Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2019.

Fjellstyremøte 28.02.19. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.19:30.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan og  Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 01/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 30.11.18 sak 33/18  t.o.m 36/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 30.11.18 sak 33/18  t.o.m 36/18, godkjent enstemmig.

 

Sak 02/19. Brev 16.01.19 fra Verdal kommune. Forslag til lokal forskrift om forvaltning

                   bever i Verdal kommune. Høring.

Vedtak:  Det vises til oversendte dokumenter fra kommunen. Ut fra den kjennskap som fjellstyret har til utbredelsen av bever i kommunen er  ”Forslag til lokal forskrift om adgang til beverjakt i Verdal kommune” synes å være helt grei.  Eneste form for registrering av bever i Verdal kommune er fra 1999. Derfor synes det å være behov at kommunen fortar en ny registrering av bestanden, siden vi vet at utbredelsen av bever i dag er større enn det som fremgår av 1999-registreringen, enstemmig vedtak.

 

Sak 03/19. Mail fra Statskog av 06.02.19. Hytterenovasjon Finnvola Inn statsallm.

                  Statskog ber om fjellstyrets behandling etter Fjellovens §12, Grunndisponering.

Vedtak:  Omsøkt plassering er etter Fjellstyrets mening ikke den beste for brukere utenom de fra Finnvola sør, både ut fra trafikkmessig og brukerhensyn, ikke minst med hensyn til de brukerne som kommer nord/østfra.

Det foreslås derfor å plassere søppelcontainere ca 500 meter lenger sør og på motsatt side fylkesveg 72, like sør for der Fånettbekken krysser fylkesvegen.  Der er det en stor plass som kan benyttes.  Vedtaket var enstemmig

 

Sak 04/19. Sak 04/19. NOU 2018: 11 Ny fjellov. Høring.

Forslag fra A.G.K. Lyngsmo til §2-7 i lovtekst for ”ny fjellov”

Det er viktig at en sammenslåing av lovverket ikke medfører en svekkelse av

dagens rettigheter i forbindelse med beite- og allmenningsbruk.

Med dette i tankene reagerer vi på at det åpnes for at hensyn til friluftslivet

skal veie tyngre enn beite- og bruksretter under paragraf 2-7. Dette er en

utvanning av beite- og bruksretter, og vil tillate at bruksberettigede kan bli

frarøvet muligheten til å benytte seg av gamle rettigheter. For mange innen

landbruksnæringa er benyttelsen av slike rettigheter avgjørende for å

opprettholde en økonomisk lønnsom drift.

Friluftslivet er for øvrig ivaretatt gjennom allemannsretten. Støtter derfor

mindretallsforslaget for denne paragrafen.

Vedtak: Forslag fra A.G.K. Lyngsmo ble enstemmig vedtatt.    A.G.K.Lyngsmo  sender inn forslaget i kveld på mail, siden høringsfristen går ut i dag.

 

Sak 05/19.   Salg av småviltjaktkort 2019-20 sesongen. Med bakgrunn i ”diskusjonsaken 35A/18.

Vedtak: Videreføre gjeldene ordning hvor jegerene må søke fjellstyret innen 01.04, og videreføre rulleringsordningen med at jegere  som er ” faste jegere” fra år til år, får tildelt jakt i 1.periode annet hvert år. Fortrinnvis settes betalingsfrist til 15.04. Kort som ikke er bet innen frist legges ut for salg etter 01.05.

 

Sak 06/19. Referatsaker.

 1. Brev av 17.01.19 fra Statskog vedr. sperregjerdefor kviger i Hoås og Inndal.

 2. Rapport fra Henning og Leksdal saubeitelag 2018.

 3. Rune Overrein, mail av 23.01.19.

 4. Fellingsrapport elg 2018, øvre Verdal

 5. Fellingsrapport hjort 2018. øvre Verdal

 6. Jaktresultat elg/hjort 2018, statsallmeningene

 7. Brev av 18.01.19  fra Verdal kommune, ervervskjøring til Grønningen

 8. Brev av 14.02.19 fra Verdal kommune, ervervskjøring innenfor Hoås og Ramsås statallm for transportører fra Levanger.

 9. Grunneiertillatelse fro snøscooterkjøring på statsallmenningene så langt i vinter.

 

Sak 07/19. Tilbud på snøscooter.

Da fjellstyret vedtok budsjett for 2018 ble det foreslått å innhente tilbud fra flere forhandlere. Dette er nå gjort og det vises til vedlegg. I det vedtatte budsjett var det avsatt kr 140000 uten mva til kjøpet. Dette må  overflyttes til 2019-budsjett. Valg av scootertype overlates til den ansatte i fjellstyret, etter eventuell prøving av ny scooter

Møtet slutt kl. 21:00

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2019.

Fjellstyremøte 16.05.19. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes, Birgitte S. Dillan og  Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 08/19. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.02.19 sak 01/19  t.o.m 07/19.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 28.02.19 sak 01/19  t.o.m 07/19, godkjennes enstemmig.

Sak 09/19. Søknad av 27.03.19 fra Jakt i Verdal v/Bjørn Gomo, om skuddpremiepenger for 

                     jaktåret2018/19, utover de kr 10000 som allerede er bevilget og utbetalt.

Forslag til vedtak:

Det foreslås å gi en tilleggsbevilgning til Jakt i Verdal for 2018/19 på kr 10000 i tillegg til det som er bevilget før og er utbetalt.

For senere år foreslås at fjellstyret bevilger et årlig beløp ut fra siste års regnskapsførte jaktinntekter, for eksempel. 2% av inntekter siste fra all jakt (småvilt, elg og rådyr.)

Vedtak:  Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Sak 10/19. Uttalelse til Statkog vedr. søknad fra Inns hytteeierforening om utlegging en

                   båt ved Billingslunet i Inn statallm, for felles bruk i Billingen.

Statskog har oversendt søknaden fordi søknad om båtopplag hører inn under Fjellovens §12 om grunndisponering, og derfor skal Fjellstyret høres.

Ut fra søknaden er det i vatnet Billingen, som ligger på Værdalsbrukets eiendom at hytteeierforeningens brukere skal benytte båten, som de ønsker opplag for. Hvorfor at de søker om båtplassering på Inn statsallmenning er ikke opplyst.

Forslag til vedtak:

I utgangspunket har Fjellstyret ingen innvendinger i mot at det blir gitt tillatelse til omsøkt båtopplag.

I forbindelse med  denne saken omkring båtopplag  vil  Fjellstyret vil be Statskog , om å ta fatt i forholdet omkring båter som ligger lagret rundt omkring ved enkelte vatn i statsallmenningene, uten at eierne har søkt om dette.

Vedtak:

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 11/19. Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2018.

Det vises til vedlagte forslag til årsmelding. Videre til regnskap mottatt fra vår regnskapsfører Verdal Driftslag v Roar Forbord.

Regnskapet er i følge Forbord oversendt til revisjon hos revisor Deloitte.

Vedtak: Årsmelding godkjennes og vedtas, regnskap godkjennes og vedtas under forutsetning av revisor godkjenner regnskapet. Enstemmig vedtak.

 

Sak 12/19. Forslag til budsjett for fjellstyret 2019.

Det vises til vedlagte forslag til budsjett for 2019.

Investeringen i ny snøscooter som var foreslått tatt fra forventa overskudd i 2018-budsjettet foreslås overført og bevilga fra forventa overskudd i 2019. Det foreslås derfor et beløp på kr 150000 u.mva til kjøp av ny scooter.

Vedtak: Forslag til budsjett for 2019 ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/19. Justering av utleiepriser og priser jakt fra og med 01.01.20.

Priser på utleie av hytter samt priser for jakt for innværende år ble vedtatt i fjor.

Det forventes en prisvekst også i løpet av dette året og derfor bør priser justeres årlig med 

”små hopp”. I vedlagte forslag er gjeldene priser på utleie av hytter samt jakt justert med 3,5%.

Vedtak: Forslag til justering av utleiepriser og priser jakt fra og med 01.01.20, enstemmig vedtatt.

 

Sak 14/19. Inndal statsallmenning. Søknad av 06.03.19 fra Edvard K. Bengtsen om leie

                   av tilleggsjord,  med formål oppdyrking.

Fjellstyret har mottatt søknad fra Edvard K. Bengtsen, eier av Fagerlia 285/2, om leie av tilleggsjord, med formål oppdyrking. Det vises til vedlegg av søknad og kart.

 

Ut fra dagens bestemmelser er spørsmål om tilleggsjord overført fra Statskog til fjellstyre for behandling i henhold til bestemmelsene i forskrift om seter og tilleggsjord. Lokalt er det første gang at vi har en slik sak.

 

Viser til forskriftsteksten, vedr tilleggsjord

 

Ved kgl.res. av 22. juni 1984 blei det med heimel i lov av 6. juni 1975 nr. 31 om utnytting av rettar og lunnende m.m. i statsallmenningane (fjellova) § 38 fastsett forskrift om seter og tilleggsjord m.m. i statsallmenning. Forskrifta er endra fleire gonger; 1 november 1985 nr. 1899, 6. oktober 1989 nr. 1033, 4. april 2000 nr. 346, 14. desember 2000 nr. 1296, 27. mars 2007 nr. 358, 26. august 2009, 28. mars 2014 nr. 352 og 22. september 2014 nr. 1223. Landbruks- og matdepartementet sender med dette ut eit nytt rundskriv om praktiseringa av føresegnene i forskrifta. Rundskrivet erstattar rundskriv M-4/2009.

 

8. UTVISING OG UTLEIGE AV TILLEGGSJORD

8.1 Merknader til § 19 Om planar for utvising og utleige av tilleggsjord

Det er viktig at utvising av tilleggsjord skjer planmessig, og forskrifta stiller derfor eit krav om at det blir utarbeidd planar for dei aktuelle områda. Kravet til planar er ikkje heilt absolutt, men blir føresett lagt til grunn for dei utvisingane som ikkje gjeld tillegg til eksisterande parsellar eller til eksisterande seter.

 

Det er gjennom planarbeid at dei ulike omsyna kan bli vege opp mot kvarandre. Det er ønskjeleg med ei tilsvarande avveging ved sjølve utvisinga for dei tilfelle der tilleggsjord blir utvist utanfor etablert planområde. Avveginga av ønskje om å få utvist areal til oppdyrking mot anna bruk føreset at ulik bruk og ulike interesser blir involverte i planprosessen. Dei konkrete omstenda kan tilseie at det er nødvendig å involvere grupper og personar ut over dei høyringsinstansane som er nemnde i siste ledd i føresegna. Under ”andre omsyn” kan mellom anna omsynet til samisk reindrift i reinbeiteområda kunne vege tungt. Reindriftsnæringa bør medverke i utarbeidinga av planar for utvising av tilleggsjord i reinbeiteområda. Det er ein føresetnad at Statskog SF, som har eit særleg ansvar for planarbeidet, etablerer rutinar som sikrar at reindriftsnæringa blir teke med på råd i slike planprosessar.

