Nyheter 

Bakgrunn for varsel om hundetrening.

Verdal fjellstyre har mottatt følgende mail fra Jostein Olav Lyng:

Jostein Olav Lyng 

on. 09.06.2021 23:19

 

Til:

 Verdal Fjellstyre

Søknad

Jeg søker herved om å få låne deres område ved Ramsåsvollen for permobjørntest tirsdag 22.juni.

Permobjørn er en bjørn som går på jul og er fjernstyrt. 

Området vil bli gjerdet inn og vil være på ca 300 m2.

Det er avklart med almenningstyret og med saueierene.

Håper på snarlig svar

Mvh

Jostein Olav Lyng

 

Fjellstyret anser søknaden om fattes av hundetrening/dressur og med henvisning til Lov om hundehold  LOV2003-07-04-74 nærmere bestemt §8:

§ 8.Særlig om hundedressur, jakt og fangst

Jakthundtrening, jakthundprøver og dressur kan bare foregå med samtykke av grunneieren eller den som har en allmenn bruksrett til eiendommen. For statsallmenningene gis samtykke av fjellstyret.

 

Søknaden har innkommet svært sent i forhold til oppgitt dato for prøven. Søker kan derfor ikke forvente svar før like oppunder planlagt arrangementsdato.

I søknaden er det oppgitt at hunder skal trenes på det vi forstår er, en radiostyrt utstoppa bjørn, såkalt ”Permobjørn” og treninga skal skje innenfor et inngjerda område på 300 m2.

I tiden fram til 21.08 er det som kjent allmenn båndtvang for hunder, og i området ved Ramsåsvollen i Ramsås statsallmenning beiter det sauer. Fjellstyret er i utgangspunktet skeptisk til å gi grunneiertillatelse, men er under tvil kommet fram til å være positiv til søknaden. Dette med bakgrunn i at hunder skal kunne gis ”trening” på bjørn, slik at de kan benyttes i tilfelle det skulle oppstå behov for jakt/skadefelling av bjørn.

 For å gi grunneiertillatelse mener fjellstyret at det er en nødvendig forutsetning at det under hele arrangementet gjennomføres absolutt båndtvang, også under selve treningen innenfor det inngjerda området, ved at hundene utstyres med lang line.

Fjellstyret vil poengtere at en hver hundeeier som deltar på prøven er ansvarlig for sin hund, og eventuelle skader som hund måtte forårsake.

Verdal Fjellstyre vurderer å fatte følgende vedtak:

Verdal Fjellstyre gir med hjemmel i hundelovens §8, Jostein Olav Lyng anledning til å benytte et inngjerda område på 300m2 ved Ramsåsvollen i Ramsås statsallmenning , for å arrangere hundeprøve på såkalt ”Permobjørn” den 22.juni 2021. Det forutsettes at gjerde som blir oppført  blir fjernet umiddelbart etter prøven og at båndtvang gjennomføres under hele arrangementet og at hundene holdes i lang line under selve treningen.

Frist for uttalelse:

Har du innvendinger eller opplysninger som du mener har betydning for fjellstyrets vurdering av saken, ber vi om at du gir tilbakemelding snarest. Den må være oss i hende på mail til verdal@fjellstyrene.no innen 17.juni 2021 kl. 14:00.

Verdal 10.06.21

For Verdal Fjellstyre

Jon Stamnes

Daglig leder/Fjelloppsyn

99241700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elg/hjortejakta på statsallmenningene 2021 er trukket.

Trekningsliste finner du under www.fjellstyrene.no

Se siste nytt: Trekningsliste elg/hjort 2021.pdf

 

 

 

 

 

 

Søknad om tilskudd til allmennyttige- og næringsformål i allmenningsbygdene.

 

Verdal Fjellstyre er 100 år i år, og den forbindelse har fjellstyret har vedtatt å  stille midler til disposisjon for allmennyttige og  næringsformål i allmenningsbygdene.

