Jakt

Småviltjakt og jaktkort.

Fra jaktstart i september t.o.m 1/10 er jakt på statsallmenningene delt opp i jaktperioder, og det selges et maks. antall jaktkort pr. periode.

Jegerne kan fritt velge om de vil kjøpe ukekort som kun gjelder for jakt i et jaktvald i ei uke.eller om de vil kjøpe et kort som i tillegg vil være gyldig som sesongkort på alle jaktvald etter periodedelt jakttid.

Tildeling av jaktkort skjer etter søknad.

Søknadsfristen er 1. april. Søknad sendes på mail til verdal@fjellstyrene.no

Oppgi navn, full postadresse og mailadresse på alle søkere og sett opp en prioritert liste hvor det helst vil jaktes.

 
Alt jaktkortsalg før 1/10 kun gjennom Fjellstyrekontoret.

1. periode: 10.09 - 16.09. Maks totalt 125 kort fordelt på 5 jaktvald, se lenger ned
2. periode: 17.09 - 24.09. Maks  totalt 125 kort fordelt på 5 jaktvald, se lenger ned

 3. periode: 25.09 - 01.10. Maks totalt 125 kort

Fordeling av jaktkort for jegere som er søker årlig ("gjengangere") i tidligligjaktperioder, tildeles jaktkort ved at jegere rullerer jaktperiode fra et år til neste år. Førstegangssøkere vil bli tilbudt jakt i 3.periode, for så å komme med i rullering av jaktleriode


Fra 02.10 er kortsalget "fritt", ved at det løst kort er gyldig for statallmenningene i Verdal, med unntak av Volhaug i tiden 10.-31.10.   

Det selges da sesongkort, ukekort samt 1,2 og 3 dagers kort 

Jaktkort fra 02.10 selges kun gjennom www.inatur.noJaktkort som selges via inatur er begrensa i max antall pr dag og i totalantall av de ulike korttyper. Dersom en kortype ikke er å få kjøpt skyldes dette at maxantallet for solgt kort er nådd. Velg da en annen kortype eller vent til ledig dato. 

På Inatur betaler du jaktkortet og skriver det ut på egen skriver


Jakt på rype og skogsfugl har begrenset dagskvote/jeger. På rype er det også en sesongkvote.
Disse og andre bestemmelser vedr. jaktutøvelse er trykket på jaktkortet.

Jaktkort på Stasallmenningene omfatter følgende jaktvald:
Vald 1: Hoås, Ramsås, Tromsdal, Inndal og Svarthovd
Vald 2: Kverndal
Vald 3: Inn
Vald 4: Leksdal og Malså
Vald 5: Volhaug

Utdrag av Fjellovens §23:

Småviltjakt i statsallmenningene er tillatt for alle som er fast bosatt og har bodd i Norge det siste året.
Fjellstyret avgjør om det er tillatt å jakte med hund og hvem som får anledning til dette.
Fjellstyret kan avgrense antall vilt som er tillatt å skyte/fange. Videre kan fjellstyret innkorte jakttida og begrense områda for jakta/fangsten.
Fjellstyret har anledning til å skille mellom de som bor fast i kommunen og de som er bosatt andre steder. Dette gjelder i forbindelse med fordeling av antall jaktkort og skille i jaktkortprisen.


Jakt og fangstregler for Statsallmenningene i Verdal:

01

Det utøves samjakt i statsallmenningene.
SAMJAKT: Betyr at all jakt dvs. småviltjakt/storviltjakt/friluftsaktiviteter kan foregå
samtidig.
I Volhaug Statsallmenning praktiseres samjakt med følgende unntak: Opphold i småviltjakt 10/10 - 31/10.
Småviltjegere oppfordres til å samarbeide med storviltjegere med hensyn på sikker jaktutøvelse.

02 Jakttid: 10.09 - 28.02. Unntak: Rypejakt avsluttes 23/12.
Jakt og fangst på enkelte predatorer (Kråke, rev, mink, mår og røyskatt) i henhold til Miljødirektorates's fastsatte jakttider.
03 RØY - ORRHØNE OG JERPE ER FREDET.
04 Dagskvote pr. jeger: Max. 4 ryper   Sesongkvote: Max. 16 ryper.  Dagskvote; SKOGSFUGL (tiur og orrhane): 2 stk.
05

Til jakt er kun tillatt å benytte haglegevær med max 2 skudd.
Halvauto- og pumpehagle kan ikke lades med mer enn 2 skudd

Til jakt er tillatt å benytte 1 - en- hund pr.jeger.

06 For kontroll plikter jeger å fremvise skutt vilt ved å frivillig åpne sekk, bil eller annet sted som fangst oppbevares.
07 Jaktkortet gir rett til bruk av lovlige feller til fangst av predatorer. Utsatte feller SKAL være merket med eiers navn og adresse.
08

Jaktkortet er strengt personlig og kan ikke overdras til andre.
Kortet skal sammen med betalt jegeravgiftskort medbringes under all jakt og fangst.

09 Jaktkortes rapportdel skal utfylles ved avsluttet jakt og sendes Verdal Fjellstyre. Plikten til rapportering gjelder uansett jaktresultat. (Dette er viktig for forvaltningen av småvilt)
10 Brudd på jakt og fangstbestemmelsene kan medføre utelukkelse fra jakt og i særlige tilfelle politianmeldelse.
11 SØKNAD FOR NESTE ÅRS JAKT SENDES VERDAL FJELLSTYRE INNEN 01.04 NESTE ÅR.Priser for jaktkort 2022.

Innenbygdsboende (adr. Verdal og Vuku): kr. 1020,- /uke eller kr. 1745,- for jakt i ei uke og med sesongkort for alle vald fra og med 25.09

Utenbygdsboende (alle med andre adresser): kr. 1290,- /uke eller kr. 2165,- for jakt i ei uke og med sesongkort for alle vald fra og med 25.09

Pris for jaktkort med jaktstart tidligst fra 02.10 og gyldig for alle vald.

JAKTKORT FOR JAKT ETTER 2.OKTOVER, SELGES KUN VIA  internett  www.inatur.no

Innenbygdsboende  og Utenbygdsboende                         
           Sesongkort kr. 1315,-
 
           Ukekort kr. 965,-
          1-dagskort kr. 240,-


Det kan kjøpes 1,2 og 3 dagers kort.
Kortprisen blir da 1-dagkortpris x antall dager.

Storviltjakt.

Elg og hjortejakt på statsallmenninger forvaltes og administreres av fjellstyrene.

I Verdal blir jakta forvalta sammen med private eiendommer i to vald eller bestandsplanområder Nedre Verdal og Øvre Verdal. Bestandsplanene går over fire år, nåværende fra 2022-2025.
Jaktfeltet Volhaug statsallmenninger i Verdal og Steinkjer, inngår i Nedre Verdal. Av totalkvoten på 400 dyr, har Volhaug en andel på 32 dyr i løpet av 4-årsperioden.
De øvrige jaktfelta: Leksdal vest, Leksdal øst/Malså, Kverndal, Inn, Inndal og Hoås inngår i Øvre Verdal.

Der er det en totalkvote på 700 dyr, og statsallmenningsjaktfelta har en andel av kvoten på 120 dyr i løpet av 4 år. 

Hjortejakt er pr. i dag ubetydelig, da hjortestammen på statsallmenningene er liten. Av Øvre Verdal bestandsplan for hjort har jaktfelta på statsallmenningene tildelt en kvote på 10 dyr av totalkvoten på 200 dyr i 4-årsperioden.

Jaktfelt leies ut til jaktlag, som må bestå av minimum 7 jegere med våpen.  For å regnes som innenbygdsboende må jaktleder og flertallet av jegere på laget ha fast bostedsadresse i Verdal, (dvs: postadresse Verdal eller Vuku) 

I tillegg er det krav om at minst en jeger på laget må eie og ha med hund som er dokumentert godkjent ettersøkshund (ettersøksekvipasje). 

Utleieperioden for jaktfelt er i utgangspunktet 4 år. Jaktfelta rullerer med følgende rekkefølge: Utlysning i 2023: Ingen. Utlysning i 2024: Inn, Leksdal øst/Malså og Volhaug/Volhaug. 2025: Leksdal vest, Hoås, Inndal og Kverndal.                               

Endring i rullering kan oppstå dersom jaktfelt blir sagt opp.   Det utstedes årlige kontrakter.


Ledige jaktfelt lyses ut samlet gjennom internettportalen www.inatur.no , og jaktlag melder sin interesse gjennom søknad innen 02.05.
Tildeling skjer ved  dataloddtrekning hos Inatur. Antall ledige/utlyste jaktfelt varierer fra år til år.

I noen jaktfelt kan jakttida være delt mellom to jaktlag.

Nærmere info hos Fjellstyrekontoret tlf 99241700 eller verdal@fjellstyrene.no

Grunnavgift elgjakt 2022: kr. 4500/tildelt dyr.
Kgpris for felt elg: I henhold til årlig prisliste for Fjellstyrene i Nord-Trøndelag, med progresiv pris pr. kg. (prisen øker med stigende vekt). Innbetalt grunnavgift kommer til fratrekk på sluttoppgjøret for de dyr som blir felt.

Rådyrjakt

Jakta er fordelt på jaktfelt: Volhaug, Malså-Leksdal, Kverndal, Inn, Inndal og Hoås.
Nærmere info om jaktfelta ved henv. Fjellstyrekontoret.
Jakta deles i bukkejakt og ordinær rådyrjakt. Bukkejakt selges til enkeltjeger, mens ordinær rådyrjakt selges fortrinnsvis til jaktlag.

Jaktkvotene fordeles på jaktfeltene og prisen er fastsatt/pr. dyr. Prisen vil variere noe fra
jaktfelt til jaktfelt alt etter bestand, jaktfeltets beliggenhet og adkomst.

Det stilles krav om tilgang til godkjent ettersøkshund ved rådyrjakt. Jaktlag/jegere med egen godkjent ettersøkshund prioriteres.

Søknad skal innholde navn og adr. på samtlige jegere på laget og opplysninger om ettersøkshund (Id-nr. og eier) Det kan søkes på flere jaktfelt i samme søknad.

Rådyrjakta ble utlyst og trukket via www.inatur.no i 2020.

For årene 2020 til og med 2023 utlystes og trekkes som 4-årsavtaler. Det utstedes årlige kontrakter.

Bukkejakt årlig: Ledig jakt se "Nyheter" Søknadfrist: 30.04. Søknad til verdal@fjellstyrene.no

Gaupejakt.

Gaupejakt på statsallmeningene er tillatt for alle gjennom et felles rovviltjaktkort for statsallmenningene og eiendommene til A/S Værdalsbruket. Kortet kan kjøpes hos A/S Værdalsbruket.

Gaupejakt er betinget av en årlig jaktkvote som fastettes av den fylkesoppnevnte rovviltnemnda.
Kvoten er fordelt på regioner, og Verdal kommune er del av en større region.

Jakttida for gaupe er: 01.02 - 31.03.
Nærmere opplysninger om gaupejakt fås hos Fjellstyrekontoret tlf 99241700

Lisensjakt på jerv, bjørn og ulv.

Forutsatt at det er tildelt kvote er det anledning til å jakt på statsallmenningene og eiendommene til A/S Værdalsbruket når jeger årlig har registrert seg som lisensjeger, og kjøpt gyldig rovviltkort. Her vises til tekst under "Gaupejakt".


Elgjaktstatistikk.
2021.

Tall i hver rubrikk angir antall felte dyr.

Vald

Eldre
Okse

1 ½ år
Okse

Kalv
Okse

Eldre
Ku

1 ½ år
Ku

Kalv
Ku

Sum skutt

Leksdal/
Malså

   1     

    1

   3

  0

  0

 0

 

    5

Kverndal
           

   0

    1

   0

  0

   0

  0

    1

Inn

   2

    1

 

   1

 

  1

  1

  2

    8

Hoås Inndal

   1

    0

   

   4

 

  0

  1

 1

 

    7

Volhaug           

   0

    1

   0

  0

  0

 0

    1

Gjennomsnittvekt

 170

 131

  60

 100

 108

 63

  99

% kjønns
fordeling

  18

  18

  36

  4

  9

 1

 100

Antall felt
alder/kjønn

 4

  4

   8

  1

  2

  3

  22
Småviltjaktstatistikk  
Statistikk over felt vilt, basert på rapporter innlevert av jegerne fra tidligjakt i september.

Viltart

Jaktsesong

2021

 

 

Rype

Lirype+Fjellrype

 


478

 

 

Tiur

 


25

 

 

Orrhane

 


43

 

 

Jerpe

FREDET

Fredet

 

 

Ender

 


2

 

 

Kanadagås

 


0

 

 

Kortnebbgås

 


0

 

 

Kråke

 


0

 

 

Ravn

 


2

 

 

Hare

 


0

 

 

Mår

 


-*

 

 

Rev

 


0'

 

 

Villmink

 


0

 

 

Røyskatt

 


0

 

 

Røy

FREDET

Fredet

 

 

Orrhøne

FREDET

Fredet

 

 

Antall rapporter

 


205 av 211 kort

 

 

Anmerknig til rapportering

 


Kun fra tidligjakt i september