Utvising utanfor planområde skal berre skje i særlege tilfelle. Kommunen si medverking til planarbeidet vil normalt innebere at dei omsyna til landskapsvern og miljø som er nemnde i forskrift om nydyrking er avklarte, jf. §§ 3 og 5 i forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 nr. 0423. Kommunen skal òg, etter kvart som søknader om tilleggsjord kjem inn, vurdere den einskilde søknaden konkret. I dei tilfella det blir søkt om oppdyrking med sikte på maskinell hausting skal kommunen handsame søknadene etter forskrifta om nydyrking. Blir det søkt om kultivering av beite skal kommunen gi fråsegn til søknaden.

 

8.2 Merknader til § 20 Utvising av tilleggsjord og sakshandsaming

Departementet legg til grunn at tilleggsjord er jord som skal nyttast til produksjon av fòr som blir hausta og frakta bort frå arealet. Utvising av tilleggsjord er ikkje ein bruksrett. Gjeldande lovgjiving både for statsallmenningane og bygdeallmenningane gir ikkje grunnlag for å slå fast at ein jordbrukar som har allmenningsrett i ein allmenning har krav på å få utvist tilleggsjord.

Fjellstyret skal vurdere og gjere vedtak om utvising av tilleggsjord. Utvising skal skje etter føresegnene i kap. X i fjellova, og føresegnene i kapittel 7 i seterforskrifta her. Når søknad om tilleggsjord kjem inn til fjellstyret, skal fjellstyret vurdere saka opp mot dei planane som er lagde for området. Om fjellstyret finn utvising aktuell skal fjellstyret leggje saka fram for dei organa som er nemnde i andre ledd.

I dei tilfella der søknaden blir omfatta av forskrift om nydyrking av 2. mai 1997 nr. 0423 skal kommunen avgjere søknaden etter den nemnde forskrifta sine føresegner, som mellom anna inneber at regional kulturminnestyresmakt skal gi fråsegn. Om kommunen avslår søknaden etter føresegnene i nydyrkingsforskrifta vil saka vere endeleg avgjord, med mindre vedtaket blir omgjort etter klage frå søkjaren.

Om kommunen godkjenner nydyrking skal fjellstyret likevel ta stilling til søknaden og fatte vedtak ut i frå eiga vurdering av saka. I denne vurderinga skal, i tillegg til kommunen sitt vedtak om godkjenning, dei fråsegner som er innhenta frå Statskog SF og eventuelt allmenningsstyret og områdestyret for reindrifta inngå. Blir utvisinga nekta kan dette vedtaket bli klaga over til Landbruksdirektoratet, jf. § 26 i forskrifta. Klagen skal sendast Statskog SF, som etter nærare vurdering skal sende saka til Landbruksdirektoratet for endeleg handsaming av klagen.

Om det er søkt om inngjerding av arealet, tek Statskog SF avgjerd om dette.

Vedtak:

Fjellstyret tar ikke stilling søknaden på nåværende tidspunkt og vil innhente uttalelser fra flere instanser og sender søknaden ut på høring:

Statskog , grunneier

Inndal allmenningstyre

Feren reinbeitedistrikt

Verdal kommune

Trøndelag fylkeskommune

Fylkesmannen i Trøndelag

 

Sak 15/19Referatsaker.

A. Mail av 07.04.19 Årsmøte Finnvola øst hytteierforening.

B. Brev av 10.04.19 fra Staskog ang. tilsagn om refusjon for oppsyn 2019

C. Mail av 11.05.19 fra Harald Røstad, spørsmål ang ev. oppløsning av kontrakt vedr fellesnaust v  Grønningen.

D. Brev  av 30.04.19 fra Verdal kommune vedr. godkjenning av klopplegging av tursti  Kavelbrua til Grønningen.

Ønske fra fjellstyremedlemmer om å bli med møte når kommunen inviterer til møte om kvoter elg og snøscooterløyper.

Møtet slutt kl. 16:45

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 01.02.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes og Birgitte S. Dillan . Dagny Okkenhaug møtte som vara for Anne-G. K. Lyngsmo

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

I første del av møte fikk fjellstyret informasjon ved rådgiver Frode Strand / kulturtjenesten i Verdal kommune vedr kommunens prosjekter som tilrettelegging for friluftsliv på ulike steder i kommunen. Flere av disse er på Statsallmenningsgrunn.

Etter dette møte av avslutta kl 16:45 fortsatte ordinært fjellstyremøte

Sak 01/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 07.12.16 sak 28/17  t.o.m sak 31/17.Godkjenning.

Vedtak: Fjellstyreprotokoll fra møte 07.12.17 godkjennes, enstemmig.                                          

 

Sak 02/18. Forslag til felles fiskekort for Statsallmenningene i Verdal og Værdalsbrukets eiendom

                 (unntatt område Vera)

                 Fiskeregler – Kortsalgssteder – Inntektsfordeling – Korttyper/priser

Vedtak:  Tillegg vedr. fiskeregler: Tillate garnlenker ved garnfiske etter røye, spesielt Innsvatnet.

               Fordeling inntekter av kortsalg i forhold 70 % til VB og 30% til Fjellstyret.

               Innteksfordeling en gang i løpet av året (januar)

               Felles fiksekort innføres som en prøveperiode på 2 år.

               Vedtak: Enstemmig.

Sak 03./18. Møteplan for Fjellstyret 2018.

Vedtak: I tillegg til dagens møte 22.03, 24.05, 06.09, 25.10 og et møte i månedsskiftet nov/des. Enstemmig vedak.

Med bakgrunn i mail fra fjellstyreleder Nesset av 14.02.18 til øvrige fjellstyremedlemmer med forslag om endring i vedtatt møteplan, endres møtedatoer for fjellstyret 2018 til:

Onsdag 21.03,  onsdag 23.05, tirsdag  04.09, torsdag 25.10 og fredag 30.11. Møtestart kl.15:00, unntatt 30.11 som starter kl 13:00.

Ingen har hatt innvendinger i mot dette forslag til endring.

 

Sak 04/18. Referatssaker.

               A   Rapport fra Henning og Leksdal saubeitelag 2017

                B  Grunneiertillatelser for snøscooter gitt så langt i vinter. Liste over gitte tillatelser

                    ble referert.

 

Sak 05/18. Eventuelt

 1. Rette en henvendelse til NTFS/ NFS med spørsmål om gebyr på utstedelse av grunneiertillatelser for motorferdsel på statsallm. Dette med bakgrunn i at private grunneiere som Værdalsbruket og Meraker Brug krever et gebyr for å gi slike tillatelser.

 2. Spørsmål om kontingent til NFS som i følge møteprotokoll til styret i NFS foreslås øket  med et tillegg på 10% for det kommende år, 2018 og 19.

   

  Møtet slutt kl 17:45

   

   

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 28.02.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:45.

Disse møtte: Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes og Birgitte S. Dillan . Anne Gudrun K. Lyngsmo,            Tor Ove Nesset deltok i møtet via telefon.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 06/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.01.18 sak 01/18  t.o.m sak 05/18.Godkjenning.

Vedtak: Fjellstyreprotokoll fra møte 26.01.18 godkjennes, enstemmig.

 

Sak 07/18. Mail Fjellstyreleder fra Tor O. Nesset 21.02.18 (sendt fjellstyremedlemmer) vedr.

                  Snøscooterkjøring til utleiehytter ved Grønningen.

Vedtak: Fjellstyret er positiv til forslaget, men vil avvente å søke kommunen om tillatelse  for at leietakere av utleiehytter kan benytte egnen snøscooter, inntil at kommunen har evaluert forsøksordning som i dag gir hytteeiere ved Grønningen mulighet for å kjøre inntil 5 tur/retur Inndalen til egen hytte i løpet av vinteren. Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 08/18. Mail fra Statskog v Fossen vedr. uttalelse ang. ønske fra eier av 285/2 Edvard

                  Bengtsen om mulighet til kjøp/leie av grunn til bygging av nytt fjøs.

Vedtak: Omsøkte areal beliggenhet, ved at det grenser mot søkerens eiendom 285/2, og det faktum at et så begrensa areal betyr svært lite for de interesser som Fjellstyret er satt til å ivareta (areal for beite samt jakt/friluftsarealer). Fjellstyret har derfor ikke innvendinger i mot at et areal omdisponeres til tomt for driftsbygning for eiendom 285/2.   Vedtaket var enstemmig.                        

 

Sak 09/18. Referatsaker

                  Grunneiertillatelser for snøscooter gitt siden siste møte.

                  Liste over gitte tillatelser ble referert.

Møtet slutt kl.16:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 26.04.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset, Marit Voll møtte som vara for Birgitte S. Dillan. Einar A. Tromsdal møtte kl 15:30.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 10/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.02.18 sak 07/18  t.o.m sak 09/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.02.18 sak 07/18  t.o.m sak 09/18,godkjennes enstemmig.

 

Sak 11/18. Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2017.

Vedtak: Årsmelding godkjennes og vedtas, regnskap godkjennes og vedtas under    forutsetning av revisor godkjenner regnskapet. Enstemmig vedtak.

 

Sak 12/18.  Verdal kommune v landbrukssjef, beregning av antall beitedyr.

                    Orientering: Landsbrukssjef har beregnet at i Svarthovd statsallm er beite                                                                                                    

                    219 sauer.

                    Vedtak: Saken følges opp på neste møte i fjellstyret. Enstemmig vedtak.

Sak 13/18.  Ang. fiske i Grønningen

                    Mailer fra h.h.v Svein Karlgård og Tor Barli.

Vedtak: Fjellstyret tar mailene som en orientering/opplysning, og har som mål å forta et prøvefiske på Grønningen i løpet av sommer/høst 2018. Enstemmig vedtak.

Sak 14/18. Referatsaker

 1. Grunneiertillatelser for snøscooter gitt siden siste møte.

 2. Referat fra årsmøte i NTFS, Steinkjer 15.03.18.

 3. Statskog, brev av 20.04.18 tilsagn om refusjon for oppsyn 2018.

 4. Landsmøte i NFS Gardermoen 14.-15.06.18.

 5. Verdal kommune- Grunneieravtale snøscooterløype Vera- Breivatnet.

 6. Verdal kommune- Kommunal målsetting for hjortevilt 2018-21- forslag.

 

 

Sak 15/18.   Eventuelt.

Einar A. Tromsdal tok opp spørsmålet om gyldighet vedr. det kommunale vedtaket gjort i 2017 om dispensasjon for inntil 5 turer til hytteeiere ved Grønningen for kjøring med snøsccoter, all den tid ingen av ervervskjørerne på strekningen Inndal –Grønningen har sagt opp.

Fjellstyrets grunneiertillatelser synes å ha blitt gitt ut fra feil/falske grunnlagsopplysninger.

 

Møtet slutt kl 16:45

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Marit Voll/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 31.05.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 16/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.04.18 sak 10/18  t.o.m sak 15/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.04.18 sak 10/18  t.o.m sak 15/18,godkjennes enstemmig.

Sak 17/18.  Revisjonsberetning av 16.05.18 fra Deloitte for Fjellstyrets regnskap for 2017.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning for fjellstyrets regnskap 2017 til etterretning.

Vedtaket ver enstemmig.

 

Sak 18/18. Forslag til budsjett for fjellstyret 2018.

I tilknytning til budsjettforslag fremlegges forslag til prisjustering for hytteutleie og jakt og i tillegg forslag om å investering  i ny snøcooter for bruk i oppsyn/ rovviltkontaktarbeid.

Budsjettforslaget har en inntektside på kr 1.600.000 og en utgiftside på kr. 1.300.000

Vedtak: Forslag til budsjett ble estemmig vedtatt, det samme forslaget om å avsette nødvendig midler på minimum kr 140.000 u mva til innkjøp av ny snøscooter.  Forslag om nødvendig økning i priser på jakt og uteleieptriser for hytter fra h.hv 01.06.18 og senere økning fra 01.01.18, ble enstemmig vedtatt.

I tilknytning til snøscooterkjøp ble det reist forslag om å innhente priser fra tre forhandlere.

Saker til drøfting og som henger sammen:

Sak 19/18.  Eventuell utvidelse av område for beitevedtekter for Hoås og Inndal

                    statsallmenninger til å omfatte også Svarthovd statsallm og økning i antall

                    beitedyr av sau/lam.

Saken ble tatt opp til drøfting i møtet. Konklusjon på diskusjonen var at fjellstyret ønsker å få en oversikt fra beitebrukerne med sau (som ønsker utvidelse av antall dyr) om å  oppgi hvor mange dekar eget dyrka areal de eier, og derved få en beregning av hvor mange dyr som kan vinterføes. Det er dette arealet som må benyttes som en begrensing av hvor mange dyr den enkelte dyereier kan slippe på beite. Det understreks at leid dyrka areal ikke gir grunnlag for beregning av dyreantall som kan vinterføes på den enkelte gård.

 

Sak 20/18.  Eventuell mulighet til å dispensasjon fra beitevedtektens antallbegrensing i

                   i antall sau/lam for sesongen  2018, dersom Sørfjella br. B. saubeitelag vil søke.

Vedtak: Saken går ut/utsettes inntil videre arbeid med sak 19/18 er sluttført.

Anne G. Lyngsmo innvilget permisjon fra møtet kl 16:15.

 

Tilleggsaker på saklista.

Sak 21/18.  Referat mottatt 31.05.18 fra møte på Steinkjer 04.05.18, hos Steinkjer Fjellstyre hvor tema var å se på mulighet for fremtid samarbeid mellom Fjellstyrene fra Frosta i sør til Namdalseid i nord, med tanke på praktisk samarbeid om ansatte medarbebidere i fjelloppsynet både i praktisk arbeid og saksbehandling for fjellstyrene.

Vedtak: Fjellstyret tar orientering fra møte til etterretning og signaliserer tilbake at Verdal fjellstyre vil delta videre i prosessen med mål om samarbeid. Enstemmig vedtak.

Sak 22/18. Tiltak for å bedre adkomst til Inndal/Hoås statsallm i enden av Kavelbruvegen i Inndal statsallm. Bakgrunn i mail fra L:J.Berg/Stiklestad seterlag om traktorspor som har ført til ødelagt start på gangtrace mot Grønningen.

Som et bidrag vil Fjellstyret avsette inntil kr 10000 til nødvendige maase/transport for tiltaket. Samtidlig understreker fjellstyret at det må bli slutt på ulovlig/unødvendig persontransport med traktor fra parkeringsplass og i retning Tortåsvollen. Kun nødvendig lasskjøring/gjødsling til/på Tortåsvollen er å regne som næringskjøring som er tillatt i h.h til motorferdselloven.

Sak 23/18. Fjellstyreleder Nesset refererte fra møtet som han og tre repr fra saubeitenæringa hadde hatt med statssekr Hamar i  KLD(Klima og miljødep) 30.05.18 i Oslo. I forbindelse med dette reiste han spørsmål med om Fjellstyret kan dekke utgifter til for reise for fire personer tur/retur Oslo, og tapt arbeidsfortjeneste for en dag for leder.

Total utgift anslås til i underkant 15000 kr.

Vedtak: Fjellstyret vil dekke kostnader, forutsatt at Nesset levere reiseregning.

Møtet slutt kl 16:45

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 04.09.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.19:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 24/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.05.18 sak 16/18  t.o.m 23/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 31.05.18 sak 16/18 t.o.m 23/18,godkjennes enstemmig.

 

Sak 25/18. Søknad fra Inger Grete Minsås på vegne av fem hytteiere i Finnvola øst hyttefelt, sør for Breivatnet i Inn statsallm ang ønske om å få  bygge bilvei vei inn  til sine hytter.

Fjellstyret får saken til uttalelse som skal sendes Statskog.

Vurdering: Det omsøkte tiltaket har ingen viktige negative følger for de interesser Fjellstyret er satt til å i vareta i området i nærhet til hyttene, som eierne søker om vei til. Vi ser heller ikke at deres ønske om en så kort strekning med vei inntil deres hytter, skaper presedens for behandling av  eventuelle tilsvarende søknader senere. Når alle berørte hytteeiere er enige om omsøkte tiltak, taler dette også for at fjellstyret vedtar:

Verdal Fjellstyre har ingen invendinger i mot at søknaden innvilges. Vedtaket var enstemmig

 

Sak 26/18. Mail av 03.07.18 fra Verdal kommune vedr. Forslag om forskrift om utvida båndtvang for hund  årlig i tiden 21.08-09.09. Høring.

Saken ble oversendt fjellstyrets medlemmer med forslag til uttalelse/vedtak ble sendt på mail til fjellstyrets medlemmer til eventuelle merknader. Innen fristen som ble satt innkom ingen merknader og Fjellstyret uttalelse som ble oversendt Verdal Kommune lyder:

Verdal Fjellstyre har ingen innvendinger i mot at det innføres lokal forskrift om utvidet båndtvang for hund i tiden 21.08.til 09.09, i henhold til forslag fra Verdal kommune.

 

 

 

 

Sak 27/18. Bag-limit – Kvoter for rypejakt 2018.

Viser til  mail til fjellstyrets medlemmer 29.08.18

Med bakgrunn i opplysninger fra Værdalsbruket v Børstad viser beregningene  etter årets rypetakst enn oppgang i rypebestand i Verdal.

Antall ryper pr km2 er beregna øket fra 16 ryper i 2017 til 30,3 ryper/km2 i 2018.

Produksjonen, det vil si antall kyllinger/høne  var i 2017 4,7 er i 2018 økt til 5,4 kyllinger7høne.

Ikke siden takseringen startet i Verdal er det sett så mye rype pr. areal, og det er gledelig nytt.

Med bakgrunn i ovennevnte opplysninger har vi i felleskap med Værdalsbruket fastsatt kvoter for ryper i for 2018 til: Max 4ryper/dag/jeger og en sesongkvote på 18 ryper/jeger.

Dette er en økning på 1 rype/dag og økning i sesongkvote på 6 ryper.

 

Sak 28/18. Referatsaker,

 1. Grunneiertillatelser til motorferdsel på statsallm i sommer.

 2. Naturdata v B. Haukø. Program og invitasjon viltkonferanse Stjørdal 01.-02.11.18

 3. Kopi av brev fra Værdalsbruket ang. avtale gjeterhytte på Melbyvollen.

 

Møtet slutt kl. 20:30

 

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 25.10.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Terje Aksnes. Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal .

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Første del av møtet fra kl. 15:00  Møte med lederne i Sørfjella br.b. saubeitelag og Stikletad seterlag, jfr møteinvitasjon, sendt på egen mail med kopi til fjellstyrets medlemmer.

Anne G. K. Lyngsmo fikk permisjon før fjellstyremøte.

Fra kl 15:30

Fjellstyremøte

Sak 29/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.09.18 sak 24/18 t.o.m 28/18.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.09.18 sak 24/18 t.o.m 28/18.Godkjennes, enstemmig.

Sak 30/18. Forlengelse av leieavtale Skjetthullet fellesbeite for nye 10 år, regnet fra 01.01.18

Vedtak: Fjellstyret har slutter seg til forlengelsen av avtale og leder undertegnet p.v av Fjellstyret.

Sak 31/18. Referatsaker/orientering.

 1.  NOU ”Ny fjellov”, ble delt ut til medlemmer

 2. Prosjekt ”Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag”, ble referert.

 3. Rapport fra tidligjakt på småvilt 2018, basert på innlevert statistikk, ble referert

 4. Elgjakta så lagt i sesongen, ble referert.

Sak 32/18. Samarbeidsprosjekt med Værdalsbruket, Verdal kommune og frivillige om klopplegging av sti fra Kavelbrua i Inndal statsallmenning til Grønningen. Kostnadsfordeling.

Prosjektet er kommet med bakgrunn i ønsker fra ulike brukergrupper om å mulighet til å  kavellegge blaute partier i gangleia fra Kavelbrua til Grønningen. Gjennom økonomiske midler fra  kommunalt hold (frilufts midler) og mulig støtte fra Værdalsbruket, Statskog og Fjellstyret. I tillegg er ulike frivillige personer villige til å stille med arbeidskraft for montering og utlegging.

Den delen av den økonomiske siden til innkjøp av impregnert plank, som ikke er dekka av tilskudd  fra friluftsmidler utgjør ca 120000kr. Værdalsbruket har tatt 70000kr, Statskog har bevilga kr 20000.

 

Fjellstyret anser tiltaket som svært positivt både med tanke på å lette terrenget for slitasje og for gjøre området lettere tilgjengelig for friluftslivet, og samtidlig vil klopplegging trolig medføre en kanalisering av gangtrafikk.

Vedtak: Fjellstyret bevilger kr 30000 til fellesprosjektet med kavellegging av strekningen Kavelbrua i Inndal statsallmenning til Inndal. Vedtaket var enstemmig.

 

Fjellstyremøte slutt kl 16:30.

 

Fra kl 16:45 til  17:45 møte med Bjørn Gomo som informere fra ”Jakt i Verdal” ang. jakt på smårovvilt og predatorer.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

Terje Aksnes/s                         Birgitte S. Dillan/s                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2018.

Fjellstyremøte 30.11.18. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.12:00.

Disse møtte:  Anne Gudrun K. Lyngsmo, Tor Ove Nesset,  Birgitte S. Dillan og Einar A. Tromsdal . Terje Aksnes hadde meldt forfall og vara var innkallet, men meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 33/18. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.10.18 sak 29/18  t.o.m 32/18.Godkjenning.

Sak 34/18. B-sak.  Lønnsfastsettelse, daglig leder etterbetaling.

Sak 35/18. Diskusjonssaker.

 1. Salg av jaktkort småvilt på Inatur

 2. Organisering av Verdal Fjellstyret i fremtiden

  1. Samarbeid mellom fjellstyrene i Nordre Trøndelag
  2. Andre samarbeids-/ organisasjonskonstellasjoner interessant å utrede.
 1. Signert avtale Verdal Fjellstyre scooterled Vera – Sandvika – går ut

 Sak 36/18. Referatsaker

A.Grenser beiteområder. Brev fra Verdal kommune av 08.11.18 og fra Fylkesmann av 02.11.18.

B. Brev av 28.11.18 fra Verdal kommune vedr. avslutning av arbeid med lokal forskrift snøscooterløype

Sak 37/18 Forespørsel om utvidelse av skiløype i Inn statsallmenning. Uttalelse til Statskog.

Det vises til vedlegg og at det er skitrace merka nr 3 som er den nye, som det søkes om. Vurdering: Ser ikke at dette ønske om utvidelse av skiløypenettet kommer i konflikt med det interesser fjellstyret er satt til å ivareta.

Vedtak: Fjellstyret støtter mot ønske om utvidelse av skiløypetrce nr 3.

Møtet slutt kl 13:45.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne-G. K. Lyngsmo/s

 

                       Birgitte S. Dillan/s                                                 Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 26.01.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Dagny Okkenhaug møte som vara for Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Signar Musum møtte som vara  for Terje Aksnes.  Birgitte S. Dillan,meldte forfall og hennes vara Marit A. Morken meldte også forfall. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16 sak 34/16  t.o.m sak 36/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16  sak 34/16 t.o.m sak 36/16, godkjennes enstemmig

Sak 02/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Det vises til mail utsendt fra Fjellstyreleder 21.01.17, ang saken, samt øvrige mailer utsendt på mail som vedlegg til saken. I tillegg mail fra kommunen med vedlegg av mail fra Fylkeskommunen av 26.01.17.

Vedtak: Saken utsettes med bakgrunn i opplysninger i mail fra Fylkekommunen vedr. påvente av Miljødirektoratet nye forskriftstekst. Enstemmig vedtak.

Sak 03/17. Jaktkort for smårovvilt, statsallmenningene.

Brev av 05.01.17 fra ”Jakt i Verdal” v/ Bjørn Gomo.

Vedtak: Smårovviltkort innføres fra 01.04.17 som sesongkort som følger jaktåret 01.04- 31.03, gjøres tilgjengelig for interesserte via www.inatur.no  Enstemmig vedtak.

Sak 04/17 Referatsak.

Rapport på mail fra Henning og Leksdal saubeitelag over slipte/tapte sau og lam i 2016sesongen.

Møtet slutt kl. 16:15.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

Signar Musum/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 23.02.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og  Birgitte S. Dillan. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 05/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.01.17 sak 01/17  t.o.m sak 04/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte26.01.17  sak 01/17  t.o.m sak 04/17 , godkjennes enstemmig

 

Sak 06/17. Endring av planlagt dato for siste fjellstyremøte i 2017 jfr vedtak sak 34/16.

Forslag til vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11.

Vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11. Enstemmig vedtak

 

Sak 07/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Jakttidsramme for elg perioden 2017-22 er 25.09-23.12.

Forslag til vedtak: Alternativ 1. Fjellstyret går inn for at lokal jakttid for elg 2017-22 følger fastsatt forskrift.

Alternativ 2: Behold jakttid som har vært i Verdal siden 2003: 25.09-01.10 og 10.10-30.11.

Ved votering fikk alternativ 2: 4 stemmer og alternativ 1: 1 stemme.

 

Sak 08/17. Ledige jaktfelt for elg som skal utlyses for fire år i 2017.

Med bakgrunn i rullering på fire år,  er i 2017 følgende jaktfelt ledig i Verdal: Kverndal, Inndal og Hoås.

I tillegg er jaktfelt Leksdal vest blitt ledig. Oppsigelse fra jaktlaget v/jaktleder mottatt på mail 02.02.17.

Forslag til vedtak: Jaktfelta Kverndal, Inndal. Leksdal vest og Hoås lyses ut som ledige jaktfelt for fire år 2017-20, gjennom felles utlysning  på www.inatur.no av ledige jaktfelt på statsallmenninger i SørNorge.

Jaktfelta Kverndal, Inndal og Leksdal vest prioriteres for innenbygdsboende.

Vedtak: Forslag vedr. ledige jaktfelt ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 09/17. Smårovviltkort for statsallmenningene – kortpris.

Jrf vedtak i sak 3/17 innføres smårovviltkort for statsallmenningene med et sesongkort  som følger jaktåret 01.04-31.03 og at kortet legges ut for salg gjennom www. inatur.no

Forslag til vedtak: Jaktkortpris fastsettes til kr. 30.oo. 

25 kr pr solgte smårovviltkort  foreslås bevilget som tilskudd til ”Jakt i Verdal”, så lenge denne organiseringen eksisterer.

Jegere som har gyldige jaktkort for ordinært småviltjakt på statsallmenningene trenger ikke å løse ”Smårovviltkort”.

I møtet ble det fremsatt forslag om at kortpris settes til kr 0 (gratis kort)

Ved votering fikk forslag om gratis kort  (kr 0) 3 stemmer. Forslaget i innstillingen 2 stemmer.

Vedtak: Rovviltkortpris selges gjennom www.inatur.no til kr 0, forutsatt at dette går å gjøre. Hvis dette ikke er mulig settes prisen til kr. 30 og videre de forutsetninger som fremgår av innstilling.

 

Sak 10/17. Referatsaker.

 1. Mail fra NFS om timepris for tjenestesalg til SNO mottatt 10.01.17

 2. Kopi av brev av 08.02.17 fra Statskog til Innherred samkommune vedr matrikkelbrev.

 3. Mail av 02.02.17 fra Svein Tyholdt vedr. oppsigelse av jaktfelt.

 4. D.L refererte fem søknder om grunneiertillatelse til kjøring med snøscooter, som er gitt administrativt .

 5. D.L refererte foreløpig regnskapstall for 2016.

   

   

   

  Møtet slutt kl. 16:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 11.05.2017. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes,  Birgitte S. Dillan og Peter D. Aune møtte som vararep for Einar Tromsdal.

 Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Først del av møtet, var møte med representanter fra  beitelaga Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag og Stiklestad seterlag, oppfølgingsmøte på grunnlag av møte i november 2016.

Da dette møte var avslutta gikk møtet  over i ordinært styremøte

Sak 11/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 23.02.17, sak 05/17  t.o.m sak 10/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 23.02.17, sak 05/17  t.o.m sak 10/17, godkjent enstemming.

Sak 12/17. Fjellstyrets årsmelding for 2016.

Vedtak: Årsmelding ble gjennomgått og enstemmig vedtatt.

Sak 13/17. Fjellstyrets regnskap for 2016.

Vedtak: Regnskap ble gjennomgått og enstemmig vedtatt, med forbehold om revisor  godkjenning.

Sak 14/17. Søknad av 21.04.17 fra Innherred samkommune om grunneiertillatelse for                                                                                kommunalt fellingslag for ferdsel med snøscooter på rovviltoppdrag innenfor statsallmenningene i Verdal fram til 31.12.2019.

Vedtak: Søknad fra Innherred samkommune om grunneiertillatelse for ferdsel med snøscooter på rovviltoppdrag innenfor statsallmenningene i Verdal fram til 31.12.2019, innvilges. Enstemmig vedtak.

Sak 15/17. Referatsaker.

 1. Årsmøtereferat fra Finnvola øst hytteierforening.

 2. D.L refererte tre søknder om grunneiertillatelse til kjøring med snøscooter, som er gitt administrativt

 3. D.L refererte fra befaring 02.03.17 vedr. eventuell framtidig snøscooterløype fra Breivatnet  til Vera.

SAK 16/17. Søknad av 17.03.17 fra ITFK om fornyelse av tillatelse til å bruk av Markavola dressurområde for fuglehunder i Leksdal statsallm. fra 2017 til 2021.

Vedtak: Fellstyret godkjenner videre tillatelse til ITFK om å bruke Markavola dressurområde for fuglehunder i Leksdal statsallm. fra 2017 til 2021. Enstemmig vedtak.

 

 

Møtet slutt kl. 17:30.

Tor Ove Nesset/s                       Peter D. Aunel/s                 Birgitte S. Dllan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 15.06.2017. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset,    Terje Aksnes,  Birgitte S. Dillan.

Vararep  for Anne Gudrun K. Lyngsmo var innkaldt, men kunne ikke møte. Einar Tromsdal meldte forfall like før møtestart.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 17/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 11.05.17, sak 11/17  t.o.m sak 16/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 11.05.17, sak 11/17  t.o.m sak 16/17, godkjent enstemmig.

 

Sak 18/17. Budsjett for 2017.

Vedtak:  Framlagt forslag til budsjett for fjellstyret 2017, som  med en endring ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 19/17.  A. Referat fra møte 11.05.17 med beitelaga Sørfjella og Stiklestad.

                   B. Neste fjellstyremøte flyttes fra 24. til 31. august, sendere endra til 28.08.

                   C. Brev fra Statskog av 19.05.17. tilsagn om refusjon for oppsyn 2017.

                   D.  Grunneiertillatelser  for motorferdsel  som er gitt av adm.

 

Møtet slutt kl 16:00.

Tor Ove Nesset/s                                        Birgitte S. Dillan/s                  Terje Aksnes/s                         

 

 

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 29.08.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes.

Birgitte S. Dillan meldte forfall, vara rep var innkaldt, men meldte også forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 20/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 15.06.17 sak 17/17  t.o.m sak 19/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 15.06.17, sak 17/17  t.o.m sak 19/17, godkjent enstemmig.

 

Sak 21/17. Revsjonsberetning av 16.06.17 fra Deloitte for fjellstyrets regnskap 2016.

Vedtak: Revisjonsberetning tas til orientering, enstemmig.

 

Sak 22/17. Diskusjonssak: Spørsmål om å tillate bruk av hund til revjakt ved ”kjøp” av gratis

                  smårovviltjaktkort for Statsallmenningene i Verdal.

Korttype for jakt på ”smårovvilt” ble vedtatt i sak 3/17 og da som et rent jakt og fangstkort, uten bruk av hund. Forlag fra administrasjon er å holde fast på forbud mot bruk av hund  inntil videre. Til saken fremmet T. Aksnes forslag om å tillate bruk av hund i forbindelse med ren revejakt, og argumentere med dette for å gjøre revejakta mer effektiv.

Ved votering ble forslaget fra Aksnes vedtatt med 3 mot 1 stemme. Etter en videre diskusjon om tidspunkt om når det tidligst skal være tillatt å benytte hund til revejakt, ble  tidligst 10.09 foreslått og vedtatt.

Som fullstendig vedtak vedrørende  bruk av hund i forbindelse med  jakt med det gratis smårovviltkortet for statsallmenningene, vedtatt i sak 3/17 vedtatt fjellstyret: Det er tillatt å benytte hund i forbindelse med revejakt fra tidligst 10.09 årlig. Til annen jakt ved bruk av smårovviltkortet er hund ikke tillatt.

I tillegg vedtar fjellstyret at ”Jakt i Verdal” som har ansvaret for smårovviltjakta i kommunen om at de etter avsluttet revejakt neste vår (15.04) gir en rapport hvor det går fram hva som er skutt av rev, henholdsvis med jakt med bruk av hund og hva som er skutt uten bruk av hund/skutt på åte.

 

 

 

Sak 23/17. Diskusjonsak. Spørsmål om eventuelt grunnlag for å endre/revidere beitevedtekter for

                  Hoås og Inndal statsallm. (vedtatt i sak 2/2011)  

Fjellstyret har registrert ønske fra saubeitelaget om et høyere tall for maks antall sau/lam på beite.

Fjellstyret diskuterte dette spørsmålet uten å fatte noe vedtak

 

Sak 24/17. Fastsettelse av baglimit (kvoter) for rypejakt 2017.

På bakgrunn i resultatet fra årets rypetaksering og samtale med Anders Børstad i Værdlasbruket forelå det forslag om å videreføre samme baglimit som i 2016 på maksimalt uttak pr. jeger på 3ryper/dag og 12 ryper/sesong.

Vedtak: Fjellstyret vedtar baglimit for 2017 med maksimalt uttak pr. jeger på 3ryper/dag og 12 ryper/sesong.

 

Sak 25/17. Referatsak.

 1. Rapport fra ITFK om bruken av Markavola dressurområde 2017.

 2. Adm. gitt grunneiertillatelse til helikopterlanding.

 3. Adm. gitt grunneiertillatelses til bruk av ATV.

 4. Mail  av 25.08.17 fra Statskog om invitasjon til å delta på befaring i Tromsdal/Ramsås i forbindelse med ”Lovutvalgets” befaring 18.09.17.

   

Møtet slutt 16:15.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Etter ordinært fjellstyremøte kl.16:15 til 18:00 fikk fjellstyret besøk av Ingeborg Østerås, som er medlem av ”Lovutvalget” for eventuell ending av Fjellov og Allmenningslov for Statsallmenningene.

Østerås orienterte fjellstyret om bakgrunnen for oppnevnelsen og mandatet for Lovutvalget, og om de møter og befaringer som utvalget har hatt så langt i arbeidsprosessen. Arbeidet starta i 2016 og skal være ferdig i juni 2018, og munne ut i en sluttdokument i form av en NOU.

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 01.11.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og

Birgitte S. Dillan

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Først del av møtet, er møte med representanter fra  beitelaga Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag og Stiklestad seterlag, oppfølgingsmøte på grunnlag av møte i 11.05. 2017. Sak 20/17.

Eget møtereferat fra møtet ble ført og vil bli referet.

Sak 26/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 29.08.17, sak 20/17  t.o.m sak 25/17.Godkjenning.

                  Vedtak: Møteprotokoll enstemmig godkjent.

Sak 27/17. Referat – orienteringsaker

                 Det ble gitt referat og orientering om følgende:

 • Befaring 18.09.17 Tromsdal/Ramsås – statsallmenningslovutvalget.

 • Møte med Anders Børstad Værdalsbruket  22.09.17.

 • Kortsalg småviltjakt så langt i sesongen.

 • Elgjakt så langt i sesongen.

 • Utleia av fjellstyrehyttene så langt i år.

  For øvrig orienterte T. Aksnes om Jakt i Verdal, spesielt om ordningen med innsamling av slakteavfall fra årets storviltjakt og om punkter i bygda hvor det står utplassert frysere for å oppebare dette slaktefallet, for sender bruk i forbindelse md åtejakt.

   

  Det ble i møtet reist spørsmål om at elgjegerne kan pålegges å samle inn skalteavfall i forbindles med neste års elgjakt.

   

  Fra adm. ble det orientert om at bygging/omgjøing av inngangsparti på Finnvolastua er igangsatt.

   

  Neste møte i Fjellstyres flytes fra 14.12 til 07.12. kl .13:00

Møtet slutt kl. 17:00.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Birgitte S. Dillan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s              Jon Stamnes/møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 07.12.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.14:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, ,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og

Birgitte S. Dillan.  Einar A. Tromsdal meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

 

Sak 28/17 Møteprotokoll fra Fjellstyremøte 01.11.17 sak 27/17 t.o.m sak 28/17. Godkjenning.

                  Vedtak: Møtereferat godkjennes enstemmig.

                 

Bevilgningsaker/Tilskuddsøknader

Sak 29/17. Årlig tilskudd til skuddpremieordning i Verdal, fra og med i 2017 i regi av Jakt iverdal.

Vedtak: Fjellstyret bevilger et årlig tilskudd som tidligere på kr 10000, som skal inngå i ”potten” til Jakt i Verdal som utbetales i form av skuddpremier.

Fjellstyrets adm. kan for framtida utbetale dette årlige tilskuddet uten behandling i Fjellstyret forut for utbetaling. Vedtaket var enstemmig.

Sak 30/17. Søknad av 23.11.17 fra Jakt i Verdal om støtte til innkjøp av frysecontainer, med formål å lagre innsamla slakteavfall av storvilt, for senere å dele ut til jegere som vil drive åtejakt på rev og andre smårovdyr.

Vedtak: Fjellstyre bevilger kr 25000 som støtte til innkjøp av frysecontainer i regi av Jakt i Verdal.

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 31/17. Referatsak.

Referat fra møte  01.11.17 mellom beitelag og Fjellstyret.

Møte slutt kl 14:30

 

 

Tor Ove Nesset/s                                      Birgitte S. Dillan/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s              Jon Stamnes/møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 08.12.16. Stiklestad Hotell. Kl.12:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

 og Birgitte S. Dillan

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn. (D.L)

 

Sak 33/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16  t.o.m sak 32/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16 – sak 32/16 godkjennes, enstemmig.

 

Sak34/16.  Fjellstyremøtedatoer 2017.

                  Forslag:  Torsdagene  23.02, 27.04, 15.06, 24.08, 26.10 og 14.12. møtestart kl 15:00

Vedtak: Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Ved behov kan møteplan avvikes.

 

Sak 35/16. Referat – orienteringsaker.

 1. Referat fra møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, ble referert.

 2. D.L orienterte om resultatet av årets elgjakt.

Sak 36/16. Eventuelt.

Einar Tromsdal fremmet tanke om eventuelt arrangement for ”nye landsmenn i regi av Fjellstyret, med mulighet til å benytte en av fjelstyrets hytter.

Møtet slutt kl. 13:00 med påfølgende juleavslutning/lunsj.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

 

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 10.11.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

Birgitte S. Dillan meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Møtedag ble innledet med møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, i henhold til vedtak i sak 18/16. Fra Stiklestad seterlag møtte Lars Andersen, fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag møtte Rune Overrein. Fra Statskog møtte Per Iver Fossen. Eget møtereferat fra møtet som ikke følger fjellstyreprootokoll.

Kl. 16:30 Ordinært fjellostyremøte på Fjellstyrets kontor.

Sak 25/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 17/16  t.o.m sak 24/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 24- 15/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 26/16. Revisjonsberetning  av Fjellstyets regnskap for 2015 fra Deloitte av 22.09.16.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning fra Deloitte av 22.09.16, til orientering. Enstemmig

Sak 27/16. Brev fra Statskog av 28.09.16 vedr. begjæring om represengtasjon i Verdal Fjellstyre

                  Med bakgrunn i brev fra Feren Reinbeitedistrikt (Fjellstyret har ikke fått kopi av brevet

                  Fra fjellstyrets adm. er det i brev av 27.10.16, gitt svar til Statskog.

Vedtak: Fjellstyret tar brev av 28.09.16 fra Statskog og svar gitt til Statskog fra Fjellstyrets adm. av 27.10.16 til orientering. Enstemmig.

Sak 28/16. Opphavsrett bilder- krav om kompensasjon for påstått urettmessig bruk av bilder på webside/sosiale media.

En Fjellstyremedlem erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av saken

Et tidligere fjellstyremedlem har rettet krav om økonomisk  godtgjørelse for urettmessig bruk av bilder av to fjellstyrehytter. Bilder som ble brukt på fjellstyrets webside, var en presentasjon av hver enkelt hytte. Kun et av bildene er dokumentert tatt av vedkommende i 2002, som digitalt bilde.  Det andre bilde er ikke dokumentert med henblikk på opphavrett, og Fjellstyret har opplysning om at dette bilde er tatt av en ansatt i fjellstyret.  Dette var bilde på papir som ble scanna, i likhet med bilder ytterligere to fjellstyrehytter som var presentert på fjellstyrets webside.

Fjellstyret mottok aldri noe krav om opphavsrett på det tidspunkt bilde var tatt, eller brukt på fjellstyrets webside i 2002/2003. Fjellstyret fjernet bilde fra webside/sosiale media når kravet kom  vinter/vår 2016. Fjellstyret kan ikke se at det er grunnlag for yte kompensasjon i form av økonomisk godtgjørelse for påstått urettmessig bruk av bilde med hensyn til opphavsrett.

Vedtak: Saken avvises.

Sak 29/16. Skuddpremieordning  Verdal 2016 – deltakelse. Jfr. vedtak sak 03/16 om å avsette kr

                  10000 til dette, må Fjellstyret fattet eget vedtak om bevilgningen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10000 til Skuddpremieordningen i Verdal 2016, en ordning som opphører fra og med 2017.  Enstemmig .

 

Sak 30/16. Referat og orienteringsaker, herunder jakt, økonomi,  referat fra møter/kurs som

                  fjellstyremedlem har deltatt i

Daglig leder/fjelloppsyn ga en muntlig info om  praktiske gjøremål siden siste møte, herunder arbeid som rovviltkontakt for SNO, småviltjakt, storviltjakt og fjellstyrets økonomi. Fjellstyremedlem T. Aksnes referete fra møter han har deltatt som repr fra Fjellstyret i h.h.v Jakt i Verdal og viltkonferanse i Stjørdal, jfr. sak 24/16. pkt 2.

Sak 31/10. Mail fra Tore Økstad på vegne av Sørfjella beitelag datert 04.07. 16.

Forhold omkring beitevedtekter var bl. annet tema som ble tatt opp i møte som fjellstyret hadde med lederne i beitelaga innen Hoås og Inndal statsallm. 10.11.16.  Fjellstyret ønsker å ha regelsmessige møter med beitelaga vår/høst for å sikre at felles interesser i området ivaretas til det beste for alle parter. Eget møtereferat sendes til alle involverte parter. Fjellstyret og Statskog vil forholde seg til lederne i de respektive beitelagene.

 

Sak 32/16. Søknad fra ”Jakt i Verdal” v /Bjørn I. Gomo mottatt 07.11.16. om økonomisk støtte til oppstart av prosjekt med henblikk på reduksjon av smårovvilt i kommunen og som bl. a er erstatning for  Skuddpremieordningen i Verdal.

Vedtak: Det bevilges kr 10000 fra Fjellstyret. Beløpet utbetales og utgiftsføres først i 2017. Enstemmig.

 

Møtet slutt kl. 19:00

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 25.08.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal meldte forfall like før møtestart.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 17/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 18/16. Møte med lederne i beitelagene Stiklestad seterlag og Sørfjella br.b saubeitelag.

Vedtak: Møtet avholdes etter endt beitesesong fortrinnvis i oktober. Statskog innkalles til møtet. Enstemmig vedtak

Sak 19/16. Småviltjakt 2016.

Baglimit/ dagskvote-sesonkvote fastsettes i samarbeid med Værdalsbruket.

På bakgrunn av årets taksering og samtale med Børstad/Værdalsbruket vedtas dagskvote for ryper til 3 ryper/dag og sesongkvote på 12 ryper/jeger. Enstemmig vedtak.   

Videre fikk Fjellstyremedlemmene orientering om tidligere vedtak og praktisering  av                 Tildeling av jaktkort. Områdeinndeling, Periodeinndeling, Antall kort. Jaktbestemelser småviltjakt.

Oversikt over antall Søkere, betalte kort og ledige kort pr 17.08.16 ble også lagt fram.

Forhold omkring mulighet til å i framtida legge alt kortsalg over til internettportalen www.inatur.no ble diskutert. Et forhold som kan bli tatt op senere.

Sak 20/16. Gjerde rundt fjellstyrehytte ved Grønningen

Til saken ble fremlagt tillatelse til inngjerding fra 1983 gitt av daværende ”Statens skoger”.       Med bakgunn i fremsatt bekryming om at dyr kan sette seg fast i dagens gjerde, vil gjerde fra neste år, 2017, bli satt opp ved bruk av netting av metalltråd. Gjerde vil fortsatt bli et sesonggjerde i tiden 01.06- 10.09.

Sak 21/16.  Elgjakt

Offentliggjøring av trekning av elgjakt statsallmenningene 2016.

Offentliggjøring av trekning skjer årlig på www.inatur.no og på www.fjellstyrene.no  og det er ikke opp til det enkelte fjellstyre å offentliggjøre trekningen lokalt.

Lik til disse to webadresser legg inn på fjellstyrets hjemmeside, etter trekning.

 Kontrakter 2016 jaktlag, ble lagt fram. Det samme ble tildeling av kvote til jaktfelt 2016 (grunnlag Statallmenningenes andel av kvote i bestandsplan/avskytingsplan  i h.h.v Nedre Verdal og Øve Verdal tildelingsområder)

                   .

Sak 22/16.  Kommunikasjon fjellstyre/fjellstyreleder/ansatt daglig leder/fjelloppsyn

Orientering om rutiner.                                                                                                                                                         

Økonomi pr. 30.06.16 ble presentert. Som før er første halvår bestående av for det meste utgifter og svært små inntekter, derfor er saldo på brukskonto vesentlig mindre enn ved årskiftet.

Sak 23/16. Referatsaker.

              A    Rapport fra Stiklestad seterlag over ungdyr sluppet på beiet

              B    Rapport fra Sørfjella br.b saubeitelag over sau/lam sluppet på beite

              C.   Beitevedtekter for Inndal og Hoås statsallmenninger.

              D    Mail fra Statskog 16.08.16. Status ang sperregjerder i st.allm.

              E    Brev av 15.07.16 fra Innherred samkommune. Disp fra båndtvangbest. 2016-19.

              F    Malså veiforening. Årmøteprotokoll av 09.06.16.

              G   Verdal kommune brev av 21.06.16. Godtgjørelsefjellstyremedlemmer 2016-19.

Sak 24/16. Eventuelt.

1. Det ble referert til et møte 23.08.16 om jakt/fangst av smårovvilt  i Verdalsom to                                                                                      fjellstyremedlemmer hadde deltatt på. Fjellstyre vil komme tilbake til saken.

2. Vedr spørmål omdeltakelse i Naturdatas viltkonferanse 3. – 4. november i Stjørdal.

     Det ble bestemt at fjellstyremedlem Terje Aksnes påmeldes.

3.  Brev av 16.08.16 fra Verdal kommune, høring om hytterenovasjon, ble bestemt at Fjellstyret ikke avgir noen uttalelse.

Møtet slutt kl. 18:00

Tor Ove Nesset/s                      Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

     

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 16.06.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal møtte kl 15.45.

Birgitte S. Dillan fikk innvilget permisjon fra kl 18:00.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 6/16.  Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 01- 05/16. Godkjenning.

Med bakgrunn i møtes behandling av godkjenning av møteprotokoll, ble sak 1/16  delt opp i 1A/16  og 1B/16

Vedtak i sak 1A/16 fikk følgende vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Vedtaket fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot. Resten av vedtaket forble uforandret. Sak 2/16 er åpen sak og vil bli behandla i senere møte.

For øvrig ble møteprotokoll fra møte 04.05.16 enstemmig godkjent.

Sak 7/16   Styreplan for 2016 (ut året). Dato for styremøter.

Med utgangspunkt i styrets ønske om ”møtefri i juli og august” legges følgende forslag til styremøtedatoer etter 16.06:   Andre torsdag i september, november og desember blir  08.09, 09.11 og 08.12.

Forslag til vedtak: Styremøtedatoer resten av 2016:  08.09, 09.11 og 08.12.

Etter forslag i styret ble foreslått møtedato 08.09 flyttet til 25.08.

Vedtak:  Styremøtedatoer resten av 2016:  25.08, 09.11 og 08.12, enstemmig vedtatt.

Sak 8/16.   Årsmelding og regnskap Verdal Fjellstyre 2015.

Det vises til vedlagte årsmelding og regnskap for 2015.

Forslag til Vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.  Regnskap for 2016 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for Verdal Fjellstyre 2015, godkjennes enstemmig. Regnskap for Verdal Fjellstyre 2015, vedtas med forbehold om revisors godkjennelse.

Sak 9/16.   Budsjett fjellstyret 2016/17.

Forslag til budsjett ble framlagt som for tidligere år med sumposter:

Inntekside med  Salg/driftsinntekt og Rente/finansinntekt. 1.250.000 og 25.000 Sum 1.275.000

På utgiftsiden er postene Lønnskostnad, Driftskostnader og av/nedskrivninger samt Andre driftskostnader. 750.000, 300.000 og 200.000 Sum 1.250.000. Overskudd på 25.000.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. De enkelte postene på inntekts og utgiftsiden vil bli delt opp i mer detaljerte poster, senere og det samme for neste års budsjett.

Sak 10/16. Justering av priser jakt- fiskekort og utleie av hytter.

Forslag: Priser for jaktkort, fiskekort og utleie av fjellstyrehytter ble sist regulert for to år siden og gjort gjeldene fra 01.01.15. Det er følgelig behov for å vedta ny justering fra neste årsskifte 2016/17. I og med at vi tar justering for to år av gangen, slik som tidligere foreslås en gjennomsnittsøkning i alle priser på 5%. Detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt på senere tidspunkt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt og detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt for vedtak på møte før årsskifet

 

Søknader om tilskudd fra Fjellkassen.

Fjellstyret har mottatt to søknader om tilskudd som karakteriseres som allmennyttige formål i henhold til fjellovens §11.

Sak 11/16. Søknad om tilskudd fra Verdal Oklubb, Turkart

Det vises til søknaden, og på opplysning fra Per Grande i O-klubben er arbeidet med kartet i gang og de håper å ha det ferdig innen årskiftet 2016/17. Volhaugområdet er et mye brukt turmål for befolkningen både i Verdal, Inderøy og Steinkjer og kart er alltid en ”fin” ting å ha med på tur. Når kartet også skal innholde opplysninger på baksida og at rutenettet for UTM blir lagt på selve kartdelen, øker dette bruksverdien. Det foreslås å bevilge kr 10.000 til Verdal O.klubb formål turkart Volhaugen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10.000 til Verdal O-Klubb for turkart Volhaugen.

Sak 12/16. Søknad om tilskudd fra Stiklestad og Vuku skytterlag, Skytebane.

Vurdering/Forslag:

Tilsvarende søknad fra samme lag har en gang tidligere vært mottatt. Den ble behandla i sak 20/12, hvor skytterlaget ikke fikk innvilget noe tilskudd. Påstanden om at skytterlaget har søkt hvert år  siden 2011 er derfor ikke riktig. Uten å gå nærmere i detalj om formålet det søkes om foreslås en bevilgning på kr 30.000 til skytebane for Stiklestad og Vuku skytterlag.

Einar Tromsdal fremmet i møte forslag om å gi et tilskudd på kr 20.000 til skytebane.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt om å bevilge kr 20.000 til Stiklestad og Vuku skytterlag til skytebane.

 

 

 

Sak 13/16. Søknad om motorisert ferdsel barmark med ATV.

Fra Verdal kommune fikk Fjellstyret på mail 03.06.16 oversendt søknad fra N. N om kjøring på barnark på strekningen Kavelbrua til egen hytte ved Grønningen.

Søknaden vurderes etter §12 i Fjelloven og saken ble følgelig oversendt Statskog til uttalelse. Statskog svarte igjen samme dag, hvor de går i mot at det gis tillatelse til omsøkte kjøring, med begrunnelse av skadene en slik kjøring  med ATV vil påføre terrenget.

Vurdering: Søknaden er av prinsipiell karakter. Det ikke er vedlagt noen form for dokumentasjon for behovet for transporten. Søknaden oppgir sykdom som begrunnelse.  I Statskogs begrunnelse og anmodning om og ikke gi samtykke til omsøkte kjøring, er det lagt vekt på at kjøredistanse er ca 6,5 km i myr og sårbart terreng, og at kjøring vil avsettes spor og skader. Fjellstyret slutter seg til Statskogs uttalelse vedrørende bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy, uavhengig  av begrunnelse.

Forslag til vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.

Vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.  Vedtaket var enstemmig.

Sak 14/16. Delegering av myndighet vedr dispensasjonssøknader motorferdsel til administrasjon.

Bakgrunn: I fjellovens§12 har  fjellstyret ”Rett til å forby eller redusere motorisert ferdsel i statsallmenning for andre enn Statsskog. Statskog har rett til å uttale i saken”

Saker som omfatter dispensasjonssøknader  vedr kjøring med snøscooter om vinteren, samt nødvendig kjøring på barmark inntil 500 meter fra bilvei er som oftes ”kurrante” saker som det kan gis dispensasjon for.

Slike søknader kommer som ofte inn på kort varsel, og for å unngå å måtte avholde møter for å fatte vedtak, anmodes Fjellstyret om å delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig kjøring. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte delegeres myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjon finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Det er kommunen som eventuelt gir den formelle dispensasjonen om moterferdsel .

 

Forslag til vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel  i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere  myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Sak 15/16. Referatsaker

 1. Kopi av brev fra Innherred samkommune 03.02.16 til Stiklestad seterlag- riving av sperregjerde.

 2. Brev fra Sttatskog 14.03.16– tilsagn om refusjonmidler 2016.

 3. Brev fra Innherred samkommune 02.05.16 –orienterin vedr etab. av snøscooterløyper.

 4. Brev fra Innherred samkommune 11.05.16 – regplan Sandvika hyyteområde. Høring.

 5. Statskog: Avtale leie av beite Tortåsen- Stiklestad seterlag 18.05.16

 6. Inatur 12.05.16 Trekningsresultat elgjakt statsallm. 2016

Sak 16/16. Eventuelt.

Anne Gudrun K. Lyngsmo rettet et spørsmål ang. forholdet at det er oppsatt ei ny grind i gjerde rundt Tortåsvollen, som er låst. Grinda er plassert i gangstien inn til vollen. 

Fjellstyret rådet Lyngsmo til å rette spørsmålet til Statskog, da det er de som har ansvar vedr grunndisponeringsaker, herunder gjerder.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 04.05.16. Møterom Handverkertorget. Kl.16:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan og  Terje Aksnes.

I tillegg møtte Oddvar Hallås ( koordinator for Fjellstyrenes adm. av storviltjakt på ”inatur”).

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01A/16

Koordinator for utlysning og trekning av storviltjakt på statsallmenningene gjennom internettportalen www.inatur.no, Oddvar Hallås kom til møtet for å gjennomgå rutiner for utlysning og trekning av jakt.

For å få demonstrert treningsprosessen ble det foretatt trekning av Verdal Fjellstyre si utlyste rådyrjakt. Søknadsfristen for rådyrjakt går ut 01.05.16 kl.23:59 og var dermed klar for trekning på møtet. Resultatet av trekninga blir utlagt på www.verdalfjellstyre.no

Konklusjon: Oddvar Hallås ga Fjellstyret en meget orientering og det er ingen grunn for noen til å betvile at de rutiner som følges av inatur, er i tråd med forskrifter og lovverk.

Vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Dersom noen i fjellstyret vil overvære trekning må det tas kontakt opp mot inatur ved Hallås. For å se trekningsresultat kontaktes fjellstyres daglig leder.

Sak 01B/16. Godtgjørelse for fjellstyremedlemmer 2016-19.

Bakgrunn: I henhold til fjelloven av 06.06.75 nr. 31:

§ 7.Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.🔗

Til saken la adm. fram forslag om godtgjørelse for Fjellstyrets medlemmer som innbærer å følge Verdal kommunes ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2016-19” med følgende tekst:

Fjellstyret er ikke et kommunalt utvalg, men er valgt og utpekt av kommunestyret.  Derfor synes naturlig å foreslå tilsvarende godtgjørelse for Fjellstyret i periode 2016 19, som sammenlignbare kommunale utvalg.

Godtgjørelse skal utbetales av ”Fjellkassa”, altså av fjellstyrets egne midler.

Forslag: Godtgjørelse for Fjellstyreleder sammenlignes med gruppeledere i kommunestyret og utvalgsleder gruppe II, og gis derfor en arbeidsgodtgjørelse på kr 10000/år + møtegodtgjørelse som øvrige fjellstyremedlemmer.

Fjellstyremedlemmer: Sammenlignes med medlemmer i kommuneutvalg gruppe II og gis en møtegodtgjørelse på kr 400/møte.

 

Videre foreslås:

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Ulegitimert tap.

For ulegitimert tap av ordinær inntekt som følge av vervet, kan etter regning utbetales ertatning med inntil 850,-pr. dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste utbetales som hovedregel etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet.

Full dekning gis for 6 timer fravær. For inntil 3 timer utbetales kr 500,-. Deretter gis et tillegg på kr 100,-pr påbegynt time inntil max erstatning.

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste.

For legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan ertatning etter bekreftet regning ytes med inntil kr 2800,- pr dag. For selvstendige næringsdrivende godtas egenerklæring som dokumentasjon.

Blir et krav om legitimert eller ulegitimert erstatning ikke imøtekommet, avgjør Fjellstyret dette med endelig virkning.

Omsorgsarbeid.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Dokumenterte utgifter for nødvendig omsorgsutgifter dekkes med inntil kr 100,./time med inntil kr 500,-/dag. Egenerklæring godtas som dokumentasjon.

Skyss- og kostgodtgjørelse.

For kjøring nødvendig kjøring til fjellstyremøter dekkes etter gjeldende ”statens regulativ”

For kjøring til eventuelle eksterne møter dekkes etter samme regulativ. Dersom flere fjellstyremedlemmer møter på samme møte forutsettes mest mulig ”samkjøring”

Det ytes ikke kostgodtgjørelse innen kommunen. For eventuelle utgifter til mat utenom kommunen dekkes dette, dokumentert med regning.

Behandling under møtet:

Einar A. Tromsdal fremmet følgende forslag:

Fjellstyret er et selvstendig organ med egen økonomi uavhengig av kommunen, og fjellstyret har i forgående periode hatt en godtgjørelse som er ”bedre” enn den foreslåtte fra adm. Tromsdal fremmet forslag om å forelenge (prolongere) de satser som fjellstyret vedtok i sak 14/13 og som kommunestyret har vedtatt. Disse gir følgende godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: Leder: Fastgodtgjørelse kr 16570/år, nestleder: 6638/år, øvrige faste medlemmer: kr 3314/år. Møtegodtgj. Kr 400/møte. For kortere møter kr 170/time inntil kr 400/møte. Kjøregodtgjørelse etter staten satser. For øvrig dekkes tapt arbeidsfortjeneste i henhold til reglement i Verdal kommune 2015-19.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt. Saken oversendes Verdal kommune til godkjennelse i Kommunestyret.

 

Sak 02/16. Eventuelt  samarbeid om felles innlandsfiskekort for Værdalsbruket og

                  Statsallmeninningene i Verdal, Verdal Fjellstyre  (Verdalskort).

Leder og daglig leder refererte til et uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16 hvor spørsmålet omkring et eventuelt felles fiskekort ble diskutert.

Vedtak: Fjellstyret gir daglig leder/leder fullmakt til å forsette arbeid med tanke på å komme frem til enighet om et felles fiskekort. Regler for fiske og rutiner for salg av kort må gjennomgås i felleskap før det i verksettes.

 

Sak 03/16. Deltakelse i skuddpremieordning i Verdal.

Igjen henviste leder og daglig leder refererte til uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16, hvor Børstad stilte spørsmål om fjellstyret kan tenke seg å bli med videre i en skuddpremieordning for Verdal som VB administrerer. Med i ordningen fra før er VB, VJJF og Innherred reovasjon. Spørsmål om at fjellstyret kan bidra med kr 10000/år. Skuddpremieordningen er nå bygget på et poengsystem, hvor hvert fanga/skutt vilt gi et vist antall poeng. Sum antall poeng i forhold til ordningens totale økonomiske beholdning vil i grunnlag for utbetaling til deltakerne.

Vedtak: Fjellstyret ser positivt på skuddpremieordningen og vil slutte seg til denne og vil i årets budsjett avsette kr 10000 til dette.

 

Sak 04/16. Ny revisor av fjellstyrets regnskap.

Jfr. ”Rundskriv 1/2003 om fjellstyrets regnskap og revsisjonordning ” må fjellstyrenes regnskap føres av autorisert regnskapfører når årlig omsetning er over kr. 100.000, samt at det skal være revidert av  autorisret revisor.

Verdal Fjellstyre har i alle år brukt regnskapsfirmaet Verdal driftslag , først med Sturla Skrove som samarbeidspartner,  og etter at han ble pensjonist har Roar Forbord vært ”vår” regnskapsfører. Undertegnede har på vegne av fjellstyret i alle år vært den som har hatt kontakt med ”Driftslaget” og har kun positive erfaringer.

Når det gjelder revisjon har vi de senere årene vært knytta opp mot Kom-Rev Trøndelag, som er  et interkomunalt selskap med kontorer rundt om i fylket. 

Med bakgrunn i at prisen hos Kom Rev på revisjonen av fjellstyrets regnskap for 2014 økte fra kr 10000 til 15000 pluss merverdiavgift  (+50% på et år), uten at verken antall bilag økte eller at KomRev hadde mer arbeid med fjorårets revsisjon, bestemte undertegnede i samråd med tidligere fjellstyreleder at vi måtte innhente pristilbud fra andre revisjonselskap.

Fra  fire revisjonsselskap har vi fått inn følgende priser:

Ernst&Young:  kr 12000 + mva

BDO: kr 9000 + mva

Trøndelag Revisjon:  7000 -12000 kr + mva

Deloitte: kr 9000 + mva.

Forslag: Deloitte har kontor i samme hus som vår regnskapsfører Verdal driftslag og prismessig ligger de på kr 9000 + mva  som er det samme som BDO. Fordelen med å velge Deloitte er at da slipper vi frakte regnskapsdokumenter. Derfor foreslås Deloitte som vårt ”nye” revisjonsselskap.

Vedlegg til saken: Pristilbud fra Deloitte, samt et svar på vårt spørsmål om prisregulering.For øvrig  er KomRev blitt opplyst om at vi ikke lenger vil benyttes oss av dem som revisor.

Vedtak: Fjellstyret regnskap for 2015 vil bli revidert av firma Deloitte.

 

Sak 05/16. Referatsaker.

 1. Invitasjon til landsmøte i Norges Fjellstyesamband 9-10/6. 16 Stjørdal.

 2. Referat fra Fagsamling/årsmøte I N-T Fjellstyresamband 12.04.16

 3. Beiterapport for 2015 fra Henning og Leksdal saubeitelag.

   

 

Eventuelt:

Daglig leder får i oppdrag i legge fram en styreplan for året. Som utgangpunkt møte  2. torsdag hver annen måned.   Ikke møter i juli og august.

Birgitte S. Dillan får ansvar for adm. av fjellstyret ”facebookside. Daglig leder er ansvarlig for  adm av fjellstyrets hjemmeside og tilbud på inatur.

Stillingsinstruks for daglig leder og instruks for fjellstyret

Mulig samarbeid med fjellstyrene i Levanger kommune om diverse arbeid.

Veistyrer: Tromsdal forsetter i Kavelbruveien.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

2015 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre

Fjellstyremøte onsdag  20.05.2015 kl. 11:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 01/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 17.12.14, sak 09/14 t.o.m 15/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 02/15. Årsmelding og regnskap for 2014. (Revisjonsberetning foreligger ikke )

Vedtak: Årsmelding  for 2014 ble gjennomgått og enstemmig godtatt.

               Regnskapet for 2014 vedtas godkjent, med forbehold om revisjonens

               godkjennelse.

I forbindelse ned behandlingen av regnskapet vedtas å sende et brev til KomRev, med Fjellstyrets syn på deres brev av 05.01.15 vedr årsavslutning.

Avslutningsvis i brevet fremkommer at KomRev innfører en ny praksis som fjellstyret ikke finner er rimelig.

I alle tidligere regnskapsår er regnskapet blitt levert til revisjon med leder og daglig leders underskrift.

Etter å ha fått igjen regnskapsdokumenter og mottatt revisjonsberetning, har Fjellstyret behandla og vedtatt fjorårets regnskap. Møtet hvor fjorårets regnskap og årsberetning behandles er som et ”årsmøte” for Fjellstyret, og i alle andre årsmøtesammenhenger er det vanlig at regnskap er revidert/revisjonsberetning foreligger, forut for behandling og vedtak.

Å innføre en praksis hvor regnskapet behandles og vedtas med forbehold om revisjonens godkjennelse synes å bli uryddig.

Sak 03/15. Budsjett 2015.

Forslag til budsjett for 2015 med en inntektsside på  kr 1.250.000 og en utgiftside på 1.200.000.

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

 Sak 04/15. Utsatt sak fra møte 17.12.14, sak 14/14 vedr. søknad fra Verdal Jeger og fiskerforening om  gravepremie til arr. av NM i elgbaneskyting  uke 29 i 2015.

Til behandlingen erklærte Bjørn Aarstad seg innhabil og nestleder Tromsdal overtok:

Etter en diskusjon rundt møtebordet, fremsatte E. Tromsdal følgende forslag på to premier:

 1. Verdal Fjellstyre bevilger kr. 5000 til gavepremie.

 2. Gavepremie på 2-døgns leie av en av Fjellstyrets hytter.

  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 Sak 05/15. Søknad av 01.03.15 fra Hovedkomite for  4H Fylkesleir 2015 v Kari

                   Lundsvoll, som arr. på  Stiklestad 24.-27.06.

                   Vedtak: Det bevilges kr. 3500, enstemmig vedtatt.

 

Sak 06/15. Priser jakt-fiske-utleie av hytter.

Vedtak:  Med bakgrunn i regnskap for 2014 og de prisjusteringer som ble vedtatt gjeldene fra 01.01.15 i sak 5/14, foreslås å videreføre de vedtatte priser og prissystem ut år 2016. Det må tas forbehold om eventuelle revisjon  neste år, dersom det skjer endinger i  sentral forskrift om jakt-fiske  på statsallmenning, eller at fjellstyrets regnskap for 2015 ikke blir som forventet i budsjett.              Vedtaket var enstemmig.

 

 

Sak 07/15. Referatsaker

 1. Brev av 05.01.15 fra KomRev. Regnskapsavslutning 2014

 2. Mail fra 13.02.15 Malså Veiforening. Årsmøteref

 3. Kopi av brev av 16.03.15 fra Statskog til adv. Smalås. Gjerder Hoås-Inndal.

 4. Brev av 09.03 fra Stasskog. Tilsagn om refusjonsmidler oppsyn 2015.

 5. Møteref av møte med Statskog 09.04.15. Tortåsen- sperregjerder.

 6. Mail 20.04.15 fra Statskog. Ref fra Statskogs møte med Stiklestad seterlag.

 7. Mail 20.04.15 fra adv. Smalås. Invitasjon til møte 04.05 med Stiklestad seterlag-Statskog-Reindrifta- Fjellstyre. Tema sperregjerder- inngjerding Tortåsen.

 8. Møteinnkalling og møteref fra fagdag/ekstraordinært årsmøte i NT Fjellstyresamband 25.02.15.

 

Møtet slutt kl. 13:30

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Fjellstyremøte onsdag  16.09.2015 kl. 19:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 08/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 01/15 t.o.m 07/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 09/15.  Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11. Utlegging av saken til høring.

 

Med bakgrunn i Adv. Smalås sitt brev av 06.05.15, på vegne av Stiklestad seterlag, til Statskog, hvor det fremstettes behov for et større avgrensa område for deres bruk enn de 127 da som  fremgår av pkt D i gjeldende beitevedtekter.

Videre vises til Statskogs brev av 19.05.15 hvor det går fram at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot at arealet økes og foreslår et areal på ca 250 da, men at det må presiseres nærmere i beitevedtektene at arealet omfatter både i Inndal og Hoås statsallmenninger.

 

Forslag:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtak:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 10/15. Evetuelt.

Fjellstyremedlem Tromsdal tok spørsmålet omkring temaet årets bestand av rype, og det ble en diskusjon omkring temaet.

 

Møtet slutt kl. 20.30

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

Fjellstyremøte fredag 11.12.2015 kl. 14:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug.  Inga B. Lein møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 11/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 09/15 t.o.m 10/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 12/15. Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11 samt sak 09/15 av 16.09.15 om vedtak av ny tekst til pkt D.

Saken ble utlagt til høring med frist 10.10.15.

 

Ved fristens utløp var det innkommet to brev fra adv. Pål Christensen på vegne av Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, datert h.h.v 02.10.15 og 05.10.15, det siste som en oppklaring av påstand i brev av 02.10.

I sitt brev av 02.10 hevder adv. P.C at en utvidelse av inngjerdet område på Tortåsen er urimelig fortrengsel for allmenningsbruken.

Videre hevdes det at Stiklestad seterlag dermed belønnes for rettsstridig adferd gjennom mange år, ved både å ha utvidet avtalebasert område rundt Tortåsen, samt å ha satt opp sperregjerder uten tillatelse.

 

Vi vil ikke gå nærmere inn på de anmerkninger som adv. Christensen påpeker, i det de ikke endrer på det faktum at det foreslåtte areal på inntil 250 da som forslaget på nytt pkt D i beitevedtektene innbærer, er i underkant av 100 da mindre enn det som frem til nå har vært inngjerdet som område rundt Tortåsen i regi av Stiklestad seterlag.

Fjellstyret kan ikke se at de anmerkninger som fremkommer av høringsuttalelsen fra adv. Christensen kan vektlegges.

Forslag til vedtak:

Verdal Fjellstyre vedtar nytt pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger:

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016.

Vedtak: Nytt pkt. D i beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/15. Referatsaker.

      A.    Brev fra KomRev av 21.05.15. Revisjonsberetning fjellstyrets regnskap

              2014.

 1.  Mail av h.h.v 30.06 og 16.07.15 Sørfjella bruksberett saubeitelag om antall beitedyr som sluppet i 2015.

 2. Mail av 06.07.15 fra Stiklestad seterlag om antall beitedyr sluppet i 2015.

 3. Brev av 02.09.15 fra Verdal Kommune – Fjellstyrets regnskap for 2015.

 4. Kopi av mail fra Skæhkere sijte av 05.10.15 til Verdal Kommune om valg repr. fra Reindrifta til Verdal Fjellstyre.

 5. Kopi av mail fra Verdal kommune av 26.10.15 til Skæhkere sijte med svar på spørsmål reist i mail av 05.10.15.

 6. Brev av 03.11.15 fra Verdal kommune. Valg av fjellstyre for perioden 2016-19.

 7. Kopi av mail fra Verdal kommune av 08.10.15, mottatt 05.11 via Statskog om riving av sperregjerder i Hoås og Inndal statsallm.

 8. Mail av 24.11.15 fra Norges Fjellstyresamband om kurs for nye Fjellstyrer 2016. For Nord-Trøndelag den 18.-19.02. 2016 på Steinkjer.

 

Sak 14/15. Eventuelt.

Dagny Okkenhaug tok spørsmål omkring utstyringa av fjellstyrets hytter, med hensyn til papir (toalettpapir/tørkepapir, ekstra lys (stearinlys) og sengeklær).

Vedr. forbrukspapir henvises til info om hyttene, at hyttebruker selv må ta med nødvendig av slikt.

Stearinlys skal det være på hyttene.

          Med hensyn til hygiene, vil det i fjellstyrets hytter ikke være dyner og  

          puter til allmenn bruk.

 

 

Møtet slutt kl. 15:00

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn