Nyheter 

Varsel om fjellstyresak.

Møteprotokoll                                                                                  Verdal Fjellstyre

Sak nr.    Elektronisk sak                                                                  Møtedato: 25.10.21

Saksbehandler: Jon Stamnes                                                             Arkiv nr.

 

Sakstittel:

Søknad fra Inn Trøndelag fuglehundklubb om bruk av terreng på statsallm for arr. av NM Skog for stående fuglehund i Verdal og flere kommuner 29.-31.10.21

                                                         

Hjemmel: Lov om hundehold (hundeloven) § 8.

 

Saksopplysninger:

Inn Trøndelag fuglehundklubb søker i mail av 17.10.21 om bruk av terreng på statsallmenning  for arr. av NM Skog for stående fuglehund i Verdal og flere kommuner 29.-31.10.21.

Klubben opplyser at de har fått overta dette arrangementet fordi det ikke lot seg gjøre å få det til et ”annet sted” i landet i august 2021.

Klubben opplyser at det er ventet 72 startende hunder og at det er størst behov for terreng fredag 29. og lørdag 30.10.

 

Saksbehandlers vurderinger/ forslag til vedtak:

Saksbehandler har hatt kontakt pr telefon med jaktprøveansvarlig i ITFK og gjort vedkommende oppmerksom på at søknaden kommer til fjellstyret i seneste laget, spesielt med tanke at det foregår elgjakt i skogsområdene på statsallmenningene i aktuelt tidsrom. ITKF ble i samtalen gjort oppmerksom på at Fjellstyret er avhengig av ”goodwill” fra jaktlag for å eventuelt gi positiv svar for å benytte arealer av statsallmenning i Verdal.

Etter å ha hatt kontakt med aktuelle jaktledere på statsallmenning pr telefon 18.10.21 kom det fram opplysninger om jaktlagas planlagte elgjakt i tidsrommet som prøven skal avholdes.

Med bakgrunn i disse opplysninger foreslås at Fjellstyret kan gi ITFK anledning til å benytte arealer av statsallmenning i Verdal fredag 29.10.21 på følgende områder:

Hele elgjaktfelt Leksdal vest og Ramsås som er en del av elgjaktfeltet Hoås.

 

Eventelle merknader til saken på sendes på mail til verdal@fjellstyrene.no innem 24.10.21 kl. 24:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bag-limit (kvoter) årets rype jakt.

Resultatet fra årets rypetakst i Verdalsfjella (Værdalsbruket og statsallmenningene, viser i gjennomsnitt en liten oppgang både i antall ryper pr kvadratkilometer og kullstørrelse pr rypepar.

På bakgrunn av rypetakstresultatet har vi i samarbeid med Værdalsbruket besluttet å videreføre forårets bag-limit  i kvoter for ryper til: Max. 4 ryper/jeger/dag og sesongkvote på  max. 16 ryper/jeger.

 

 

 

 

 

 

 

Høring:   

 

Søknad fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) av 12.07.21 om få ha allerede oppført samletrø  for sau stående, ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning.

Lovhjemmel: Fjellovens §12 om grunndisponering og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning §5.

SBS viser henviser til epost  av 10.06.21 fra Statskog, hvor de blir henstilt om å søke formelt om tillatelse til bygging av den allerede oppførte samletrøa, slik at saken blir riktig i henhold lov og forskrift.

I søknaden angir SBS at samletrøa ble oppført tidlig på 2000-tallet og senere utvidet, siste gang i 2020. De henviser til at den gang søkte allmenningstyret i Inndal om tiltaket og fikk tillatelse. SBS   beklager nå at dette ikke var rett instans å søke til, og at de bevist ikke har tatt seg til rette.

Samletrøa er som anført allerede oppført og utgjør et areal på totalt 2,5 da, og er fordelt med en halvpart som samleanlegg og den andre halvdel er drivganger/sorteringstrøer.

Vurdering:

Samletrøa er allerede oppført og anlegget er å anse som nødvendig for samling og sortering av sauer for de som har dyr på beite i statsallmenninger i  ”Sørfjella”.

Verdal fjellstyre vurder å fatte følgende vedtak:

Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) gis tillatelse til å ha den allerede oppførte samletrøa for sau stående på østside av Kavelbruvegen, nord for parkeringsplassen. Arealet på samletrøa utgjør totalt 2,5 da. Det opprettes avtale for samletrøa med tilhørende kart , og avtalen registreres i Statskogs festeregister.

Før Fjellstyret behandler saken sendes den på høring i henhold Seterforskriftens §5 til Statskog, Allmeningstyret, Reindriftsdistriktet og Kommunen.

Frist for merknader settes til 30.08.21.

Eventuelle merknader sendes på epost til verdal@fjellstyrene.no  innen 30.08.21 kl. 24:00

Verdal 19.07.21

For Verdal Fjellstyre

Jon Stamnes/Dagl.leder-fjelloppsyn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elg/hjortejakta på statsallmenningene 2021 er trukket.

Trekningsliste finner du under www.fjellstyrene.no

Se siste nytt: Trekningsliste elg/hjort 2021.pdf

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 MOTORFERDSEL PÅ STATSALLMENNING

Lover som regulerer motorferdsel i statsallmenning

Fjellovens ordlyd i § 12 3. ledd er som følger:

"Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka".

Motorferdselloven § 10:

§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.).

«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.»

 


Verdal fjellstyre innvilger en generell grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i medhold av formål direkte hjemlet i motorferdsellov med tilhørende forskrift som gjelder:

 • Formål beskrevet i motorferdsellovens § 4, bl.a politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste…
 • Formål beskrevet i nasjonal motorferdselforskrift § 2, bl.a. transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort…

Samt til gitte dispensasjoner med kurante formål i medhold av nasjonal forskrift som:

 • Ervervsmessig kjøring med snøskuter (§ 5 bokstav a i nasjonal forskrift)
 • Bruk av motorkjøretøy til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt ( § 3 bokstav j i nasjonal forskrift)

Fjellstyret krever i følgende tilfeller søknader til vurdering før motorferdsel kan gjennomføres og grunneiertillatelse blir gitt/begrenset/avslått:

Ved bruk av snøskuter til:

 • Transport av funksjonshemmede (§ 5 bokstav b i nasjonal forskrift)
 • Bruk av snøscooter til kjøring av transport og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)
 • Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift) forutsatt framvist kvittering på utvist vedteig fra Statskog SF
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende  (§ 5 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Gruppeturer på snødekt mark for pensjonister, beboere på omsorgsinstitusjoner o.l. (§ 5 bokstav f nasjonal forskrift)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (ny § 5b i nasjonal forskrift)

 

Motorferdsel som gjelder:

 • Kjøring i spesifisert utmarksnæring ( § 5a i nasjonal forskrift)
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging (§ 3 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper (§ 3 bokstav e i nasjonal forskrift)
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser (§ 3 bokstav f i nasjonal forskrift)
 • Alle søknader vurdert etter motorferdselloven § 6 og nasjonal forskrift § 6 (alle unntak med særlig behov inkl barmarkskjøring og fly/helikopter)

Statskog SF vil bli hørt i de saker de krever:

Etablering av snøscooterløyper/faste kjøreleier
Skiløyper som krever skogrydding
Saker som gjelder lokale bestemmelser for motorferdsel
Alle saker som gjelder barmarkskjøring og bruk av fly/helikopter, med unntak av uttransport av felt storvilt.

 

 

Husk at før søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark sendes Verdal kommune, må grunneiertillatelse være innvilget fra Fjellstyret, når kjøring/motorfersel skal foregå over statsallmenningsgrunn.

 

SØKNAD om grunneiertillatelse skal inneholde

- Søkers navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) 

- Kart som beskriver tiltaket (kart over trasé, område for vedhogst, landing for helikopter etc.) 

- Beskrivelse av formål/behov for kjøringen 

- Ønsket tidsrom for dispensasjon 

- Regnr på snøscooter

og sendes verdal@fjellstyrene.no

 

 

 

 

retningslinjer for verdal fjellstyre ved vurdering av søknad om grunneiertillatelse for motorferdsel i statsallmenninger i verdal

Bruk av snøscooter til transport av utstyr og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)

For at tillatelse kan gis må følgende være oppfylt:

 1. Hytta må ligge minimum 2,5km i luftlinje fra brøyta veg. 
 2. Kartfesta kjøretrase legges ved i søknad
 3. Grunneiertillatelse gis for en vintersesong/ett år.
 4. Grunneiertillatelse kan gis fram til 15.04.
 5. Den enkelte hytteeier som har fått grunneiertillatelse skal innen 01.05. samme sesong levere rapport til fjellstyret over antall kjørte turer   (Rapport kreves som tilbakemelding slik at en har et grunnlag å forholde seg til når prøveperioden skal evalueres i 2023.) 
 6. Kjøring som ikke er i henhold til grunneiertillatelse, kommunal og nasjonale 
  retningslinjer og regelverk, eller ved mangelfull årlig rapportering kan grunneiertillatelse oppheves med øyeblikkelig virkning og/eller grunneiertillatelse kan bli nektet for en gitt periode. 

  Grunneiertillatelse kan oppheves/begrenses i spesielle perioder hvor snøscootertransport er til skade for dyreliv, natur og friluftsliv, samt hensynet til reindrifta. 

 7. All annen transport med snøscooter vil bli henvist til ervervskjørere. 
 8. Den som leier hytte på åremål jamføres med hytteeier. (leieavtale må dokumenteres)
 9. Søknadsbehandlingen er delegert til daglig leder 

 

Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift)
Hogstbevis skal følge søknaden 
Søknadsbehandling delegert til daglig leder. 

 

For transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse  jf Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc § 3 d)

kan det gis grunneiertillatelse for inntil 3 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknader om rådyrjakt ble behandlet av inatur.no med datatrekning 11.05.20

De jaktlag som fikk jakt via loddtrekninga skal ha fått beskjed fra inatur.no

For ordens skyld og som generell opplysning gjengis resulatet:

Jaktfelt                                   Jaktleder

Volhaug/Volhaug                     Linda Björnes

Hoås                                       Rune Sagvold

Inndal                                     Rolv M Hidemstredet

Inn       Fredrik A Roman

Kverndal                       Sigurd S Aabakken

 

 

 

Søknad om småviltjaktkort i regulert perioder 10.-16.09, 17.-24.09 og 25.09-01.10.

Søknad sendes på mail: Oppgi navn, postadresse og epostadresse (på alle jegere hvis det søkes som jaktlag). Sett opp en prioritering om i hvilke vald det ønskes jakt.

Søknad sendes til: verdal@fjellstyrene.no  innen 1.april 2021.

 

 

 

 

Alt fiskekortsalg  kun gjennom internettportalen www.inatur.no

 

Jaktkort for småviltjakt etter regulert periode (2.oktober) er fra og med  2021, kun å få kjøpt gjennom www.inatur.no

 

Det er ingen lokale korttsalgsteder av jakt og fiksekort for Statsallmenningene i Verdal

De som eventuelt ikke får til å kjøpe kort på www.inatur.no, må ta kontakt direkte med Fjellstyrets administrasjon på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no. En løsning på slikt "problem" skal vi løse!

 

Leie av Fjellstyrets hytter

Det enkleste måte  å "booke" (leie) en  av fjellstyrets hytter på internettportalen www.inatur.no

Du søker da på "Hytter i Verdal" Du får da opp våre tre hytter med hver sin side, og kalender om når hytta er ledig. 

Du bestiller/betaler hytta direkte på "nettet"

Det som videre må gjøres er å ta kontakt med oss på telefon 99241700, for å avtale om hyttenøkler.

Jaktkortsalget er  "fritt" fra 02.10. årlig

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)Eventuelle endringer i opplegget for jaktkortsalg etter 02.10 blir offentligjort på denne web-sida.

Husk at alt jaktkortsalg for jakt mellom 10.09 og 01.10 kun foregår via Fjellstyrekontoret. Ta derfor kontakt!

Mail: verdal@fjellstyrene.no  eller på telefon til

Verdal Fjellstyre: 99 24 17 00.

Send sms til samme telefonnr. dersom du ikke får svar!

FISKESESONGEN FØLGER KALENDERÅRET!


Unntaket er sesongkort/årskort. Kjøper dette fiskekortet er det gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Som fiskekort er kun Værdalskortet gyldig.

Ledige hytter. Bestill og betal på www.inatur.no

Leie hytte i vinter, vinterferie - påska eller senere?
Da er det på tide å bestille. Husk at det er "førstemann til møllaprinsippet"
som gjelder. Vil du leie til på et bestemt tidspunkt er lurt å være tidlig ute!

Ta kontakt for nærmere info om hyttene, dersom du ikke finner svar på "nettet".
Tlf 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Jakt for jakt etter 02.oktober- og fiskekort selges  kun på internett via www.inatur.no Enkleste måte å kjøpe kort på! Jaktkort fra 10.09 fram til 01.10 selges kun gjennom Fjellstyrekontoret. Se nærmere på siden "Jakt"

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)

Jaktkortsalget "fritt" fra 02.10. Kortsalget foregår
via internett www.inatur.no Søk på www.inatur.no som beskrevet ovenfor. Vil du jakte før 02.10, må du ta kontakt med Fjellstyrekontoret på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Fiskekort hele året.
Søk på www.natur.no - Fiske -Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre - Fiskekort for Verdal  (Verdalskorte omfatter vatn og tjern på stastallmenningene i Verdal og på Værdalsbrukets grunn) "Klikk" så videre her.


Dersom du ikke får til å kjøpe fiskekort eller jaktkort på www.inatur.no ,ta kontakt med Fjellstyrekontoret.   Ring ev. 99241700 og avtal nærmere.

Vedr. ønske om leie av hytte:

Dersom du vil leie ei fjellstyrehytte kan du bestille/betale direkte (booke) hytta på www.inatur.no     Søk etter hytter Verdal og du finner våre 3 hytter. Om de er ledige går fram av kalenderen for den enkelte hytte. Bestillinger som allerede er kommet inn ligger inne på den enkelte hytte og kan ikke "bookes" av andre.

Det er også mulig å bestille leie av hytte utenom inatur.no, ved å kontakte Fjellstyret på mail verdal@fjellstyrene.no eller på telefon 99241700

Bestill hytte i god tid, dersom det er ei bestemt hytte og et bestemt tidsrom du vil leie.

Priser og opplysninger for den enklete hytte finner du på inatur.no og på vår webside på siden "Hytter"


Rådyrbukkejakt i tidsrommet 10.08.- 24.09.
Bukkejakt kan søkes av enkeltjeger (det er ikke lagjakt på bukk). Det stilles krav om tilgang på godkjent ettersøkshund
Jaktfelt som det kan søkes bukkejakt på er:
1. Volhaug 2. Kverndal 3. Inn 4.Leksdal- Malså. 5A.Hoås 5B.Inndal
Det fordeles mellom 1 til 2 dyr pr. jaktfelt i bukkejakta. Pris pr dyr: 850kr.

Søknadsfrist for bukkejakt: 30.04.hvert år.

Søknad om bukkejakt sendes på mail, med å oppgi navn, postadresse og epostadr., samt oppgi hvilke jaktfelt som det søkes bukkejakt på.

Verdal Fjellstyre
Postboks 16, 7651 Verdal

eller til:

E-post : verdal@fjellstyrene.no