstyret uttalelse om at de mener tillatelsen må kunne avgrenses tidsrom da helikoptertransport uønsket i forbindelse med sanking av dyr. I tillegg advarer seterlaget mot at parkeringsplass blir brukt som lagringsplass for materiell, da dette vanskeliggjør driving av dyra.

 Fjellstyreleder har rettet spørsmål til Kålen på sms om omfanget av behov helikoptertransport og fått til svar at det trengs flyging i minimum 5 dager.

Styrets vurdering

Perioden med opphold 16.08 til 24.09 er av hensyn til at beitebrukerne bør få mest mulig  ro i perioden hvor beitedyr (kviger og sau) skal samles. Fjellstyret mener også at helikopterflyging bør unngås de første 14 dagene av småviltjakta for ikke å forstyrre jakta. Videre mener fjellstyret at lagring av materiell på parkeringplassen ved Kavelbrua må unngås, da plassen brukes til andre formål.

Ingeborg Østerås fremmet følgende forslag: Verdal Fjellstyre gir  Alf J. Kålen grunneiertillatelse til helikoptertransport på totalt 6 selvvalgte datoer i tiden 15.07 til 15.08 og 25.09 til 01.12.21 for den omsøkte transport i forbindelse med hyttebygginga.

Vedtak:

Verdal Fjellstyre gir Alf J. Kålen grunneiertillatelse for landing med helikopter henholdsvis ved enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallmenning og ved hytte 287/1/13 i Hoås statsallmenning  i forbindelse med lasting/lossing av utstyr og byggevarer til totalt 6 selvvalgte datoer  i tidsrommet f.o.m. 15.07 t.o.m  15.08 og f.o.m 25.09 t.o.m. 01.12.21 for den omsøkte transport i forbindelse med hyttebygginga.

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 29/21. Utsatt sak fra møte 28.04 sak 18/21 Tildeling av elg- (startkvoter) til jaktfelta

                  2021, forslag.

Saksbehandler: Jon Stamnes

Sakens bakgrunn/lovhjemmel

Verdal Fjellstyre forvalter storvilt  (elg/hjort ) på statsallmenningene i henhold til bestemmelser i Fjelloven og tilhørende forskrift om jakt, felling, fangst og fiske i statsallmenning

For storviltjakt er statsallmenningene innlemmet i to tildelingsområder i Verdal, henholdsvis Nedre Verdal (Volhaug statallmenninger i Verdal/Steinkjer) og Øvre Verdal for de øvrige stastallm i Verdal. Begge tildelingsområder har fastsatt avskytingsplan for perioden om aldersammensetning på dyr som bør felles i løpet av perioden 2018-21. Planer som er godkjent av Verdal kommune. (Minimum 45% kalver, min. 65% ungdyr (kalv og 1,5åringer) og maks 15% eldre kyr.)

                                                                                                                                                                              

I nedre Verdal er Fjellstyrets andel av kvoten 40 elg i perioden 2018-21 dvs 10 elg/år. I øvre Verdal Fjellstyrets andel av kvoten 128 elg i perioden 2018-21 dvs elg dyr/år. For hjort i Øvre Verdal er Fjellstyrets andel av kvoten 8 hjort i perioden 2018 dvs 2 hjort/år.

Statsallmenningene er delt opp i totalt 7 jaktfelt, på 2 av disse er jakta delt mellom to jaktlag, dette gjelder Volhaug og Inn (A og B), slik at totalt er det 9 jaktlag som får fordelt dyr av årlig kvote.

Saksbehandlers vurdering

Saken  med forslag til vedtak ble lagt ut på www.verdalfjellstyre.no med frist innen 27.06.21 kl.24:00, til å komme med merknader. Ingen merknader innkommet.

Saksbehandlers forslag:

For 2021 vurder Verdal fjellstyre at kvoten fordeles slik, som startkvote:

I nedre Verdal: Volhaug A: 3 elg  Volhaug B: 2 elg.

I øvre Verdal: Leksdal vest: 2 elg. Leksdal øst/Malså: 6 elg.  Kverndal: 2 elg + 2 hjort,

Inn A: 5 elg. Inn B: 3 elg.  Inndal: 4 elg . Hoås: 4 elg. Dyr av årskvote som ikke er fordelt,  kan benyttes som tilleggsdyr.

Styrets vurdering

Styreleder hadde på forhånd bedt om oversikt over tildelt og skutt elg i inneværende tildelingsperiode (2018-2021), og sett elg de senere år. Styret har fått informasjon om skutt og sett elg ble framlagt på møte.

Styret er mye enig i saksbehandlers forslag til avskyting, og at den 4-årige tildelingsplan skal tillegges stor vekt ved kvotetildeling. En må imidlertid også ta i betraktning forhold som evt har oppstått under tildelingsperioden både jaktfeltene sett under ett, men også i noen grad for de enkelte jaktfelt og jaktfelt som ligger tett opptil.

Styret tillegger «sett -elg-registrering» noe vekt, men da det ble innført en ny måte å registrere dette på så sent som i 2018, mener vi at disse registreringene ikke nødvendigvis gir oss en god innsikt i hvor stor elgstammen er.

Styret mener ellers at det bør skilles mellom unge og eldre dyr både for okser og kyr da det er eldre dyr som i hovedsak er produksjonsdyr, og vi bør kunne styre om det skal skytes yngre eller eldre dyr sett i forhold til det som er beskattet tidligere år.

Vi mener det er mest hensiktsmessig for alle interessenter i statsallmenningene at også hjortejakta følger elgjaktperioden.

Pga erfaring fra fjorårets jakt der flere jaktlag ikke fylte kvotene sine, funn av til dels mange fallvilt i enkelte områder, og i noen grad resultater fra «sett-elg-registreringer» mener vi at en totalt sett skal være noe restriktiv i avskyting dette siste året av bestandsplanperioden.

Volhaug – enig i forslag fra saksbehandler

Leksdal vest - enig i forslag fra saksbehandler

Leksdal øst-Malså -  høy registrering på «sett elg» på dette jaktfeltet spesielt i 2020, men samtidig klarte ikke jaktlaget på Leksdal vest å fylle kvoten i 2020 og det ble sett lite elg på Leksdal vest. Under tvil støtter vi å øke avskytinga med ett dyr fra 2020 til i år, men dyret bør være kalv for å sikre produksjonsdyr i området.

Kverndal- enig i antall elg. Tilbakemeldinger fra daglig leder om at det ikke er mye elg i området og svært lite hunndyr. Stor avskyting av okser  > 2,5 år de første 3 år av tildelingsperioden ( 5 okser >2,5 år av totalt felte 10 dyr) ,og at  ytterligere 4 av de felte dyrene er hanndyr (2 okser 1,5 år + 2 oksekalver) gjør at vi mener det kun bør tildeles yngre dyr i år. Det er en økende hjortestamme også i Inndal/Hoås, vi mener derfor at en av hjortene bør overflyttes dit.

Inn A – enig med saksbehandler , men presiserer at tildelt okse skal være ung okse 1,5 år da det allerede i perioden er skutt 5 okser > 2,5 år.

Inn B- enig med saksbehandler i antall dyr, men en bør sikre at en av de to oksene som tildeles er ung okse 1,5 år for å sikre gode produksjonsdyr i området.

Hoås- enig med saksbehandler, men oksen som tildeles bør være ung okse 1,5 år

Inndal- enig med saksbehandler. I tillegg bør de tildeles en hjort pga økende hjortestamme i området.

Volhaug A- enig i saksbehandlers forslag

Volhaug B- enig i saksbehandlers forslag, men okse må også her defineres i alder, og vi mener det er rom for avskyting av en stor okse på Volhaug jaktområde.

 

Vedtak

Kvote: Volhaug A: 1 okse 1,5år, 1 kalv, 1 ku 1,5år. Sum 3elg

             Volhaug B: 1 okse 2,5år, 1 kalv. Sum 2 elg

            Leksdal vest:  1  okse 1,5 år, 1 kalv. Sum 2 elg

             Leksdal øst/Malså:  1 okse 2,5 år og eldre, 1 okse 1,5 år, 3 kalver. Sum 5 elg.

             Kverndal:  1 okse 1,5år, 1 kalv. Sum 2 elg.

             Kverndal : 1 hind hjort. Sum 1 hjort.

             Inn A: 1 okse 1,5 år, 3 kalver, 1  ku 1,5år. Sum 5 elg.

             Inn B:  1 okse 2,5år og eldre, 1 1,5 år okse 1 kalv. Sum 3 elg

             Inndal: 1 okse 1,5 år, 2 kalver, 1 ku 1,5 år. Sum 4 elg

             Inndal: 1 hind hjort. Sum 1 hjort.

             Hoås: 1 okse 1,5år, 2 kalver 1 ku 1,5 år. Sum 4 elg

Jaktstart for hjort på Kverndal og Inndal blir samtidlig med elgjakta 10.10.

Fjellstyret vil ikke benytte tildeling av tileggsdyr av restkvote.

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 30/21. Søknad til Statskog om også i år få fremskyndet utbetaling  av inntekt for

                  bygselsavgift for hytter i statsallmenningene tilsvarende, 75% av mottatt beløp

                  2020.

Saksbehandler : Jon Stamnes

Saksbehandler forslag til søknad:

Søknad til Statskog om å få forskuttert utbetaling av vår andel av festeavgifter 2021 med inntil 75% av andelen som ble utbetalt i 2020.

 

Lovhjemmel: Fjellovens §12 4 ledd: Av dei inntekter som staten har av tomtefeste for hytter og hotell skal vedkomande fjellkasse ha halvparten.

 

Saksbehandlers begrunnelse:

I fjor ble fjellstyra varslet gjennom Norges Fjellstyresamband, vedr muligheten til å søke Statskog om forskuddsutbetaling av festeavgift.

Slikt varsel har vi ikke sett i år, men Verdal Fjellstyre søker også i år om å få forskuddutbetalt inntil 75% av festeavgift, av andelen som ble mottatt i 2020, det vil si kr 334.000.

 

Bakgrunnen er den samme som i fjor med hensyn til omsetningsnedgang via inatur.no.

I tillegg vil vi også bemerke at vi ikke skjønner hvorfor Fjellstyrene må vente til etter midten av desember årlig, for å få utbetalt årets festeavgifter. Dette med bakgrunn i at vi vet festeavgiftene blir innkrevet av Statskog til Grunneierfondet, med krav om innbetaling fra festerne så tidlig som i januar årlig.

 

Vi ber om snarlig behandling av søknaden.

 

Styrets vurdering:

Ingen kommentarer ut over saksbehandlers vurderinger

 

Vedtak:

Fjellstyret vedtok enstemmig forslaget til søknadstekst. Kopi skal sendes Norges Fjellstyresamband.

 

 

Sak 31/21. Behandling av søknader om tilskudd til allmennyttige formål, jfr vedtak sak 17/21

Saksbehandler: Ingeborg Østerås- Anne Kolstad

Lovhjemmel Fjelloven §§ 11 og 3

Saksopplysninger

Verdal fjellstyre vedtok i sak 17/21 å fordele inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene.

 

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål ble satt til:

1. Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m.

2. Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode.

Det har kommet inn 8 søknader med en total søknadssum på kr 152 500 i tillegg angir 2 søkere at de oppgir at de søker om maksimal utbetaling.

Saksbehandlers vurderinger

Den store interessen for å få tilskudd til allmennyttige formål i allmenningsbygdene viser at behovet for en slik tilskuddsordning er til stede, og at det er riktig at fjellstyret bruker sitt handlingsrom til å støtte allmennyttige formål i allmenningsbygdene.

Det søkes om betydelig mere penger enn fjellstyret har til disposisjon til formålet. Av det følger at fjellstyret må gjøre prioriteringer blant søkerne om hvem som skal få tilskudd og hvor mye den enkelte skal få tildelt.

                                                                                                                                                                                 

Det foreslås at tildelinger som bærer preg av investeringer, som når flest mulig og som oppfattes som viktig å få gjennomført innen kort tid prioriteres. Det er ellers ønskelig at fjellstyret bidrar med støtte til forhold som bidrar positivt til at jakt og fangst blir attraktivt i allmenningsbygdene. Søknader kommet inn etter fristens utløp og som ikke kommer inn under retningslinjene foreslås avvist.

Saksbehandlers forslag til vedtak

Forslag til følgende tildelinger:

 1. Jakt i Verdal-Skuddpremieordningkr 10 000.

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling. Laget bidrar positivt til skuddpremieordnig på blant annet rev, Dette er positivt for å gjøre jakt attraktiv.

   

  Behandling i møte: Terje Aksnes fremmet forslag om øke tilskuddet til kr 15000 til Jakt i Verdal. Ved votering fikk dette forslag to stemmer (Aksnes og Tromsdal) Innstilling fra saksbehandlere fikk to stemmer (Østerås og Kolstad) Med leders dobbelstemme ble saken avgjort med  følgende vedtak:

   

  Vedtak: Jakt i Verdal tildeles kr. 10000 i tilskudd til skuddpremieordningen.

   

    

 2. Leksdal allmenningsstyre -Bru over Haukåa ved Høysjøenkr 10 000

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  Prosjektet vil bidra til å lette ferdselen i området, og at skiløyper mellom Leksdal og Helgådal fortsatt kan bindes sammen. Dette vil være et godt bidrag til å fremme aktiv idrett og friluftsliv.

   

  Styrets vurdering: enig i vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak: Leksdal allmenningstyre tildeles kr 10000 i tilskudd til ny bru over Haukåa ved Høysjøen.

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

   

     

 3. Malsådalens venner – Opprusting/utvidelse av parkeringsplass Malsådalen kr 15 000

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  Prosjektet vil være til god nytte for mange grupper i befolkningen og kunne bidra til økt trafikksikkerhet. Viktig med tilstrekkelige parkeringsmuligheter i dette utfartsområdet.

                                                                                                                                                                        

  Styrets vurdering: enig i vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak:: Malsådalens venner tildeles kr 15000 til opprusting/utvidelse av parkeringsplass i Malsådalen.

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

   

 4. Sigrun Storholmen- Vedlikehold seterhus Karmhusvollenkr 0

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  I forhold til andre søknader vurderes dette prosjektet til å være til allmenn nytte for færre personer enn mange av de andre prosjektene. Det må gjøres harde prioriteringer i årets tildeling, og det anbefales å ikke gi tilskudd til prosjektet i år.

   

  Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak: Søknaden om tilskudd innvilges ikke.

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

 5. Kavelbrua vegforening- Utvidelse av parkeringsplass ved Kavelbruakr 15 000

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  Området har de siste år blitt et veldig attraktivt område for friluftsliv. På store utfartsdager har det til tider vært  kaotiske tilstander mht parkering ved Kavelbrua. Utstrakt bruk av statsallmenningen av beiteberettigede som er avhengig av å komme fram med dyretransporter. Viktig å få på plass muligheter for tilfredsstillende parkering ved enden av Kavelbruvegen.

   

  Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak: Kavelbrua vegforening tildeles kr 15000 i tilskudd til utvidelse av parkerinsplass ved Kavelbrua.

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

   

 6. Kverndal /Svarthovd/ Malså allmenningsstyre- Vedlikehold Haverlikoiakr 0

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  I forhold til andre søknader vurderes dette prosjektet til å være til allmenn nytte for færre personer enn mange av de andre prosjektene. Det må gjøres harde prioriteringer i årets tildeling, og det anbefales å ikke gi tilskudd til prosjektet i år.

   

  Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak: Søknaden om tilskudd innvilges ikke.

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

   

 7. Leksdal fjellvei- Opplysningstavle,utebord og veigruskr 0

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  Prosjektet med utebord og opplysnigstavle vurderes mindre prekære å få gjennomført enn utvidelse av parkeringsplasser på andre veier i statsallmenninger i Verdal. Det er viktig at veiene opp til statsallmenningene vedlikeholdes, og støtte til grusing er definitivt et prosjekt fjellstyret kunne bidra med støtte til. Men pga begrensede midler finner en ikke å kunne bidra med dette i denne søknadsomgangen.

   

  Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

  Vedtak: Søknad om tilskudd innvilges ikke..

  Vedtaket var enstemmig.

   

   

   

 8. Inndal allmenningsstyre- Vedlikehold allmenningskoiekr 0

Søknad kommet inn etter fristens utløp, og anbefales derfor avslått.

 

Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

Vedtak: Søknad innvilges ikke..

Vedtaket var enstemmig.

                                                                                                                                                                    

Følgende ble vedtatt å gjelde for alle som har fått tildelt tilskudd:

Når gjelder utbetaling av innvilget tilskudd utbetales dette når fjellstyre har mottatt melding om at det omsøkte prosjekt er fullført og mottatt dokumentasjon/kvitteringer på prosjektets faktiske utgifter. Frist for dette settes til 01.10.2022.

 

Sak 32/21. Behandling av søknader om tilskudd til næringsformål, jfr vedtak i sak 17/21.

Ingeborg Østerås er inhabil og deltok ikke under behandlingen av sak 32/21.

Saksbehandler: Anne Kolstad.

Lovhjemmel Fjelloven §§ 11 og 3

Saksopplysninger

Verdal fjellstyre vedtok i sak 17/21 å fordele inntil kr 150 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene.

Retningslinjer for tildeling av midler til næringsformål er slik: 

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurseri eller knyttet til statsallmenninger.
 2. Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene

Det har kommet inn 4 søknader med en total søknadssum på kr 227000

Dette viser at det er interesse for å få tilskudd til næringsformål formål i allmenningsbygdene viser at behovet for en slik tilskuddsordning er til stede, og at det er riktig at fjellstyret bruker sitt handlingsrom til å støtte næringsformål i allmenningsbygdene.

Det søkes om betydelig mere penger enn fjellstyret har til disposisjon til formålet. Av det følger at fjellstyret må gjøre prioriteringer blant søkerne om hvem som skal få tilskudd og hvor mye den enkelte skal få tildelt.

Alle fire søknader som er innkommet har bakgrunn i beitebruken i statsallmenningene, og det er beitelag som søker.  Det foreslås at tildelinger som bærer preg av investeringer prioriteres. Videre er det ønskelig å prioritere dekking av utgifter for å muliggjøre flest mulig tiltak. Anførte utgifter til manuelt arbeid blir derfor nedprioritert da fjellstyret forventer at oppføring av nødvendige anlegg for utnyttelse av beite i regi av beitelag, er basert på dugnadsinnsats fra brukerne.

                                                                                                                                                                             

Saksbehandlers forslag til vedtak

Forslag til følgende tildelinger:

 

 1. Stiklestad seterlag – Oppføring av ny samletrø for kviger ved Kavelbrua i Inndal.

 

Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling. Laget driver aktivt med kviger på beite i Hoås og Inndal statsallm årlig og har behov for nye anlegg.    Kr 35000

                                                                                                                                 

Styrets vurdering: enig med vurderinger gjort av saksbehandler

Vedtak: Stiklestad seterlag tildeles kr 35000, til innkjøp av materialer til samletrø. Vedtaket var enstemmig.

 

         

 

 2.          Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag – A. Tilsynutgifter for sau i 2019 og 2020 kr 20000.

                                                                        B. Sankefeller for sau i Inndal/Hoås kr 8000.

 

Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling for søknad om sankefeller.

Fjellstyret vurderer at det blir problematisk å dekke utgifter til tilsyn siden det finns en rettighetsbasert offentlig støtteordning for organisert beitebruk som blant annet kan dekke slike utgifter. Det er også problematisk å dekke utgifter bakover i tid.

Sankefeller for sau er noe ”nytt”, men ut fra opplysninger er dette fast innretning med ledegjerde og er trø som skal fange inn sauer.

Tiltaket er å anse som søknadspliktig med hensvisning til Fjellovens Forskrift om seter og tilleggsjord § 5. Utbetaling av innvilget tilskuddsbeløp avventes inntil søknad er mottatt og behandlet i henhold til forskriften og avtale er oppretta.

                                                                                                                                 

 

Forslag til vedtak: Søknad fra Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag om tilskudd for tilsynsutgifter for sau i 2019 og 2020 innvilges ikke.

Det forelsås å dekke utgifter til innkjøp av materiell til sankefeller på inntil kr 8000. Sankefeller oppfattes som grunndisponering og må derfor omsøkes i henhold til Forskrift om seter og tilleggsjord § 5.  Tilskudd forutsetter opprettelse av avtaler med Fjellstyre/Statskog.

 

 

 

                                                                                                                                                       Behandling i møte: Terje Aksnes fremmet forslag om å tildele Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag et tilskudd på kr 20000 totalt. Ved avstemming fikk dette forslaget en stemme.  To stemmer (Tromsdal og Kolstad) for innstillingen, og vedtaket ble:

 

Vedtak: Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag tildeles kr 8000 i tilskudd på følgende betingelse:

Tiltaket er å anse som søknadspliktig med hensvisning til Fjellovens Forskrift om seter og tilleggsjord § 5. Utbetaling av innvilget tilskuddsbeløp avventes inntil søknad er mottatt og behandlet i henhold til forskriften og avtale er oppretta, og prosjektet er ferdigstilt.

 

 • 3Leksdal Fjellbeitelag –A. Rydding av gamle gjerder Dalemsvollen Leksdal.Kr 10000

                                            B. Vedlikehold gjeterhytte Dalemsvollen kr 10000

                                            C. Innkjøp av ”Nofencebjeller for bruk på kviger/storfe. Kr 171500

   

  Saksbehandlers vurdering/forslag til vedtak:

  Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling.

  Det er viktig at gamle gjerder ryddes, da de kan være til fare for vilt og husdyr. Det foreslås å

  bevilge kr 5000 til utgifter i forbindelse med rydding av gjerder.

   Søknaden som omfatter vedlikehold av gjeterhytte på Dalemsvollen foreslås ikke innvilget, da en mener behovet for gjeterhytte er begrenset, og at en må forvente at vedlikehold utføres gjennom dugnadsinsats fra lagets medlemmer.

  Nofencebjeller er nytt og  prosjektet foreslås støttet i noen grad, slik at det kan høstes  erfaring med bruken av slike.

  Forslag om at det bevilges kr 1000/nofencebjelle det vil si oppad til kr 50000. Forutsetter at øvrig finansiering ordnes av lagets medlemmer. Totalt kr 55000.

                Behandling i møte: enig i saksbehandlers vurdering

  Vedtak: Leksdal fjellbeitelag innvilges et tilskudd på kr 5000 for rydding av gamle gjerder på Dalemsvollen. Beløpet utbetales når oppryddinga er ferdig.

  Videre innvilges Leksdal fjellbeitelag et tilskudd på kr 1000 pr innkjøpt ”Nofencebjelle” for inntil 50 slike bjeller. Det vil si inntil kr 50000. Beløpet pr innkjøpt bjelle utbetales når fjellstyret får dokumentasjon/kvittering for innkjøpet.