 

1.Tilskudd til allmennyttige formål 

 Fordeling av inntil kr 50 000 etter søknad til allmennyttige formål i allmenningsbygdene.

 Retningslinjer for tildeling av midler til allmennyttige formål:

 1. Midlene skal prioriteres aktiviteter og anlegg i statsallmenninger i Verdal, som angår jakt, fiske, friluftsliv, veier, idrett m.m. 

      2. Andre tiltak som kommer hele allmenningsbygda til gode.

Søknaden må inneholde:

Beskrivelse av tiltaket 

Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket 

Kostnadsoverslag 

Finansieringsplan 

Søknadssum 

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no   innen 20.mai 2021. 

 

2. Tilskudd til næringsformål

Fjellstyret skal arbeide for å sikre at allmenningen blir brukt på en måte som fremmer næringslivet i bygda og kan bevilge midler til tiltak som styrker næringsgrunnlaget i de bygdene som har rett til allmenningsbruk jf  Fjellovens §§ 2 og 11

 Fordeling av inntil kr 150 000 etter søknad til næringsformål i allmenningsbygdene.

 Retningslinje for tildeling av midler til næringsformål: 

 1. Midlene skal prioriteres bærekraftig næringsaktivitet som benytter fornybare ressurser i eller knyttet til statsallmenninger.

      2.Annen næringsvirksomhet i allmenningsbygdene.

 Søknaden må inneholde:

 • Beskrivelse av tiltaket
 • Tidspunkt for gjennomføring av tiltaket
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Søknadssum

Send søknaden til verdal@fjellstyrene.no  innen 20.mai 2021 

 

 

 

 

 MOTORFERDSEL PÅ STATSALLMENNING

Lover som regulerer motorferdsel i statsallmenning

Fjellovens ordlyd i § 12 3. ledd er som følger:

"Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka".

Motorferdselloven § 10:

§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.).

«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.»

 


Verdal fjellstyre innvilger en generell grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i medhold av formål direkte hjemlet i motorferdsellov med tilhørende forskrift som gjelder:

 • Formål beskrevet i motorferdsellovens § 4, bl.a politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste…
 • Formål beskrevet i nasjonal motorferdselforskrift § 2, bl.a. transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort…

Samt til gitte dispensasjoner med kurante formål i medhold av nasjonal forskrift som:

 • Ervervsmessig kjøring med snøskuter (§ 5 bokstav a i nasjonal forskrift)
 • Bruk av motorkjøretøy til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt ( § 3 bokstav j i nasjonal forskrift)

Fjellstyret krever i følgende tilfeller søknader til vurdering før motorferdsel kan gjennomføres og grunneiertillatelse blir gitt/begrenset/avslått:

Ved bruk av snøskuter til:

 • Transport av funksjonshemmede (§ 5 bokstav b i nasjonal forskrift)
 • Bruk av snøscooter til kjøring av transport og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)
 • Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift) forutsatt framvist kvittering på utvist vedteig fra Statskog SF
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende  (§ 5 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Gruppeturer på snødekt mark for pensjonister, beboere på omsorgsinstitusjoner o.l. (§ 5 bokstav f nasjonal forskrift)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (ny § 5b i nasjonal forskrift)

 

Motorferdsel som gjelder:

 • Kjøring i spesifisert utmarksnæring ( § 5a i nasjonal forskrift)
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging (§ 3 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper (§ 3 bokstav e i nasjonal forskrift)
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser (§ 3 bokstav f i nasjonal forskrift)
 • Alle søknader vurdert etter motorferdselloven § 6 og nasjonal forskrift § 6 (alle unntak med særlig behov inkl barmarkskjøring og fly/helikopter)

Statskog SF vil bli hørt i de saker de krever:

Etablering av snøscooterløyper/faste kjøreleier
Skiløyper som krever skogrydding
Saker som gjelder lokale bestemmelser for motorferdsel
Alle saker som gjelder barmarkskjøring og bruk av fly/helikopter, med unntak av uttransport av felt storvilt.

 

 

 

 

SØKNAD om grunneiertillatelse skal inneholde

- Søkers navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) 

- Kart som beskriver tiltaket (kart over trasé, område for vedhogst, landing for helikopter etc.) 

- Beskrivelse av formål/behov for kjøringen 

- Ønsket tidsrom for dispensasjon 

- Regnr på snøscooter

og sendes verdal@fjellstyrene.no

 

 

 

 

retningslinjer for verdal fjellstyre ved vurdering av søknad om grunneiertillatelse for motorferdsel i statsallmenninger i verdal

Bruk av snøscooter til transport av utstyr og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)

For at tillatelse kan gis må følgende være oppfylt:

 1. Hytta må ligge minimum 2,5km i luftlinje fra brøyta veg. 
 2. Kartfesta kjøretrase legges ved i søknad
 3. Grunneiertillatelse gis for en vintersesong/ett år.
 4. Grunneiertillatelse kan gis fram til 15.04.
 5. Den enkelte hytteeier som har fått grunneiertillatelse skal innen 01.05. samme sesong levere rapport til fjellstyret over antall kjørte turer   (Rapport kreves som tilbakemelding slik at en har et grunnlag å forholde seg til når prøveperioden skal evalueres i 2023.) 
 6. Kjøring som ikke er i henhold til grunneiertillatelse, kommunal og nasjonale 
  retningslinjer og regelverk, eller ved mangelfull årlig rapportering kan grunneiertillatelse oppheves med øyeblikkelig virkning og/eller grunneiertillatelse kan bli nektet for en gitt periode. 

  Grunneiertillatelse kan oppheves/begrenses i spesielle perioder hvor snøscootertransport er til skade for dyreliv, natur og friluftsliv, samt hensynet til reindrifta. 

 7. All annen transport med snøscooter vil bli henvist til ervervskjørere. 
 8. Den som leier hytte på åremål jamføres med hytteeier. (leieavtale må dokumenteres)
 9. Søknadsbehandlingen er delegert til daglig leder 

 

Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift)
Hogstbevis skal følge søknaden 
Søknadsbehandling delegert til daglig leder. 

 

For transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse  jf Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc § 3 d)

kan det gis grunneiertillatelse for inntil 3 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknader om rådyrjakt ble behandlet av inatur.no med datatrekning 11.05.20

De jaktlag som fikk jakt via loddtrekninga skal ha fått beskjed fra inatur.no

For ordens skyld og som generell opplysning gjengis resulatet:

Jaktfelt                                   Jaktleder

Volhaug/Volhaug                     Linda Björnes

Hoås                                       Rune Sagvold

Inndal                                     Rolv M Hidemstredet

Inn       Fredrik A Roman

Kverndal                       Sigurd S Aabakken

 

 

 

Søknad om småviltjaktkort i regulert perioder 10.-16.09, 17.-24.09 og 25.09-01.10.

Søknad sendes på mail: Oppgi navn, postadresse og epostadresse (på alle jegere hvis det søkes som jaktlag). Sett opp en prioritering om i hvilke vald det ønskes jakt.

Søknad sendes til: verdal@fjellstyrene.no  innen 1.april 2021.

 

 

 

 

Alt fiskekortsalg  kun gjennom internettportalen www.inatur.no

 

Jaktkort for småviltjakt etter regulert periode (2.oktober) er fra og med  2021, kun å få kjøpt gjennom www.inatur.no

 

Det er ingen lokale korttsalgsteder av jakt og fiksekort for Statsallmenningene i Verdal

De som eventuelt ikke får til å kjøpe kort på www.inatur.no, må ta kontakt direkte med Fjellstyrets administrasjon på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no. En løsning på slikt "problem" skal vi løse!

 

Leie av Fjellstyrets hytter

Det enkleste måte  å "booke" (leie) en  av fjellstyrets hytter på internettportalen www.inatur.no

Du søker da på "Hytter i Verdal" Du får da opp våre tre hytter med hver sin side, og kalender om når hytta er ledig. 

Du bestiller/betaler hytta direkte på "nettet"

Det som videre må gjøres er å ta kontakt med oss på telefon 99241700, for å avtale om hyttenøkler.

Jaktkortsalget er  "fritt" fra 02.10. årlig

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)Eventuelle endringer i opplegget for jaktkortsalg etter 02.10 blir offentligjort på denne web-sida.

Husk at alt jaktkortsalg for jakt mellom 10.09 og 01.10 kun foregår via Fjellstyrekontoret. Ta derfor kontakt!

Mail: verdal@fjellstyrene.no  eller på telefon til

Verdal Fjellstyre: 99 24 17 00.

Send sms til samme telefonnr. dersom du ikke får svar!

FISKESESONGEN FØLGER KALENDERÅRET!


Unntaket er sesongkort/årskort. Kjøper dette fiskekortet er det gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Som fiskekort er kun Værdalskortet gyldig.

Ledige hytter. Bestill og betal på www.inatur.no

Leie hytte i vinter, vinterferie - påska eller senere?
Da er det på tide å bestille. Husk at det er "førstemann til møllaprinsippet"
som gjelder. Vil du leie til på et bestemt tidspunkt er lurt å være tidlig ute!

Ta kontakt for nærmere info om hyttene, dersom du ikke finner svar på "nettet".
Tlf 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Jakt for jakt etter 02.oktober- og fiskekort selges  kun på internett via www.inatur.no Enkleste måte å kjøpe kort på! Jaktkort fra 10.09 fram til 01.10 selges kun gjennom Fjellstyrekontoret. Se nærmere på siden "Jakt"

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)

Jaktkortsalget "fritt" fra 02.10. Kortsalget foregår
via internett www.inatur.no Søk på www.inatur.no som beskrevet ovenfor. Vil du jakte før 02.10, må du ta kontakt med Fjellstyrekontoret på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Fiskekort hele året.
Søk på www.natur.no - Fiske -Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre - Fiskekort for Verdal  (Verdalskorte omfatter vatn og tjern på stastallmenningene i Verdal og på Værdalsbrukets grunn) "Klikk" så videre her.


Dersom du ikke får til å kjøpe fiskekort eller jaktkort på www.inatur.no ,ta kontakt med Fjellstyrekontoret.   Ring ev. 99241700 og avtal nærmere.

Vedr. ønske om leie av hytte:

Dersom du vil leie ei fjellstyrehytte kan du bestille/betale direkte (booke) hytta på www.inatur.no     Søk etter hytter Verdal og du finner våre 3 hytter. Om de er ledige går fram av kalenderen for den enkelte hytte. Bestillinger som allerede er kommet inn ligger inne på den enkelte hytte og kan ikke "bookes" av andre.

Det er også mulig å bestille leie av hytte utenom inatur.no, ved å kontakte Fjellstyret på mail verdal@fjellstyrene.no eller på telefon 99241700

Bestill hytte i god tid, dersom det er ei bestemt hytte og et bestemt tidsrom du vil leie.

Priser og opplysninger for den enklete hytte finner du på inatur.no og på vår webside på siden "Hytter"


Rådyrbukkejakt i tidsrommet 10.08.- 24.09.
Bukkejakt kan søkes av enkeltjeger (det er ikke lagjakt på bukk). Det stilles krav om tilgang på godkjent ettersøkshund
Jaktfelt som det kan søkes bukkejakt på er:
1. Volhaug 2. Kverndal 3. Inn 4.Leksdal- Malså. 5A.Hoås 5B.Inndal
Det fordeles mellom 1 til 2 dyr pr. jaktfelt i bukkejakta. Pris pr dyr: 850kr.

Søknadsfrist for bukkejakt: 30.04.hvert år.

Søknad om bukkejakt sendes på mail, med å oppgi navn, postadresse og epostadr., samt oppgi hvilke jaktfelt som det søkes bukkejakt på.

Verdal Fjellstyre
Postboks 16, 7651 Verdal

eller til:

E-post : verdal@fjellstyrene.no