Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 26.01.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Dagny Okkenhaug møte som vara for Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Signar Musum møtte som vara  for Terje Aksnes.  Birgitte S. Dillan,meldte forfall og hennes vara Marit A. Morken meldte også forfall. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16 sak 34/16  t.o.m sak 36/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 08.12.16  sak 34/16 t.o.m sak 36/16, godkjennes enstemmig

Sak 02/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Det vises til mail utsendt fra Fjellstyreleder 21.01.17, ang saken, samt øvrige mailer utsendt på mail som vedlegg til saken. I tillegg mail fra kommunen med vedlegg av mail fra Fylkeskommunen av 26.01.17.

Vedtak: Saken utsettes med bakgrunn i opplysninger i mail fra Fylkekommunen vedr. påvente av Miljødirektoratet nye forskriftstekst. Enstemmig vedtak.

Sak 03/17. Jaktkort for smårovvilt, statsallmenningene.

Brev av 05.01.17 fra ”Jakt i Verdal” v/ Bjørn Gomo.

Vedtak: Smårovviltkort innføres fra 01.04.17 som sesongkort som følger jaktåret 01.04- 31.03, gjøres tilgjengelig for interesserte via www.inatur.no  Enstemmig vedtak.

Sak 04/17 Referatsak.

Rapport på mail fra Henning og Leksdal saubeitelag over slipte/tapte sau og lam i 2016sesongen.

Møtet slutt kl. 16:15.

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

Signar Musum/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2017.

Fjellstyremøte 23.02.17. Fjellstyrekontoret Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal,  Anne Gudrun K. Lyngsmo,  Terje Aksnes og  Birgitte S. Dillan. 

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 05/17. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 26.01.17 sak 01/17  t.o.m sak 04/17.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte26.01.17  sak 01/17  t.o.m sak 04/17 , godkjennes enstemmig

 

Sak 06/17. Endring av planlagt dato for siste fjellstyremøte i 2017 jfr vedtak sak 34/16.

Forslag til vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11.

Vedtak: Siste fjellstyremøte 2017 flyttes fra 14.12 til 29.11. Enstemmig vedtak

 

Sak 07/17. Høring lokal forskrift, jakttider elg 2017-22.

Jakttidsramme for elg perioden 2017-22 er 25.09-23.12.

Forslag til vedtak: Alternativ 1. Fjellstyret går inn for at lokal jakttid for elg 2017-22 følger fastsatt forskrift.

Alternativ 2: Behold jakttid som har vært i Verdal siden 2003: 25.09-01.10 og 10.10-30.11.

Ved votering fikk alternativ 2: 4 stemmer og alternativ 1: 1 stemme.

 

Sak 08/17. Ledige jaktfelt for elg som skal utlyses for fire år i 2017.

Med bakgrunn i rullering på fire år,  er i 2017 følgende jaktfelt ledig i Verdal: Kverndal, Inndal og Hoås.

I tillegg er jaktfelt Leksdal vest blitt ledig. Oppsigelse fra jaktlaget v/jaktleder mottatt på mail 02.02.17.

Forslag til vedtak: Jaktfelta Kverndal, Inndal. Leksdal vest og Hoås lyses ut som ledige jaktfelt for fire år 2017-20, gjennom felles utlysning  på www.inatur.no av ledige jaktfelt på statsallmenninger i SørNorge.

Jaktfelta Kverndal, Inndal og Leksdal vest prioriteres for innenbygdsboende.

Vedtak: Forslag vedr. ledige jaktfelt ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 09/17. Smårovviltkort for statsallmenningene – kortpris.

Jrf vedtak i sak 3/17 innføres smårovviltkort for statsallmenningene med et sesongkort  som følger jaktåret 01.04-31.03 og at kortet legges ut for salg gjennom www. inatur.no

Forslag til vedtak: Jaktkortpris fastsettes til kr. 30.oo. 

25 kr pr solgte smårovviltkort  foreslås bevilget som tilskudd til ”Jakt i Verdal”, så lenge denne organiseringen eksisterer.

Jegere som har gyldige jaktkort for ordinært småviltjakt på statsallmenningene trenger ikke å løse ”Smårovviltkort”.

I møtet ble det fremsatt forslag om at kortpris settes til kr 0 (gratis kort)

Ved votering fikk forslag om gratis kort  (kr 0) 3 stemmer. Forslaget i innstillingen 2 stemmer.

Vedtak: Rovviltkortpris selges gjennom www.inatur.no til kr 0, forutsatt at dette går å gjøre. Hvis dette ikke er mulig settes prisen til kr. 30 og videre de forutsetninger som fremgår av innstilling.

 

Sak 10/17. Referatsaker.

 1. Mail fra NFS om timepris for tjenestesalg til SNO mottatt 10.01.17

 2. Kopi av brev av 08.02.17 fra Statskog til Innherred samkommune vedr matrikkelbrev.

 3. Mail av 02.02.17 fra Svein Tyholdt vedr. oppsigelse av jaktfelt.

 4. D.L refererte fem søknder om grunneiertillatelse til kjøring med snøscooter, som er gitt administrativt .

 5. D.L refererte foreløpig regnskapstall for 2016.

   

   

   

  Møtet slutt kl. 16:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Dagny Okkenhaug/s

 

Terje Aksnes/s                          Anne Gudrun K. Lyngsmo/s

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 08.12.16. Stiklestad Hotell. Kl.12:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

 og Birgitte S. Dillan

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn. (D.L)

 

Sak 33/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16  t.o.m sak 32/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 10.11.16 sak 25/16 – sak 32/16 godkjennes, enstemmig.

 

Sak34/16.  Fjellstyremøtedatoer 2017.

                  Forslag:  Torsdagene  23.02, 27.04, 15.06, 24.08, 26.10 og 14.12. møtestart kl 15:00

Vedtak: Forslag til vedtak, enstemmig vedtatt. Ved behov kan møteplan avvikes.

 

Sak 35/16. Referat – orienteringsaker.

 1. Referat fra møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, ble referert.

 2. D.L orienterte om resultatet av årets elgjakt.

Sak 36/16. Eventuelt.

Einar Tromsdal fremmet tanke om eventuelt arrangement for ”nye landsmenn i regi av Fjellstyret, med mulighet til å benytte en av fjelstyrets hytter.

Møtet slutt kl. 13:00 med påfølgende juleavslutning/lunsj.

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

 

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 10.11.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes.

Birgitte S. Dillan meldte forfall.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Møtedag ble innledet med møte med beitelaga Stiklestad seterlag og Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, i henhold til vedtak i sak 18/16. Fra Stiklestad seterlag møtte Lars Andersen, fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag møtte Rune Overrein. Fra Statskog møtte Per Iver Fossen. Eget møtereferat fra møtet som ikke følger fjellstyreprootokoll.

Kl. 16:30 Ordinært fjellostyremøte på Fjellstyrets kontor.

Sak 25/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 17/16  t.o.m sak 24/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 25.08.16 sak 24- 15/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 26/16. Revisjonsberetning  av Fjellstyets regnskap for 2015 fra Deloitte av 22.09.16.

Vedtak: Fjellstyret tar revisjonsberetning fra Deloitte av 22.09.16, til orientering. Enstemmig

Sak 27/16. Brev fra Statskog av 28.09.16 vedr. begjæring om represengtasjon i Verdal Fjellstyre

                  Med bakgrunn i brev fra Feren Reinbeitedistrikt (Fjellstyret har ikke fått kopi av brevet

                  Fra fjellstyrets adm. er det i brev av 27.10.16, gitt svar til Statskog.

Vedtak: Fjellstyret tar brev av 28.09.16 fra Statskog og svar gitt til Statskog fra Fjellstyrets adm. av 27.10.16 til orientering. Enstemmig.

Sak 28/16. Opphavsrett bilder- krav om kompensasjon for påstått urettmessig bruk av bilder på webside/sosiale media.

En Fjellstyremedlem erklærte seg inhabil og fratrådte møte under behandling av saken

Et tidligere fjellstyremedlem har rettet krav om økonomisk  godtgjørelse for urettmessig bruk av bilder av to fjellstyrehytter. Bilder som ble brukt på fjellstyrets webside, var en presentasjon av hver enkelt hytte. Kun et av bildene er dokumentert tatt av vedkommende i 2002, som digitalt bilde.  Det andre bilde er ikke dokumentert med henblikk på opphavrett, og Fjellstyret har opplysning om at dette bilde er tatt av en ansatt i fjellstyret.  Dette var bilde på papir som ble scanna, i likhet med bilder ytterligere to fjellstyrehytter som var presentert på fjellstyrets webside.

Fjellstyret mottok aldri noe krav om opphavsrett på det tidspunkt bilde var tatt, eller brukt på fjellstyrets webside i 2002/2003. Fjellstyret fjernet bilde fra webside/sosiale media når kravet kom  vinter/vår 2016. Fjellstyret kan ikke se at det er grunnlag for yte kompensasjon i form av økonomisk godtgjørelse for påstått urettmessig bruk av bilde med hensyn til opphavsrett.

Vedtak: Saken avvises.

Sak 29/16. Skuddpremieordning  Verdal 2016 – deltakelse. Jfr. vedtak sak 03/16 om å avsette kr

                  10000 til dette, må Fjellstyret fattet eget vedtak om bevilgningen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10000 til Skuddpremieordningen i Verdal 2016, en ordning som opphører fra og med 2017.  Enstemmig .

 

Sak 30/16. Referat og orienteringsaker, herunder jakt, økonomi,  referat fra møter/kurs som

                  fjellstyremedlem har deltatt i

Daglig leder/fjelloppsyn ga en muntlig info om  praktiske gjøremål siden siste møte, herunder arbeid som rovviltkontakt for SNO, småviltjakt, storviltjakt og fjellstyrets økonomi. Fjellstyremedlem T. Aksnes referete fra møter han har deltatt som repr fra Fjellstyret i h.h.v Jakt i Verdal og viltkonferanse i Stjørdal, jfr. sak 24/16. pkt 2.

Sak 31/10. Mail fra Tore Økstad på vegne av Sørfjella beitelag datert 04.07. 16.

Forhold omkring beitevedtekter var bl. annet tema som ble tatt opp i møte som fjellstyret hadde med lederne i beitelaga innen Hoås og Inndal statsallm. 10.11.16.  Fjellstyret ønsker å ha regelsmessige møter med beitelaga vår/høst for å sikre at felles interesser i området ivaretas til det beste for alle parter. Eget møtereferat sendes til alle involverte parter. Fjellstyret og Statskog vil forholde seg til lederne i de respektive beitelagene.

 

Sak 32/16. Søknad fra ”Jakt i Verdal” v /Bjørn I. Gomo mottatt 07.11.16. om økonomisk støtte til oppstart av prosjekt med henblikk på reduksjon av smårovvilt i kommunen og som bl. a er erstatning for  Skuddpremieordningen i Verdal.

Vedtak: Det bevilges kr 10000 fra Fjellstyret. Beløpet utbetales og utgiftsføres først i 2017. Enstemmig.

 

Møtet slutt kl. 19:00

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 25.08.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal meldte forfall like før møtestart.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 17/16. Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16.Godkjenning.

Vedtak: Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 06- 15/16 + sak 16/16 godkjennes enstemmig.

 

Sak 18/16. Møte med lederne i beitelagene Stiklestad seterlag og Sørfjella br.b saubeitelag.

Vedtak: Møtet avholdes etter endt beitesesong fortrinnvis i oktober. Statskog innkalles til møtet. Enstemmig vedtak

Sak 19/16. Småviltjakt 2016.

Baglimit/ dagskvote-sesonkvote fastsettes i samarbeid med Værdalsbruket.

På bakgrunn av årets taksering og samtale med Børstad/Værdalsbruket vedtas dagskvote for ryper til 3 ryper/dag og sesongkvote på 12 ryper/jeger. Enstemmig vedtak.   

Videre fikk Fjellstyremedlemmene orientering om tidligere vedtak og praktisering  av                 Tildeling av jaktkort. Områdeinndeling, Periodeinndeling, Antall kort. Jaktbestemelser småviltjakt.

Oversikt over antall Søkere, betalte kort og ledige kort pr 17.08.16 ble også lagt fram.

Forhold omkring mulighet til å i framtida legge alt kortsalg over til internettportalen www.inatur.no ble diskutert. Et forhold som kan bli tatt op senere.

Sak 20/16. Gjerde rundt fjellstyrehytte ved Grønningen

Til saken ble fremlagt tillatelse til inngjerding fra 1983 gitt av daværende ”Statens skoger”.       Med bakgunn i fremsatt bekryming om at dyr kan sette seg fast i dagens gjerde, vil gjerde fra neste år, 2017, bli satt opp ved bruk av netting av metalltråd. Gjerde vil fortsatt bli et sesonggjerde i tiden 01.06- 10.09.

Sak 21/16.  Elgjakt

Offentliggjøring av trekning av elgjakt statsallmenningene 2016.

Offentliggjøring av trekning skjer årlig på www.inatur.no og på www.fjellstyrene.no  og det er ikke opp til det enkelte fjellstyre å offentliggjøre trekningen lokalt.

Lik til disse to webadresser legg inn på fjellstyrets hjemmeside, etter trekning.

 Kontrakter 2016 jaktlag, ble lagt fram. Det samme ble tildeling av kvote til jaktfelt 2016 (grunnlag Statallmenningenes andel av kvote i bestandsplan/avskytingsplan  i h.h.v Nedre Verdal og Øve Verdal tildelingsområder)

                   .

Sak 22/16.  Kommunikasjon fjellstyre/fjellstyreleder/ansatt daglig leder/fjelloppsyn

Orientering om rutiner.                                                                                                                                                         

Økonomi pr. 30.06.16 ble presentert. Som før er første halvår bestående av for det meste utgifter og svært små inntekter, derfor er saldo på brukskonto vesentlig mindre enn ved årskiftet.

Sak 23/16. Referatsaker.

              A    Rapport fra Stiklestad seterlag over ungdyr sluppet på beiet

              B    Rapport fra Sørfjella br.b saubeitelag over sau/lam sluppet på beite

              C.   Beitevedtekter for Inndal og Hoås statsallmenninger.

              D    Mail fra Statskog 16.08.16. Status ang sperregjerder i st.allm.

              E    Brev av 15.07.16 fra Innherred samkommune. Disp fra båndtvangbest. 2016-19.

              F    Malså veiforening. Årmøteprotokoll av 09.06.16.

              G   Verdal kommune brev av 21.06.16. Godtgjørelsefjellstyremedlemmer 2016-19.

Sak 24/16. Eventuelt.

1. Det ble referert til et møte 23.08.16 om jakt/fangst av smårovvilt  i Verdalsom to                                                                                      fjellstyremedlemmer hadde deltatt på. Fjellstyre vil komme tilbake til saken.

2. Vedr spørmål omdeltakelse i Naturdatas viltkonferanse 3. – 4. november i Stjørdal.

     Det ble bestemt at fjellstyremedlem Terje Aksnes påmeldes.

3.  Brev av 16.08.16 fra Verdal kommune, høring om hytterenovasjon, ble bestemt at Fjellstyret ikke avgir noen uttalelse.

Møtet slutt kl. 18:00

Tor Ove Nesset/s                      Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

     

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 16.06.16. Møterom Handverkertorget. Kl.15:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan, Terje Aksnes.

Einar A. Tromsdal møtte kl 15.45.

Birgitte S. Dillan fikk innvilget permisjon fra kl 18:00.

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 6/16.  Møteprotokoll fra fjellstyremøte 04.05.16 sak 01- 05/16. Godkjenning.

Med bakgrunn i møtes behandling av godkjenning av møteprotokoll, ble sak 1/16  delt opp i 1A/16  og 1B/16

Vedtak i sak 1A/16 fikk følgende vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Vedtaket fattet med 4 stemmer for og 1 stemme mot. Resten av vedtaket forble uforandret. Sak 2/16 er åpen sak og vil bli behandla i senere møte.

For øvrig ble møteprotokoll fra møte 04.05.16 enstemmig godkjent.

Sak 7/16   Styreplan for 2016 (ut året). Dato for styremøter.

Med utgangspunkt i styrets ønske om ”møtefri i juli og august” legges følgende forslag til styremøtedatoer etter 16.06:   Andre torsdag i september, november og desember blir  08.09, 09.11 og 08.12.

Forslag til vedtak: Styremøtedatoer resten av 2016:  08.09, 09.11 og 08.12.

Etter forslag i styret ble foreslått møtedato 08.09 flyttet til 25.08.

Vedtak:  Styremøtedatoer resten av 2016:  25.08, 09.11 og 08.12, enstemmig vedtatt.

Sak 8/16.   Årsmelding og regnskap Verdal Fjellstyre 2015.

Det vises til vedlagte årsmelding og regnskap for 2015.

Forslag til Vedtak: Årsmelding for 2015 godkjennes.  Regnskap for 2016 godkjennes.

Vedtak:

Årsmelding for Verdal Fjellstyre 2015, godkjennes enstemmig. Regnskap for Verdal Fjellstyre 2015, vedtas med forbehold om revisors godkjennelse.

Sak 9/16.   Budsjett fjellstyret 2016/17.

Forslag til budsjett ble framlagt som for tidligere år med sumposter:

Inntekside med  Salg/driftsinntekt og Rente/finansinntekt. 1.250.000 og 25.000 Sum 1.275.000

På utgiftsiden er postene Lønnskostnad, Driftskostnader og av/nedskrivninger samt Andre driftskostnader. 750.000, 300.000 og 200.000 Sum 1.250.000. Overskudd på 25.000.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig godkjent. De enkelte postene på inntekts og utgiftsiden vil bli delt opp i mer detaljerte poster, senere og det samme for neste års budsjett.

Sak 10/16. Justering av priser jakt- fiskekort og utleie av hytter.

Forslag: Priser for jaktkort, fiskekort og utleie av fjellstyrehytter ble sist regulert for to år siden og gjort gjeldene fra 01.01.15. Det er følgelig behov for å vedta ny justering fra neste årsskifte 2016/17. I og med at vi tar justering for to år av gangen, slik som tidligere foreslås en gjennomsnittsøkning i alle priser på 5%. Detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt på senere tidspunkt.

Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt og detaljpriser for ulike korttyper og leieprisene på hyttene vil bli framlagt for vedtak på møte før årsskifet

 

Søknader om tilskudd fra Fjellkassen.

Fjellstyret har mottatt to søknader om tilskudd som karakteriseres som allmennyttige formål i henhold til fjellovens §11.

Sak 11/16. Søknad om tilskudd fra Verdal Oklubb, Turkart

Det vises til søknaden, og på opplysning fra Per Grande i O-klubben er arbeidet med kartet i gang og de håper å ha det ferdig innen årskiftet 2016/17. Volhaugområdet er et mye brukt turmål for befolkningen både i Verdal, Inderøy og Steinkjer og kart er alltid en ”fin” ting å ha med på tur. Når kartet også skal innholde opplysninger på baksida og at rutenettet for UTM blir lagt på selve kartdelen, øker dette bruksverdien. Det foreslås å bevilge kr 10.000 til Verdal O.klubb formål turkart Volhaugen.

Vedtak: Det bevilges kr. 10.000 til Verdal O-Klubb for turkart Volhaugen.

Sak 12/16. Søknad om tilskudd fra Stiklestad og Vuku skytterlag, Skytebane.

Vurdering/Forslag:

Tilsvarende søknad fra samme lag har en gang tidligere vært mottatt. Den ble behandla i sak 20/12, hvor skytterlaget ikke fikk innvilget noe tilskudd. Påstanden om at skytterlaget har søkt hvert år  siden 2011 er derfor ikke riktig. Uten å gå nærmere i detalj om formålet det søkes om foreslås en bevilgning på kr 30.000 til skytebane for Stiklestad og Vuku skytterlag.

Einar Tromsdal fremmet i møte forslag om å gi et tilskudd på kr 20.000 til skytebane.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt om å bevilge kr 20.000 til Stiklestad og Vuku skytterlag til skytebane.

 

 

 

Sak 13/16. Søknad om motorisert ferdsel barmark med ATV.

Fra Verdal kommune fikk Fjellstyret på mail 03.06.16 oversendt søknad fra N. N om kjøring på barnark på strekningen Kavelbrua til egen hytte ved Grønningen.

Søknaden vurderes etter §12 i Fjelloven og saken ble følgelig oversendt Statskog til uttalelse. Statskog svarte igjen samme dag, hvor de går i mot at det gis tillatelse til omsøkte kjøring, med begrunnelse av skadene en slik kjøring  med ATV vil påføre terrenget.

Vurdering: Søknaden er av prinsipiell karakter. Det ikke er vedlagt noen form for dokumentasjon for behovet for transporten. Søknaden oppgir sykdom som begrunnelse.  I Statskogs begrunnelse og anmodning om og ikke gi samtykke til omsøkte kjøring, er det lagt vekt på at kjøredistanse er ca 6,5 km i myr og sårbart terreng, og at kjøring vil avsettes spor og skader. Fjellstyret slutter seg til Statskogs uttalelse vedrørende bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy, uavhengig  av begrunnelse.

Forslag til vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.

Vedtak: Søknad fra N.N om barmarkskjøring med ATV på strekingen Kavelbrua til hytte ved Grønningen innvilges ikke. Fjellstyret henviser til Statskogs uttalelse vedr bekymring for terrengskade på grunn av kjøredistansen i bløtt og sårbart terreng. I tillegg vil Fjellstyret ha en restriktiv og streng holdning til kjøring på barmark og ikke tillate ren persontransport med motorkjøretøy.  Vedtaket var enstemmig.

Sak 14/16. Delegering av myndighet vedr dispensasjonssøknader motorferdsel til administrasjon.

Bakgrunn: I fjellovens§12 har  fjellstyret ”Rett til å forby eller redusere motorisert ferdsel i statsallmenning for andre enn Statsskog. Statskog har rett til å uttale i saken”

Saker som omfatter dispensasjonssøknader  vedr kjøring med snøscooter om vinteren, samt nødvendig kjøring på barmark inntil 500 meter fra bilvei er som oftes ”kurrante” saker som det kan gis dispensasjon for.

Slike søknader kommer som ofte inn på kort varsel, og for å unngå å måtte avholde møter for å fatte vedtak, anmodes Fjellstyret om å delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig kjøring. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte delegeres myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjon finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Det er kommunen som eventuelt gir den formelle dispensasjonen om moterferdsel .

 

Forslag til vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Vedtak:

Fjellstyret delegerer myndighet til administrasjonen ved daglig leder, om å gi tillatelse for nødvendig motorferdsel  i henhold til §12 i Fjelloven. Dette gjelder med snøscooter for enkeltturer, eller x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av vintersesongen. På samme måte deligere  myndighet for søknader om absolutt nødvendig transport på barmark innenfor en avstand på 500 meter fra bilvei for enkeltturer eller  x antall turer innefor et angitt tidsrom i løpet av innværende barmarksesong.

Søknader som administrasjonen finner tvilsomme vil bli henvist til ordinær styrebehandling.

Sak 15/16. Referatsaker

 1. Kopi av brev fra Innherred samkommune 03.02.16 til Stiklestad seterlag- riving av sperregjerde.

 2. Brev fra Sttatskog 14.03.16– tilsagn om refusjonmidler 2016.

 3. Brev fra Innherred samkommune 02.05.16 –orienterin vedr etab. av snøscooterløyper.

 4. Brev fra Innherred samkommune 11.05.16 – regplan Sandvika hyyteområde. Høring.

 5. Statskog: Avtale leie av beite Tortåsen- Stiklestad seterlag 18.05.16

 6. Inatur 12.05.16 Trekningsresultat elgjakt statsallm. 2016

Sak 16/16. Eventuelt.

Anne Gudrun K. Lyngsmo rettet et spørsmål ang. forholdet at det er oppsatt ei ny grind i gjerde rundt Tortåsvollen, som er låst. Grinda er plassert i gangstien inn til vollen. 

Fjellstyret rådet Lyngsmo til å rette spørsmålet til Statskog, da det er de som har ansvar vedr grunndisponeringsaker, herunder gjerder.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

 

 

Møteprotokoll Verdal Fjellstyre 2016.

Fjellstyremøte 04.05.16. Møterom Handverkertorget. Kl.16:00.

Disse møtte: Tor Ove Nesset, Einar A. Tromsdal, Anne Gudrun K. Lyngsmo, Birgitte S. Dillan og  Terje Aksnes.

I tillegg møtte Oddvar Hallås ( koordinator for Fjellstyrenes adm. av storviltjakt på ”inatur”).

Møtesekr: Jon Stamnes/daglig leder-Fjelloppsyn.

Sak 01A/16

Koordinator for utlysning og trekning av storviltjakt på statsallmenningene gjennom internettportalen www.inatur.no, Oddvar Hallås kom til møtet for å gjennomgå rutiner for utlysning og trekning av jakt.

For å få demonstrert treningsprosessen ble det foretatt trekning av Verdal Fjellstyre si utlyste rådyrjakt. Søknadsfristen for rådyrjakt går ut 01.05.16 kl.23:59 og var dermed klar for trekning på møtet. Resultatet av trekninga blir utlagt på www.verdalfjellstyre.no

Konklusjon: Oddvar Hallås ga Fjellstyret en meget orientering og det er ingen grunn for noen til å betvile at de rutiner som følges av inatur, er i tråd med forskrifter og lovverk.

Vedtak: Fjellstyret delegerer til daglig leder for å godkjenne trekning av jakt via inatur. Dersom noen i fjellstyret vil overvære trekning må det tas kontakt opp mot inatur ved Hallås. For å se trekningsresultat kontaktes fjellstyres daglig leder.

Sak 01B/16. Godtgjørelse for fjellstyremedlemmer 2016-19.

Bakgrunn: I henhold til fjelloven av 06.06.75 nr. 31:

§ 7.Fjellstyremedlemene skal ha ei rimeleg godtgjersle for arbeidet. Godtgjersla vert fastsett av kommunestyret etter framlegg frå fjellstyret, og vert utgreia av fjellkassa, jfr. § 11. Er det ikkje tilstrekkelege midlar i fjellkassa, vert godtgjersla utgreia av kommunekassa.🔗

Til saken la adm. fram forslag om godtgjørelse for Fjellstyrets medlemmer som innbærer å følge Verdal kommunes ”Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår 2016-19” med følgende tekst:

Fjellstyret er ikke et kommunalt utvalg, men er valgt og utpekt av kommunestyret.  Derfor synes naturlig å foreslå tilsvarende godtgjørelse for Fjellstyret i periode 2016 19, som sammenlignbare kommunale utvalg.

Godtgjørelse skal utbetales av ”Fjellkassa”, altså av fjellstyrets egne midler.

Forslag: Godtgjørelse for Fjellstyreleder sammenlignes med gruppeledere i kommunestyret og utvalgsleder gruppe II, og gis derfor en arbeidsgodtgjørelse på kr 10000/år + møtegodtgjørelse som øvrige fjellstyremedlemmer.

Fjellstyremedlemmer: Sammenlignes med medlemmer i kommuneutvalg gruppe II og gis en møtegodtgjørelse på kr 400/møte.

 

Videre foreslås:

Erstatning for tapt arbeidsfortjeneste.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Ulegitimert tap.

For ulegitimert tap av ordinær inntekt som følge av vervet, kan etter regning utbetales ertatning med inntil 850,-pr. dag. Ulegitimert tapt arbeidsfortjeneste utbetales som hovedregel etter den tid vedkommende må ha fri for å skjøtte vervet.

Full dekning gis for 6 timer fravær. For inntil 3 timer utbetales kr 500,-. Deretter gis et tillegg på kr 100,-pr påbegynt time inntil max erstatning.

Legitimert tapt arbeidsfortjeneste.

For legitimert tapt arbeidsfortjeneste kan ertatning etter bekreftet regning ytes med inntil kr 2800,- pr dag. For selvstendige næringsdrivende godtas egenerklæring som dokumentasjon.

Blir et krav om legitimert eller ulegitimert erstatning ikke imøtekommet, avgjør Fjellstyret dette med endelig virkning.

Omsorgsarbeid.

Det sammenlignes med kommunens reglement for 2015-19.

Dokumenterte utgifter for nødvendig omsorgsutgifter dekkes med inntil kr 100,./time med inntil kr 500,-/dag. Egenerklæring godtas som dokumentasjon.

Skyss- og kostgodtgjørelse.

For kjøring nødvendig kjøring til fjellstyremøter dekkes etter gjeldende ”statens regulativ”

For kjøring til eventuelle eksterne møter dekkes etter samme regulativ. Dersom flere fjellstyremedlemmer møter på samme møte forutsettes mest mulig ”samkjøring”

Det ytes ikke kostgodtgjørelse innen kommunen. For eventuelle utgifter til mat utenom kommunen dekkes dette, dokumentert med regning.

Behandling under møtet:

Einar A. Tromsdal fremmet følgende forslag:

Fjellstyret er et selvstendig organ med egen økonomi uavhengig av kommunen, og fjellstyret har i forgående periode hatt en godtgjørelse som er ”bedre” enn den foreslåtte fra adm. Tromsdal fremmet forslag om å forelenge (prolongere) de satser som fjellstyret vedtok i sak 14/13 og som kommunestyret har vedtatt. Disse gir følgende godtgjørelse for fjellstyrets medlemmer: Leder: Fastgodtgjørelse kr 16570/år, nestleder: 6638/år, øvrige faste medlemmer: kr 3314/år. Møtegodtgj. Kr 400/møte. For kortere møter kr 170/time inntil kr 400/møte. Kjøregodtgjørelse etter staten satser. For øvrig dekkes tapt arbeidsfortjeneste i henhold til reglement i Verdal kommune 2015-19.

Vedtak: Tromsdals forslag ble enstemmig vedtatt. Saken oversendes Verdal kommune til godkjennelse i Kommunestyret.

 

Sak 02/16. Eventuelt  samarbeid om felles innlandsfiskekort for Værdalsbruket og

                  Statsallmeninningene i Verdal, Verdal Fjellstyre  (Verdalskort).

Leder og daglig leder refererte til et uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16 hvor spørsmålet omkring et eventuelt felles fiskekort ble diskutert.

Vedtak: Fjellstyret gir daglig leder/leder fullmakt til å forsette arbeid med tanke på å komme frem til enighet om et felles fiskekort. Regler for fiske og rutiner for salg av kort må gjennomgås i felleskap før det i verksettes.

 

Sak 03/16. Deltakelse i skuddpremieordning i Verdal.

Igjen henviste leder og daglig leder refererte til uformelt møte med Anders Børstad i VB 25.04.16, hvor Børstad stilte spørsmål om fjellstyret kan tenke seg å bli med videre i en skuddpremieordning for Verdal som VB administrerer. Med i ordningen fra før er VB, VJJF og Innherred reovasjon. Spørsmål om at fjellstyret kan bidra med kr 10000/år. Skuddpremieordningen er nå bygget på et poengsystem, hvor hvert fanga/skutt vilt gi et vist antall poeng. Sum antall poeng i forhold til ordningens totale økonomiske beholdning vil i grunnlag for utbetaling til deltakerne.

Vedtak: Fjellstyret ser positivt på skuddpremieordningen og vil slutte seg til denne og vil i årets budsjett avsette kr 10000 til dette.

 

Sak 04/16. Ny revisor av fjellstyrets regnskap.

Jfr. ”Rundskriv 1/2003 om fjellstyrets regnskap og revsisjonordning ” må fjellstyrenes regnskap føres av autorisert regnskapfører når årlig omsetning er over kr. 100.000, samt at det skal være revidert av  autorisret revisor.

Verdal Fjellstyre har i alle år brukt regnskapsfirmaet Verdal driftslag , først med Sturla Skrove som samarbeidspartner,  og etter at han ble pensjonist har Roar Forbord vært ”vår” regnskapsfører. Undertegnede har på vegne av fjellstyret i alle år vært den som har hatt kontakt med ”Driftslaget” og har kun positive erfaringer.

Når det gjelder revisjon har vi de senere årene vært knytta opp mot Kom-Rev Trøndelag, som er  et interkomunalt selskap med kontorer rundt om i fylket. 

Med bakgrunn i at prisen hos Kom Rev på revisjonen av fjellstyrets regnskap for 2014 økte fra kr 10000 til 15000 pluss merverdiavgift  (+50% på et år), uten at verken antall bilag økte eller at KomRev hadde mer arbeid med fjorårets revsisjon, bestemte undertegnede i samråd med tidligere fjellstyreleder at vi måtte innhente pristilbud fra andre revisjonselskap.

Fra  fire revisjonsselskap har vi fått inn følgende priser:

Ernst&Young:  kr 12000 + mva

BDO: kr 9000 + mva

Trøndelag Revisjon:  7000 -12000 kr + mva

Deloitte: kr 9000 + mva.

Forslag: Deloitte har kontor i samme hus som vår regnskapsfører Verdal driftslag og prismessig ligger de på kr 9000 + mva  som er det samme som BDO. Fordelen med å velge Deloitte er at da slipper vi frakte regnskapsdokumenter. Derfor foreslås Deloitte som vårt ”nye” revisjonsselskap.

Vedlegg til saken: Pristilbud fra Deloitte, samt et svar på vårt spørsmål om prisregulering.For øvrig  er KomRev blitt opplyst om at vi ikke lenger vil benyttes oss av dem som revisor.

Vedtak: Fjellstyret regnskap for 2015 vil bli revidert av firma Deloitte.

 

Sak 05/16. Referatsaker.

 1. Invitasjon til landsmøte i Norges Fjellstyesamband 9-10/6. 16 Stjørdal.

 2. Referat fra Fagsamling/årsmøte I N-T Fjellstyresamband 12.04.16

 3. Beiterapport for 2015 fra Henning og Leksdal saubeitelag.

   

 

Eventuelt:

Daglig leder får i oppdrag i legge fram en styreplan for året. Som utgangpunkt møte  2. torsdag hver annen måned.   Ikke møter i juli og august.

Birgitte S. Dillan får ansvar for adm. av fjellstyret ”facebookside. Daglig leder er ansvarlig for  adm av fjellstyrets hjemmeside og tilbud på inatur.

Stillingsinstruks for daglig leder og instruks for fjellstyret

Mulig samarbeid med fjellstyrene i Levanger kommune om diverse arbeid.

Veistyrer: Tromsdal forsetter i Kavelbruveien.

Møtet slutt kl 19:30

 

Tor Ove Nesset/s                       Einar A. Tromsdal/s                 Anne G. K. Lyngsmo/s

Birgitte S. Dillan/s                    Terje Aksnes/s                         

                                                                                                     Jon Stamnes/Møtesekr

 

 

 

 

2015 Møteprotokoll Verdal Fjellstyre

Fjellstyremøte onsdag  20.05.2015 kl. 11:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 01/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 17.12.14, sak 09/14 t.o.m 15/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 02/15. Årsmelding og regnskap for 2014. (Revisjonsberetning foreligger ikke )

Vedtak: Årsmelding  for 2014 ble gjennomgått og enstemmig godtatt.

               Regnskapet for 2014 vedtas godkjent, med forbehold om revisjonens

               godkjennelse.

I forbindelse ned behandlingen av regnskapet vedtas å sende et brev til KomRev, med Fjellstyrets syn på deres brev av 05.01.15 vedr årsavslutning.

Avslutningsvis i brevet fremkommer at KomRev innfører en ny praksis som fjellstyret ikke finner er rimelig.

I alle tidligere regnskapsår er regnskapet blitt levert til revisjon med leder og daglig leders underskrift.

Etter å ha fått igjen regnskapsdokumenter og mottatt revisjonsberetning, har Fjellstyret behandla og vedtatt fjorårets regnskap. Møtet hvor fjorårets regnskap og årsberetning behandles er som et ”årsmøte” for Fjellstyret, og i alle andre årsmøtesammenhenger er det vanlig at regnskap er revidert/revisjonsberetning foreligger, forut for behandling og vedtak.

Å innføre en praksis hvor regnskapet behandles og vedtas med forbehold om revisjonens godkjennelse synes å bli uryddig.

Sak 03/15. Budsjett 2015.

Forslag til budsjett for 2015 med en inntektsside på  kr 1.250.000 og en utgiftside på 1.200.000.

Vedtak: Budsjett enstemmig vedtatt.

 Sak 04/15. Utsatt sak fra møte 17.12.14, sak 14/14 vedr. søknad fra Verdal Jeger og fiskerforening om  gravepremie til arr. av NM i elgbaneskyting  uke 29 i 2015.

Til behandlingen erklærte Bjørn Aarstad seg innhabil og nestleder Tromsdal overtok:

Etter en diskusjon rundt møtebordet, fremsatte E. Tromsdal følgende forslag på to premier:

 1. Verdal Fjellstyre bevilger kr. 5000 til gavepremie.

 2. Gavepremie på 2-døgns leie av en av Fjellstyrets hytter.

  Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.

 Sak 05/15. Søknad av 01.03.15 fra Hovedkomite for  4H Fylkesleir 2015 v Kari

                   Lundsvoll, som arr. på  Stiklestad 24.-27.06.

                   Vedtak: Det bevilges kr. 3500, enstemmig vedtatt.

 

Sak 06/15. Priser jakt-fiske-utleie av hytter.

Vedtak:  Med bakgrunn i regnskap for 2014 og de prisjusteringer som ble vedtatt gjeldene fra 01.01.15 i sak 5/14, foreslås å videreføre de vedtatte priser og prissystem ut år 2016. Det må tas forbehold om eventuelle revisjon  neste år, dersom det skjer endinger i  sentral forskrift om jakt-fiske  på statsallmenning, eller at fjellstyrets regnskap for 2015 ikke blir som forventet i budsjett.              Vedtaket var enstemmig.

 

 

Sak 07/15. Referatsaker

 1. Brev av 05.01.15 fra KomRev. Regnskapsavslutning 2014

 2. Mail fra 13.02.15 Malså Veiforening. Årsmøteref

 3. Kopi av brev av 16.03.15 fra Statskog til adv. Smalås. Gjerder Hoås-Inndal.

 4. Brev av 09.03 fra Stasskog. Tilsagn om refusjonsmidler oppsyn 2015.

 5. Møteref av møte med Statskog 09.04.15. Tortåsen- sperregjerder.

 6. Mail 20.04.15 fra Statskog. Ref fra Statskogs møte med Stiklestad seterlag.

 7. Mail 20.04.15 fra adv. Smalås. Invitasjon til møte 04.05 med Stiklestad seterlag-Statskog-Reindrifta- Fjellstyre. Tema sperregjerder- inngjerding Tortåsen.

 8. Møteinnkalling og møteref fra fagdag/ekstraordinært årsmøte i NT Fjellstyresamband 25.02.15.

 

Møtet slutt kl. 13:30

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Fjellstyremøte onsdag  16.09.2015 kl. 19:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug og Inga B. Lein.

Møtesker: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 08/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 01/15 t.o.m 07/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 09/15.  Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11. Utlegging av saken til høring.

 

Med bakgrunn i Adv. Smalås sitt brev av 06.05.15, på vegne av Stiklestad seterlag, til Statskog, hvor det fremstettes behov for et større avgrensa område for deres bruk enn de 127 da som  fremgår av pkt D i gjeldende beitevedtekter.

Videre vises til Statskogs brev av 19.05.15 hvor det går fram at Statskog som grunneier ikke har innvendinger mot at arealet økes og foreslår et areal på ca 250 da, men at det må presiseres nærmere i beitevedtektene at arealet omfatter både i Inndal og Hoås statsallmenninger.

 

Forslag:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtak:

Fjellstyret går inn for den foreslåtte teksten til nytt pkt D i Beitevedtekter for Inndal og Hoås Statsallmenninger

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016

 

Forslaget legges ut til offentlig ettersyn, og høringsfrist settes til 10.10.2015.

 

Vedtaket var enstemmig.

 

Sak 10/15. Evetuelt.

Fjellstyremedlem Tromsdal tok spørsmålet omkring temaet årets bestand av rype, og det ble en diskusjon omkring temaet.

 

Møtet slutt kl. 20.30

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Inga Berit Lein/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

Fjellstyremøte fredag 11.12.2015 kl. 14:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar Tromsdal, Dagny Okkenhaug.  Inga B. Lein møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

Sak 11/15. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 20.05.15, sak 09/15 t.o.m 10/14.

Vedtak: Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

 

 

Sak 12/15. Endring av pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger av 12.04.11 sak2/11 samt sak 09/15 av 16.09.15 om vedtak av ny tekst til pkt D.

Saken ble utlagt til høring med frist 10.10.15.

 

Ved fristens utløp var det innkommet to brev fra adv. Pål Christensen på vegne av Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag, datert h.h.v 02.10.15 og 05.10.15, det siste som en oppklaring av påstand i brev av 02.10.

I sitt brev av 02.10 hevder adv. P.C at en utvidelse av inngjerdet område på Tortåsen er urimelig fortrengsel for allmenningsbruken.

Videre hevdes det at Stiklestad seterlag dermed belønnes for rettsstridig adferd gjennom mange år, ved både å ha utvidet avtalebasert område rundt Tortåsen, samt å ha satt opp sperregjerder uten tillatelse.

 

Vi vil ikke gå nærmere inn på de anmerkninger som adv. Christensen påpeker, i det de ikke endrer på det faktum at det foreslåtte areal på inntil 250 da som forslaget på nytt pkt D i beitevedtektene innbærer, er i underkant av 100 da mindre enn det som frem til nå har vært inngjerdet som område rundt Tortåsen i regi av Stiklestad seterlag.

Fjellstyret kan ikke se at de anmerkninger som fremkommer av høringsuttalelsen fra adv. Christensen kan vektlegges.

Forslag til vedtak:

Verdal Fjellstyre vedtar nytt pkt. D i Beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger:

 

Spesielt for Stiklestad seterlag gjelder følgende:

            Innenfor et avgrenset område på inntil 250 da på Tortåsvollen har Stiklestad seterlag

            rett til å holde området inngjerdet i beitesesongen og beite der er forbeholdt lagets

            ungdyr av storfe. Området er beliggende i Hoås og Inndal statsallmenninger

 

            Nødvendig gjerde settes opp og vedlikeholdes av Stiklestad seterlag.

 

            Det må opprettes ny leieavtale med Stiklestad seterlag om Tortåsvollen som erstatter

            datert avtale den 20.11.2012. Eksisterende gjerdetrase rives

 

            Endringene er gjeldende fra beitesesongen 2016.

Vedtak: Nytt pkt. D i beitevedtekter for Hoås og Inndal statsallmenninger ble enstemmig vedtatt.

 

Sak 13/15. Referatsaker.

      A.    Brev fra KomRev av 21.05.15. Revisjonsberetning fjellstyrets regnskap

              2014.

 1.  Mail av h.h.v 30.06 og 16.07.15 Sørfjella bruksberett saubeitelag om antall beitedyr som sluppet i 2015.

 2. Mail av 06.07.15 fra Stiklestad seterlag om antall beitedyr sluppet i 2015.

 3. Brev av 02.09.15 fra Verdal Kommune – Fjellstyrets regnskap for 2015.

 4. Kopi av mail fra Skæhkere sijte av 05.10.15 til Verdal Kommune om valg repr. fra Reindrifta til Verdal Fjellstyre.

 5. Kopi av mail fra Verdal kommune av 26.10.15 til Skæhkere sijte med svar på spørsmål reist i mail av 05.10.15.

 6. Brev av 03.11.15 fra Verdal kommune. Valg av fjellstyre for perioden 2016-19.

 7. Kopi av mail fra Verdal kommune av 08.10.15, mottatt 05.11 via Statskog om riving av sperregjerder i Hoås og Inndal statsallm.

 8. Mail av 24.11.15 fra Norges Fjellstyresamband om kurs for nye Fjellstyrer 2016. For Nord-Trøndelag den 18.-19.02. 2016 på Steinkjer.

 

Sak 14/15. Eventuelt.

Dagny Okkenhaug tok spørsmål omkring utstyringa av fjellstyrets hytter, med hensyn til papir (toalettpapir/tørkepapir, ekstra lys (stearinlys) og sengeklær).

Vedr. forbrukspapir henvises til info om hyttene, at hyttebruker selv må ta med nødvendig av slikt.

Stearinlys skal det være på hyttene.

          Med hensyn til hygiene, vil det i fjellstyrets hytter ikke være dyner og  

          puter til allmenn bruk.

 

 

Møtet slutt kl. 15:00

 

Bjørn Aarstad/s ,  Einar Tromsdal/s, Signar Musum/s, Dagny Okkenhaug/s

Møte sekr: Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

 

 

2014 Møteprotokoll  Verdal Fjellstyre

Fjellstyremøte fredag 27.06.14 kl. 10:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Inga Berit Lein og Dagny Okkenhaug. Einar Tromsdal meldte forfall like før møtestart. Vara rep. for Signar Musum var innkaldt, men møtte ikke.

Møtesekr: Jon Stamnes

Sak 01/14. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 18.12.13 sak 12/13 t.o.m 16/13.

Vedtak: Møteprotokoll godkjennes, enstemmig.

Sak 02/14. Brev av 31.01/06.02-14 fra Statskog.  Overtragelse av gammel bu/hytte i Kverndal statsall.

Vedtak: Fjellstyret overtar bua/hytte i Kverndal statsallmenning på vilkår av avtale i henhold til brev av 06.02.14 fra Statskog. Fjellstyreleder undertegnet deretter avtale på vegne av Fjellstyret.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 03/14. Årsmelding og regnskap for 2013, ved vedlegg av revisjonsberetning av 11.06.14.

Årsmelding og regnskap ble gjennomgått .

Vedtak: Fjellstyrets årsmelding og regnskap for 2013 godkjennes, enstemmig.

Sak 04/14. Budsjett 2014.

Budsjett med inntektside på kr. 1.175.000 og utgiftside på kr. 1.175.000.

Vedtak: Budsjett for 2014 ble enstemmig vedtatt.

 

 

Sak 05/14. Justering av priser jakt-fiske-utleie av hytter.

Med bakgrunn i at Fjellstyret har gått i ”pluss” de to siste år 2012 og 2013 med overskudd på h.h.s  45000 og  17000, foreslås en prolongering (forlenging)av gjeldende priser for jakt-fiske og  hytteutleie ut året 2014. Eneste unntak er at Fjellstyret følger Fjellstyrene i Nord-Trøndelag sin prisliste for felt storvilt for 2014.

I stedet for å justere opp årets priser med rundt 4% foreslås å være i forkant inn før neste år å regulere priser for jakt-fiske og hytteutleie med det dobbelte (8%) og gjøre prisene gjeldene fra 01.01.2015.

Følgende priser vil da gjelde fra 01.01.2015:

Jaktkort for sesongen 2015-16:

Tidligjakt i september:

Korttype:                                     Innenbygdsboende                          Utenbygdsboende

Ukekort                                                    850                                                  1070

Uke + sesongkort fra 25.09                 1460                                                 1810

 

 

Jaktkort for jakt fra og med 02.10.

Sesongkort innenbygdsboende:   kr 1100.   Sesongkort utenbygdsboende: kr 1300.

For dagskort: kr 190 for både innen og utenbygds. For ukekort kr 810 for både innen og utenbygdsboende.

 

Elgjakt 2015:

Grunnavgift: kr 4000 pr dyr.

Kg.pris i henhold til prisliste fra Nord-Trøndelag fjellstyresamband.

 

Rådyrjakt 2015:

Prisene justeres opp 8%  i forhold til 2013/14-priser.

 

Fiskekortpriser 2015.

Dagskort kr. 80, ukekort kr 210, sesongkort kr. 430 og sesongkort famile (2pers over 18år) kr 600.

 

Hytterutleie 2015:

Grønningenhytta kr: 690/døgn, Finnvolastua: kr. 850/døgn, Kvernfosshytta: kr 410/døgn.

 

Vedtak: Forslag til justering av priser ble enstemmig godkjent.

 

Sak 06/14. Midlertidig avtale for år 2014 vedr. beiting med ungdyr i Leksdal statsallm.

Forslag til vedtak: Fjellstyret godkjenner midlertidig avtale av 20.06.14 for Kjetil Morken til beiting med inntil 60 ungdyr i 2014, samt at det holdes tilsyn med beitedyr og gjerder og at hovedsaking er utført innen 10.sept. 

Vedtak: Avtalen ble enstemmig godkjent.

 

Sak 07/14. Revisjon av kommunens arealplan – planprogram for snøscooterløyper – høring.

Kommunens planforslag omfatter i  alt  6 mulige traceer . Av disse er det 5 som berører statsallmenning og som Fjellstyret har befatning med. (Trace 6 Sul- Tuva går kun på Værdalsbrukets  grunn)

I møte 22.05.14, se møtereferat far Verdal kommune samme dato, kom det klart fram at begge reinbeiteområder, Skjækerfjell  og Feren er sterkt i mot snøscooterløyper i sine reinbeiteområder, da mulige tracer for snøscooter går gjennom deres vinterbeiteområder, og reindriftsutøverne ønsker ikke unødvendig forstyrelse av reinen. Eneste trace som Feren reinbeitedistrikt kan akseptere er traceen fra Vera til Breivatnet (4), men at denne går så lang øst mot svenskegrensa som mulig.

Kommunen har i sitt utsendte planforslag totalt 6 tracer og begrunner dette med at forsøksordningen må ha et vist omfang for å få nødvendige data for å evaluere formålet med forsøket.

Vurdering:

Fjellstyrets oppgave på statsallmenning er å ivareta friluftslivet, dyrelivet og naturen generelt, samt de bruksberettigedes interesser, herunder reindriftas interesser  ( viser til fjellovens bestemmelse  § 3 om valg av fjellstyre).

De tracer som i planforslaget går gjennom statsallmenninger (1) Malså, (2 og 5)  Kverndal,   (3 og 4 ) Inn. Fjellstyret har pr i dag kun kart med inntegna mulige traceforslag og sin egen lokalkunnskap som bakgrunn, når en skal ta stilling saken. Forutsatt at tracer legges godt utenom hytter og skiløyper i berørte områder synes friluftsinterssene å ivaretas. Når det gjelder forstyrelse av vilt og dyreliv samt naturen for øvrig, har en ikke nok bakgrunn til å se for seg følgene av snøscooterløyer. Av bruksberettigede er det i første rekke reindrifta som berøres. Fjellstyret går ut fra at reindrifta kommer med egen høringsuttalelse.

Forslag til vedtak: Kommunens fremlagte forslag til tracer i ”Revisjon av kommunens arealdel – planprogram for snøscooterløyper” godkjennes, men Fjellstyret gjør oppmerksom på at reindrifta kun har godtatt tracen Vera- Breivatnet som mulig snøscooterløype.

Vedtak: Kommunens fremlagte forslag til tracer i ”Revisjon av kommunens arealdel – planprogram for snøscooterløyper” godkjennes, men Fjellstyret gjør oppmerksom på at reindrifta kun har godtatt tracen Vera- Breivatnet som mulig snøscooterløype. Vedtaket var enstemming.

 

Sak 08/14 Referatsaker. Følgene saker ble referert.

A: Mail 28.12.13 fra Sørfjella br. Saubeitelag . Beiterapport 2013.

B: Mail 15.1.14 fra Henning og Leksdal saubeitelag, Beiterapport 2013.

C: Leiekontrakt/fornyelse vedr. kontoret med Trio Eiendom av 01.01.14.

D: Mail 31.01.14 fra Svein M. Skjevik, oppsugelse av elgjaktfelt

E: Brev 28.01.14 fra Verdal kommune. Godtgjørelse Fjellstyret 2012-15.

F: Verdal kommune Forvaltningsdata elg 2006-13.

G: Mail 10.03.14 og mail 11.04.14 fra Statskog, sakliste og møteref. vedr. møte 20.03.14

H: Møteinnkalling og møteref fra årsmøte i NT Fjellstyresamband 13.03.14 med prisliste elg 2014.

I:  Årsmøtesakliste og regnskap 2103 i Nedre Verdal Tildelingsområde 27.03.14.

J: Brev 07.03.14 Statskog, Tilsagn om refusjonsmidler oppsyn 2014.

K: Brev 18.06.14 Statskog, Utbetalingbrev av refusjonsmidler 2014.

L: Mail 18.03.14 Rambøll. Spørsmål om opplysninger vedr. jakt i Kverndal og Leksdal statsallm i    forbindelse med konsekvensutreding i vindmølleområder.

M: Svar fra Fjellstyret 21.03.14 til Rambøll jfr. REFSAK: L.

N: Brev 04.04.14 fra Henning og Leksdal saubeitelag ang. beitekontakt.

O: Kopi av brev 02.05.14 fra Fylkesmann i NT til K. Morken vedr. investeringstilskudd.

P: Kopi av brev 25.01.14 fra Stiklestad seterlag til Statskog

Q: Kopi av brev 13.05.14 fra Statskog til Stiklestad Seterlag.

R: Kopi av brev 18.02.14 fra adv. Christensen til  Statskog.

S: Kopi av brev 11.04.14 fra adv. Christensen til  Statskog.

T: Kopi av brev 05.06.14 fra adv. Christensen til  Statskog.

U: Kopi av brev 11.06.14 fra adv. Christensen til  Statskog.

V: Kopi av brev 13.06.14 fra adv. Smalås til Statskog.

W: Mail 21.06.14 fra Stiklestad seterlag v L.J.Berg. Oversikt over kviger sluppet , 205 stk.

X: Brev 21.05.14 fra SNO og kontrakt om tjenestekjøp rovviltkontakt 2014.

Y: Mail 26.06.14 fra Sørfjella bruksber. Saubeitelag. Oversikt over sauer/lam sluppet, 1205 stk.

 

Sak 09/14. Eventuelt.

Med bakgrunn i diskusjon om mulig markedsføring av Fjellstyret hytter ble det foreslått å opprette en ”Facebookside” for Verdal Fjellstyre.   Inga B. Lein oppretta sida i løpet av møtet.

Møtet slutt kl. 13:00

Bjørn Aarstad/s,    Dagny Okkenhaug/ s, Inga Berit Lein/s

Jon Stamnes/Fjelloppsyn- dagl.leder


Fjellstyremøte onsdag 17.12.14 kl. 12:00 på Fjellstyrekontoret.

Disse møtte: Bjørn Aarstad, Inga Berit Lein, Dagny Okkenhaug, Einar Tromsdal  og Signar Musum .

Møtesekr: Jon Stamnes

 

Sak 10/14. Godkjenning av møteprotokoll for fjellstyremøte 27.06.14 sak 01/14 t.o.m 09/14.

Vedtak: Møteprotokoll godkjennes, enstemmig.

Sak 11/14. Orientering om jakta 2014.

Leder har bedt om at det på møtet gis en kort orientering om jakta i år 2014.

Fjelloppsynet la fram rapport om h.h.v småviltjakt og storviltjakta 2014.

Vedtak: Fjellstyret tar rapporten til orientering.

Sak 12/14. Søknad om lån til bilkjøp for fast ansatt fjelloppsyn.

Det vises til bestemmelsen i tariffavtalen for fjelloppsyn mellom Norges Fjellstyresamband og Fjelloppsyn i Naturviterne hvor det er fastsatt følgende:

Det er arbeidsgivers ansvar å stille bil til disposisjon for tjenestekjøring. Det kan ved lokal forhandling gjøres avtale om at arbeidstaker bruker egen bil. Bruk av egen bil godtgjøres etter statens satser med et tillegg på kr 1 pr km. Lokale parter kan inngå avtaler om særskilt bilgodtgjørelser, jfr. punkt 1.2.

Som det fremgår av 5.7 er det Fjellstyrets ansvar å stille bil til disp for tjenestekjøring. I Verdal har ansatt alltid stilt egen til disp for nødvendig kjøring i forbindelse med arbeid, og det er heller ikke aktuelt å stille krav om at Fjellstyret må holde bil, dersom Fjellstyret på lik linje med sist Fjelloppsynet skifta bil, i år 2000 jfr. sak 20/00, kan bidra med et lån til finansiering av kjøpet.

Nå, og på lik linje som i år 2000, er behovet for den ansatte å ha en firehjulsdreven bil til ulike transportoppdrag som jobben medfører, dvs kjøring med tilhenger, på ulike typer veier og ulike underlag, som er bakgrunnen for søknaden.

Fjelloppsynet søker herved om et lån på kr 100.000,- og med en lånetid på 3 år og en renteprosent på pr. dato på høyst 3%. Nærmere avtale i form av gjeldsbrev og Fjellstyret sikres pant i bil.

Forslag til vedtak: Saken legges fram uten forslag.

Vedtak: Søknaden om et lån på kr 100000,- innvilges. Nedbetalingstid 3 år og rentestats 3% p.a.

Vedtaket var enstemmig.

Sak 13/14. Søknad av 15.10.14 fra Arne C. Aasland om å disponere terreng til jaktprøve for harehund.

Det vises til vedlagt søknad. Uten at det opplyses nærmere i søknaden er trolig Aasland harehunddommer, og at det er andre eiere sine hunder som skal prøves/dømmes.

Forslag til vedtak: Det gis tillatelse for et år av gangen, foreløpig for 2015. Max antall prøver settes til tre/år. Prøver skal ikke forgå under elgjakt og prøvedatoer skal avtales på forhånd med fjellstyrets Fjelloppsyn/daglig leder.

Vedtak: Det gis tillatelse for et år av gangen, foreløpig for 2015. Max antall prøver settes til tre/år. Prøver skal ikke forgå under elgjakt og prøvedatoer skal avtales på forhånd med fjellstyrets Fjelloppsyn/daglig leder. Vedtaket var enstemmig.

Sak 14/14. Søknad fra Verdal jeger og fiskerforening om gavepremie til arr. av NM i elgbaneskyting

                    i uke 29/2015. dvs i midten av juli måned.

Det vises til søknaden.  Saken er en bevilgningssak, og i tråd med tidligere praksis hører behandling av slike saker, på møtet hvor regnskapet for i siste år blir behandla.

Forslag til vedtak: Fjellstyret ser positivt på at VJFF har påtatt seg ansvaret for å arrangere NM i elgbaneskyting 2015, og vil støtte arrangementet med en gavepremie. Hvilken type premie som skal gis vil Fjellstyret  bestemme på et senere tidspunkt.

I forbindelse med behandling erklærte leder Bjørn Aarstad seg inhabil i saken, og han fratrådte møte.

Nestleder Tromsdal overtok ledelsen av behandlingen. Etter en diskusjon endte fjellstyret på følgende vedtak: Saken utsettes til senere møte når regnskap for 2014 er ferdig og eventuelle andre bevilgningssaker blir behandla. Vedtaket var enstemmig.

Sak 15/14. Referatsaker.

 1. Brev fra adv P. Christensen av h.h.v. (1) 18.06 og (2)  22.08.14 om beitebruk.

 2. Brev fra Fjellstyret av 22.09.14 til adv. Christensen om beitebruk.

 3. Kopi av brev fra adv Christensen av 23.06.14 til Statskog – gjerdehold.

 4. Kopi av brev fra Statskog av 13.08.14 til Verdal  komm. –Matrikkelbrev

 5. Kopi av brev fra Verdal komm. Av 04.09.14 til Statskog – Matrikkelbrev.

 6. Brev fra Posten av 04.09.14 om nedlegging postkontor-post i butikk fra 09.09.14.

 7. Brev fra Skatteetaten av 08.09.14 – viktig informasjon.

 8. Brev fra Fjellstyret av  30.09.14.Uttalelse til NVE vedr. vindkraft. (Utsendt på mail 30.09)

 9. Beiterapport av 14.12.14 fra Henning og Leksdal saubeitelag v Kjell O Tiller.

Møtet slutt kl. 13.30

Bjørn Aarstad/s,    Dagny Okkenhaug/ s, Inga Berit Lein/s, Signar Musum/s, Einar Tromsdal/s

 

                                                                                         Jon Stamnes/Fjelloppsyn- dagl.leder

 

 

 Protokoll fjellstyremøter 2013.

Fjellstyremøte onsdag 18.12.2013 på kontoret kl. 14.00.


Disse møtte:
Disse møtte: Bjørn Aarstad, Signar Musum, Einar A. Tromsdal, Inga Berit Lein og
Dagny Okkenhaug.
Møtesekr: Jon Stamnes
 
 
Sakliste:
Sak 12/13. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 19.06.13 sak 01/13- 11/13.
Vedtak: Protokoll ble enstemmig godkjent.
 
Sak 13/13. Avtale om fiske i grensevatn mellom Værdalsbruket og Verdal Fjellstyre.
Avtale om i grensevatn ble inngått i 1996 jfr. utskrift av møteprotokoll sak 3/96 (19.03.96) samt brev fra Fjellstyret 06.02.96 og Værdalsbruket 08.02.96 som var vedlagt saken den gang.
Med henvisning til vedlagte mail fra Værdalsbruket  18.09.13 går de inn for  å terminere (avslutte) avtalen om fiske i grensevatn.
Fjellstyret kan ikke godta at Værdalsbruket tillater fiske med garn og oter fra båt i Grønningen, da Brukets areal av Grønningen er så smalt og langgrunt langs den 500-600 meter strandlinjen som de eier. Fiskere vil uvilkårlig måtte krysse grenselinja og derved risikere å fiske ulovlig på statsallmennngen.
Vedtak: Fjellstyre slutter seg til Værdalsbrukets forslag om å terminere (avslutte) avtalen om fiske i grensevatn.
Som følge av dette må teksten om grensevatn på fiskekorta endres fra og med 2014, og Fjellstyret forventer at også Værdalsbruket gjør dette og informerer sine fiskekortkjøpere.
Vedtaket var enstemmig.
 
 
Sak 14/13. Godtgjørelse til Fjellstyrets medlemmer for perioden 2012-15.
Vedtak: Fjellstyret viderefører (prolongerer) de satser fra tidligere med ei fastgodtgjørelse og en møtegodtgjørelse pr. time, og disse er følgende:
Fastgodtgjørelse pr. år: Leder: kr.16570, nestleder kr. 6638, øvrige medlemmer kr 3314.
Møte/arbeidgodtgjørelse pr. time: kr 170. Maks kr 1275/dag.
Videre dekkes tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til omsorgsarbeid etter krav/dokumentasjon.
Kjøregodtgjørelse etter statens regulativ.
Vedtaket oversendes Verdal kommunestyre. Vedtaket var enstemmig.
Sak 15/13. Søknad av 26.11.13 fra Stiklestad&Vuku- Verdal søndre skytterlag v Tore Kulsli.
Fjellstyret har ikke midler å tildele i tilskudd til skytterlaga.
Vedtak: Søknaden avslås. Enstemmig vedtak.
 
 
Sak 16/13. Referatsaker.
1. Stiklestad seterlag – Mail av 30.06.13.Liste over kviger på beite 2013
2. Malså veiforening – Møteref. av 17.10.13
3. Brev til Kom-Rev -Trøndelag. Av 22.11.13.Revisjon av regnskap.
4. Verdal kommune – Fjellstyrets regnskap og årsmelding 2012 behandlet.
5. Brev fra Kom-Rev-Trøndelag av 12.12.13 Revisjon av regnskap.
6. Møteref fra årsmøte i Kavelbrua veiforening 08.04.13

 Møtet slutt kl. 16.00
Bjørn Aarstad/ s  Signar Musum/s,  Einar A. Tromsda/s, Inga Berit Lein/s Dagny Okkenhaug/s 
 
Jon Stamnes/møtesekr.

Fjellstyremøte onsdag 19.06.2013 på kontoret kl. 10.00.

Disse møtte:

Disse møtte: Bjørn Aarstad,Signar Musum, Einar A. Tromsdal, Terje Aksnes møtte som vara for Inga Berit Lein

Dagny Okkenhaug møtte kl. 11.00.

Møtesekr: Jon Stamnes

 

Sakliste:

Sak 01/13. Godkjenning av møteprotokoll fjellstyremøte 28.11.12 sak 26/12- 31/12.

Vedtak: Protokoll ble enstemmig godkjent.

 

Sak 02/13. Årsmelding og regnskap 2012.

Til regnskapet forelå revisjonsrapport fra KomRev.

Vedtak: Årsmelding – regnskap for 2012 ble gjennomgått og enstemmig godkjent.

 

Sak 03/13. Budsjett 2013.

Fra administrasjon forelå budsjettforslag med en inntekt og utgiftside på kr 1.160.000.

Med henvisning til sumpostene i regnskapet foreslås følgende budsjett poster:

Salg og driftsinntekt: 1.133.000

Rente/finaninntekt:         27.000                     Sum Inntekt: 1.160.000.

 

Lønnskostnader:            700.000

Driftskostnader og av

og nedskrivninger:         286.000

Andre driftskostnader:   174.000                Sum kostnader: 1.160.000.

 

Vedtak: Budsjett for 2013 enstemmig vedtatt.

Sak 04/13. Justering av priser jakt-fiske - utleie av hytter.

Til saken forelå følgende innstilling fra administrasjon:

Da Fjellstyret justerte prisene i 2012 og det ble den gang poengtert at det er nødvendig å justere priser årlig i takt lønns og prisutviklingen.

På bakgrunn av dett foreslås følgende priser: 

Jaktkort for sesongen 2013-14:

Tidligjakt i september:

Korttype:                                     Innenbygdsboende                          Utenbygdsboende

Ukekort                                                 790                                                   990

Uke + sesongkort fra 25.09                 1350                                                 1675

Jaktkort for jakt fra og med 02.10.

Sesongkort innenbygdsboende: kr 1000.   Sesongkort utenbygdsboende: kr 1200

Dagskort: kr 175 for både innen og utenbygds.  Ukekort kr 750 for både innen og utenbygdsboende.

Elgjakt 2013:

Grunnavgift: kr 3800 pr dyr.

Kg.pris i henhold til prisliste fra Nord-Trøndelag fjellstyresambands fagmøte 7/3-13.

Rådyrjakt 2013:

Prolongere (forlenge) 2012-priser.

Fiskekortpriser 2013.

Dagskort kr. 70, ukekort kr 190, sesongkort kr. 390. 

Sesongkort familie (2pers over 18år) kr 570.

Hytter 2013:

Grønningehytta kr: 640/døgn, Finnvolastua: kr. 780/døgn, Kvernfosshytta: kr 390/døgn.

Samlet er prisøkning på jakt-fiske og hytteutleie på mellom 3 og 4 %, hvilket er i henhold til pris og lønnsutvikling siste år.

Vedtak: Priser for jakt – fiskekort – hytteutleie ble enstemmig vedtatt.

For priser på elgjakt fremmet Terje Aksnes forslag om å holde priser på 2012-nivå.

Ved avstemming fikk Aksnes sitt forslag 2, mot 3 stemmer for administrasjonens forslag, som dermed ble vedtatt.

Prisene gjøres gjeldene fra 01.07.|13.

 

Søknader om tilskudd.

Sak 05/13. Søknad datert 20.09.12, mottatt i vinter, fra Jon Sandnes og Jostein O. Lyng og

              bidrag til restaurering av Kverndalvollen.

Vedtak: Fjellstyret må avslå søknaden da det ikke er avsatte midler å fordele til tilskudd.

              Enstemmig vedtak.

Sak 06/13. Søknad fra Stiklestad 4H om økonomisk støtte til klubbdrift.

Vedtak: Fjellstyret må avslå søknaden da det ikke er avsatte midler å fordele til tilskudd.

              Enstemmig vedtak.

Sak 07/13. Søknad fra Lars Tønne (Steinkjer?) om økonomisk støtte til bokprosjekt.

Vedtak: Fjellstyret må avslå søknaden da det ikke er avsatte midler å fordele til tilskudd.

              Enstemmig vedtak.

 

 

 

Sak 08/13. Søknad fra Stiklestad seterlag om tilskudd til gjerde rundt Tortåsvollen.

Vedtak: Fjellstyret må avslå søknaden da det ikke er avsatte midler å fordele til tilskudd.

Fjellstyret viser for øvrig til at laget kan søke om midler til gjerde gjennom Fylkesmannen i N-Trøndelag.

               Enstemmig vedtak.

Sak 09/13. Tidspunkt for fastsetting av bag limit ryper.

Til saken forelå følgende innstilling fra administrasjon:

I 2012 fastsatte Fjellstyret allerede på møte i slutten av februar baglimit for ryper (dagskvote og sesongkvote) for jakta 2012. 4 ryper/dag og 16ryper/ses.

Vedtaket medførte at det ble forskjellige kvoter på statsallm. og hos nabo Værdalsbruket.

Tidligere år har statsallm. hatt samme baglimit som Værdalsbruket, og kvoter har blitt fastsatt med bakgrunn i takstresultat.

Det foreslås at Fjellstyret gir daglig leder fullmakt til at det årlig fremover, blir avtalt med Værdalsbrukert om størrelsen på baglimit for ryper, og at tall gjøres kjent for fjellstyret som kan vedta baglimit i påfølgende møte.

Vedtak: Fjellstyret gir daglig leder fullmakt til fastsette baglimit for ryper i samarbeid med Værdalsbruket på inntil 4 ryper/dag. Enstemmig.

Sak 10/13. Referatsaker

 1. 07.12.12. Henning og Leksdal saubeitelag – rapport 2012

 2. 16.01.13 Fylkesmann i NT.- Oversikt over beitedyr/tap.

 3. 17.01.13 Rune Myrhaug-  Oppsigelse av elgjaktfelt

 4. 21.01.13 Rambøll Norge- Nabovarsel vindmålemaster Kverndal.

 5. 15.01.13 Henning og Leksdal saubeitelag- Bekymring om beitedyr.

 6. 22.03.13 Statskog – Tilsgan om refusjonsbeløp for oppsyn 2013.

 7. 22.03.13 Rambøll Norge – Info om konsekvensutredning vindkraft.

 8. 01.04.13. Verdal O-klubb- Info om O-løp 9/5-13.

 9. 07.04.13. Nedre Verdal tildelingsområde – Årsmelding.

 10. 07.04.13. Nedre Verdal tildelingsområde – Oppsumering elgjakt 2009-12.

 11. 04.02.13 .Øvre Verdal tildelingsområde – Oppsumering elgjakt 2009-12

 12. 05.04.13 Bård Furunes, Levanger- Forespørsel om oppsetting av åtebu Hoås st.all

 13. 09.04.13. Fjellstyret – Svar til B. Furunes vedr. ”12”.

 14. 12.04.13. Arne Kvernmo – Synsing vedr. grensepunkt.

 15. 23.04. 13. N-Trøndelag fjellstyresamband. Elgjaktpris 2013.

 16. 07.05.13. Værdalbruket – Synsing vedr. jordskiftesak Sørfjella.

 17. 15.05.13. Værdalsbrukert- Kopi av brev til Sørfjella br.b saubeitelag

 18. 10.05.13. Bjørn Gomo – Info om ”Kverndalsmarsjen 15.06.13.

 19. 09.04.13. Kopi av brev fra bruksberettigde i Leksdal til ”Leksdal kvibeitelag om

                  om beiting med kjøttfe.

 

Sak 11/13. Eventuelt: Signar Musum hadde spørsmål om trekning av elgjakt på   statsallmenningene.

Møtet slutt kl. 14.00

Bjørn Aarstad/ s  Signar Musum/s,  Einar A. Tromsda/s, Inga Berit Lein/s Dagny Okkenhaug/s

Jon Stamnes/møtesekr.