  Vedtaket var enstemmimg.

   

   

 • 4Stiklestad seterlag -Fjerning/rivingav eksiterende samletrø sør for Fagerlia i Inndal
 • 5 

Saksbehandlers vurdering/forslag til vedtak:

Vurderes til å komme inn under kriterier for tildeling                                      

                                                                                                                                                            

Forsalg om tilskudd:                                                                                                Kr. 14800

 

Styrets vurdering: enig i saksbehandlers vurdering

 

Vedtak: Stiklestad seterlag tildeles tilskudd på kr 14800 for fjerning/riving av eksiterende samletrø sør for Fagerlia i Inndal, for utgifter i forbindelse med  tiltaket.

Beløpet utbetales når den gamle trøa er fjerna og område ryddet.

Vedtaket var enstemmig.

 

Følgende ble vedtatt å gjelde for alle tildelinger:

 

Når det gjelder utbetaling av innvilget tilskudd utbetales dette når fjellstyret har mottatt melding om at det omsøkte prosjektet er fullført, og mottatt dokumentasjon/kvitteringer på prosjektets faktiske utgifter. Hvis prosjektet som det er bevilget tilskudd til blir billigere enn vedtatt tilskudd, betales det ut kun det beløpet som det dokumenteres utgifter for.

Frist forutbetalingsanmodning og dokumentasjon for gjennomført prosjekt settes til 01.10.2022.

 

 

Sak 33/21. Orienteringsaker

 1. Revisjonsberetningav 04.06.21 fra Deloitte vedr Fjellstyrets regnskap for 2020. Fjellstyret tar revisjonsberetning til orientering.
 2. Brev av 23.04.21 fra Statskog om tilsagn om refusjonstilskudd for oppsyn i 2021.

 

Møtet slutt kl 23:00

 

Ingeborg Østerås/s                       Terje Aksnes/s                                Einar Tromsdal/s,

 

Anne Kolstad/s

                                                                                                                       Møtesekr: Jon Stamnes

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            

 

Møtereferat Verdal Fjellstyre Tid: 09.06.2021 Sted: Teams

Til stede: Terje Aksnes, Anne Kolstad, Einar A. Tromsdal, Ingeborg Østerås og daglig leder/fjelloppsyn Jon Stamnes Ikke møtt: Nils S. Danielsen

Sak 21/21 Det var innkalt til et ekstraordinært fjellstyremøte for å behandle henvendelser angående nye beitevedtekter for Svarthovd, Inndal, Hoås og Tromsdal SA. Henvendelser var kommet fra Olav Einar Hegstad (telefon), Norges fjellstyresamband (tlf) og fra Advokatfirmaet Mageli på vegne av Olav Einar Hegstad og partene i Sørfjella Bruksberettigedes Saubeitelag (SBS). Verdal fjellstyre vedtok beitevedtekter for nevnte SA i sak 19/21. Det stilles spørsmål særlig rundt saksbehandlingen. Mageli stiller spørsmål om at viktige bestemmelser knyttet til utarbeidelse av vedtektene er satt til side av fjellstyret, blant annet bestemmelser om forhåndsvarsling. Styrets vurdering/begrunnelse Etter ønske fra SBS ble beitevedtekter for Hoås og Inndal SA av 01.06.2011 tatt opp til vurdering av fjellstyret for mulig revidering. I forkant ble SBS og Stiklestad seterlag involvert gjennom at de fikk uttrykke sine ønsker til endringer gjennom e-postutvekslinger og i møte. Landbruksetaten i Verdal gjorde i prosessen beregninger mht antall beitedyr/beitetrykk. Det følger av fjelloven (fjl.) § 10 at saksbehandlingsreglene for enkeltvedtak i forvaltningsloven (fvl) skal følges også når fjellstyret gjør vedtak som gjelder alle bruksberettigede. Regler om beiteordningen i SA i medhold av fjl. § 16 første ledd gjelder rettigheter og plikter for alle som beiter med dyr i SA. Reglene for enkeltvedtak i fvl. må derfor følges når fjellstyret vedtar slike regler. I denne saken ble det ikke gitt noe skriftlig og formelt forhåndsvarsel eller annen form for varsel av vedtaket. Det er likevel vår oppfatning at SBS og Stiklestad seterlag må omfattes av unntaket i fvl. § 16 første ledd om at forhåndsvarsel ikke er nødvendig når parten «… allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken..». Også § 16 siste ledd vil her sannsynligvis komme til anvendelse. Det fremgår av bestemmelsen at «Forhåndsvarsel kan unnlates dersom c) vedkommende part allerede på annen måte har fått kjennskap til at vedtak skal treffes og har hatt rimelig foranledning og tid til å uttale seg, eller varsel av andre grunner anses åpenbart unødvendig». Fjellstyret ser imidlertid at ikke alle som vil kunne regne seg som part i saken/bruksberettigede er varslet. Fjellstyret mener derfor det er mest ryddig å omgjøre vedtaket om beitevedtekter fattet i sak 19/21. Vår mulighet til å gjøre dette er hjemlet i forvaltningsloven §§ 33 og 35. Når vedtaket om Beitevedtekter for Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal SA vedtatt i møte 28.04.21 oppheves, vil også vedtaket om å oppheve Beitevedtekter for Hoås og Inndal SA gjeldende fra 01.06.2011 oppheves. Beitevedtekter for Hoås og Inndal SA gjeldende fra 01.06.2011 blir altså fortsatt gjeldende. Generelt må fjellstyret søke å forbedre og kvalitetssikre saksbehandlingsrutinene slik at en tilstreber å gjennomføre saksbehandling i tråd med gjeldende krav. Håndbok for fjellstyrer er en god støtte i dette arbeidet, likeså Norges fjellstyresamband og kolleger til daglig leder/fjelloppsynet i andre fjellstyrer. Leder foreslo for regionmøtet i Nord-Trøndelag fjellstyresamband som ble gjennomført i mai 2021 at det blir gjennomført «kalibreringssamlinger» hvor ulike teama blir tatt opp for slik å øke kompetansen til fjellstyrenes ansatte blant annet på saksbehandling. Vedtak Vedtaket om Beitevedtekter for Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal statsallmenninger vedtatt i møte 28.04.21 oppheves.

Møte slutt.

Ingeborg Østerås/s        Terje Aksnes/s             Einar Tromsdal/s             Anne Kolstad/s

 

 

Fjellstyremøte  onsdag 28.04.21 på møterom Håndverkertorget kl 14:00 – 18:15

Disse møtte: Ingeborg Østerås, Terje Aksnes, Einar Tromsdal og Anne Kolstad.  Nils S. Danielsen meldte forfall og vararep. Ole F. Hætta  var innkallet, men møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes

Sak 13/21. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 24.03.21 sak 06/21 t.o.m 12/21.

Vedtak: Møteprotokoll fjellstyremøte 24.03.21 sak 06/21 t.o.m 12/21 godkjennes, enstemmig.

Sak 14/21 Årsmelding og regnskap 2020 for Verdal Fjellstyre.

Vedtak: Årsmelding  2020  ble gjennomgått, og   tilføyet følgende under pkt 2  Styret:  Valget av Østerås og Danielsen er historisk for fjellstyret på to måter. Dette fordi at Ingeborg er første kvinne som er fjellstyreleder, og Nils Sigvard er første representant fra samisk reindrift som er valgt inn i Verdal Fjellstyre. For øvrig ble årsmelding godkjent og enstemmig vedtatt.                                                 (Årsmelding vedlegges protokoll)

Vedtak: Regnskap 2020 ble gjennomgått, og under forutsetning av revisors godkjennelse ble regnskap  godkjent og enstemmig vedtatt.  (Regnskap vedlegges protokoll.)

Sak 15/21. Budsjett 2021.

Vedtak: Framlagt forslag til budsjett for 2021 gjennomgått, godkjent og vedtatt enstemmig.     Budsjett vedlegges protokoll.

Sak 16/21. Justering av priser for jakt og hytteutleie. (I tilknytning til budsjett)

Vedtak: Priser for småviltjakt og hytteyteleie justeres opp 2,5% fra 01.06.2021 og videre opp 2,5 % fra 01.01.2022. (Jfr anbefalinger fra NFS bør fjellstyret justere priser årlig)  For elg/hjortejakt følges fellesprisliste for fjellstyrene i Nord-Trøndelag. Pris på fellesfiskekort med Værdalsbruket  endres ikke. Enstemmig vedtak.

Sak 17/21. Forslag til markering av at Verdal Fjellstyre er 100 år, jfr sak 03/21.

En arbeidsgruppe bestående av daglig leder, styreleder og styremedlem Anne Kolstad har arbeidet fram et forslag til markering av at Verdal Fjellstyre er 100 år i 2021:

 

Den første fjelloven ble vedtatt i 2020. Verdal Fjellstyre hadde sitt første møte 19.mars 1921.

Arbeidsgruppen foreslår å markere at Verdal Fjellstyre har vært i virksomhet i 100 år gjennom å bidra til aktivitet i allmenningene både for bruksberettigede og allmennheten. 

 

 1. Tilskudd til allmennyttige formål

Fjellstyret har mulighet til å bevilge inntil 5 % av fjellstyrekassens bruttoinntekt til allmennyttige formål. 

 

Fordeling  av inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene. 

 

Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål: 

 1. Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m. 
 1. Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode.

 

Søknaden må inneholde: 

Beskrivelse av tiltaket 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

Kostnadsoverslag 

Finansieringsplan 

Søknadssum 

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.mai 2021. 

 

 1. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 

Fordeling av inntil kr 150 000 etter søknad til næringsformål i allmenningsbygdene. 

 

Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål:  

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurseri eller knyttet til statsallmenninger.
 1. Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene

 

Søknaden må inneholde: 

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.mai 2021 

 

 

 

 

 1. Gratisovernatting på fjellstyrets hytter
 • Skolekonkurranse for 6. og 9. trinn i grunnskolen i Verdal med spørsmål relatert til bruk av statsallmenninger(natur/jordbruk/ jakt ) hva en statsallmenning/hva et fjellstyre er mm. Arrangeres på tidlig høst 2021. Premie er tilbud om å disponere med overnatting til Finnvolastua i inntil 2 døgn inkl busstransport fra/til skolen
 • Tilby overnattingstur til valgfri fjellstyrehyttei Verdaltil«Ferie for alle» i regi av Røde Kors

 

 1. 100-års-setervoll

Bidra til at en gammel setervoll får igjen setervollpreget. Det vil gagne beitedyr og allmenheten ved at vi kan bidra til å rydde vekk skog på setervollen slik at beitegras får bedre muligheter til å vokse, og setervollen kan bli et turmål for allmenheten. Forutsetter samhandling med bl.a Statskog og allmenningsstyre. 

Forslag til voll: Hestegreivollen i Volhaug statsallmenning.

 

Forslaget til markering av at Verdal Fjellstyre er 100 år i år, ble gjennom gått av fjellstyret i møte og godkjent.

Vedtak: Fjellstyret vedtar forslaget til markering av at Verdal Fjellstyre er 100 år i år, enstemmig.

 

Sak 18/21. Tildeling av elg (startkvoter) til jaktfelta 2021.

Vedtak: Saken utsettes.

 

Sak 19/21. Beitevedtekter-  revisjon. 

Utkast til revisjon av beitevedtekter for Hoås  ble gjennom gått.

Fjellstyret hadde møte med representanter fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) og Stiklestad seterlag (StS) våren 2020. Der ble det blant annet etterlyst evaluering av gjeldende beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger. Spesielt ønsket SBS muligheter for tidligere slipp av dyr, ny vurdering av antallet dyr som kan slippes og beitegranskning.  Stiklestad seterlag ga uttrykk for at beitevedtektene fungerte bra, men at det var veldig viktig at sau holdes vekke fra Tortåsvollen før gjerde kan settes opp, og at sperregjerder i fjellet er en forutsetning for drift pr i dag. Seterlaget hadde merket høyere beitetrykk fra sau de senere år, spesielt merkbart gjennom reduserte muligheter for kvigebeite i området rundt Stubskinsvollen.

En arbeidsgruppe bestående av daglig leder, styreleder og styremedlem Einar Asbjørn Tromsdal har arbeidet med revidering av beitevedtektene siden møtet med beitebrukerne og vil legge følgende vurderinger og forslag til beitevedtekter fram for styret:

Arbeidsgruppen har blant annet vurdert innlemming av flere allmenninger i beitevedtektene, antall dyr som kan slippes og beitetider. Vi har også vurdert et evt krav om å være tilsluttet beitelagene, og allmenningenes totale ressurser og bruk.

Beitevedtektene må være i tråd med andre gjeldende avtaler for bruk av arealer i statsallmenningene og jordskiftedommen (sak 1700-2011-0018 Inndalen)

Vi har undersøkt muligheter for beitegranskning gjennom NIBIO, men vurderer det som ikke aktuelt å gjennomføre pr i dag. Det ville kreve et finansieringsbidrag  på ca 270 000 kr. Fjellstyret har fått Landbrukskontoret i Verdal til å vurdere beiteressursen i statsallmenningene, både i forbindelse med vedtak om beitevedtekter i 2011 og nå. Innlemming av Svarthovd og Tromsdal allmenninger vil øke beitegrunnlaget tilsvarende ca 300 sau eller ca 30 ungdyr av storfe.

Vi har landet på forslag om å oppheve de gjeldende beitevedtekter for Hoås og Inndal til å fastsette felles beitevedtekter for Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal statsallmenninger.

Vi anbefaler ikke pr i dag å kreve at beitebrukere som benytter seg av beiteressursen i allmenningene skal være pliktig til å være medlem av noen av beitelagene som opererer i området, men vi anbefaler dette ovenfor beitebrukerne.

Vi mener at Fjellstyret gjennom sitt arbeid og vedtak skal legge til rette for tidsmessig beiting for bufe i allmenningene, men selv om ressursene i allmenningene skal brukes, så er det Fjellstyrets ansvar å sikre at ressursene ikke overforbrukes, og at det også er ressurser tilgjengelig for andre dyr som oppholder seg i området. Selv om jordbrukets bruksrett står i en særstilling mht bruk av allmenningene, så må Fjellstyret også se beitebruken i sammenheng med annen bruk av allmenningene, og skal ta vare på naturvern – og friluftsinteresser.

Vi presiserer også at retten til beite gjelder for så stor buskap som landbrukseiendommen kan vinterfø på den enkelte eiendommen hvor dyra holdes.

Arbeidsgruppen mener det er viktig at beitelagene får slippe så stort antall dyr at beitelagene fortsatt sikres drift, både mht økonomi og praktisk gjennomføring av beitet, men anbefaler likevel at det settes et maxantall dyr som kan slippes for medlemmer av beitelagene. Det totale antallet for de to beitelagene anbefales ikke å øke i forhold til antallet i gjeldende beitevedtekter tross utvidelse av areal. Vi mener det trengs en buffer for beiting av andre dyr, både bufe og ville dyr, og som sikrer tilstrekkelig beite i dårlige beiteår.

For å imøtekomme saueiere mht tidlig beiteslipp, fastsettes det muligheter for beiteslipp i Tromsdalen fra 25.mai, det generelle beiteslippet settes til tidligst 1.juni fortsatt.

For å gi Fjellstyret muligheter til å holde en viss oversikt over bruken av allmenningene og muligheter til å vurdere ressursbruken, anbefales det å kreve årlig rapportering av beitebruken.

Styrets vurdering: Styret er stort sett enig i forslaget og begrunnelse. Anne Kolstad foreslo å endre pkt C. til å gjelde det maksimale antall storfe (275) og sau/lam (1750) som tillates å slippe i statsallmenningene totalt sett, uavhengig  av tilknytning til beitelag eller ei.

Med denne endringen går det ikke fram av beitevedtektene at Stiklestad seterlag har rett til å ha 260 storfe på beite jfr avtale av 20.11.2012

 

Beitevedtekter for Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal statsallmenninger i Verdal. 

Med hjemmel i Fjelloven av 06.06.1975 nr. 31 § 16 innføres fra 1.mai 2021 følgende beitevedtekter * : 

A   Beitefelt

Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal statsallmenninger i Verdal.  

 Det tillates å beite med lausfe av storfe og sau/lam 

B   Beitetider

Generelt gjelder at tidligste tidspunkt for slipp av dyr på beite (både storfe og sau) er årlig 1.juni. 

For slipp i Tromsdal og nordre del av Hoås (Dettbekken) settes tidligste slippdato til 25.mai.

Det forutsettes at dyr holdes borte fra Tortåsvollen og Skjetholet fellesbeite i perioden før 1.juni (arealer jf punkt D).

Sau som slippes ved Kavelbrua skal drives inn og slippes på beite i Fånettdalen (jf Jordskiftedom 1700-2011-0018 Inndalen) 

Hovedsanking (heimsamling av storfe og sau) skal være gjennomført årlig innen 10.september.           

C   Antall beitedyr      

som tillates å beite årlig settes til:

Maksimalt beite for 275 stk lausfe av storfe,

Maksimalt  beite for 1750 stk lausfe sau/lam.

For den enkelte beitebruker gjelder: Retten til å beite med dyr i statsallmenningene gjelder for det antallet dyr som eiendommen kan vinterfø.

Alle dyreeiere som slipper dyr på beite i statsallmenningene har ansvar for at det innen 1.juni det året dyra slippes på beite, rapporteres til Fjellstyret antall og type dyr som slippes og /eller beiter i statsallmenningene.

D   Områder med særrettigheter

For Stiklestad seterlag gjelder følgende: 

Innenfor et avgrensa areal på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag etter avtale rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beitet der er forbeholdt lagets ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger. Nødvendig gjerde rundt dette område settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag. 

            

For Skjettholet fellesbeite gjelder følgende: 

       

      Innenfor det inngjerda området på 450 da har Skjettholet fellesbeite 

      etter avtale enerett til beite for melkefe av storfe/ungdyr. Nødvendig gjerde 

      er permanent gjerde (nettinggjerde) som vedlikeholdes av Skjettholet fellesbeite.

 

 

 F   Beitedyr av sau og storfe fra Levanger kommune har ikke beiterett i Verdal

      kommune.

 

   G   Ved brudd på beitevektene

gjelder Fjellovens § 37: Brudd på vedtekter fastsatt i henhold til §16 vert straffa med bøter eller fengsel inntil 3 måneder om ikke forholdet går inn under strengere straffeutmålinger. Påtale kan reises av Fjellstyret  eller noen som er krenket. 

 

 • Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger i Verdal gjeldende fra 01.06.2011 opphører fra samme dato

 

 

 

Behandling: Forslag  til beitevedtekter for Hoås, Inndal, Svarthovd og Tromsdal ble gjennomgått og godkjent.

Vedtak: Fjellstyret vedtar beitevedtekter for statsallmenningene Hoås, Inndal, Svartovd og Tromsdal. Enstemmig vedtak.

 

Sak 20/21. Referatsaker.

 1. Brev av 19.04.21 fra Statsforvalteren klagebehandling vedr Tromsdal kalbrudd.
 2. Brev av 14.04.21 fra Verdal kommune Godkjent søknad ny hytte 50387287/1/13.
 3. Brev av 24.03.21 fra Statsforvalteren. Avslutning verneplan for skog Statsallmenninger.
 4. Mail av 20.04.21 fra adv T. Gresset vedr. Statsforvalterens brev av 19.04.21 jfr sak 20/21/.
 5. Møte 23.03.21 i Vuku i regi av landbrukssjef Solum i Verdal kommune, vedr grunneierorganisering i Øvre Verdal tildelingsområde.Det er ikke innkommet noe møtereferat.

 

Det tilføyes at fjellstyret markerte innledningsvis på møtet at det i år er 100 år siden første fjellstyremøte i Verdal (19.03.1921) med en et kort ”historisk” tilbakeblikk, samt blautkake til kaffen.

 

Møtet slutt kl 18:15

 

Ingeborg Østerås/s                       Terje Aksnes/s                                Einar Tromsdal/s,

 

Anne Kolstad/s

                                                                                                                       Møtesekr: Jon Stamnes

 

 

 

 

 

Fjellstyremøte  onsdag 24.03.21 på møterom Håndverkertorget kl 14:00 – 17:15

Disse møtte: Ingeborg Østerås, Terje Aksnes, Einar Tromsdal og Anne Kolstad

Nils S. Danielsen meldte forfall og vararep. Ole F. Hætta  var innkallet, men møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes

Sak 06/21. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 10.02.21 sak 01/21 t.o.m 05/21.

 Protokoll gjennomgått. Endring i ordlyd i sak 03/21. I sak 05/21 tilføyes at Fjellstyret uttrykte skepsis til flytting av tomt for ny hytte, samt høyde og vindustype og evt gjerde rundt .  Fjellstyreleder informerte at det er innsendt uttalelse til saken til Statskog og kommunen, hvor ovennevnte synspunkter på plan om nybygg av hytte er påpekt. Styret hadde ingen innvendinger til dette, og saken trenger ingen videre behandling i styret pr i dag sett i lys av at den står som utsattsak i referatet.

 For øvrig sluttet fjellstyret seg til protokollen og fattet:

Vedtak: Møteprotokoll  fjellstyremøte 10.02.21 sak 01/20 t.om  05/20, godkjennes, enstemmig.

 

Sak 07/21. Erklæring om opphør av avtale for utvist tilleggsjord av 11.07.1984 i Leksdal                               

                    Statsallmenning 287/1/5.

Utvist tilleggsjord til gården Dalum 67/9 i Verdal mellom Statskog og John Bjerke  i avtale av 11.07.1984.

I henhold til avtalens pkt 2 faller avtalen bort når den jordbruksmessige drift av parsellen ligger nede i  5 sammenhengende år.

Det har ikke vært jordbruksmessig drift av arealet siden tidlig på 1990-tallet, og arealet har siden da grodd igjen med lauvskog.

Vedtak: Fjellstyret erklærer som følge av at arealet ikke lenger er i drift som jordbruk, at  avtalen av 11.07.1984 er  opphørt. Vedtaket var enstemmig.

Sak 08/21. Søknad fra Ole K. Skrove om utvisning av tilleggsjord for oppdyrkning i Leksdal

                  Statsallmnning 287/1/5 i Tjelderdalen.

Ole K. Skrove, Leksdalsvegen 750, 7656 Verdal. Eier av 5038/74/3 Granholt Verdal, søker mail av 20.01.2021  om utvisning av areal som tilleggsjord til oppdyrking i Leksdal statsallmenning 289/1/5. av et areal beliggende i Tjelderdalen, ved skogbilvegen  like vest for Lundselva, og benevnt  som ”Stektsamyra”. Areal (28 da) ble i sin tid ble utvist av Statens skoger. Arealet består av myrjord og som ble grøftet og dyrket på 1960-tallet, men som i dag er gjengrodd av mye lauvskog.

Søknaden ble sendt på høring i henhold til Fjellovens Forskrift om seter og tilleggsjord til:

Statskog, Leksdal allmenningstyre, Skjækerfjell reinbeitedistrikt, Trøndelag fylkekommune, Statsforvalteren i Trøndelag og Verdal kommune.

Ole K. Skrove har vedlagt dokumentasjon med driftsplan for sin drift og oversikt over de dyrka arealer han disponerer, derav en stor del leid jord. Skroves eiendom har bruksrett i Leksdal statsallmenning.

Utfra de innkomne høringsuttalelser er det ikke innkommet tungtveiende grunner til å nekte nyoppdyrking av arealet.

 Vedtak: Fjellstyret vedtar utleie av arealet på parsellen 5038/289/1/5 i Leksdal statsallmenning til Ole K. Skrove  eier av 5038/74/3  (orgnr 916967918), og at det opprettes en standard leieavtale. Vedtatt med 3 mot 1 stemme (Anne Kolstad)

 

Sak 09/21. Pristibud  fra Trio Bygg AS, på ny bod/vedlager til Fjellstyrets Grønningen.

Vedtak: Saken utsettes. Styret er fortsatt positive til å bygge vedbod. Grunnpillarer planlegges å settes ned  sommeren 2021, men styret ønsker pristilbud fra flere aktører før endelig avgjørelse om hvem som skal få jobben med å sette opp vedboden.

 

Sak 10/21 Utlysning av jaktfelt for storviltjakt på statsallmenning i Verdal for perioden

                 2021-2024.

I forbindelse med saken ble storviltressursen i statsallmenningene i Verdal vurdert, spesielt i jaktfeltene som evt skal lyses ut på nytt i år. Til å vurdere dette ble 1) sett elg, 2) sett elg pr jegerdagsverk og 3) tildelt/avskyting siste 5 år brukt.

Noe bekymring for størrelse på elgressursen på Leksdal vest og spesielt Kverndal. Mye kan tyde på at Kverndal over en god del år har gått fra å være en allmenning med mye elg til å ha en relativt liten elgstamme nå. Redusert avskyting og evt full fredning av elgen i Kverndal ble diskutert.

Da fredningsforslaget ikke fikk flertall, mener styret at det ved tildeling av elg i de ulike jaktfelt skal tas hensyn til det vi mener er redusert elgstamme i Leksdal vest og Kverndal (max 2 stk i Kverndal)

Forutsatt at ingen jaktfelt blir sagt og opp av jaktlag er  det ingen ledige jaktfelt i 2022 og 23. 

 

Vedtak: I henhold til rulleringstakt på 4-år er følgende jaktfelt ledig  og lyses ut gjennom inatur.no

Leksdal vest, Inndal, Hoås og Kverndal  for perioden 2021-24.  Inn B utlyst i 2020 ble sagt opp av laget som jaktet , og jaktfeltet lyses ut for 3-år for perioden 2021-23.

Vedtak:Enstemmig vedtak bortsett fra at Terje Aksnes  stemte for eget forslag om å frede jaktfelt Kverndal for elgjakt i 2 år.

 

Sak 11/21 Jaktstartidspunkt for jaktfelt som utlyses i 2021.

Fjellstyret mener at elgjaktstarten av ulike grunner bør utsettes: Brunstperiode for elgen, beitedyr i fjellet, friluftsliv med spesielt sanking av sopp og bær. Klimaet ser også ut til å endre seg mot varmere høstvær, noe som kan gi utfordringer mht berging av kjøttet i jakta.

Fjellstyret mener elgjaktstarten bør utsettes, og oppfordrer også andre grunneiere å vurdere det samme.

Vedtak: Samtlige jaktfelt som lyses ut i 2021 får jaktstart fra 10.10. vedtatt med 3 mot 1 stemme.   (Anne Kolstad stemte  for jaktstart fra 18.10.) 

 

Sak 12/21. Orienteringsaker.

 1. Oversikt over utstedte grunneiertillatelser for snøcootertransport vinter 2021. Ca 30 grunneiertillatelser er gitt i 2021,inkl 5 handicap.
 2. Møtereferat fra Kavelbrua veiforening av 02.03.21.
 3. Leksdal Fjellbeitelag oversikt over sluppet storfe 2020 og opplysning om at laget har ”gjenoppstått” med nytt styre og organisering. Laget etterspør muligheter for økonomisk støtte fra Fjellstyret. Dag. leder besvarer henvendelsen.
 4. Muntlig referat fra møte i regi av kommunen ang koordininering av friluftstiltak. Skriftlig møteref vil komme fra kommunen.

 

Møtet slutt kl 17:15

 

Ingeborg Østerås/s                       Terje Aksnes/s                                Einar Tromsdal/s,

 

Anne Kolstad/s

                                                                                                                       Møtesekr: Jon Stamnes

 

 

 

 

 

 

 

 

Fjellstyremøte  onsdag 10.02.21 avholdt som telefon-/teams møte kl 14:00 – 16:45

Disse møtte: Ingeborg Østerås, Terje Aksnes, Einar Tromsdal, Nils S. Danielsen og Anne Kolstad

Møtesekr: Jon Stamnes

Sak 01/21. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 10.12.20 sak 41/20 t.o.m 44/20.

 Protokoll gjennomgått. Vedtak: Møteprotokoll fjellstyremøte 10.12.20 sak 41/20 t.om  44/20, godkjennes, enstemmig.

 

Sak 02/21. Motorferdsel på Statsallmenning i Verdal, herunder Retningslinjer for Fjellstyret

                    ved vurdering av søknad om grunneiertillatelse.

Saksdokument ble gjennomgått og det tilføyes at bruk av snøscooter i næring innen jordbruk, skogbruk og reindrift ikke trenger å søke om grunneiertillatelse for nødvendig kjøring.

Under krav til søknad, tilføyes at reg. nummer på kjøretøy må oppgis.

Begge ovennevnte ble enstemmig vedtatt.

Under retningslinjer for Verdal Fjellstyre ved vurdering av søknader om grunneiertillatelse for bruk av snøscooter til transport av utstyr og bagasje til egenhytte, ble pkt 1: om at hytta må ligge min 2,5km i luftlinje fra brøyta veg vedtatt med 4 stemmer (I.Ø, A.K, NSD og E.T) mot 1 stemme for alternativt forslag fra Terje Aksnes : om at transport av utstyr og bagasje  med snøscooter fra brøyta veg til egen hytte i tråd med vedtatte kommunale retningslinjer.         Det ble tilføyet at pkt 1 skal evalueres etter en sesong, våren 2021.

 I pkt 6, tilføyes: Grunneiertillatelse kan oppheves/begrenses i spesielle perioder hvor snøscootertransport er til skade for dyreliv, natur og friluftsliv, samt hensynet til reindrifta.   I retningslinjenes pkt 7 ble vedtatt med 3 stemmer  (I.Ø, E.T og T.A), at all annen transport med snøscooter vil bli henvist til ervervskjørere,  mot 2 stemmer for alternativt forslag fra Anne Kolstad om at: i områder med ervervskjøring skal dette fortrinnsvis benyttes (A.K og NSD).

Øvrige punkter i retningslinjer ble enstemmig vedtatt.

Sak 03/21. Forslag til markering av at Verdal Fjellstyre er 100 år i 2021.

Forslaget ble gjennomgått. For øvrig vedtak om at arbeidsgruppa arbeider videre og legger fram saken til behandling på senere møte.

 

Sak 04/21. Uttalelse til Statskog, som ber om dette i forbindelse med vedlagte søknad fra

                  Verdal O-klubb vedr spørsmål om de kan få benytte arealer i tre Statsallmenninger

                  I Verdal som terreng for å søke om å få arrangere NM i orientering 12. t.o.m.

                  15.septermber 2024.

Arealer av statsallmenninger som berøres er østre del av Ramsås, Tromsdal, nordre del av Hoås og Inndal vest for Kavelbruvegen.

Vedtak: Fjellstyret har ingen innvendinger i mot at VOK søker om NM 2024 og benytter omsøkte arealer. Enstemmig.

Sak 05/21. Statskog har oversendt søknad fra Trio Bygg AS, som på vegne av Alf J. Kålen,

                  søker om å få sette opp ny hytte som skal erstatte eksiterende hytte på festenr

                  287/1/13.  Søknaden omfatter også oppføring av naust.

                  Statskog ber om fjellstyret uttalelse med bakgrunn i fjelloven §12, 

                  Grunndisponering og at tiltaket er i LNRF område i følge Kommunedelens

                  arealplan.

Vedtak: Saken utsettes og fjellstyret vil forhøre seg litt nærmere om forholdet  med Statskog/kommune om bestemmelsene vedr. bygging i LNRF område. Enstemmig.

Sak 06/21. Referatsak: Oversikt fra Henning og Leksdal saubeitelag om beitedyr i 2021.

Møtet slutt kl 16:45

 

Ingeborg Østerås/s                       Terje Aksnes/s                                Einar Tromsdal/s,

 

Nils S. Danielsen/s                        Anne Kolstad/s

                                                                                                                       Møtesekr: Jon Stamnes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 10.12.20. på møterommet i Håndverkertoreget kl.16:00-18:00.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås, Anne Kolstad og

Nils S. Danielsen.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn

Sak 41/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 19.11.20  sak 35/20 t.o.m 40/20.

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 19.11.20 sak 35/20 t.o.m 40/20 godkjennes, enstemmig vedtak.

Sak 42/20. Rullering av kommuneplanens arealdel for Verdal kommune.

                    Innspill fra Statskog v Nils Aal i mail av 05.11.20.

Vedtak:  Fjellstyret fraråder å ta inn område A  (Godbekken) som aktuelt område for hyttebygging, med hensyn til at  nye hytteområdet kommer i konflikt med reindrifts bruk av arealet i forbindelse med flyttelei for rein til/fra Innsmoen  mot nordsiden av Innsvatnet. Det er i tillegg antydet fra beitebrukere at området har betydning for beitedyr av sau.

Området B (Storholmen) mulighet til fortetting av nye tomter  i allerede utbygd område må utnyttes.

Område C ( Varghiet) samt områdene E (mellom Åbovegen og Midtre Finnvola) samt område F (ved Fånettjernene og Finnvola øst) bør vurderes,  i stedet for område D (vest for Finnvola sør).    Utfra opplysning fra reindrifta benyttes område D av svensk rein, etter muntlig avtale med Feren reinbeitedistrikt.

Som et annet alternativ til område D foreslås at det blir vurdert mulighet fortetting i de allerede eksiterende hyttefelta Finnvola øst, Finnvola Midtre og Finnvola sør.

 

Sak 43/20. Høring – Forslag til nye kommunale retningslinjer for behandling av motorferdselsaker i Verdal kommune oversendt pr mail fra Verdal Kommune 06.11.20. 

 

Terje Aksnes ba om at hans habilitet ble vurdert, med hensyn til at han er leder i det kommunale utvalg for Utmarkssaker,  og som har sendt ut saken til høring. 

 

Vedtak: Fjellstyret kjenner Aksnes inhabil i saken, og han deltok ikke i behandling av saken. 

 

Fjellstyret mener at ervervsmessig kjøring må prioriteres og bibeholdes som før. Vi mener ordningen med ervervsløyver  er en godt innarbeidet og godt fungerende ordning.

Fjellstyrets syn er at avstandsgrensa fra veg til hytte på min 2,5 km for å benytte egen scooter fortsatt  bør gjelde. 

Dersom kommunen vedtar det utsendte forslag til endring med hensyn til at avstand mellom veg og hytte oppheves, mener fjellstyret at en prøveperiode ikke bør overstige 2 år, og at dispensasjon gitt av kommunen kun bør gjelde for en sesong av gangen. 

Fjellstyret er generelt  mot liberalisering av regler for snøscooterkjøring. Vi  tror det vil medføre økt ulovlig kjøring og bli mere resurskrevende og vanskelig  å kontrollere. I tillegg er økt kjøring uønska fra reindrifta. 

Terje Aksnes ba om at hans habilitet ble vurdert med hensyn til at ha er leder i den kommunale utvalg for Utmarkssaker, som har sendt ut saken til høring.

Vedtak: Fjellstyret kjenner Aksnes innhabil i saken, og han deltok ikke i behandling av saken.

Fjellstyret mener at ervervsmessig kjøring må prioriteres som før, da det er et godt innarbeidet ordning i Verdal med ervervsløyver som spredt omkring i kommunen og har fungert godt etter fjellstyrets syn.

Fjellstyrets syn er at avstandsgrensa fra veg til hytte på min 2,5 km for å benytte egen scooter  fortsatt  må gjelde.

Dersom kommunen vedtar det utsendte forslag til endring med hensyn til avstand mellom veg og hytte oppheves, mener fjellstyret at en prøveperiode ikke kan være lenger enn max 2 år, og at dispensasjon kun skal gjelde for en sesong av gangen.

Fjellstyret er generelt i mot liberalisering av regler for snøscooterkjøring, da det kun vil medføre økt ulovlig kjøring, blir mere resurskrevende og vanskelig  å kontrollere. I tillegg er økt kjøring uønska fra reindrifta.

Fjellstyrets vedtak var enstemmig.

 

Sak 44/20. Orienteringssaker.

J. S: Elgjakta så langt

        Oppført bygning i Kverndal

        Resultat av prøvefiske i Grønningen

        Henvendelse fra Stiklestad seterlag  om ny samletrø

I.Ø:  Utvalg har påstarta eventuell revisjon av beitevedtekter Hoås/Inndal.

 

Møtet slutt kl 18:00

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                        Nils S. Danielsen/s

 Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 19.11.20. på møterommet i Håndverkertoreget kl.18:00-20:30.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås og Anne Kolstad.

Nils S. Danielsen meldte forfall i dag ettermiddag.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn

Sak 35/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 15.10.20  sak 29/20 t.o.m 34/20.

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 15.10.20 sak 29/20 t.o.m 34/20 godkjennes, enstemmig vedtak.

Sak 36/20.  Mail fra Statskog av 21.10.20 v Knut Røst, vedr. søknad fra Verdal O-klubb vedr ønske om

                    oppsetting av ”gapahuk” på Marsteinsvola i Volhaug statsallm. Enstemmig vedtak.

Vedtak:  Fjellstyre har ingen innvendinger i mot tiltaket, men ber Statskog vurdere om alternativ plassering på enten Inderøy eller Steinkjersida kan være aktuell. Enstemmig vedtak.

Sak 37/20. Verdal Fjellstyre 100år i 2021.  (Første møte i Verdal fjellstyre var 19.03.1921)

Spørsmål om en markering av Fjellstyrets 100år.

Vedtak: Fjellstyrets medlemmer er enstemmig enige om å markere Fjellstyrets 100 år, og en gruppe med I.Østerås og A. Kolstad samt J. Stamnes, legger fram forslag til første møte over nyttår.

Sak 38/20. Lokal finner og ”Vinner av 100års fiskekort”.

 I forbindelse med at Fjelloven i år er 100 år, ble det fra NFS foreslått at fjellstyrene skulle legge ut en kasse et sted i sine statsallmenninger med en ”premie” til finner i form av et fiskekort for stangfiske hos det lokale fjellstyre gyldig i 100 år framover.

Lokal finner og vinner ble Mathias Sjømæling.

Vedtak:  Mathias Sjømæling tildeles gratis stangfiske/isfike i statsallmeningene i Verdal fram til år 2120. Enstemmig vedtak.

Sak 39/20. Fjellstyrets hytte ved Grønningen – framtidig behov for å bygge uthus/vedlager,

                      samt bygging av eget naust.

Vedtak: Første prioritet er å bygge uthus/vedlager ved Grønningenhytta, og det innhentes et prisoverslag på et slikt bygg. Og det tas sikte på å få oppført bygget i løpet av 2021.

Vedr. naust vil fjellstyre kontakte Harald Røstad, som er deleier i eksisterende fellesnaust. Han har ytret ønske om å kjøpe Fjellstyrets andel etter takst, eller en avtalt sum. 

Nytt  naust kan enten settes opp ved å bygge på dagens fellesnaust i bredde/høyde og legges nytt tak, eller å søke om å få utvist ny nausttomt på østsida av Jensåsbekken, (på samme side av bekken som fjellstyrets hytte ligger.

Et tredje alternativ for å unngå nybygg er å ta kontakt med eier hytta  ”Grønnningstuggu”  og høre om han er villig til å eventuelt selge sitt  naust. 

Sak 40/20.  Orienteringssaker

*  T. Aksnes:  Hadde spørsmål om  skader på sau i Fånettdalen tidligere høst, samt at han redegjorde  og nytt forslag om kommunalt reglement for motorferdsel i utmark.

*  E. Tromsdal. Orientering fra styret i Kavelbruvegen.

* I. Østerås: Tromsdalssaken – sakens gang siden siste møte.   Fjellstyret har hatt møte med Tromsdal allmenningstyre. Der et er avholdt møte med adv Gresset, Norges Fjellstyresamb.Tromsdal allmstyre og Verdal Fjellstyre. Adv Gresseth har hatt møte med Tingrettsdommer  og Statskogs adv med hensyn til skjønn i saken om utvidelsen av kalkbrudd i Tromsdalen

* J.Stamnes. Elgjakta  siden forrige møte.

                        Fjellstyremedlemmene må sende inn krav om møte og reisegodtgjørelse innen 30.11.20

 * Mail fra Statskog av 05.11.20 v Nils Aal, vedr innspill med forslag om områder for ny fritidsbebyggelse ved rullering av kommuneplanens arealdel for Verdal kommune.

Fjellstyret vil ta opp saken fra Statskog i neste møte.

Møtet slutt.

                  

Møtet slutt

 

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                       

 

Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 15.10.20. på møterommet i Håndverkertoreget kl.18:00-21:15.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås og Anne Kolstad.

Nils S. Danielsen meldte forfall i dag ettermiddag.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn

Sak 29/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 20.05.20  sak 24/20 t.o.m 28/20.

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 20.05.20 sak 24/20 t.o.m 28/20 godkjennes, enstemmig vedtak.

 

Sak 30/20. Utvisning av område i Inndal statsallmenning til samletrø for sau i Fånettdalen til

                  Saueiere som er organisert i Sørfjella br. Saubeitelag, jfr vedtak sak 20/20

                  Arealet befart 27.08.20 sammen med repr fra saueiene, reindrift, Statskog og Fjellstyre.

                  Trøa skal erstatte dagens samletrø som saubeitelaget har på Melbyvollen, på VB`sgrunn.

Vedtak: Såfremt  Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS)  ikke får fortsatte å  bruke sanketrø på Melbyvollen, tilrår Verdal Fjellstyre overfor Statskog at SBS får avtale for et område på ca 28 da, jrf kartvedlegg,  da for å etablere ny sanketrø for sau, sør for Fånetta mellom elva og grensa mot Værdælsbruket jfr vedlagt kart.

Verdal Fjellstyre foreslår at Statskog setter følgende vilkår:

 • Utvist areal må tas i bruk innen 5 år fra at SBS er orientert om vedtaket.

 • SBS har ansvar for at gjerdet rundt det utviste området holdes i stand, at grinder/le holdes åpne når trøa ikke er i bruk.

 • Dersom bruken av trøa i regi av medlemmer i SBS med beiterett i statsallmenning opphører, skal alt gjerdemateriell fjernes og fraktes til bygds.

 • Dersom det benyttes nettinggjerde, skal gjerde hvert år tas ned før det kommer snø og senest innen 1.november. Dette gjelder også dersom det benyttes annen type gjerde som utgjør fare for andre dyr som ferdes i området. Stolper kan stå hele året.

   

  Verdal Fjellstyre ber om at SBS og Værdalsbruket søker å reforhandle avtale av 21.09.1995

  om gjeterbu på Melbyvollen. Denne bua ligger bare ca 500 m fra utviste areal for sanketrø, og fjellstyret mener det er sløsing med ressurser å måtte bygge ei ny gjeterbu innenfor det utviste areal for den nye sanketrøa.

  Dersom det ikke lar seg gjøre å få reforhandlet avtalen om gjeterbu på Melbyvollen er Fjellstyret posetiv til at SBS fpr oppføre ny gjeterbu i sørvestre hjørne av det utviste arealet.

  Ytterligere forhold rundt dette må avklares på et senere tidspunkt, hvis behovet oppstår.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 30/20 forts.

I samme sak ble utvidelsen av SBS si sanketrø  for sau ved Kavelbrua diskutert, og fjellstyret vil sende en henvendelse til SBS med kopi til Statskog om forholdet.

 

Sak 31/20. Forholda omkring ”plankestien” fra Kavelbrua til Grønningen samt parkering i enden av Kavelbruveien.   (Spesielt med bakgrunn i denne sommerens utfart)

Plankestien: Den nylagte ”plankestien” har medført en stor økning i gangtrafikken av folk fra Kavelbrua og til Grønningen i løpet sommerhalvåret.  Det er i utgangspunket positivt at folk har benytta fjellet som rekreasjon sett ut fra et folkehelsesynspunkt og pandemisituasjonen som har hersket den senere tid.

På negativ side må nevnes at på de partier av stien som ikke er plankebelagt har terrenget fått stor slitasje, og er dels svært opptråkka. Fra eiere av hytter like ved vannkanten på nordsida av Grønningen har det innkommet opplysninger om camping og leirslaging like inntil hytteveggen, samt søppel og menneskelig avfall.

Vedtak:  Fjellstyret vil sende en henvendelse til Verdal kommune og de ansvarlige for ”10-påtopp” hvor vi påpeker både de positive og negative konsekvenser av den økte turtrafikken innover til Grønningen, og samtidlig ber de om å vurdere avbøtende tiltak.

Parkering ved Kavelbrua: Den økte turtrafikken har også medført en del probler  omkring parkering av biler ved Kavelbrua. Det viser seg at arealet for bilparkering er for lite på dager med stor utfart.

Fjellstyret diskuterte med bakgrunn i egne opplevelser og henvendelser  omkring denne sommers problemer med parkering av biler ved enden av Kavelbruvegen.

Vedtak:

 Fjellstyret besluttet å sende en henvendelse til vegstyret for Kavelbruvegen.

Vi  ber vegstyret,  sammen med Statskog , allmenningstyre og Fjellstyret gjøre  en totalvurdering på bruken av  området ved Kavlebrua . Forhold som må vurderes er økt parkeringsareal, trafikkflyt slik at dyretransport kommer fram og har tilgang til samletrøer og det bør vurderes om det skal opprettes samletrøer for sau og storfe i området.

Sak 32/20. Jakta 2020, så langt for småvilt og storviltjakt.

Fjellstyret fikk en orientering om småviltjakta 2020 og småviltkortsalget så langt i år, samt en gjennomgang av fellingsresultat av elg på statsallmenningene pr 15.10.

Fjellstyret tar orienteringen til etterretning.

Fjellstyret drøftet også våre oppgaver/muligheter i f.b med jakt på statsallmenning,og dette resulterte i et vedtak om å sende en henvendelse til  kommunen mht vurdering av å endre jaktstarttidspunkt for elg.

 

Sak 33/20. Revisjonsrapport fra Deloitte av 27.05.20 vedr. Fjellstyrets regnskap for 2019

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsrapport til etterretning

Sak 34/20. Tromsdalssaken. Leder orienterte styret omkring framdrifta av saken så langt.

Klage er utarbeidet av adv Gresseth og sendt kommunen. Skjønnbegjæring er også blitt utarbeidet av samme adv og den blitt sendt til Tingretten og Statskog . Via adv Gressetg har fjellstyret mottatt mail fra Statskog av 12.10.20, hvor Statskog har ønske om et møte med Verdal Fjellstyre og allmenninnstyret  for Tromsdal. Møtetema vil være omkring avbøtende tiltak og kompensasjon ved en ny avtale med Verdalskalk.

Fjellstyret er positiv til møye, men vil først ha et fellesmøte med Tromsdal allm,styre hvor vi informerer om hva som er gjort og hvilke vurderinger Fjellstyret har gjort.

               

Møtet slutt

 

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                       

 

Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

 

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 20.05.20. på møterommet i Håndverkertoreget kl.18:00-20:30.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås og Anne Kolstad.

Nils S. Danielsen møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn

Sak 24/20. Godkjenning av møteprotokoll  fra  fjellstyremøte 29.04.20 sak 19/20 t.o.m 23/20

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 29.04.20 sak 19/20 t.o.m 23/20 godkjennes, enstemmig vedtak.

Sak 25/20. Utsatt sak 23/20 Samarbeid mellom fjellstyrer i Nordre Trøndelag.

                  Viser til dokument utsendt på mail. 29.04.20 ”Innstilling fra prosjektgruppa for

                  Samarbeid mellom fjellstyrer i NT” samt bilag om ansvar.

Vedtak:

Viser til innstilling fra prosjektgruppa «Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag» datert 6. juni 2019.

Verdal Fjellstyre ønsker ikke å gå inn i et samarbeid med andre fjellstyrer i Nordre Trøndelag slik prosjektet foreligger.

Vi ser fordeler med samarbeid mellom fjellstyrer i ulike situasjoner, men vi kan ikke se at forslaget slik det foreligger løser de største utfordringene vi har på en tilfredsstillende måte.

Et evt samarbeid bør kunne løses enklere enn gjennom å danne et AS. Gjennom å danne et AS vil det skapes et nytt byråkratisk nivå, i tillegg til de overordnede nivåer vi har i dag ( NT Fjellstyresamband og Norges Fjellstyresamband). Dette kan vi ikke se er intensjonen for fjellstyrearbeid. Vi vet at «små» fjellstyrer i andre deler av landet , kjøper administrative tjenester fra nabofjellstyrer gjennom enkle avtaler, dette mener vi bør kunne gjennomføres her i Trøndelag også.

Vi kan heller ikke se de store effektivitetsgevinster da dagens kontorer og antall ansatte skal opprettholdes, dette i tillegg til at en betydelig pengesum forventes å bindes opp i selskapet. Verdal Fjellstyre ønsker heller å bidra til å styrke næringslivet i kommunen enn å binde midler i et eget selskap for ansatte.

Det er viktig for oss å ivareta ansattes HMS. Vi mener det er mest naturlig å søke samarbeid med nabofjellstyrer i Levanger evt Inderøy mht dette, evt finne andre tilfredsstillende løsninger hvor ikke-ansatte , f.eks styremedlemmer bidrar.

 

 

Sak 26/20. Høring vedr forslag til ”Retningslinjer for behandling av motorferdselssaker fra

                  Verdal kommune. Viser til videresendt mailer 18.04 og 08.05.20.

Før behandling fremkom nye opplysninger om det pga Stortinget nylig har vedtatt endringer i Lov om motorferdsel i utmark, vil komme endringer i sentral forskrift. Kommunen har derfor besluttet å utsette sin behandling av foreslåtte endring i ”Retningslinjer for behandling av motorferdsels saker i Verdal”, og vil komme med en ny høring senere.

Vedtak: Med bakgrunn i ovennevte utsetter Fjellstyret behandling av denne sak, i påvente av ny høringsak fra Verdal Kommune. Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 27/20. Underskrift av årsmelding og regnskap for 2019, samt møtebøker fra tidligere i år

                  Pga møter avholdt på telefon ble ikke dette utført, og revisor må ha underskrift på

                  regnskap før vi får revisjonsrapport.

Vedtak: De tilstedeværende medlemmer undertegner årsmelding 2019, regnskap 2019 samt møtebøker fra tidligere møter så langt i 2020.

 

Sak 28/20. Disposisjon av Fjellstyrets  kontoer og overføring av  beløp mellom kontoer.

Vedtak: Driftskonto skal disponeres av daglig leder, leder og regnskapsfører.

                Skattetrekkskonto skal disponeres av regnskapsfører

               ”Høyrentekonto i SMN” skal disponeres av daglig leder og leder.

                 Konto i Aasen sparebank skal disponeres av daglig leder og elder.

                Signaturrett i Brønnøysundregisterene: Leder

                Vedr. behov for ”underslagsforsikring” skal daglig leder undersøke nærmere.

 

Møtet slutt

 

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                       

 

Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

 

              

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 29.04.20. Avholdt som telefonmøte p.g.a ”coronaviruset”. kl.18:00-20:30.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås, Nils S. Danielsen og Anne Kolstad.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn

 

Innledningsvis  i møtet ble sakliste endret slik at oppført sak 21 blir sak 23.

Ny sak 21/20 Beitevedtekter i Hoås og Inndal statsallm (diskusjonssak)

Ny sak 22/20 Beite i Leksdal statsallmenning (diskusjonssak)

Ny sak 23/20 Samarbeid mellom Fjellstyrer i Nordre Trøndelag.

 

Sak 19/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 01.04.20 sak 15/20 t.o.m 18/20.

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 01.04.20 sak 15/20 t.o.m 18/20, enstemmig vedtak.

Sak 20/10. Søknad fra saueiere om oppføring av samletrø, samt søknad om bygging av gjeterhytte i

                    Fånettdalen i Inndal statsallmenning, fordi deres adgang til samletrø og gjeterhytte på

                   Melbyvollen  på Værdalsbrukets grunn opphører.

Saken ble sendt ut på høring i tiden 03.04- 24.04.20. Det har innkommet fem høringsuttalelser h.h.v.

fra  Statskog av 07.04. 20 v Knut Røst

fra Inndal allmenningstyre av 16.04.20 v Ole Petter Hjeld

 fra Plankons for Nord-Trøndelag reinbeiteområde  av 24.04.20

 v Svein Bjørk på  vegne av Feren reinbeitedistrikt.

fra Stiklestad seterlag av 26.04.20 v Leif J. Berg

fra Fylkesmannen i Trøndelag av 27.04.20 v Elsemari Iversen.

Ingen av høringsuttalelsene går i mot søknadene.

Behandling av søknad om inngjerding av samletrø og søknad om bygging av gjeterhytte skal behandles i henhold til §5 i Forskrift om seter og tillegsjord m.m i statsallm hjemlet i Fjelloven av 06.06. 1975.

Fjellstyret har avgjørelsesmyndighet om beiteareal og gjeterbu, mens Statskog har avgjørelsesmyndighet om inngjerding, etter tilrådning fra fjellstyret.

Vedtak: Fjellstyret vil beklage at søkerne ikke lenger kan benytte samletrø og gjeterhytte på Melbyvollen. For sommeren 2020 er det fra VB lovet at anlegget på Melbyvollen kan brukes, da det blir for hektisk å få på plass nytt anlegg før årets beitesesong.

Dersom det viser seg at søkerne ikke får mulighet til noen ny avtale om forlengelse av bruken av anlegget på Melbyvollen vil Fjellstyret  gå inn for at søkerne får oppføre samletrø for sau i Fånettdalen, og samtidlig anbefale overfor Statskog at det opprettes avtale om gjerde, oppsatt på en slik måte at det ikke hindrer ferdsel til Melbyvollen eller er til hinder for reindrift resten av året når samletrøa ikke er i bruk.

Fjellstyret går også inn for at søkerne får oppføre gjeterhytte i området hvor samletrøa blir oppført.

Fjellstyret påregner at det blir nødvendig med en befaring i området med berørete parter i løpet av sommerhalvåret for å finne sted for samletrø og gjeterhytte. Saken forutsettes være ferdig behandla innen utgangen av år 2020. Enstemmig vedtak

Sak 21/20. Beitevedtekter i Hoås og Inndal statsallmenninger.

Med bakgrunn i henvendelse fra saueiere som beiter med sau i området vedr. gjeldene beitevedtekter fremmet leder forslag om å sende en henvendelse til Norges Fjellstyresamband og be de om å innhendte en juridisk uttalelse vedrørende innholdet i beitevedtekter som Fjellstyret kan fatte med hjemmel i § 16 i Fjelloven.

Fra saueierne er det også ytret ønske om at det blir foretatt ”beitegranskning” av statsallmenningsområdet som beites med sau og storfe innen Inndal og Hoås, samt Svarthovd statsallm.

Utfra opplysninger skal bedriften NIBIO kunne utføre slik vegetasjonskartlegging  eller ”beitegarnskning”, og Fjellstyret vil ta kontakt med NIBIO med spørsmål om tidsperspektiv og kostnad/finanisering av en slik ”beitegarnsking”.

Forutsatt at beitegarnskning kan utføres i løpet av dette året ser Fjellstyret å kunne benytte data fra denne i en eventuell endring av beitevedtekter for Hoås og Inndal innen utgangen av år 2020.

Leder og Einar Tromsdal vil arbeide nærmere på saken. Daglig leder tar kontakt med NIBIO for å undersøke mulighet til å få statsallmennigenene på Sørfjella vegetasjonskartlagt med hensyn til beite.

Sak 22/20. Beite i Leksdal statsallm.

Fjellstyreleder har hatt samtale med leder i Henning og Leksdal saubeitelag Kjell O. Tiller og med leder i det” gjenoppståtte” Leksdal Fjellbeitelag Olve Ystad, som repr. 5 brukere som ønsker å beite med storfe/kjøttfe av ulike raser med utgangspunkt i Dalemsvollen hvor Leksdal Fjellbeitelag tidlige hadde ei inngjerda trø og ei gjeterhytte.Dette anlegget  ble benytta i åra Leksdal Fjellbeitelag brukte omåder i Leksdal statsallm til beite for kviger av melkefe.

Fjellstyreleder mener det må ses på behovet for beitevedtekter for Leksdal statsallm for å regulere forholdet mellom saubeite og storfebeite, for å unngå fremtidige uoverensstemmelser. Fjellstyrets leder og nestleder vil arbeide nærmere med saken.

 

Sak 23/20. Samarbeid mellom fjellstyrer i Nordre Trøndelag.

Vedtak: Fjellstyret utsetter saken, for å settes seg nærmere inn i saken.

 

Neste Fjellstyremøte 20.05.20.

Møtet slutt kl 20:30

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                        Nils S. Danielsen/s

 

Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 01.04.20. Avholdt som telefonmøte p.g.a ”coronaviruset”. kl.18:00.

Disse deltok: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås, Nils S. Danielsen og Anne Kolstad.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 15/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 12.02.20 sak 07/20 t.o.m 14/20.

Vedtak:  Møteprotokoll fjellstyremøte 12.02.20 sak 07/20 t.o.m 14/20, enstemmig vedtak.

 

Sak 16/20. Utsatt sak fra møte 12.02.20 sak 9/20 Jakt i Verdal Søknad om skuddpremiepenger

                  2019-20.

                  Fjellstyret har mottatt en regnskapsoversikt og en forklaring til denne datert

                  01.03.20 fra Jakt i Verdal v Bjørn I Gomo.

Fjellstyret vil uttrykke at mottatte regnskapsutskrift er lite oversiktlig, men skjønner at det er slik Jakt i Verdal har mottatt det fra kommunen, som fører regnskapet.

Saken var lagt fram uten innstilling til vedtak og medlemmene ble utfordret til å stille forslag til vedtak. T. Aksnes henviste til vedtak i sak 9/19 om årlig å yte tilskudd på 2% av årlig brutto jaktinntekter, hvilket på bakgrunn av 2019 vil si et beløp på kr 17800. E. Tromsdal foreslo et beløp kr 15000.    Ved avstemming fikk Tromsdals forslag 4 stemmer, og Fjellstyret opphever vedtaket i sak 9/19, og vil ikke binde seg opp til en årlig fast utbetaling i prosent av bruttoinntekter fra jakt.

Sak 17/20.   Årsmelding og regnskap Verdal Fjellstyre 2019.

Det vises til forslag til årsmelding. Regnskap er mottatt fra vår regnskapsfører Verdal Driftslag v Roar Forbord.   I følge Forbord er regnskapet oversendt til revisjon hos revisor Deloitte.

Vedtak: Med noen justeringer av tekst ble årsmelding godkjent og vedtatt enstemmig. Regnskapet ble gjennomgått og fjellstyret vedtar regnskapet under forutsetning av at revisors godkjenning. Enstemmig vedtak.

Sak 18/20. Referatsaker. Saker utsendt elektronisk:

                    A:  17.03.20 Utlysning av ledige jaktfelt elgjakt og rådyrjakt .

                    B:  24.03.20 Søknad om grunneiertillatelse motorferdsel .

                    C: Administrativt behandla saker om grunneiertillatelser siden forrige møte ble referert.

                    D: Leder informerte om en del interne gjøremål.

                                                       

Fjellstyre hadde et temamøte 25.02.20, (utsatt sak 12/20) hvor det ble tatt opp og diskutert tema som bruksrett og bruksrettskretser til de ulike statsallmenningene samt den landbruksbaserte bruken av allmenningene.

Fjellstyret fortsatte i dagens møte med en gjennomgang av de ulike sider ved fjellstyrets oppgaver og forvaltningsansvar.  Videre var tema Fjellkassen/økonomi  og forhold omkring forvaltning av denne.

Et fyldigere referat fra de to temamøtene vil bli tatt inn i protokollen senere.

 

Møtet slutt kl 20:30

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                        Nils S. Danielsen/s

 

Einar Tromsdal/s                              Anne Kolstad/s                          Jon Stamnes/møtesekr

 

2020 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre.

Fjellstyremøte 12.02.20. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.18:00.

Disse møtte: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås, Nils S. Danielsen Arild Stenberg møtte som vararep. for Anne Kolstad.

Møtesekr: Jon Stamnes/Daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 07/20. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 08.01.20 sak 01/20 t.o.m 06/20.

Til saken fulgte kommentar fra Anne Kolstad,  til en setning i sak2/20. Fjellstyret tar kommentar til følge, og presiserer vedrørende fjellstyrets godtgjørelse følgende: Pålagt arbeid etter skriftlig avtale med fjellstyreleder utenom møter, godtgjøres med kr 200/time.  Enstemmig vedtatt.

Vedtak: Møteprotokoll for fjellstyremøte 08.01.20 sak 01/20 t.o.m 06/20, godkjennes enstemmig.

Sak 08/20. Oppfølging av sak 01/20. Høring

                   Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi

Forslag til høringsuttalelse ble framlagt av leder, og møtet diskuterte saken.

Vedtak: Det fremlagte høringsforslag gjennomarbeides og oversendes Verdal kommune innen 20.02.20. Enstemmig vedtak.       For øvrig vil fjellstyret ta kontakt med Norges Fjellstyresamband (NFS) for å få vurdert om saken er av prinsipiell karakter og om det er aktuelt med juridisk hjelp for å få en utredning av saken, sett oppi mot §12 i Fjelloven.

 

Sak 09/20. ”Jakt i Verdal”. Søknad om skuddpremiepenger 2019-20.

Vedtak: Verdal Fjellstyre er positiv til å yte tilskudd til JiV’s søknad, men Fjellstyret etterlyser regnskap for Jakt i Verdal, før beløpet i årets bevilgning fastsettes. Enstemmig vedtak

 

Sak10/20. ”Jakt i Verdal”. Representasjon fra Fjellstyret, eventuelt hvem?

Vedtak: Terje Aksnes forsetter som fjellstyrets repr i Jakt i Verdal 2020-23.

 

Sak 11/20. Verdal Idrettsråd. Søknad om grunneiertillatelse. 1 tur med ATV på barmark,                        mai/juni 2020. Utlegging av klopper Kavelbrua- Grøningen.

Til saken forelå forslag til vedtak: : Fjellstyret gir grunneiertillatelse til omsøkt kjøring med ATV i forbindelse med monteringsarbeid av klopper på strekningen Kavelbrua – Grønningen i Inndal/Hoås statsallmenning. For å minimalisere kjøreskader forutsettes at det benyttes ATV med belter. Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 12/20. Diskusjonsak:  Innspill fra fjellstyreleder: Hva er fjellstyrets jobb og hvordan disponerer vi midlene i følge  gjeldene lovverk.

Vedtak: Saken utsettes og tas opp på et eget møte som ”Temasak” Møtet bli 25.02.20 kl. 18:00

 

Sak 13/20. Referatsaker.

Grunneiertillatelser til motorferdsel som er gitt administrativt siden forrige møte ble ref.

Sak 14/20. Eventuelt.

Nytt ordinært fjellstyremøte flyttes til 18.03.20 kl. 18:00.

 

Møtet slutt kl 19:45.

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                        Nils S. Danielsen/s

 

Einar Tromsdal/s                              Arild Stenberg/s                          Jon Stamnes/møtesekr.

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2020.

Fjellstyremøte 08.01.20. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Ingeborg Østerås og Anne Kolstad      Nils S. Danielsen møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Nyvalgt leder i Fjellstyret for perioden 2020-23, Ingeborg Østerås ønska velkommen.

01/20. Høring Detaljregulering Tromsdalen kalkbrudd og deponi - (sak 5/19)
Planområdet er på ca. 4485 daa og ligger i Tromsdalen, ca. 10 km sørøst for Verdal sentrum. Hensikten med planen er å legge til rette for utvidelse av eksisterende uttaksområde for kalk. Det legges til rette for utvidelse av dagbrudd, etablering av underjordisk brudd samt deponiområde for avdekkingsmasser. I revidert planforslag er det foreslått bestemmelse om rekkefølge for drift/åpning av ulike områder i dagbruddet.

Samtidlig som saken skal behandles får Fjellstyret mail fra Verdal kommune om at høringsfrist er utsatt til 20.02.20. Fjellstyret har dermed lengre tid på å utarbeide høringsuttalelse og vil komme tilbake til denne på neste møte før den 20.02.
Med bakgrunn i dette drøfta fjellstyret om det er mulig at de politiske partier som ønsker det, kan invitere fjellstyreleder inn i gruppemøte for å få info om allmenningsretter. Og spesielt om grunndisponering og rettigheter i denne forbindelse, og om fjellovens bestemmelse er fulgt vedr. grunndisponering, og om dette har konsekvens for kommunens vedtak i 2013.

Sak 02/20.Godtgjørelse for fjellstyres medlemmer perioden 2020-23, jfr fjellovens § 7

Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. §11

Etter intern diskusjon i møtet kom fjellstyret fram til følgende forslag til godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer for perioden 2020-23.

Alle faste valgte medlemmer får en fastgodtgjørelse på kr 3500/år, nesteleder kr 7000/år og leder kr 17500/år. For å få fastgodtgjørelsen forutsettes  oppmøte på minimum 50% av antall møter/år. I tillegg utbetales en møtegodtgjørelse på kr 500/møte, dette gjelder også for vararep. som møter. Pålagt arbeid etter skriftlig avtale med fjellstyreleder utenom møter, godtgjøres med kr 200/time.  Utenom dette kan tapt arbeidsfortjeneste erstattes. Ulegitimert sats inntil kr 950/dag. Full dekning gis inntil 6 timers fravær. For fravær inntil 3 timer utbetales kr 600. deretter kr 100 i tillegg pr påbegynt time inntil, max erstatning.  Legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan erstattes etter bekrefta regning, begrensa oppad til kr 3200/dag. Møtegodtgjørelse utbetales ikke i tillegg til eventuelt erstattet tapt arbeidsfortjeneste.  For kjøring til møter betales kilometergodtgjørelse etter statens satser uten skattetrekk.

Forslaget til godtgjørelse oversendes kommunestyret for endelig godkjenning.

Sak 03/20. Møteplan t.o.m april 2020.

Følgende møtedatoer vedtas. 08.01, 12.02, 11.03 og 29.04, møtestart kl. 18:00, enstemmig.

Sak 04/20. Innkjøp av ”Smart tv” for kontoret (til bruk under møter)

For bedre å se saksdokumenter, bilder etc. som skal presenteres i møter, vedtar Fjellstyret å kjøpe inn til kontoret en ”Smart-tv” som kan tilkobles pc. Innkjøpsramme settes til kr 10000 inkl. oppheng. Daglig leder får ansvar for innkjøp. Enstemmig vedtak.

Sak 05/20. Referatsaker.

 1. Grunneiertillatelser til motorferdsel som er gitt administrativt siden forrige møte ble ref.

 2. Oversikt fra Henning og Leksdal saubeitelag, slipte og tapte dyr 2019.

 3. Oversikt fra kulturetaten i Verdal komm. Turstier i kommunen hvor nødvendig klopping er aktuelt.

Sak 06/20. Eventuelt.

Einar Tromsdal fortsetter som Fjellstyrets repr. på møter i Kavelbrua veiforening, Jon Stamnes er valgt i styret i Malsådalen veiforening og forsetter inntil videre.

Møtet slutt kl 17:00.

 

Ingeborg Østerås/s                           Terje Aksnes/s                        Anne Kolstad/S

 

Einar Tromsdal/s                                                                                  Jon Stamnes/møtesekr.

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2019.

Fjellstyremøte 28.02.19. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.19:30.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan og  Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 01/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 30.11.18 sak 33/18  t.o.m 36/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 30.11.18 sak 33/18  t.o.m 36/18, godkjent enstemmig.

 

Sak 02/19. Brev 16.01.19 fra Verdal kommune. Forslag til lokal forskrift om forvaltning

                   bever i Verdal kommune. Høring.

Vedtak:  Det vises til oversendte dokumenter fra kommunen. Ut fra den kjennskap som fjellstyret har til utbredelsen av bever i kommunen er  ”Forslag til lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune” synes å være helt grei.  Eneste form for registrering av bever i Verdal kommune er fra 1999. Derfor synes det å være behov at kommunen fortar en ny registrering av bestanden, siden vi vet at utbredelsen av bever i dag er større enn det som fremgår av 1999-registreringen, enstemmig vedtak.

 

Sak 03/19. Mail fra Statskog av 06.02.19. Hytterenovasjon Finnvola Inn statsallm.

                  Statskog ber om fjellstyrets behandling etter Fjellovens §12, Grunndisponering.

Vedtak:  Omsøkt plassering er etter Fjellstyrets mening ikke den beste for brukere utenom de fra Finnvola sør, både ut fra trafikkmessig og brukerhensyn, ikke minst med hensyn til de brukerne som kommer nord/østfra.

Det foreslås derfor å plassere søppelcontainere ca 500 meter lenger sør og på motsatt side fylkesveg 72, like sør for der Fånettbekken krysser fylkesvegen.  Der er det en stor plass som kan benyttes.  Vedtaket var enstemmig

 

Sak 04/19. Sak 04/19. NOU 2018: 11 Ny fjellov. Høring.

Forslag fra A.G.K. Lyngsmo til §2-7 i lovtekst for ”ny fjellov”

Det er viktig at en sammenslåing av lovverket ikke medfører en svekkelse av

dagens rettigheter i forbindelse med beite- og allmenningsbruk.

Med dette i tankene reagerer vi på at det åpnes for at hensyn til friluftslivet

skal veie tyngre enn beite- og bruksretter under paragraf 2-7. Dette er en

utvanning av beite- og bruksretter, og vil tillate at bruksberettigede kan bli

frarøvet muligheten til å benytte seg av gamle rettigheter. For mange innen

landbruksnæringa er benyttelsen av slike rettigheter avgjørende for å

opprettholde en økonomisk lønnsom drift.

Friluftslivet er for øvrig ivaretatt gjennom allemannsretten. Støtter derfor

mindretallsforslaget for denne paragrafen.

Vedtak: Forslag fra A.G.K. Lyngsmo ble enstemmig vedtatt.    A.G.K.Lyngsmo  sender inn forslaget i kveld på mail, siden høringsfristen går ut i dag.

 

Sak 05/19.   Salg av småviltjaktkort 2019-20 sesongen. Med bakgrunn i ”diskusjonsaken 35A/18.

Vedtak: Videreføre gjeldene ordning hvor jegerene må søke fjellstyret innen 01.04, og videreføre rulleringsordningen med at jegere  som er ” faste jegere” fra år til år, får tildelt jakt i 1.periode annet hvert år. Fortrinnvis settes betalingsfrist til 15.04. Kort som ikke er bet innen frist legges ut for salg etter 01.05.

 

Sak 06/19. Referatsaker.

 1. Brev av 17.01.19 fra Statskog vedr. sperregjerdefor kviger i Hoås og Inndal.

 2. Rapport fra Henning og Leksdal saubeitelag 2018.

 3. Rune Overrein, mail av 23.01.19.

 4. Fellingsrapport elg 2018, øvre Verdal

 5. Fellingsrapport hjort 2018. øvre Verdal

 6. Jaktresultat elg/hjort 2018, statsallmeningene

 7. Brev av 18.01.19  fra Verdal kommune, ervervskjøring til Grønningen

 8. Brev av 14.02.19 fra Verdal kommune, ervervskjøring innenfor Hoås og Ramsås statallm for transportører fra Levanger.

 9. Grunneiertillatelse fro snøscooterkjøring på statsallmenningene så langt i vinter.

 

Sak 07/19. Tilbud på snøscooter.

Da fjellstyret vedtok budsjett for 2018 ble det foreslått å innhente tilbud fra flere forhandlere. Dette er nå gjort og det vises til vedlegg. I det vedtatte budsjett var det avsatt kr 140000 uten mva til kjøpet. Dette må  overflyttes til 2019-budsjett. Valg av scootertype overlates til den ansatte i fjellstyret, etter eventuell prøving av ny scooter

Møtet slutt kl. 21:00

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2019.

Fjellstyremøte 16.05.19. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan og  Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 08/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.02.19 sak 01/19  t.o.m 07/19.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.02.19 sak 01/19  t.o.m 07/19, godkjennes enstemmig.

Sak 09/19. Søknad av 27.03.19 fra Jakt i Verdal v/Bjørn Gomo, om skuddpremiepenger for 

                     jaktåret2018/19, utover de kr 10000 som allerede er bevilget og utbetalt.

Forslag til vedtak:

Det foreslås å gi en tilleggsbevilgning til Jakt i Verdal for 2018/19 på kr 10000 i tillegg til det som er bevilget før og er utbetalt.

For senere år foreslås at fjellstyret bevilger et årlig beløp ut fra siste års regnskapsførte jaktinntekter, for eksempel. 2% av inntekter siste fra all jakt (småvilt, elg og rådyr.)

Vedtak:  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/19. Uttalelse til Statkog vedr. søknad fra Inns hytteeierforening om utlegging en

                   båt ved Billingslunet i Inn statallm, for felles bruk i Billingen.

Statskog har oversendt søknaden fordi søknad om båtopplag hører inn under Fjellovens §12 om grunndisponering, og derfor skal Fjellstyret høres.

Ut fra søknaden er det i vatnet Billingen, som ligger på Værdalsbrukets eiendom at hytteeierforeningens brukere skal benytte båten, som de ønsker opplag for. Hvorfor at de søker om båtplassering på Inn statsallmenning er ikke opplyst.

Forslag til vedtak:

I utgangspunket har Fjellstyret ingen innvendinger i mot at det blir gitt tillatelse til omsøkt båtopplag.

I forbindelse med  denne saken omkring båtopplag  vil  Fjellstyret vil be Statskog , om å ta fatt i forholdet omkring båter som ligger lagret rundt omkring ved enkelte vatn i statsallmenningene, uten at eierne har søkt om dette.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 11/19. Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2018.

Det vises til vedlagte forslag til årsmelding. Videre til regnskap mottatt fra vår regnskapsfører Verdal Driftslag v Roar Forbord.

Regnskapet er i følge Forbord oversendt til revisjon hos revisor Deloitte.

Vedtak: Årsmelding godkjennes og vedtas, regnskap godkjennes og vedtas under forutsetning av revisor godkjenner regnskapet. Enstemmig vedtak.

 

Sak 12/19. Forslag til budsjett for fjellstyret 2019.

Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2019.

Investeringen i ny snøscooter som var foreslått tatt fra forventa overskudd i 2018-budsjettet foreslås overført og bevilga fra forventa overskudd i 2019. Det foreslås derfor et beløp på kr 150000 u.mva til kjøp av ny scooter.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/19. Justering av utleiepriser og priser jakt fra og med 01.01.20.

Priser på utleie av hytter samt priser for jakt for innværende år ble vedtatt i fjor.

Det forventes en prisvekst også i løpet av dette året og derfor bør priser justeres årlig med 

”små hopp”. I vedlagte forslag er gjeldene priser på utleie av hytter samt jakt justert med 3,5%.

Vedtak: Forslag til justering av utleiepriser og priser jakt fra og med 01.01.20, enstemmig vedtatt.

 

Sak 14/19. Inndal statsallmenning. Søknad av 06.03.19 fra Edvard K. Bengtsen om leie

                   av tilleggsjord,  med formål oppdyrking.

Fjellstyret har mottatt søknad fra Edvard K. Bengtsen, eier av Fagerlia 285/2, om leie av tilleggsjord, med formål oppdyrking. Det vises til vedlegg av søknad og kart.

 

Ut fra dagens bestemmelser er spørsmål om tilleggsjord overført fra Statskog til fjellstyre for behandling i henhold til bestemmelsene i forskrift om seter og tilleggsjord. Lokalt er det første gang at vi har en slik sak.

 

Viser til forskriftsteksten, vedr tilleggsjord

 

Ved kgl.res. av 22. juni 1984 blei det med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38 fastsett forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Forskrifta er endra fleire gonger; 1 november 1985 nr. 1899, 6. oktober 1989 nr. 1033, 4. april 2000 nr. 346, 14. desember 2000 nr. 1296, 27. mars 2007 nr. 358, 26. august 2009, 28. mars 2014 nr. 352 og 22. september 2014 nr. 1223. Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut eit nytt rundskriv om praktiseringa av føresegnene i forskrifta. Rundskrivet erstattar rundskriv M-4/2009.

 

8. UTVISING OG UTLEIGE AV TILLEGGSJORD

8.1 Merknader til § 19 Om planar for utvising og utleige av tilleggsjord

Det er viktig at utvising av tilleggsjord skjer planmessig, og forskrifta stiller derfor eit krav om at det blir utarbeidd planar for dei aktuelle områda. Kravet til planar er ikkje heilt absolutt, men blir føresett lagt til grunn for dei utvisingane som ikkje gjeld tillegg til eksisterande parsellar eller til eksisterande seter.

 

Det er gjennom planarbeid at dei ulike omsyna kan bli vege opp mot kvarandre. Det er ønskjeleg med ei tilsvarande avveging ved sjølve utvisinga for dei tilfelle der tilleggsjord blir utvist utanfor etablert planområde. Avveginga av ønskje om å få utvist areal til oppdyrking mot anna bruk føreset at ulik bruk og ulike interesser blir involverte i planprosessen. Dei konkrete omstenda kan tilseie at det er nødvendig å involvere grupper og personar ut over dei høyringsinstansane som er nemnde i siste ledd i føresegna. Under ”andre omsyn” kan mellom anna omsynet til samisk reindrift i reinbeiteområda kunne vege tungt. Reindriftsnæringa bør medverke i utarbeidinga av planar for utvising av tilleggsjord i reinbeiteområda. Det er ein føresetnad at Statskog SF, som har eit særleg ansvar for planarbeidet, etablerer rutinar som sikrar at reindriftsnæringa blir teke med på råd i slike planprosessar.

Utvising utanfor planområde skal berre skje i særlege tilfelle. Kommunen si medverking til planarbeidet vil normalt innebere at dei omsyna til landskapsvern og miljø som er nemnde i forskrift om nydyrking er avklarte, jf. §§ 3 og 5 i forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 nr. 0423. Kommunen skal òg, etter kvart som søknader om tilleggsjord kjem inn, vurdere den einskilde søknaden konkret. I dei tilfella det blir søkt om oppdyrking med sikte på maskinell hausting skal kommunen handsame søknadene etter forskrifta om nydyrking. Blir det søkt om kultivering av beite skal kommunen gi fråsegn til søknaden.

 

8.2 Merknader til § 20 Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming

Departementet legg til grunn at tilleggsjord er jord som skal nyttast til produksjon av fòr som blir hausta og frakta bort frå arealet. Utvising av tilleggsjord er ikkje ein bruksrett. Gjeldande lovgjiving både for statsallmenningane og bygdeallmenningane gir ikkje grunnlag for å slå fast at ein jordbrukar som har allmenningsrett i ein allmenning har krav på å få utvist tilleggsjord.

Fjellstyret skal vurdere og gjere vedtak om utvising av tilleggsjord. Utvising skal skje etter føresegnene i kap. X i fjellova, og føresegnene i kapittel 7 i seterforskrifta her. Når søknad om tilleggsjord kjem inn til fjellstyret, skal fjellstyret vurdere saka opp mot dei planane som er lagde for området. Om fjellstyret finn utvising aktuell skal fjellstyret leggje saka fram for dei organa som er nemnde i andre ledd.

I dei tilfella der søknaden blir omfatta av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 nr. 0423 skal kommunen avgjere søknaden etter den nemnde forskrifta sine føresegner, som mellom anna inneber at regional kulturminnestyresmakt skal gi fråsegn. Om kommunen avslår søknaden etter føresegnene i nydyrkingsforskrifta vil saka vere endeleg avgjord, med mindre vedtaket blir omgjort etter klage frå søkjaren.

Om kommunen godkjenner nydyrking skal fjellstyret likevel ta stilling til søknaden og fatte vedtak ut i frå eiga vurdering av saka. I denne vurderinga skal, i tillegg til kommunen sitt vedtak om godkjenning, dei fråsegner som er innhenta frå Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret for reindrifta inngå. Blir utvisinga nekta kan dette vedtaket bli klaga over til Landbruksdirektoratet, jf. § 26 i forskrifta. Klagen skal sendast Statskog SF, som etter nærare vurdering skal sende saka til Landbruksdirektoratet for endeleg handsaming av klagen.

Om det er søkt om inngjerding av arealet, tek Statskog SF avgjerd om dette.

Vedtak:

Fjellstyret tar ikke stilling søknaden på nåværende tidspunkt og vil innhente uttalelser fra flere instanser og sender søknaden ut på høring:

Statskog , grunneier

Inndal allmenningstyre

Feren reinbeitedistrikt

Verdal kommune

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Trøndelag

 

Sak 15/19Referatsaker.

A. Mail av 07.04.19 Årsmøte Finnvola øst hytteierforening.

B. Brev av 10.04.19 fra Staskog ang. tilsagn om refusjon for oppsyn 2019

C. Mail av 11.05.19 fra Harald Røstad, spørsmål ang ev. oppløsning av kontrakt vedr fellesnaust v  Grønningen.

D. Brev  av 30.04.19 fra Verdal kommune vedr. godkjenning av klopplegging av tursti  Kavelbrua til Grønningen.

Ønske fra fjellstyremedlemmer om å bli med møte når kommunen inviterer til møte om kvoter elg og snøscooterløyper.

Møtet slutt kl. 16:45

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/MøtesekrFjellstyremøte 05.09.19. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan og   Dagny Okkenhaug,  møtte som vara for Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 16/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 16.05.19 sak 08/19  t.o.m 15/19.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 16.05.19 sak 08/19  t.o.m 15/19, godkjennes enstemmig.

 

Sak 17/19. Revisjonsberetning fra Deloitte for Fjellstyrets regnskap 2018.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning for Fjellstyrets regnskap 2018 til etterretning, enstemmig.

 

Sak 18/19. Mail  med vedlegg av 06.06.19 fra prosjektgruppa ”Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag.

Forslag fra saksbehandler:

Det foreslås at Verdal Fjellstyre ser for seg et framtidig samarbeid med Fjellstyrene i Steinkjer, Namdalseid og Verdal, og at dette formaliseres gjennom gjensidige avtaler.

Forslag fremsatt i møte fra B.S.Dillan:

Verdal fjellstyre ser for seg et framtidig samarbeid med andre fjellstyrer, og det skal arbeides med å innhente erfaringer fra andre samarbeidsformer som f.eks i Lierne og det kommunale samarbeidet som er i Levanger.

Ved votering ble Dillans forslag enstemmig vedtatt.

 

Sak 19/19. Utvisning av areal for tilleggsjord for leie til Edvard Bengtsen i Inndal statsallmenning. Jfr sak 14/19.

Saken ble sendt på høring 27.05.19 og frist 05.07.19.

Det er innkommet fire svar.

Fra Trøndelag fylkeskom/seksjon kulturminner av 07.06.19, fra Nord- Trøndelag reinbeiteområde av 04.07.19,  fra Statskog  av 12.07.19 og  fraVerdal kommun av 22.08.19, disse vedlegges.

Ingen av høringssvar er negative til Bengtsens søknad.  I Statskogs svar er det anmerket at deler av omsøkt areal er grunnlendt og trolig lite egna til oppdyrking. De antyder også at ved evnetuell etappevis oppdyrking er det mest aktuelt å gi tillatelse til feltet nord for gårdsvegen til Fagerlia, et areal på ca 7 dekar.

Saksbehandler hadde en samtale med E. Bengtsen i forrige uke, og der igjentok han han sitt ønske om å i første omgang kunne starte oppdyrking av det nevnte arealet på nordsiden av gårdsvegen på ca. 7 dekar. Dette både utfra kapasitet og økonomi.

Forslag fra saksbehandler:

Det foreslås derfor at Fjellstyret går inn for at det gis tillatelse til bortleie av det omsøkte arealet på nordsiden av gårdsvegen til Fagerlia, med formål oppdyrking, og at Bengtsen videre gis oppsjon til leie av det øvrige areal etter hvert, dersom han vil fortsette oppdyrking etappevis.

Vedtak:  Fjellstyret går inn for at det gis tillatelse til bortleie av det omsøkte arealet på nordsiden av gårdsvegen til Fagerlia, med formål oppdyrking, og at Bengtsen videre gis oppsjon til leie av det øvrige areal etter hvert, dersom han vil fortsette oppdyrking etappevis, enstemmig.

 

Sak 20/19. Mail fra Statskog av 26.08.19 som ber om uttalselse jfr fjellovens §12 vedr søknad fra Telenor om ny basestasjon for mobiltelefon ved Finnvolatjønna, Inn statsallmenning (mellom hyttefelta Finnvola øst/ Finnvola sør/Finnvola midtre)

Forslag  fra saksbehandler: Ut fra samfunnsmessige hensyn og for bedre mobildeking i området har Fjellstyret ingen anmerkning til at Statskog gir tillatelse til oppføring av ny basestasjon.

Når det gjelder eventuell bakketransport av utstyr/materiell i forbindelse med oppføring forutsettes at det benyttes kjøretøy med belter og at kjøring foregår på mest mulig skånsom måte. Eventuelle kjøreskader må rettes opp av tiltakshaver.

Vedtak: Ut fra samfunnsmessige hensyn og for bedre mobildeking i området har Fjellstyret ingen anmerkning til at Statskog gir tillatelse til oppføring av ny basestasjon.

Når det gjelder eventuell bakketransport av utstyr/materiell i forbindelse med oppføring forutsettes at det benyttes kjøretøy med belter og at kjøring foregår på mest mulig skånsom måte. Eventuelle kjøreskader må rettes opp av tiltakshaver, enstemming.

 

Sak 21/19. Fastsetting av kvote (baglimit) for årets rypejakt.

Baglimt er i administrativt samarbeid med Værdalsbruket fastsatt til 3 ryper/dag/jeger og sesongkvote max 12ryper/jeger.

Årets rypetakst viser en nedgang fra 4 til 3 ryper/dag og nedgang i sesongkvote fra 18 til 12 ryper i forhold til 2018, skyldes nedgang i produksjonen. I 2018 var gjennomsnittskullet 8 kyllinger/rypehøne, mens årets produksjon er på 6 kyllinger/høne.

Tettheten med ryper er på samme nivå som i fjor, (par som ikke har fått fram kyllinger) men produksjoner mindre, derfor senkes dags og sesongkvoter

 

Vedtak: Fjellstyret vedtar årets baglimit for ryper fastsatt til 3 ryper/dag/jeger og sesongkvote max 12ryper/jeger, enstemmig.

 

Sak 22/19. Referatsaker

A: Oversikt over grunneiertillatelser for moterferdsel  som gitt i sommer.

B: Oversikt fra Sørfjella br. Saubeitelag om antall slepte dyr på beite 2019,

C: Kopi av brev fra Statskog til Skjækerfjell reinbeitedistr og Verdal kommune av 15.08. 19 vedr representasjon i Verdal Fjellstyre, ble referert.

D: Kopi av brev fra Statskog til Feren reinbeitedistr og Verdal kommune av 15.08. 19 vedr representasjon i Verdal Fjellstyre, ble referert.

E: Klopping til Grønningen. Mail av 04.09.19 fra Rune Gudding vedr. forslag til fordeling av andeler av saksbehandlingsgebyr fra Verdal kommune. Fjellstyret slutter seg til forslaget og tar kr 1000 av gebyrkostnaden.

 

Møtet slutt kl 17:00

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

Fjellstyremøte på Håndverkertorget, fjellstyrekontoret  kl. 15:00. torsdag 14.11.19

Møte utsatt fra onsdag 06.11.19

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan   AnneG. Lyngsmo hadde meldt forfall, men vararep. kunne ikke møte.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 23/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 05.09.19 sak 16/19  t.o.m 22/19.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 05.09.19 sak 16/19 t.o.m 23/19 godkjennes, enstemmig.

Sak 24/19. Inndal statsallm.Avtale tilleggsjord for 285/2 eier Edvard K. Bengtsen/Sandra E.

                  Skjerve.  Jfr. fjellstyrevedtak sak 19/19.

Vedtak: Avtale framlagt for fjellstyret. Den godkjennes og leder undertegner p.v fjellstyret, enstemmimg.

 

Sak 25/19. Mail fra Statskog av 06.09.19 som ber som fjellstyrets uttalelse jrf Fjellovens §12,

                  vedr. søknad fra Leksdal sanitetslag v/ O. Nordset om tillatelse til oppføring av

                  Sitteplass med tak i Leksdal statsallmenning, nærmere bestemt ved Vegenden.

 Vedtak: Utfra omsøkt plass ved enden av fjellvegen synes plasseringen å ikke være til hinder før den øvrige bruken av område har fjellstyre ikke har noen innvendinger i mot tiltaket. Vedtaket var enstemmig.

Sak 26/19. Småseteråsen statsallmenning. Bortleie av storviltjakt.

Vedtak: Avtale om bortleie av Småseteråsen statsallmenning til jaktfeltet Garnes/Skavhaug adm. av Værdalsbruket AS for perioden 2019- 2018 godkjennes, og leder undertegner p.v av Fjellstyret. Vedtaket var enstemmig.

Sak 27/19. Referatsaker.

A.Mail av 29.10.19 fra Verdal kommune vedr Fjellstyets regskap og årsmelding refert for Kommunestyret i møte 28.10. 2019.

B. Grunneiertillatelser for motorferdsel  som er gitt adm. siden forrige møte ble referert.

C. Jfr mail i sak 28/19 oppgir Stiklestad seterlag v L.J.Berg å ha sluppet 221 kviger på beite i 2019.

Tillleggsak

Sak 28/19.  Utbedring av ”Kavelbrua” Søknad fra Stiklestad seterlag om økt bidrag jfr. bevilgning i sak 22/18.

I sak 22/18 fattet fjellstyret følgende vedtak:

Sak 22/18. Tiltak for å bedre adkomst til Inndal/Hoås statsallm i enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallm. Bakgrunn i mail fra L:J.Berg/Stiklestad seterlag om traktorspor som har ført til ødelagt start på gangtrace mot Grønningen.

Som et bidrag vil Fjellstyret avsette inntil kr 10000 til nødvendige maase/transport for tiltaket. Samtidlig understreker fjellstyret at det må bli slutt på ulovlig/unødvendig persontransport med traktor fra parkeringsplass og i retning Tortåsvollen. Kun nødvendig lasskjøring/gjødsling til/på Tortåsvollen er å regne som næringskjøring som er tillatt i h.h til motorferdselloven.

I mail av 06.11.19 fra Stiklestad seterlag blir det opplyst at arbeidet er utført i løpet av siste sommer, men at utgifta har blitt kr 11691. Fjellstyret bevilga et beløp på kr 10000 i sak 22/18.

Forslag til vedtak: Fjellstyret bevilger det resterende beløp på kr 1691.

Vedtak: Fjellstyret bevilger det resterende beløpet på kr 1691, slik at det totalt utbetales kr 11691  som tilskudd til Stiklestad seterlag, og som dekning av kostnader. Vedtaket var enstemmig

 

Møtet slutt kl 16:00

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

                      

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 01.02.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes og Birgitte S. Dillan . Dagny Okkenhaug møtte som vara for Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

I første del av møte fikk fjellstyret informasjon ved rådgiver Frode Strand / kulturtjenesten i Verdal kommune vedr kommunens prosjekter som tilrettelegging for friluftsliv på ulike steder i kommunen. Flere av disse er på Statsallmenningsgrunn.

Etter dette møte av avslutta kl 16:45 fortsatte ordinært fjellstyremøte

Sak 01/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 07.12.16 sak 28/17  t.o.m sak 31/17.Godkjenning.

Vedtak: Fjellstyreprotokoll fra møte 07.12.17 godkjennes, enstemmig.                                          

 

Sak 02/18. Forslag til felles fiskekort for Statsallmenningene i Verdal og Værdalsbrukets eiendom

                 (unntatt område Vera)

                 Fiskeregler – Kortsalgssteder – Inntektsfordeling – Korttyper/priser

Vedtak:  Tillegg vedr. fiskeregler: Tillate garnlenker ved garnfiske etter røye, spesielt Innsvatnet.

               Fordeling inntekter av kortsalg i forhold 70 % til VB og 30% til Fjellstyret.

               Innteksfordeling en gang i løpet av året (januar)

               Felles fiksekort innføres som en prøveperiode på 2 år.

               Vedtak: Enstemmig.

Sak 03./18. Møteplan for Fjellstyret 2018.

Vedtak: I tillegg til dagens møte 22.03, 24.05, 06.09, 25.10 og et møte i månedsskiftet nov/des. Enstemmig vedak.

Med bakgrunn i mail fra fjellstyreleder Nesset av 14.02.18 til øvrige fjellstyremedlemmer med forslag om endring i vedtatt møteplan, endres møtedatoer for fjellstyret 2018 til:

Onsdag 21.03,  onsdag 23.05, tirsdag  04.09, torsdag 25.10 og fredag 30.11. Møtestart kl.15:00, unntatt 30.11 som starter kl 13:00.

Ingen har hatt innvendinger i mot dette forslag til endring.

 

Sak 04/18. Referatssaker.

               A   Rapport fra Henning og Leksdal saubeitelag 2017

                B  Grunneiertillatelser for snøscooter gitt så langt i vinter. Liste over gitte tillatelser

                    ble referert.

 

Sak 05/18. Eventuelt

 1. Rette en henvendelse til NTFS/ NFS med spørsmål om gebyr på utstedelse av grunneiertillatelser for motorferdsel på statsallm. Dette med bakgrunn i at private grunneiere som Værdalsbruket og Meraker Brug krever et gebyr for å gi slike tillatelser.

 2. Spørsmål om kontingent til NFS som i følge møteprotokoll til styret i NFS foreslås øket  med et tillegg på 10% for det kommende år, 2018 og 19.

   

  Møtet slutt kl 17:45

   

   

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 28.02.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:45.

Disse møtte: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes og Birgitte S. Dillan . Anne Gudrun K. Lyngsmo,            Tor Ove Nesset deltok i møtet via telefon.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 06/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.01.18 sak 01/18  t.o.m sak 05/18.Godkjenning.

Vedtak: Fjellstyreprotokoll fra møte 26.01.18 godkjennes, enstemmig.

 

Sak 07/18. Mail Fjellstyreleder fra Tor O. Nesset 21.02.18 (sendt fjellstyremedlemmer) vedr.

                  Snøscooterkjøring til utleiehytter ved Grønningen.

Vedtak: Fjellstyret er positiv til forslaget, men vil avvente å søke kommunen om tillatelse  for at leietakere av utleiehytter kan benytte egnen snøscooter, inntil at kommunen har evaluert forsøksordning som i dag gir hytteeiere ved Grønningen mulighet for å kjøre inntil 5 tur/retur Inndalen til egen hytte i løpet av vinteren. Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 08/18. Mail fra Statskog v Fossen vedr. uttalelse ang. ønske fra eier av 285/2 Edvard

                  Bengtsen om mulighet til kjøp/leie av grunn til bygging av nytt fjøs.

Vedtak: Omsøkte areal beliggenhet, ved at det grenser mot søkerens eiendom 285/2, og det faktum at et så begrensa areal betyr svært lite for de interesser som Fjellstyret er satt til å ivareta (areal for beite samt jakt/friluftsarealer). Fjellstyret har derfor ikke innvendinger i mot at et areal omdisponeres til tomt for driftsbygning for eiendom 285/2.   Vedtaket var enstemmig.                        

 

Sak 09/18. Referatsaker

                  Grunneiertillatelser for snøscooter gitt siden siste møte.

                  Liste over gitte tillatelser ble referert.

Møtet slutt kl.16:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 26.04.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset, Marit Voll møtte som vara for Birgitte S. Dillan. Einar A. Tromsdal møtte kl 15:30.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 10/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.02.18 sak 07/18  t.o.m sak 09/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.02.18 sak 07/18  t.o.m sak 09/18,godkjennes enstemmig.

 

Sak 11/18. Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2017.

Vedtak: Årsmelding godkjennes og vedtas, regnskap godkjennes og vedtas under    forutsetning av revisor godkjenner regnskapet. Enstemmig vedtak.

 

Sak 12/18.  Verdal kommune v landbrukssjef, beregning av antall beitedyr.

                    Orientering: Landsbrukssjef har beregnet at i Svarthovd statsallm er beite                                                                                                    

                    219 sauer.

                    Vedtak: Saken følges opp på neste møte i fjellstyret. Enstemmig vedtak.

Sak 13/18.  Ang. fiske i Grønningen

                    Mailer fra h.h.v Svein Karlgård og Tor Barli.

Vedtak: Fjellstyret tar mailene som en orientering/opplysning, og har som mål å forta et prøvefiske på Grønningen i løpet av sommer/høst 2018. Enstemmig vedtak.

Sak 14/18. Referatsaker

 1. Grunneiertillatelser for snøscooter gitt siden siste møte.

 2. Referat fra årsmøte i NTFS, Steinkjer 15.03.18.

 3. Statskog, brev av 20.04.18 tilsagn om refusjon for oppsyn 2018.

 4. Landsmøte i NFS Gardermoen 14.-15.06.18.

 5. Verdal kommune- Grunneieravtale snøscooterløype Vera- Breivatnet.

 6. Verdal kommune- Kommunal målsetting for hjortevilt 2018-21- forslag.

 

 

Sak 15/18.   Eventuelt.

Einar A. Tromsdal tok opp spørsmålet om gyldighet vedr. det kommunale vedtaket gjort i 2017 om dispensasjon for inntil 5 turer til hytteeiere ved Grønningen for kjøring med snøsccoter, all den tid ingen av ervervskjørerne på strekningen Inndal –Grønningen har sagt opp.

Fjellstyrets grunneiertillatelser synes å ha blitt gitt ut fra feil/falske grunnlagsopplysninger.

 

Møtet slutt kl 16:45

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Marit Voll/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 31.05.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 16/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.04.18 sak 10/18  t.o.m sak 15/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.04.18 sak 10/18  t.o.m sak 15/18,godkjennes enstemmig.

Sak 17/18.  Revisjonsberetning av 16.05.18 fra Deloitte for Fjellstyrets regnskap for 2017.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning for fjellstyrets regnskap 2017 til etterretning.

Vedtaket ver enstemmig.

 

Sak 18/18. Forslag til budsjett for fjellstyret 2018.

I tilknytning til budsjettforslag fremlegges forslag til prisjustering for hytteutleie og jakt og i tillegg forslag om å investering  i ny snøcooter for bruk i oppsyn/ rovviltkontaktarbeid.

Budsjettforslaget har en inntektside på kr 1.600.000 og en utgiftside på kr. 1.300.000

Vedtak: Forslag til budsjett ble estemmig vedtatt, det samme forslaget om å avsette nødvendig midler på minimum kr 140.000 u mva til innkjøp av ny snøscooter.  Forslag om nødvendig økning i priser på jakt og uteleieptriser for hytter fra h.hv 01.06.18 og senere økning fra 01.01.18, ble enstemmig vedtatt.

I tilknytning til snøscooterkjøp ble det reist forslag om å innhente priser fra tre forhandlere.

Saker til drøfting og som henger sammen:

Sak 19/18.  Eventuell utvidelse av område for beitevedtekter for Hoås og Inndal

                    statsallmenninger til å omfatte også Svarthovd statsallm og økning i antall

                    beitedyr av sau/lam.

Saken ble tatt opp til drøfting i møtet. Konklusjon på diskusjonen var at fjellstyret ønsker å få en oversikt fra beitebrukerne med sau (som ønsker utvidelse av antall dyr) om å  oppgi hvor mange dekar eget dyrka areal de eier, og derved få en beregning av hvor mange dyr som kan vinterføes. Det er dette arealet som må benyttes som en begrensing av hvor mange dyr den enkelte dyereier kan slippe på beite. Det understreks at leid dyrka areal ikke gir grunnlag for beregning av dyreantall som kan vinterføes på den enkelte gård.

 

Sak 20/18.  Eventuell mulighet til å dispensasjon fra beitevedtektens antallbegrensing i

                   i antall sau/lam for sesongen  2018, dersom Sørfjella br. B. saubeitelag vil søke.

Vedtak: Saken går ut/utsettes inntil videre arbeid med sak 19/18 er sluttført.

Anne G. Lyngsmo innvilget permisjon fra møtet kl 16:15.

 

Tilleggsaker på saklista.

Sak 21/18.  Referat mottatt 31.05.18 fra møte på Steinkjer 04.05.18, hos Steinkjer Fjellstyre hvor tema var å se på mulighet for fremtid samarbeid mellom Fjellstyrene fra Frosta i sør til Namdalseid i nord, med tanke på praktisk samarbeid om ansatte medarbebidere i fjelloppsynet både i praktisk arbeid og saksbehandling for fjellstyrene.

Vedtak: Fjellstyret tar orientering fra møte til etterretning og signaliserer tilbake at Verdal fjellstyre vil delta videre i prosessen med mål om samarbeid. Enstemmig vedtak.

Sak 22/18. Tiltak for å bedre adkomst til Inndal/Hoås statsallm i enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallm. Bakgrunn i mail fra L:J.Berg/Stiklestad seterlag om traktorspor som har ført til ødelagt start på gangtrace mot Grønningen.

Som et bidrag vil Fjellstyret avsette inntil kr 10000 til nødvendige maase/transport for tiltaket. Samtidlig understreker fjellstyret at det må bli slutt på ulovlig/unødvendig persontransport med traktor fra parkeringsplass og i retning Tortåsvollen. Kun nødvendig lasskjøring/gjødsling til/på Tortåsvollen er å regne som næringskjøring som er tillatt i h.h til motorferdselloven.

Sak 23/18. Fjellstyreleder Nesset refererte fra møtet som han og tre repr fra saubeitenæringa hadde hatt med statssekr Hamar i  KLD(Klima og miljødep) 30.05.18 i Oslo. I forbindelse med dette reiste han spørsmål med om Fjellstyret kan dekke utgifter til for reise for fire personer tur/retur Oslo, og tapt arbeidsfortjeneste for en dag for leder.

Total utgift anslås til i underkant 15000 kr.

Vedtak: Fjellstyret vil dekke kostnader, forutsatt at Nesset levere reiseregning.

Møtet slutt kl 16:45

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 04.09.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.19:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 24/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.05.18 sak 16/18  t.o.m 23/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.05.18 sak 16/18 t.o.m 23/18,godkjennes enstemmig.

 

Sak 25/18. Søknad fra Inger Grete Minsås på vegne av fem hytteiere i Finnvola øst hyttefelt, sør for Breivatnet i Inn statsallm ang ønske om å få  bygge bilvei vei inn  til sine hytter.

Fjellstyret får saken til uttalelse som skal sendes Statskog.

Vurdering: Det omsøkte tiltaket har ingen viktige negative følger for de interesser Fjellstyret er satt til å i vareta i området i nærhet til hyttene, som eierne søker om vei til. Vi ser heller ikke at deres ønske om en så kort strekning med vei inntil deres hytter, skaper presedens for behandling av  eventuelle tilsvarende søknader senere. Når alle berørte hytteeiere er enige om omsøkte tiltak, taler dette også for at fjellstyret vedtar:

Verdal Fjellstyre har ingen invendinger i mot at søknaden innvilges. Vedtaket var enstemmig

 

Sak 26/18. Mail av 03.07.18 fra Verdal kommune vedr. Forslag om forskrift om utvida båndtvang for hund  årlig i tiden 21.08-09.09. Høring.

Saken ble oversendt fjellstyrets medlemmer med forslag til uttalelse/vedtak ble sendt på mail til fjellstyrets medlemmer til eventuelle merknader. Innen fristen som ble satt innkom ingen merknader og Fjellstyret uttalelse som ble oversendt Verdal Kommune lyder:

Verdal Fjellstyre har ingen innvendinger i mot at det innføres lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i tiden 21.08.til 09.09, i henhold til forslag fra Verdal kommune.

 

 

 

 

Sak 27/18. Bag-limit – Kvoter for rypejakt 2018.

Viser til  mail til fjellstyrets medlemmer 29.08.18

Med bakgrunn i opplysninger fra Værdalsbruket v Børstad viser beregningene  etter årets rypetakst enn oppgang i rypebestand i Verdal.

Antall ryper pr km2 er beregna øket fra 16 ryper i 2017 til 30,3 ryper/km2 i 2018.

Produksjonen, det vil si antall kyllinger/høne  var i 2017 4,7 er i 2018 økt til 5,4 kyllinger7høne.

Ikke siden takseringen startet i Verdal er det sett så mye rype pr. areal, og det er gledelig nytt.

Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger har vi i felleskap med Værdalsbruket fastsatt kvoter for ryper i for 2018 til: Max 4ryper/dag/jeger og en sesongkvote på 18 ryper/jeger.

Dette er en økning på 1 rype/dag og økning i sesongkvote på 6 ryper.

 

Sak 28/18. Referatsaker,

 1. Grunneiertillatelser til motorferdsel på statsallm i sommer.

 2. Naturdata v B. Haukø. Program og invitasjon viltkonferanse Stjørdal 01.-02.11.18

 3. Kopi av brev fra Værdalsbruket ang. avtale gjeterhytte på Melbyvollen.

 

Møtet slutt kl. 20:30

 

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 25.10.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Første del av møtet fra kl. 15:00  Møte med lederne i Sørfjella br.b. saubeitelag og Stikletad seterlag, jfr møteinvitasjon, sendt på egen mail med kopi til fjellstyrets medlemmer.

Anne G. K. Lyngsmo fikk permisjon før fjellstyremøte.

Fra kl 15:30

Fjellstyremøte

Sak 29/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.09.18 sak 24/18 t.o.m 28/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.09.18 sak 24/18 t.o.m 28/18.Godkjennes, enstemmig.

Sak 30/18. Forlengelse av leieavtale Skjetthullet fellesbeite for nye 10 år, regnet fra 01.01.18

Vedtak: Fjellstyret har slutter seg til forlengelsen av avtale og leder undertegnet p.v av Fjellstyret.

Sak 31/18. Referatsaker/orientering.

 1.  NOU ”Ny fjellov”, ble delt ut til medlemmer

 2. Prosjekt ”Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag”, ble referert.

 3. Rapport fra tidligjakt på småvilt 2018, basert på innlevert statistikk, ble referert

 4. Elgjakta så lagt i sesongen, ble referert.

Sak 32/18. Samarbeidsprosjekt med Værdalsbruket, Verdal kommune og frivillige om klopplegging av sti fra Kavelbrua i Inndal statsallmenning til Grønningen. Kostnadsfordeling.

Prosjektet er kommet med bakgrunn i ønsker fra ulike brukergrupper om å mulighet til å  kavellegge blaute partier i gangleia fra Kavelbrua til Grønningen. Gjennom økonomiske midler fra  kommunalt hold (frilufts midler) og mulig støtte fra Værdalsbruket, Statskog og Fjellstyret. I tillegg er ulike frivillige personer villige til å stille med arbeidskraft for montering og utlegging.

Den delen av den økonomiske siden til innkjøp av impregnert plank, som ikke er dekka av tilskudd  fra friluftsmidler utgjør ca 120000kr. Værdalsbruket har tatt 70000kr, Statskog har bevilga kr 20000.

 

Fjellstyret anser tiltaket som svært positivt både med tanke på å lette terrenget for slitasje og for gjøre området lettere tilgjengelig for friluftslivet, og samtidlig vil klopplegging trolig medføre en kanalisering av gangtrafikk.

Vedtak: Fjellstyret bevilger kr 30000 til fellesprosjektet med kavellegging av strekningen Kavelbrua i Inndal statsallmenning til Inndal. Vedtaket var enstemmig.

 

Fjellstyremøte slutt kl 16:30.

 

Fra kl 16:45 til  17:45 møte med Bjørn Gomo som informere fra ”Jakt i Verdal” ang. jakt på smårovvilt og predatorer.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 30.11.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.12:00.

Disse møtte:  Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal . Terje Aksnes hadde meldt forfall og vara var innkallet, men meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 33/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.10.18 sak 29/18  t.o.m 32/18.Godkjenning.

Sak 34/18. B-sak.  Lønnsfastsettelse, daglig leder etterbetaling.

Sak 35/18. Diskusjonssaker.

 1. Salg av jaktkort småvilt på Inatur

 2. Organisering av Verdal Fjellstyret i fremtiden

  1. Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag
  2. Andre samarbeids-/ organisasjonskonstellasjoner interessant å utrede.
 1. Signert avtale Verdal Fjellstyre scooterled Vera – Sandvika – går ut

 Sak 36/18. Referatsaker

A.Grenser beiteområder. Brev fra Verdal kommune av 08.11.18 og fra Fylkesmann av 02.11.18.

B. Brev av 28.11.18 fra Verdal kommune vedr. avslutning av arbeid med lokal forskrift snøscooterløype

Sak 37/18 Forespørsel om utvidelse av skiløype i Inn statsallmenning. Uttalelse til Statskog.

Det vises til vedlegg og at det er skitrace merka nr 3 som er den nye, som det søkes om. Vurdering: Ser ikke at dette ønske om utvidelse av skiløypenettet kommer i konflikt med det interesser fjellstyret er satt til å ivareta.

Vedtak: Fjellstyret støtter mot ønske om utvidelse av skiløypetrce nr 3.

Møtet slutt kl 13:45.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

                       Birgitte S. Dillan/s                                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 26.01.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Dagny Okkenhaug møte som vara for Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Signar Musum møtte som vara  for Terje Aksnes.  Birgitte S. Dillan,meldte forfall og hennes vara Marit A. Morken meldte også forfall. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16 sak 34/16  t.o.m sak 36/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16  sak 34/16 t.o.m sak 36/16, godkjennes enstemmig

Sak 02/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Det vises til mail utsendt fra Fjellstyreleder 21.01.17, ang saken, samt øvrige mailer utsendt på mail som vedlegg til saken. I tillegg mail fra kommunen med vedlegg av mail fra Fylkeskommunen av 26.01.17.

Vedtak: Saken utsettes med bakgrunn i opplysninger i mail fra Fylkekommunen vedr. påvente av Miljødirektoratet nye forskriftstekst. Enstemmig vedtak.

Sak 03/17. Jaktkort for smårovvilt, statsallmenningene.

Brev av 05.01.17 fra ”Jakt i Verdal” v/ Bjørn Gomo.

Vedtak: Smårovviltkort innføres fra 01.04.17 som sesongkort som følger jaktåret 01.04- 31.03, gjøres tilgjengelig for interesserte via www.inatur.no  Enstemmig vedtak.

Sak 04/17 Referatsak.

Rapport på mail fra Henning og Leksdal saubeitelag over slipte/tapte sau og lam i 2016sesongen.

Møtet slutt kl. 16:15.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

Signar Musum/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 23.02.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og  Birgitte S. Dillan. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 05/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.01.17 sak 01/17  t.o.m sak 04/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte26.01.17  sak 01/17  t.o.m sak 04/17 , godkjennes enstemmig

 

Sak 06/17. Endring av planlagt dato for siste fjellstyremøte i 2017 jfr vedtak sak 34/16.

Forslag til vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11.

Vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11. Enstemmig vedtak

 

Sak 07/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Jakttidsramme for elg perioden 2017-22 er 25.09-23.12.

Forslag til vedtak: Alternativ 1. Fjellstyret går inn for at lokal jakttid for elg 2017-22 følger fastsatt forskrift.

Alternativ 2: Behold jakttid som har vært i Verdal siden 2003: 25.09-01.10 og 10.10-30.11.

Ved votering fikk alternativ 2: 4 stemmer og alternativ 1: 1 stemme.

 

Sak 08/17. Ledige jaktfelt for elg som skal utlyses for fire år i 2017.

Med bakgrunn i rullering på fire år,  er i 2017 følgende jaktfelt ledig i Verdal: Kverndal, Inndal og Hoås.

I tillegg er jaktfelt Leksdal vest blitt ledig. Oppsigelse fra jaktlaget v/jaktleder mottatt på mail 02.02.17.

Forslag til vedtak: Jaktfelta Kverndal, Inndal. Leksdal vest og Hoås lyses ut som ledige jaktfelt for fire år 2017-20, gjennom felles utlysning  på www.inatur.no av ledige jaktfelt på statsallmenninger i SørNorge.

Jaktfelta Kverndal, Inndal og Leksdal vest prioriteres for innenbygdsboende.

Vedtak: Forslag vedr. ledige jaktfelt ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 09/17. Smårovviltkort for statsallmenningene – kortpris.

Jrf vedtak i sak 3/17 innføres smårovviltkort for statsallmenningene med et sesongkort  som følger jaktåret 01.04-31.03 og at kortet legges ut for salg gjennom www. inatur.no

Forslag til vedtak: Jaktkortpris fastsettes til kr. 30.oo. 

25 kr pr solgte smårovviltkort  foreslås bevilget som tilskudd til ”Jakt i Verdal”, så lenge denne organiseringen eksisterer.

Jegere som har gyldige jaktkort for ordinært småviltjakt på statsallmenningene trenger ikke å løse ”Smårovviltkort”.

I møtet ble det fremsatt forslag om at kortpris settes til kr 0 (gratis kort)

Ved votering fikk forslag om gratis kort  (kr 0) 3 stemmer. Forslaget i innstillingen 2 stemmer.

Vedtak: Rovviltkortpris selges gjennom www.inatur.no til kr 0, forutsatt at dette går å gjøre. Hvis dette ikke er mulig settes prisen til kr. 30 og videre de forutsetninger som fremgår av innstilling.

 

Sak 10/17. Referatsaker.

 1. Mail fra NFS om timepris for tjenestesalg til SNO mottatt 10.01.17

 2. Kopi av brev av 08.02.17 fra Statskog til Innherred samkommune vedr matrikkelbrev.

 3. Mail av 02.02.17 fra Svein Tyholdt vedr. oppsigelse av jaktfelt.

 4. D.L refererte fem søknder om grunneiertillatelse til kjøring med snøscooter, som er gitt administrativt .

 5. D.L refererte foreløpig regnskapstall for 2016.

   

   

   

  Møtet slutt kl. 16:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 11.05.2017. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes,  Birgitte S. Dillan og Peter D. Aune møtte som vararep for Einar Tromsdal.

 Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Først del av møtet, var møte med representanter fra  beitelaga Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag og Stiklestad seterlag, oppfølgingsmøte på grunnlag av møte i november 2016.

Da dette møte var avslutta gikk møtet  over i ordinært styremøte

Sak 11/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 23.02.17, sak 05/17  t.o.m sak 10/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 23.02.17, sak 05/17  t.o.m sak 10/17, godkjent enstemming.

Sak 12/17. Fjellstyrets årsmelding for 2016.

Vedtak: Årsmelding ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Sak 13/17. Fjellstyrets regnskap for 2016.

Vedtak: Regnskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt, med forbehold om revisor  godkjenning.

Sak 14/17. Søknad av 21.04.17 fra Innherred samkommune om grunneiertillatelse for                                                                                kommunalt fellingslag for ferdsel med snøscooter på rovviltoppdrag innenfor statsallmenningene i Verdal fram til 31.12.2019.

Vedtak: Søknad fra Innherred samkommune om grunneiertillatelse for ferdsel med snøscooter på rovviltoppdrag innenfor statsallmenningene i Verdal fram til 31.12.2019, innvilges. Enstemmig vedtak.

Sak 15/17. Referatsaker.

 1. Årsmøtereferat fra Finnvola øst hytteierforening.

 2. D.L refererte tre søknder om grunneiertillatelse til kjøring med snøscooter, som er gitt administrativt

 3. D.L refererte fra befaring 02.03.17 vedr. eventuell framtidig snøscooterløype fra Breivatnet  til Vera.

SAK 16/17. Søknad av 17.03.17 fra ITFK om fornyelse av tillatelse til å bruk av Markavola dressurområde for fuglehunder i Leksdal statsallm. fra 2017 til 2021.

Vedtak: Fellstyret godkjenner videre tillatelse til ITFK om å bruke Markavola dressurområde for fuglehunder i Leksdal statsallm. fra 2017 til 2021. Enstemmig vedtak.

 

 

Møtet slutt kl. 17:30.

Tor Ove Nesset/s                       Peter D. Aunel/s                 Birgitte S. Dllan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 15.06.2017. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset,    Terje Aksnes,  Birgitte S. Dillan.

Vararep  for Anne Gudrun K. Lyngsmo var innkaldt, men kunne ikke møte. Einar Tromsdal meldte forfall like før møtestart.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 17/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 11.05.17, sak 11/17  t.o.m sak 16/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 11.05.17, sak 11/17  t.o.m sak 16/17, godkjent enstemmig.

 

Sak 18/17. Budsjett for 2017.

Vedtak:  Framlagt forslag til budsjett for fjellstyret 2017, som  med en endring ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 19/17.  A. Referat fra møte 11.05.17 med beitelaga Sørfjella og Stiklestad.

                   B. Neste fjellstyremøte flyttes fra 24. til 31. august, sendere endra til 28.08.

                   C. Brev fra Statskog av 19.05.17. tilsagn om refusjon for oppsyn 2017.

                   D.  Grunneiertillatelser  for motorferdsel  som er gitt av adm.

 

Møtet slutt kl 16:00.

Tor Ove Nesset/s                                        Birgitte S. Dillan/s                  Terje Aksnes/s                         

 

 

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 29.08.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes.

Birgitte S. Dillan meldte forfall, vara rep var innkaldt, men meldte også forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 20/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 15.06.17 sak 17/17  t.o.m sak 19/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 15.06.17, sak 17/17  t.o.m sak 19/17, godkjent enstemmig.

 

Sak 21/17. Revsjonsberetning av 16.06.17 fra Deloitte for fjellstyrets regnskap 2016.

Vedtak: Revisjonsberetning tas til orientering, enstemmig.

 

Sak 22/17. Diskusjonssak: Spørsmål om å tillate bruk av hund til revjakt ved ”kjøp” av gratis

                  smårovviltjaktkort for Statsallmenningene i Verdal.

Korttype for jakt på ”smårovvilt” ble vedtatt i sak 3/17 og da som et rent jakt og fangstkort, uten bruk av hund. Forlag fra administrasjon er å holde fast på forbud mot bruk av hund  inntil videre. Til saken fremmet T. Aksnes forslag om å tillate bruk av hund i forbindelse med ren revejakt, og argumentere med dette for å gjøre revejakta mer effektiv.

Ved votering ble forslaget fra Aksnes vedtatt med 3 mot 1 stemme. Etter en videre diskusjon om tidspunkt om når det tidligst skal være tillatt å benytte hund til revejakt, ble  tidligst 10.09 foreslått og vedtatt.

Som fullstendig vedtak vedrørende  bruk av hund i forbindelse med  jakt med det gratis smårovviltkortet for statsallmenningene, vedtatt i sak 3/17 vedtatt fjellstyret: Det er tillatt å benytte hund i forbindelse med revejakt fra tidligst 10.09 årlig. Til annen jakt ved bruk av smårovviltkortet er hund ikke tillatt.

I tillegg vedtar fjellstyret at ”Jakt i Verdal” som har ansvaret for smårovviltjakta i kommunen om at de etter avsluttet revejakt neste vår (15.04) gir en rapport hvor det går fram hva som er skutt av rev, henholdsvis med jakt med bruk av hund og hva som er skutt uten bruk av hund/skutt på åte.

 

 

 

Sak 23/17. Diskusjonsak. Spørsmål om eventuelt grunnlag for å endre/revidere beitevedtekter for

                  Hoås og Inndal statsallm. (vedtatt i sak 2/2011)  

Fjellstyret har registrert ønske fra saubeitelaget om et høyere tall for maks antall sau/lam på beite.

Fjellstyret diskuterte dette spørsmålet uten å fatte noe vedtak

 

Sak 24/17. Fastsettelse av baglimit (kvoter) for rypejakt 2017.

På bakgrunn i resultatet fra årets rypetaksering og samtale med Anders Børstad i Værdlasbruket forelå det forslag om å videreføre samme baglimit som i 2016 på maksimalt uttak pr. jeger på 3ryper/dag og 12 ryper/sesong.

Vedtak: Fjellstyret vedtar baglimit for 2017 med maksimalt uttak pr. jeger på 3ryper/dag og 12 ryper/sesong.

 

Sak 25/17. Referatsak.

 1. Rapport fra ITFK om bruken av Markavola dressurområde 2017.

 2. Adm. gitt grunneiertillatelse til helikopterlanding.

 3. Adm. gitt grunneiertillatelses til bruk av ATV.

 4. Mail  av 25.08.17 fra Statskog om invitasjon til å delta på befaring i Tromsdal/Ramsås i forbindelse med ”Lovutvalgets” befaring 18.09.17.

   

Møtet slutt 16:15.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Etter ordinært fjellstyremøte kl.16:15 til 18:00 fikk fjellstyret besøk av Ingeborg Østerås, som er medlem av ”Lovutvalget” for eventuell ending av Fjellov og Allmenningslov for Statsallmenningene.

Østerås orienterte fjellstyret om bakgrunnen for oppnevnelsen og mandatet for Lovutvalget, og om de møter og befaringer som utvalget har hatt så langt i arbeidsprosessen. Arbeidet starta i 2016 og skal være ferdig i juni 2018, og munne ut i en sluttdokument i form av en NOU.

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 01.11.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og

Birgitte S. Dillan

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Først del av møtet, er møte med representanter fra  beitelaga Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag og Stiklestad seterlag, oppfølgingsmøte på grunnlag av møte i 11.05. 2017. Sak 20/17.

Eget møtereferat fra møtet ble ført og vil bli referet.

Sak 26/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 29.08.17, sak 20/17  t.o.m sak 25/17.Godkjenning.

                  Vedtak: Møteprotokoll enstemmig godkjent.

Sak 27/17. Referat – orienteringsaker

                 Det ble gitt referat og orientering om følgende:

 • Befaring 18.09.17 Tromsdal/Ramsås – statsallmenningslovutvalget.

 • Møte med Anders Børstad Værdalsbruket  22.09.17.

 • Kortsalg småviltjakt så langt i sesongen.

 • Elgjakt så langt i sesongen.

 • Utleia av fjellstyrehyttene så langt i år.

  For øvrig orienterte T. Aksnes om Jakt i Verdal, spesielt om ordningen med innsamling av slakteavfall fra årets storviltjakt og om punkter i bygda hvor det står utplassert frysere for å oppebare dette slaktefallet, for sender bruk i forbindelse md åtejakt.

   

  Det ble i møtet reist spørsmål om at elgjegerne kan pålegges å samle inn skalteavfall i forbindles med neste års elgjakt.

   

  Fra adm. ble det orientert om at bygging/omgjøing av inngangsparti på Finnvolastua er igangsatt.

   

  Neste møte i Fjellstyres flytes fra 14.12 til 07.12. kl .13:00

Møtet slutt kl. 17:00.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Birgitte S. Dillan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s              Jon Stamnes/møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 07.12.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.14:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, ,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og

Birgitte S. Dillan.  Einar A. Tromsdal meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 28/17 Møteprotokoll fra Fjellstyremøte 01.11.17 sak 27/17 t.o.m sak 28/17. Godkjenning.

                  Vedtak: Møtereferat godkjennes enstemmig.

                 

Bevilgningsaker/Tilskuddsøknader

Sak 29/17. Årlig tilskudd til skuddpremieordning i Verdal, fra og med i 2017 i regi av Jakt iverdal.

Vedtak: Fjellstyret bevilger et årlig tilskudd som tidligere på kr 10000, som skal inngå i ”potten” til Jakt i Verdal som utbetales i form av skuddpremier.

Fjellstyrets adm. kan for framtida utbetale dette årlige tilskuddet uten behandling i Fjellstyret forut for utbetaling. Vedtaket var enstemmig.

Sak 30/17. Søknad av 23.11.17 fra Jakt i Verdal om støtte til innkjøp av frysecontainer, med formål å lagre innsamla slakteavfall av storvilt, for senere å dele ut til jegere som vil drive åtejakt på rev og andre smårovdyr.

Vedtak: Fjellstyre bevilger kr 25000 som støtte til innkjøp av frysecontainer i regi av Jakt i Verdal.

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 31/17. Referatsak.

Referat fra møte  01.11.17 mellom beitelag og Fjellstyret.

Møte slutt kl 14:30

 

 

Tor Ove Nesset/s                                      Birgitte S. Dillan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s              Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 08.12.16. Stiklestad Hotell. Kl.12:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

 og Birgitte S. Dillan

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn. (D.L)

 

Sak 33/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16  t.o.m sak 32/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16 – sak 32/16 godkjennes, enstemmig.

 

Sak34/16.  Fjellstyremøtedatoer 2017.

                  Forslag:  Torsdagene  23.02, 27.04, 15.06, 24.08, 26.10 og 14.12. møtestart kl 15:00

Vedtak: Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Ved behov kan møteplan avvikes.

 

Sak 35/16. Referat – orienteringsaker.

 1. Referat fra møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, ble referert.

 2. D.L orienterte om resultatet av årets elgjakt.

Sak 36/16. Eventuelt.

Einar Tromsdal fremmet tanke om eventuelt arrangement for ”nye landsmenn i regi av Fjellstyret, med mulighet til å benytte en av fjelstyrets hytter.

Møtet slutt kl. 13:00 med påfølgende juleavslutning/lunsj.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

 

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 10.11.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

Birgitte S. Dillan meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Møtedag ble innledet med møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, i henhold til vedtak i sak 18/16. Fra Stiklestad seterlag møtte Lars Andersen, fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag møtte Rune Overrein. Fra Statskog møtte Per Iver Fossen. Eget møtereferat fra møtet som ikke følger fjellstyreprootokoll.

Kl. 16:30 Ordinært fjellostyremøte på Fjellstyrets kontor.

Sak 25/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 17/16  t.o.m sak 24/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 24- 15/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 26/16. Revisjonsberetning  av Fjellstyets regnskap for 2015 fra Deloitte av 22.09.16.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning fra Deloitte av 22.09.16, til orientering. Enstemmig

Sak 27/16. Brev fra Statskog av 28.09.16 vedr. begjæring om represengtasjon i Verdal Fjellstyre

                  Med bakgrunn i brev fra Feren Reinbeitedistrikt (Fjellstyret har ikke fått kopi av brevet

                  Fra fjellstyrets adm. er det i brev av 27.10.16, gitt svar til Statskog.

Vedtak: Fjellstyret tar brev av 28.09.16 fra Statskog og svar gitt til Statskog fra Fjellstyrets adm. av 27.10.16 til orientering. Enstemmig.

Sak 28/16. Opphavsrett bilder- krav om kompensasjon for påstått urettmessig bruk av bilder på webside/sosiale media.

En Fjellstyremedlem erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av saken

Et tidligere fjellstyremedlem har rettet krav om økonomisk  godtgjørelse for urettmessig bruk av bilder av to fjellstyrehytter. Bilder som ble brukt på fjellstyrets webside, var en presentasjon av hver enkelt hytte. Kun et av bildene er dokumentert tatt av vedkommende i 2002, som digitalt bilde.  Det andre bilde er ikke dokumentert med henblikk på opphavrett, og Fjellstyret har opplysning om at dette bilde er tatt av en ansatt i fjellstyret.  Dette var bilde på papir som ble scanna, i likhet med bilder ytterligere to fjellstyrehytter som var presentert på fjellstyrets webside.

Fjellstyret mottok aldri noe krav om opphavsrett på det tidspunkt bilde var tatt, eller brukt på fjellstyrets webside i 2002/2003. Fjellstyret fjernet bilde fra webside/sosiale media når kravet kom  vinter/vår 2016. Fjellstyret kan ikke se at det er grunnlag for yte kompensasjon i form av økonomisk godtgjørelse for påstått urettmessig bruk av bilde med hensyn til opphavsrett.

Vedtak: Saken avvises.

Sak 29/16. Skuddpremieordning  Verdal 2016 – deltakelse. Jfr. vedtak sak 03/16 om å avsette kr

                  10000 til dette, må Fjellstyret fattet eget vedtak om bevilgningen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10000 til Skuddpremieordningen i Verdal 2016, en ordning som opphører fra og med 2017.  Enstemmig .

 

Sak 30/16. Referat og orienteringsaker, herunder jakt, økonomi,  referat fra møter/kurs som

                  fjellstyremedlem har deltatt i

Daglig leder/fjelloppsyn ga en muntlig info om  praktiske gjøremål siden siste møte, herunder arbeid som rovviltkontakt for SNO, småviltjakt, storviltjakt og fjellstyrets økonomi. Fjellstyremedlem T. Aksnes referete fra møter han har deltatt som repr fra Fjellstyret i h.h.v Jakt i Verdal og viltkonferanse i Stjørdal, jfr. sak 24/16. pkt 2.

Sak 31/10. Mail fra Tore Økstad på vegne av Sørfjella beitelag datert 04.07. 16.

Forhold omkring beitevedtekter var bl. annet tema som ble tatt opp i møte som fjellstyret hadde med lederne i beitelaga innen Hoås og Inndal statsallm. 10.11.16.  Fjellstyret ønsker å ha regelsmessige møter med beitelaga vår/høst for å sikre at felles interesser i området ivaretas til det beste for alle parter. Eget møtereferat sendes til alle involverte parter. Fjellstyret og Statskog vil forholde seg til lederne i de respektive beitelagene.

 

Sak 32/16. Søknad fra ”Jakt i Verdal” v /Bjørn I. Gomo mottatt 07.11.16. om økonomisk støtte til oppstart av prosjekt med henblikk på reduksjon av smårovvilt i kommunen og som bl. a er erstatning for  Skuddpremieordningen i Verdal.

Vedtak: Det bevilges kr 10000 fra Fjellstyret. Beløpet utbetales og utgiftsføres først i 2017. Enstemmig.

 

Møtet slutt kl. 19:00

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 25.08.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal meldte forfall like før møtestart.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 17/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 18/16. Møte med lederne i beitelagene Stiklestad seterlag og Sørfjella br.b saubeitelag.

Vedtak: Møtet avholdes etter endt beitesesong fortrinnvis i oktober. Statskog innkalles til møtet. Enstemmig vedtak

Sak 19/16. Småviltjakt 2016.

Baglimit/ dagskvote-sesonkvote fastsettes i samarbeid med Værdalsbruket.

På bakgrunn av årets taksering og samtale med Børstad/Værdalsbruket vedtas dagskvote for ryper til 3 ryper/dag og sesongkvote på 12 ryper/jeger. Enstemmig vedtak.   

Videre fikk Fjellstyremedlemmene orientering om tidligere vedtak og praktisering  av                 Tildeling av jaktkort. Områdeinndeling, Periodeinndeling, Antall kort. Jaktbestemelser småviltjakt.

Oversikt over antall Søkere, betalte kort og ledige kort pr 17.08.16 ble også lagt fram.

Forhold omkring mulighet til å i framtida legge alt kortsalg over til internettportalen www.inatur.no ble diskutert. Et forhold som kan bli tatt op senere.

Sak 20/16. Gjerde rundt fjellstyrehytte ved Grønningen

Til saken ble fremlagt tillatelse til inngjerding fra 1983 gitt av daværende ”Statens skoger”.       Med bakgunn i fremsatt bekryming om at dyr kan sette seg fast i dagens gjerde, vil gjerde fra neste år, 2017, bli satt opp ved bruk av netting av metalltråd. Gjerde vil fortsatt bli et sesonggjerde i tiden 01.06- 10.09.

Sak 21/16.  Elgjakt

Offentliggjøring av trekning av elgjakt statsallmenningene 2016.

Offentliggjøring av trekning skjer årlig på www.inatur.no og på www.fjellstyrene.no  og det er ikke opp til det enkelte fjellstyre å offentliggjøre trekningen lokalt.

Lik til disse to webadresser legg inn på fjellstyrets hjemmeside, etter trekning.

 Kontrakter 2016 jaktlag, ble lagt fram. Det samme ble tildeling av kvote til jaktfelt 2016 (grunnlag Statallmenningenes andel av kvote i bestandsplan/avskytingsplan  i h.h.v Nedre Verdal og Øve Verdal tildelingsområder)

                   .

Sak 22/16.  Kommunikasjon fjellstyre/fjellstyreleder/ansatt daglig leder/fjelloppsyn

Orientering om rutiner.                                                                                                                                                         

Økonomi pr. 30.06.16 ble presentert. Som før er første halvår bestående av for det meste utgifter og svært små inntekter, derfor er saldo på brukskonto vesentlig mindre enn ved årskiftet.

Sak 23/16. Referatsaker.

              A    Rapport fra Stiklestad seterlag over ungdyr sluppet på beiet

              B    Rapport fra Sørfjella br.b saubeitelag over sau/lam sluppet på beite

              C.   Beitevedtekter for Inndal og Hoås statsallmenninger.

              D    Mail fra Statskog 16.08.16. Status ang sperregjerder i st.allm.

              E    Brev av 15.07.16 fra Innherred samkommune. Disp fra båndtvangbest. 2016-19.

              F    Malså veiforening. Årmøteprotokoll av 09.06.16.

              G   Verdal kommune brev av 21.06.16. Godtgjørelsefjellstyremedlemmer 2016-19.

Sak 24/16. Eventuelt.

1. Det ble referert til et møte 23.08.16 om jakt/fangst av smårovvilt  i Verdalsom to                                                                                      fjellstyremedlemmer hadde deltatt på. Fjellstyre vil komme tilbake til saken.

2. Vedr spørmål omdeltakelse i Naturdatas viltkonferanse 3. – 4. november i Stjørdal.

     Det ble bestemt at fjellstyremedlem Terje Aksnes påmeldes.

3.  Brev av 16.08.16 fra Verdal kommune, høring om hytterenovasjon, ble bestemt at Fjellstyret ikke avgir noen uttalelse.

Møtet slutt kl. 18:00

Tor Ove Nesset/s                      Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

     

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 16.06.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal møtte kl 15.45.

Birgitte S. Dillan fikk innvilget permisjon fra kl 18:00.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 6/16.  Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 01- 05/16. Godkjenning.

Med bakgrunn i møtes behandling av godkjenning av møteprotokoll, ble sak 1/16  delt opp i 1A/16  og 1B/16

Vedtak i sak 1A/16 fikk følgende vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Vedtaket fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot. Resten av vedtaket forble uforandret. Sak 2/16 er åpen sak og vil bli behandla i senere møte.

For øvrig ble møteprotokoll fra møte 04.05.16 enstemmig godkjent.

Sak 7/16   Styreplan for 2016 (ut året). Dato for styremøter.

Med utgangspunkt i styrets ønske om ”møtefri i juli og august” legges følgende forslag til styremøtedatoer etter 16.06:   Andre torsdag i september, november og desember blir  08.09, 09.11 og 08.12.

Forslag til vedtak: Styremøtedatoer resten av 2016:  08.09, 09.11 og 08.12.

Etter forslag i styret ble foreslått møtedato 08.09 flyttet til 25.08.

Vedtak:  Styremøtedatoer resten av 2016:  25.08, 09.11 og 08.12, enstemmig vedtatt.

Sak 8/16.   Årsmelding og regnskap Verdal Fjellstyre 2015.

Det vises til vedlagte årsmelding og regnskap for 2015.

Forslag til Vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.  Regnskap for 2016 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for Verdal Fjellstyre 2015, godkjennes enstemmig. Regnskap for Verdal Fjellstyre 2015, vedtas med forbehold om revisors godkjennelse.

Sak 9/16.   Budsjett fjellstyret 2016/17.

Forslag til budsjett ble framlagt som for tidligere år med sumposter:

Inntekside med  Salg/driftsinntekt og Rente/finansinntekt. 1.250.000 og 25.000 Sum 1.275.000

På utgiftsiden er postene Lønnskostnad, Driftskostnader og av/nedskrivninger samt Andre driftskostnader. 750.000, 300.000 og 200.000 Sum 1.250.000. Overskudd på 25.000.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. De enkelte postene på inntekts og utgiftsiden vil bli delt opp i mer detaljerte poster, senere og det samme for neste års budsjett.

Sak 10/16. Justering av priser jakt- fiskekort og utleie av hytter.

Forslag: Priser for jaktkort, fiskekort og utleie av fjellstyrehytter ble sist regulert for to år siden og gjort gjeldene fra 01.01.15. Det er følgelig behov for å vedta ny justering fra neste årsskifte 2016/17. I og med at vi tar justering for to år av gangen, slik som tidligere foreslås en gjennomsnittsøkning i alle priser på 5%. Detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt på senere tidspunkt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt og detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt for vedtak på møte før årsskifet

 

Søknader om tilskudd fra Fjellkassen.

Fjellstyret har mottatt to søknader om tilskudd som karakteriseres som allmennyttige formål i henhold til fjellovens §11.

Sak 11/16. Søknad om tilskudd fra Verdal Oklubb, Turkart

Det vises til søknaden, og på opplysning fra Per Grande i O-klubben er arbeidet med kartet i gang og de håper å ha det ferdig innen årskiftet 2016/17. Volhaugområdet er et mye brukt turmål for befolkningen både i Verdal, Inderøy og Steinkjer og kart er alltid en ”fin” ting å ha med på tur. Når kartet også skal innholde opplysninger på baksida og at rutenettet for UTM blir lagt på selve kartdelen, øker dette bruksverdien. Det foreslås å bevilge kr 10.000 til Verdal O.klubb formål turkart Volhaugen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10.000 til Verdal O-Klubb for turkart Volhaugen.

Sak 12/16. Søknad om tilskudd fra Stiklestad og Vuku skytterlag, Skytebane.

Vurdering/Forslag:

Tilsvarende søknad fra samme lag har en gang tidligere vært mottatt. Den ble behandla i sak 20/12, hvor skytterlaget ikke fikk innvilget noe tilskudd. Påstanden om at skytterlaget har søkt hvert år  siden 2011 er derfor ikke riktig. Uten å gå nærmere i detalj om formålet det søkes om foreslås en bevilgning på kr 30.000 til skytebane for Stiklestad og Vuku skytterlag.

Einar Tromsdal fremmet i møte forslag om å gi et tilskudd på kr 20.000 til skytebane.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt om å bevilge kr 20.000 til Stiklestad og Vuku skytterlag til skytebane.

 

 

 

Sak 13/16. Søknad om motorisert ferdsel barmark med ATV.

Fra Verdal kommune fikk Fjellstyret på mail 03.06.16 oversendt søknad fra N. N om kjøring på barnark på strekningen Kavelbrua til egen hytte ved Grønningen.

Søknaden vurderes etter §12 i Fjelloven og saken ble følgelig oversendt Statskog til uttalelse. Statskog svarte igjen samme dag, hvor de går i mot at det gis tillatelse til omsøkte kjøring, med begrunnelse av skadene en slik kjøring  med ATV vil påføre terrenget.

Vurdering: Søknaden er av prinsipiell karakter. Det ikke er vedlagt noen form for dokumentasjon for behovet for transporten. Søknaden oppgir sykdom som begrunnelse.  I Statskogs begrunnelse og anmodning om og ikke gi samtykke til omsøkte kjøring, er det lagt vekt på at kjøredistanse er ca 6,5 km i myr og sårbart terreng, og at kjøring vil avsettes spor og skader. Fjellstyret slutter seg til Statskogs uttalelse vedrørende bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy, uavhengig  av begrunnelse.

Forslag til vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.

Vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.  Vedtaket var enstemmig.

Sak 14/16. Delegering av myndighet vedr dispensasjonssøknader motorferdsel til administrasjon.

Bakgrunn: I fjellovens§12 har  fjellstyret ”Rett til å forby eller redusere motorisert ferdsel i statsallmenning for andre enn Statsskog. Statskog har rett til å uttale i saken”

Saker som omfatter dispensasjonssøknader  vedr kjøring med snøscooter om vinteren, samt nødvendig kjøring på barmark inntil 500 meter fra bilvei er som oftes ”kurrante” saker som det kan gis dispensasjon for.

Slike søknader kommer som ofte inn på kort varsel, og for å unngå å måtte avholde møter for å fatte vedtak, anmodes Fjellstyret om å delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig kjøring. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte delegeres myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjon finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Det er kommunen som eventuelt gir den formelle dispensasjonen om moterferdsel .

 

Forslag til vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel  i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere  myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Sak 15/16. Referatsaker

 1. Kopi av brev fra Innherred samkommune 03.02.16 til Stiklestad seterlag- riving av sperregjerde.

 2. Brev fra Sttatskog 14.03.16– tilsagn om refusjonmidler 2016.

 3. Brev fra Innherred samkommune 02.05.16 –orienterin vedr etab. av snøscooterløyper.

 4. Brev fra Innherred samkommune 11.05.16 – regplan Sandvika hyyteområde. Høring.

 5. Statskog: Avtale leie av beite Tortåsen- Stiklestad seterlag 18.05.16

 6. Inatur 12.05.16 Trekningsresultat elgjakt statsallm. 2016

Sak 16/16. Eventuelt.

Anne Gudrun K. Lyngsmo rettet et spørsmål ang. forholdet at det er oppsatt ei ny grind i gjerde rundt Tortåsvollen, som er låst. Grinda er plassert i gangstien inn til vollen. 

Fjellstyret rådet Lyngsmo til å rette spørsmålet til Statskog, da det er de som har ansvar vedr grunndisponeringsaker, herunder gjerder.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 04.05.16. Møterom Handverkertorget. Kl.16:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan og  Terje Aksnes.

I tillegg møtte Oddvar Hallås ( koordinator for Fjellstyrenes adm. av storviltjakt på ”inatur”).

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01A/16

Koordinator for utlysning og trekning av storviltjakt på statsallmenningene gjennom internettportalen www.inatur.no, Oddvar Hallås kom til møtet for å gjennomgå rutiner for utlysning og trekning av jakt.

For å få demonstrert treningsprosessen ble det foretatt trekning av Verdal Fjellstyre si utlyste rådyrjakt. Søknadsfristen for rådyrjakt går ut 01.05.16 kl.23:59 og var dermed klar for trekning på møtet. Resultatet av trekninga blir utlagt på www.verdalfjellstyre.no

Konklusjon: Oddvar Hallås ga Fjellstyret en meget orientering og det er ingen grunn for noen til å betvile at de rutiner som følges av inatur, er i tråd med forskrifter og lovverk.

Vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Dersom noen i fjellstyret vil overvære trekning må det tas kontakt opp mot inatur ved Hallås. For å se trekningsresultat kontaktes fjellstyres daglig leder.

Sak 01B/16. Godtgjørelse for fjellstyremedlemmer 2016-19.

Bakgrunn: I henhold til fjelloven av 06.06.75 nr. 31:

§ 7.Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.🔗

Til saken la adm. fram forslag om godtgjørelse for Fjellstyrets medlemmer som innbærer å følge Verdal kommunes ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2016-19” med følgende tekst:

Fjellstyret er ikke et kommunalt utvalg, men er valgt og utpekt av kommunestyret.  Derfor synes naturlig å foreslå tilsvarende godtgjørelse for Fjellstyret i periode 2016 19, som sammenlignbare kommunale utvalg.

Godtgjørelse skal utbetales av ”Fjellkassa”, altså av fjellstyrets egne midler.

Forslag: Godtgjørelse for Fjellstyreleder sammenlignes med gruppeledere i kommunestyret og utvalgsleder gruppe II, og gis derfor en arbeidsgodtgjørelse på kr 10000/år + møtegodtgjørelse som øvrige fjellstyremedlemmer.

Fjellstyremedlemmer: Sammenlignes med medlemmer i kommuneutvalg gruppe II og gis en møtegodtgjørelse på kr 400/møte.

 

Videre foreslås:

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Ulegitimert tap.

For ulegitimert tap av ordinær inntekt som følge av vervet, kan etter regning utbetales ertatning med inntil 850,-pr. dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste utbetales som hovedregel etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet.

Full dekning gis for 6 timer fravær. For inntil 3 timer utbetales kr 500,-. Deretter gis et tillegg på kr 100,-pr påbegynt time inntil max erstatning.

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste.

For legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan ertatning etter bekreftet regning ytes med inntil kr 2800,- pr dag. For selvstendige næringsdrivende godtas egenerklæring som dokumentasjon.

Blir et krav om legitimert eller ulegitimert erstatning ikke imøtekommet, avgjør Fjellstyret dette med endelig virkning.

Omsorgsarbeid.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Dokumenterte utgifter for nødvendig omsorgsutgifter dekkes med inntil kr 100,./time med inntil kr 500,-/dag. Egenerklæring godtas som dokumentasjon.

Skyss- og kostgodtgjørelse.

For kjøring nødvendig kjøring til fjellstyremøter dekkes etter gjeldende ”statens regulativ”

For kjøring til eventuelle eksterne møter dekkes etter samme regulativ. Dersom flere fjellstyremedlemmer møter på samme møte forutsettes mest mulig ”samkjøring”

Det ytes ikke kostgodtgjørelse innen kommunen. For eventuelle utgifter til mat utenom kommunen dekkes dette, dokumentert med regning.

Behandling under møtet:

Einar A. Tromsdal fremmet følgende forslag:

Fjellstyret er et selvstendig organ med egen økonomi uavhengig av kommunen, og fjellstyret har i forgående periode hatt en godtgjørelse som er ”bedre” enn den foreslåtte fra adm. Tromsdal fremmet forslag om å forelenge (prolongere) de satser som fjellstyret vedtok i sak 14/13 og som kommunestyret har vedtatt. Disse gir følgende godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: Leder: Fastgodtgjørelse kr 16570/år, nestleder: 6638/år, øvrige faste medlemmer: kr 3314/år. Møtegodtgj. Kr 400/møte. For kortere møter kr 170/time inntil kr 400/møte. Kjøregodtgjørelse etter staten satser. For øvrig dekkes tapt arbeidsfortjeneste i henhold til reglement i Verdal kommune 2015-19.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt. Saken oversendes Verdal kommune til godkjennelse i Kommunestyret.

 

Sak 02/16. Eventuelt  samarbeid om felles innlandsfiskekort for Værdalsbruket og

                  Statsallmeninningene i Verdal, Verdal Fjellstyre  (Verdalskort).

Leder og daglig leder refererte til et uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16 hvor spørsmålet omkring et eventuelt felles fiskekort ble diskutert.

Vedtak: Fjellstyret gir daglig leder/leder fullmakt til å forsette arbeid med tanke på å komme frem til enighet om et felles fiskekort. Regler for fiske og rutiner for salg av kort må gjennomgås i felleskap før det i verksettes.

 

Sak 03/16. Deltakelse i skuddpremieordning i Verdal.

Igjen henviste leder og daglig leder refererte til uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16, hvor Børstad stilte spørsmål om fjellstyret kan tenke seg å bli med videre i en skuddpremieordning for Verdal som VB administrerer. Med i ordningen fra før er VB, VJJF og Innherred reovasjon. Spørsmål om at fjellstyret kan bidra med kr 10000/år. Skuddpremieordningen er nå bygget på et poengsystem, hvor hvert fanga/skutt vilt gi et vist antall poeng. Sum antall poeng i forhold til ordningens totale økonomiske beholdning vil i grunnlag for utbetaling til deltakerne.

Vedtak: Fjellstyret ser positivt på skuddpremieordningen og vil slutte seg til denne og vil i årets budsjett avsette kr 10000 til dette.

 

Sak 04/16. Ny revisor av fjellstyrets regnskap.

Jfr. ”Rundskriv 1/2003 om fjellstyrets regnskap og revsisjonordning ” må fjellstyrenes regnskap føres av autorisert regnskapfører når årlig omsetning er over kr. 100.000, samt at det skal være revidert av  autorisret revisor.

Verdal Fjellstyre har i alle år brukt regnskapsfirmaet Verdal driftslag , først med Sturla Skrove som samarbeidspartner,  og etter at han ble pensjonist har Roar Forbord vært ”vår” regnskapsfører. Undertegnede har på vegne av fjellstyret i alle år vært den som har hatt kontakt med ”Driftslaget” og har kun positive erfaringer.

Når det gjelder revisjon har vi de senere årene vært knytta opp mot Kom-Rev Trøndelag, som er  et interkomunalt selskap med kontorer rundt om i fylket. 

Med bakgrunn i at prisen hos Kom Rev på revisjonen av fjellstyrets regnskap for 2014 økte fra kr 10000 til 15000 pluss merverdiavgift  (+50% på et år), uten at verken antall bilag økte eller at KomRev hadde mer arbeid med fjorårets revsisjon, bestemte undertegnede i samråd med tidligere fjellstyreleder at vi måtte innhente pristilbud fra andre revisjonselskap.

Fra  fire revisjonsselskap har vi fått inn følgende priser:

Ernst&Young:  kr 12000 + mva

BDO: kr 9000 + mva

Trøndelag Revisjon:  7000 -12000 kr + mva

Deloitte: kr 9000 + mva.

Forslag: Deloitte har kontor i samme hus som vår regnskapsfører Verdal driftslag og prismessig ligger de på kr 9000 + mva  som er det samme som BDO. Fordelen med å velge Deloitte er at da slipper vi frakte regnskapsdokumenter. Derfor foreslås Deloitte som vårt ”nye” revisjonsselskap.

Vedlegg til saken: Pristilbud fra Deloitte, samt et svar på vårt spørsmål om prisregulering.For øvrig  er KomRev blitt opplyst om at vi ikke lenger vil benyttes oss av dem som revisor.

Vedtak: Fjellstyret regnskap for 2015 vil bli revidert av firma Deloitte.

 

Sak 05/16. Referatsaker.

 1. Invitasjon til landsmøte i Norges Fjellstyesamband 9-10/6. 16 Stjørdal.

 2. Referat fra Fagsamling/årsmøte I N-T Fjellstyresamband 12.04.16

 3. Beiterapport for 2015 fra Henning og Leksdal saubeitelag.

   

 

Eventuelt:

Daglig leder får i oppdrag i legge fram en styreplan for året. Som utgangpunkt møte  2. torsdag hver annen måned.   Ikke møter i juli og august.

Birgitte S. Dillan får ansvar for adm. av fjellstyret ”facebookside. Daglig leder er ansvarlig for  adm av fjellstyrets hjemmeside og tilbud på inatur.

Stillingsinstruks for daglig leder og instruks for fjellstyret

Mulig samarbeid med fjellstyrene i Levanger kommune om diverse arbeid.

Veistyrer: Tromsdal forsetter i Kavelbruveien.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

2015 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre

Fjellstyremøte onsdag  20.05.2015 kl. 11:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 01/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 17.12.14, sak 09/14 t.o.m 15/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 02/15. Årsmelding og regnskap for 2014. (Revisjonsberetning foreligger ikke )

Vedtak: Årsmelding  for 2014 ble gjennomgått og enstemmig godtatt.

               Regnskapet for 2014 vedtas godkjent, med forbehold om revisjonens

               godkjennelse.

I forbindelse ned behandlingen av regnskapet vedtas å sende et brev til KomRev, med Fjellstyrets syn på deres brev av 05.01.15 vedr årsavslutning.

Avslutningsvis i brevet fremkommer at KomRev innfører en ny praksis som fjellstyret ikke finner er rimelig.

I alle tidligere regnskapsår er regnskapet blitt levert til revisjon med leder og daglig leders underskrift.

Etter å ha fått igjen regnskapsdokumenter og mottatt revisjonsberetning, har Fjellstyret behandla og vedtatt fjorårets regnskap. Møtet hvor fjorårets regnskap og årsberetning behandles er som et ”årsmøte” for Fjellstyret, og i alle andre årsmøtesammenhenger er det vanlig at regnskap er revidert/revisjonsberetning foreligger, forut for behandling og vedtak.

Å innføre en praksis hvor regnskapet behandles og vedtas med forbehold om revisjonens godkjennelse synes å bli uryddig.

Sak 03/15. Budsjett 2015.

Forslag til budsjett for 2015 med en inntektsside på  kr 1.250.000 og en utgiftside på 1.200.000.

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

 Sak 04/15. Utsatt sak fra møte 17.12.14, sak 14/14 vedr. søknad fra Verdal Jeger og fiskerforening om  gravepremie til arr. av NM i elgbaneskyting  uke 29 i 2015.

Til behandlingen erklærte Bjørn Aarstad seg innhabil og nestleder Tromsdal overtok:

Etter en diskusjon rundt møtebordet, fremsatte E. Tromsdal følgende forslag på to premier:

 1. Verdal Fjellstyre bevilger kr. 5000 til gavepremie.

 2. Gavepremie på 2-døgns leie av en av Fjellstyrets hytter.

  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 Sak 05/15. Søknad av 01.03.15 fra Hovedkomite for  4H Fylkesleir 2015 v Kari

                   Lundsvoll, som arr. på  Stiklestad 24.-27.06.

                   Vedtak: Det bevilges kr. 3500, enstemmig vedtatt.

 

Sak 06/15. Priser jakt-fiske-utleie av hytter.

Vedtak:  Med bakgrunn i regnskap for 2014 og de prisjusteringer som ble vedtatt gjeldene fra 01.01.15 i sak 5/14, foreslås å videreføre de vedtatte priser og prissystem ut år 2016. Det må tas forbehold om eventuelle revisjon  neste år, dersom det skjer endinger i  sentral forskrift om jakt-fiske  på statsallmenning, eller at fjellstyrets regnskap for 2015 ikke blir som forventet i budsjett.              Vedtaket var enstemmig.

 

 

Sak 07/15. Referatsaker

 1. Brev av 05.01.15 fra KomRev. Regnskapsavslutning 2014

 2. Mail fra 13.02.15 Malså Veiforening. Årsmøteref

 3. Kopi av brev av 16.03.15 fra Statskog til adv. Smalås. Gjerder Hoås-Inndal.

 4. Brev av 09.03 fra Stasskog. Tilsagn om refusjonsmidler oppsyn 2015.

 5. Møteref av møte med Statskog 09.04.15. Tortåsen- sperregjerder.

 6. Mail 20.04.15 fra Statskog. Ref fra Statskogs møte med Stiklestad seterlag.

 7. Mail 20.04.15 fra adv. Smalås. Invitasjon til møte 04.05 med Stiklestad seterlag-Statskog-Reindrifta- Fjellstyre. Tema sperregjerder- inngjerding Tortåsen.

 8. Møteinnkalling og møteref fra fagdag/ekstraordinært årsmøte i NT Fjellstyresamband 25.02.15.

 

Møtet slutt kl. 13:30

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Fjellstyremøte onsdag  16.09.2015 kl. 19:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 08/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 01/15 t.o.m 07/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 09/15.  Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11. Utlegging av saken til høring.

 

Med bakgrunn i Adv. Smalås sitt brev av 06.05.15, på vegne av Stiklestad seterlag, til Statskog, hvor det fremstettes behov for et større avgrensa område for deres bruk enn de 127 da som  fremgår av pkt D i gjeldende beitevedtekter.

Videre vises til Statskogs brev av 19.05.15 hvor det går fram at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot at arealet økes og foreslår et areal på ca 250 da, men at det må presiseres nærmere i beitevedtektene at arealet omfatter både i Inndal og Hoås statsallmenninger.

 

Forslag:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtak:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 10/15. Evetuelt.

Fjellstyremedlem Tromsdal tok spørsmålet omkring temaet årets bestand av rype, og det ble en diskusjon omkring temaet.

 

Møtet slutt kl. 20.30

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

Fjellstyremøte fredag 11.12.2015 kl. 14:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug.  Inga B. Lein møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 11/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 09/15 t.o.m 10/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 12/15. Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11 samt sak 09/15 av 16.09.15 om vedtak av ny tekst til pkt D.

Saken ble utlagt til høring med frist 10.10.15.

 

Ved fristens utløp var det innkommet to brev fra adv. Pål Christensen på vegne av Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, datert h.h.v 02.10.15 og 05.10.15, det siste som en oppklaring av påstand i brev av 02.10.

I sitt brev av 02.10 hevder adv. P.C at en utvidelse av inngjerdet område på Tortåsen er urimelig fortrengsel for allmenningsbruken.

Videre hevdes det at Stiklestad seterlag dermed belønnes for rettsstridig adferd gjennom mange år, ved både å ha utvidet avtalebasert område rundt Tortåsen, samt å ha satt opp sperregjerder uten tillatelse.

 

Vi vil ikke gå nærmere inn på de anmerkninger som adv. Christensen påpeker, i det de ikke endrer på det faktum at det foreslåtte areal på inntil 250 da som forslaget på nytt pkt D i beitevedtektene innbærer, er i underkant av 100 da mindre enn det som frem til nå har vært inngjerdet som område rundt Tortåsen i regi av Stiklestad seterlag.

Fjellstyret kan ikke se at de anmerkninger som fremkommer av høringsuttalelsen fra adv. Christensen kan vektlegges.

Forslag til vedtak:

Verdal Fjellstyre vedtar nytt pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger:

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016.

Vedtak: Nytt pkt. D i beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/15. Referatsaker.

      A.    Brev fra KomRev av 21.05.15. Revisjonsberetning fjellstyrets regnskap

              2014.

 1.  Mail av h.h.v 30.06 og 16.07.15 Sørfjella bruksberett saubeitelag om antall beitedyr som sluppet i 2015.

 2. Mail av 06.07.15 fra Stiklestad seterlag om antall beitedyr sluppet i 2015.

 3. Brev av 02.09.15 fra Verdal Kommune – Fjellstyrets regnskap for 2015.

 4. Kopi av mail fra Skæhkere sijte av 05.10.15 til Verdal Kommune om valg repr. fra Reindrifta til Verdal Fjellstyre.

 5. Kopi av mail fra Verdal kommune av 26.10.15 til Skæhkere sijte med svar på spørsmål reist i mail av 05.10.15.

 6. Brev av 03.11.15 fra Verdal kommune. Valg av fjellstyre for perioden 2016-19.

 7. Kopi av mail fra Verdal kommune av 08.10.15, mottatt 05.11 via Statskog om riving av sperregjerder i Hoås og Inndal statsallm.

 8. Mail av 24.11.15 fra Norges Fjellstyresamband om kurs for nye Fjellstyrer 2016. For Nord-Trøndelag den 18.-19.02. 2016 på Steinkjer.

 

Sak 14/15. Eventuelt.

Dagny Okkenhaug tok spørsmål omkring utstyringa av fjellstyrets hytter, med hensyn til papir (toalettpapir/tørkepapir, ekstra lys (stearinlys) og sengeklær).

Vedr. forbrukspapir henvises til info om hyttene, at hyttebruker selv må ta med nødvendig av slikt.

Stearinlys skal det være på hyttene.

          Med hensyn til hygiene, vil det i fjellstyrets hytter ikke være dyner og  

          puter til allmenn bruk.

 

 

Møtet slutt kl. 15:00

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn