Nyheter      (Info om motorferdsel, se lenger ned på siden)

 

Bag-limit (kvoter) årets rype jakt 2022.

Resultatet fra årets rypetakst i Verdalsfjella (Værdalsbruket og statsallmenningene, viser  en stabil rypebestand sett i forhold til foregående år, dette gjelder både i antall ryper pr kvadratkilometer og kullstørrelse pr rypepar.

På bakgrunn av rypetakstresultatet har vi i samarbeid med Værdalsbruket besluttet å videreføre forårets bag-limit  i kvoter for ryper til: Max. 4 ryper/jeger/dag og sesongkvote på  max. 16 ryper/jeger. Vedtak fattet i fjellstyresak 43/22 den 01.09.22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •    

   

 

Årsmelding for Verdal fjellstyre 2021

 1. Verdal fjellstyre

Fjellstyret er valgt av kommunestyret og forvalter Fjelloven med forskrifter og bestemmelser, dvs. jakt og fiskerettigheter og beite og seterrettigheter i statsallmenningene i Verdal. Det er i alt 11 statsallmenninger i Verdal: Volhaug, Leksdal, Malså, Småseteråsen, Kverndal, Inn, Svarthovd, Inndal, Hoås, Ramsås og Tromsdal

Allmenningene har et totalareal vel 372000 daa, og er fordelt på 6 ulike områder i Verdal.

 

2. Styret

For perioden 2020-2023 er følgende valgt inn i fjellstyret: Ingeborg Østerås, leder, Terje Aksnes, nestleder, Anne Kolstad, Einar Tromsdal og Nils Sigvard Danielsen.  For alle medlemmene er det valgt personlige varamedlemmer.

 

 

3. Administrasjon og møter i styret

Verdal fjellstyre har en ansatt i full stilling, Jon Stamnes, som fjelloppsyn/daglig leder. Regnskapet føres av Verdal Driftslag og revideres av Deloitte.

Det er i 2021 avholdt  9 møter, derav 4  teams/elektonisk møter,  og behandlet   43 saker.

 

4. Jakt og fiske.

Jakt og fiske i statsallmenningene skal forvaltes slik at hensynet til det biologiske mangfoldet ivaretas, og sikre allmennheten adgang til jakt, fiske og friluftsliv. Det er også slik at innenbygdsboende i noen grad har fortrinnsrett i forhold til utenbygdsboende.

 

4.1. Elgjakt.

Tall i parentes for forrige år.

Det er i alt 7 jaktfelt og 9 jaktlag på statsallmenningene i Verdal. Jaktfeltet Inn er delt i to jaktperioder/lag, og  det samme er Volhaug.

Det ble felt  22 dyr (30), derav 10 (15) kalv, 1,5års okser 3 (7) 1,5års kyr 3(1) eldre okser 5 (6)  eldre ku 1 (1)

Brutto inntekt til fjellstyret i 2021: kr.229494  (273176).

4 jaktfelt ble utlyst i 2021, Kverndal, Inndal, Hoås og Leksdal vest. Jakttiden for disse er 10.10-23.12.

 Ledige jaktfelt blir utlyst, og jakta blir trukket på www.inatur.no. Jaktfelta er ledige for søknad hvert 4.år.  (I 2022 og 2023 er ingen jaktfelt ledig for utlysning)

 

4.2. Rådyrjakt.

Bestanden av rådyr på statsallmenningene er marginal og det felles svært få dyr, i 2021: 8 (9)

Inntekt til fjellstyre i 2021 kr 15841 (14492)

Ledige jaktfelt blir utlyst som lagjakt, og jakta blir trukket på www.inatur.no. Jaktfelta er ledige for søknad hvert 4.år,( sist utlyst i 2020)

 

 

 

 

 

 

4.3. Småviltjakt.

Tall i parentes for forrige år.

 • Kortsalget skjer direkte via fjellstyrekontoret for den regulerte jaktperioden i september hvor  jaktkort er begrensa i antall og i jaktområder. Etter regulert periode (fra 2.10) er jaktkortsalg ”fritt” via internettportalen inatur.no  
 • Løst jaktkort gir rett til ”småviltjakt”, det vil si alle arter som det er åpnet for jakt på. Av hensyn til bestand er ”brunfugl” dvs  røy, orrhøne og jerpe fredet i Verdal.
 • Samlet antall løste jaktkort i 2021 var 539 (746) og fordelt på sesong: 265 (311) uke: 42 (53) 1-dags: 216 (241) 2dagers: 14 (84) 3-dagers: 2 (14)  Småvrovviltkort: 34 (42)
 • Sum inntekt til fjellstyre i 2021 kr 516022  (623313)

 

4.4. Fiske. 

Tall i parentes for forrige år. 

Fiskekort for Verdal er organisert gjennom et samarbeid med Værdalsbruket gjennom ”Verdalskortet for innlandsfiske”, som har to salgskanaler www.inatur.no og Værdalsbrukets egen netteside. Fiskere kan løse årskort, uke, 3 døgns og 1-døgnskort

Sum inntekt til Verdal fjellstyre i 2021: kr 32983 (36631) Antallet løste fiskekort gikk litt ned i forhold til 2020.

       

 

 

5. Jordbruk i statsallmenningene i Verdal.

Jordbrukere i ulike bygdelag i Verdal har bruksretter i de forskjellige allmenningene i kraft av bruk i alders tid. Bruksretten og bruken endrer seg med tida og tilhøva i jordbruket, og slik kan innholdet i statens eierrett endre seg som følge av utviklinga av bruksretten.( NOU 2018:11)

 

5.1 Beite

Beiting med husdyr som sau/lam og storfe (kviger) har gjennom mange år vært den årlige bruken av mye av arealene på statsallmenningene. Fra noen beitelag har fjellstyret mottatt oversikt over dyr sluppet på beite i 2020 og kan referere følgende:

Henning og Leksdal saubeite lag:1563 sau og lam, Leksdal fjellbeitelag 63 storfe, Sørfjella saubeitelag 1500 sau og lam, Stiklestad seterlag 140 storfe (kviger).

 

 

5.2 Seter

Eneste form for seterdrift med melkeproduksjon på statsallmenning er Skjetthullet fellesbeite i Hoås statsallmenning. Melka blir her levert til meieri via tankbil.

 

 

6. Hytter

 

6.1 Fritidshytter i statsallmenninger i Verdal

Tall i parentes for forrige år.

Det er ca. 400 fritidsfester (hytter og naust) med feste i statsallmenningene i Verdal. Som grunneier er det Statskog som har oppgaven med administrasjon for feste av hyttetomter, men Fjellstyret mottar i henhold til Fjellovens (§12, 4.ledd om grunndisponering) 50 % av festeinntektene.  Inntekt fra festeavgifter til Verdal fjellstyre i 2021 ble: kr 456347 (445995)

 

6.2 Fjellstyrets egne hytter.

Tall i parentes for forrige år

Fjellstyret har tre hytter for utleie, Finnvolastua, Kvernfosshytta og Grønningenhytta.

Hyttene blir utleid via internett:  www.inatur.no.  I 2021 var hyttene utleid i: 143 døgn. (128) Inntekt fra hytteutleie ble i 2021: kr 106134 (92639)

Leietakere av hytter er folk flest med friluftsinteresse samt jakt/fiske.

I 2021 var hytta ved Grønningen som ble mest benyttet av leietakerne.

 

7. Økonomisk støtte fra fjellstyret

Totalt er det bevilget kr 162800 fra fjellkassen i tilskudd i 2021 til innvilgede søknader søknader, henholdvis til allmennyttige formål og til næringsformål, se omtale under pkt 8.1

Av dette er kr 10000 utbetalt til skuddpremieordning gjennom ”Jakt i Verdal”.  For e øvrige innvilgede søknader er det satt en frist til 01.10. 2022 for utbetaling med grunnlag i at mottakerne inngir dokumentasjon på at omsøkte formål som det er gitt tilskudd til, er sluttført.  

 

8. Annet

8.1. Markering av 100 år siden Verdal Fjellstyre ble opprettet i 1921.

Verdal Fjellstyre ble opprettet med bakgrunn i Fjelloven av 1920 og første fjellstyremøte ble avholdt 19.03.1921. Med bakgrunn i lokalt ”100års jubileum” vedtok Fjellstyret at dette skulle markeres. Det ble vedtatt ved at det skulle utlyses: 1. Økonomisk tilskudd til allmennyttige formål i statsallmenningene. 2. Tilskudd til næringsformål i statsallmenningene. 3.  Lyse ut en skolekonkuranse blant kommunens 6. og 9.klasser, hvor premie er 2 gratis overnattingsdøgn på Fjellstyrehytta i Finnvola og inkludert busstransport til og fra.

4. ”100års-setervoll” med rydding av en setervoll som er i ferd med å gro igjen. Valget av setervoll falt på Hestgreivollen i Volhaug statsallmenning. Se nærmere omtale under 8.3.

      Til allmennyttige formål  i statsallmenningene ble fordelt, slik:

 1. Jakt i Verdal-Skuddpremieordningkr 10 000.
 2. Leksdal allmenningsstyre -Bru over Haukåa ved Høysjøenkr 10 000
 3. Malsådalens venner – Opprusting/utvidelse av parkeringsplass Malsådalen kr 15 000
 4. Kavelbrua vegforening- Utvidelse av parkeringsplass ved Kavelbruakr 15 000

      Til næringsformål i statsallmenningene ble  fordelt, slik:

 1. Stiklestad seterlag – Oppføring av ny samletrø for kviger ved Kavelbrua i Inndal kr 35000.
 2. Sørfjella bruksberettigdes saubeitelag tildeles kr 8000 i tilskudd til sankefeller for sau.
 3. Leksdal fjellbeitelag innvilges et tilskudd på kr 5000 for rydding av gamle gjerder på

 Dalemsvollen. Videre innvilges Leksdal fjellbeitelag et tilskudd på kr 1000 pr innkjøpt ”Nofencebjelle” for inntil 50 slike bjeller. Det vil si inntil kr 50000.

      4.   Stiklestad seterlag -  Fjerning/riving  av eksiterende samletrø sør for Fagerlia i Inndal kr 14800.

 

Skolekonkuransen ble sendt ut til skolene i kommunen i slutten av året. Vinnere ble klasse 6 A ved Verdalsøra barnekole og klasse 9C ved Verdalsøra ungdomskole.

På Hestgreivollen som er  ”100års-setervoll”, ble arbeidet med rydding av småskog utført. Det gjenstår hogst av storskog som åpner opp utsikt fra vollen mot vest/sør. Dette ved at Statskog/ allmenningsstyret utviser virke til bruksberettigede.

Tilbud til Ferie for alle i regi av Rødekors om å få benytte ei fjellstyrehytte i en periode, ble ikke benyttet.

 

 

 

8.2.”Tromsdalssaken”

Fjellovens § 12 fastslår at grunndisponeringer i statsallmenninger bare kan skje når det ikke medfører vesentlig skade for noen som har bruksrett. Styret mener planene for kalkutvinning og følgene av dette i meget stor grad fører til at bruksretter, jakt og friluftsliv ikke lenger kan utøves i Tromsadalsallmenningen. For på best mulig måte ivareta rettighetene til brukerne, har fjellstyret engasjert advokat Tor Gresseth i advokatfirmaet Wahl-Larsen til å bistå fjellstyret. Det er levert begjæring om skjønn i saken til Inntrøndelag Tingrett. Skjønnet  er inntil vider stilt i bero, i påvente av å mulig få opprette avtale med Statskog og Verdalskalk. Fjellstyret har opprettet kontakt med Tromsdal allmenningsstyre da de skal ivareta bruksberettigede med virkesrett i Tromsdal allmenning. Saken er av prinsipiell betydning og Norges fjellstyresamband som er fjellstyrenes fellesorganisasjon har vedtatt å dele den juridiske kostnaden i forbindelse med saken. I 2021 utgjør fjellstyrets andel av dette kr 22750 (132032).

 

8.3. Befaringer

Med bakgrunn i fjellstyrets vedtak om ”100-års-setervoll” ble det i  juni foretatt  en befaring i Volhaug statsallmenning til Hestgreivollen. Med på befaring var også repr. Statskog, allmenningstyret og eier av huset på vollen. Fra fjellstyret deltok fjellstyreleder og fjelloppsyn. Formålet var å se på hva som kan gjøres for å bevare setervollpreget, det vil si rydde småskog som er i ferd med å vokse opp for å opprettholde setervollområdet, samt hogst av stor skog som stenger utsyn mot vest. Det er også et mål å få opp sittebenker/bord og kanskje ild/grillsted på vollen.

 

8.4. Saksbehandling og forvaltning.

Fjellstyret har brukt  tid og ressurser på å øke egen kompetanse på saksbehandling, føring og offentliggjøring av egne møteprotokoller. Fjellstyret har utfordret Norges fjellstyresamband på å utforme standard maler for saksbehandling og møteprotokoll, men inntil videre benyttes maler laget av egen administrasjon.

 

 

Fjellstyrets årsmelding er behandla i sak 16/22

Verdal, 21.04.2022

 ……………………                                                       …………………….

Ingeborg Østerås, leder                                                   Terje Aksnes, nestleder

 ………………………….                                                ……………………….

Einar A. Tromsdal, medlem                                              Anne Kolstad, medlem

 ………………………….                                                               ………………………………

Nils S. Danielsen, medlem                                                    Jon Stamnes, Daglig leder/Fjelloppsyn

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Høring:   

 

Søknad fra Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) av 12.07.21 om få ha allerede oppført samletrø  for sau stående, ved Kavelbrua i Inndal statsallmenning.

Lovhjemmel: Fjellovens §12 om grunndisponering og Forskrift om seter og tilleggsjord i statsallmenning §5.

SBS viser henviser til epost  av 10.06.21 fra Statskog, hvor de blir henstilt om å søke formelt om tillatelse til bygging av den allerede oppførte samletrøa, slik at saken blir riktig i henhold lov og forskrift.

I søknaden angir SBS at samletrøa ble oppført tidlig på 2000-tallet og senere utvidet, siste gang i 2020. De henviser til at den gang søkte allmenningstyret i Inndal om tiltaket og fikk tillatelse. SBS   beklager nå at dette ikke var rett instans å søke til, og at de bevist ikke har tatt seg til rette.

Samletrøa er som anført allerede oppført og utgjør et areal på totalt 2,5 da, og er fordelt med en halvpart som samleanlegg og den andre halvdel er drivganger/sorteringstrøer.

Vurdering:

Samletrøa er allerede oppført og anlegget er å anse som nødvendig for samling og sortering av sauer for de som har dyr på beite i statsallmenninger i  ”Sørfjella”.

Verdal fjellstyre vurder å fatte følgende vedtak:

Sørfjella bruksberettigedes saubeitelag (SBS) gis tillatelse til å ha den allerede oppførte samletrøa for sau stående på østside av Kavelbruvegen, nord for parkeringsplassen. Arealet på samletrøa utgjør totalt 2,5 da. Det opprettes avtale for samletrøa med tilhørende kart , og avtalen registreres i Statskogs festeregister.

Før Fjellstyret behandler saken sendes den på høring i henhold Seterforskriftens §5 til Statskog, Allmeningstyret, Reindriftsdistriktet og Kommunen.

Frist for merknader settes til 30.08.21.

Eventuelle merknader sendes på epost til verdal@fjellstyrene.no  innen 30.08.21 kl. 24:00

Verdal 19.07.21

For Verdal Fjellstyre

Jon Stamnes/Dagl.leder-fjelloppsyn

 

 

 

 

 

 

 MOTORFERDSEL PÅ STATSALLMENNING

Lover som regulerer motorferdsel i statsallmenning

Fjellovens ordlyd i § 12 3. ledd er som følger:

"Rett til å forby eller redusere motorferdsel i statsallmenning for andre enn Statskog SF ligg til fjellstyret. Før fjellstyret tek avgjerd, skal Statskog SF, og i tilfelle allmenningsstyret, ha hatt høve til å kome med fråsegn i saka".

Motorferdselloven § 10:

§ 10.(forholdet til grunneiere o.a.).

«Denne lov innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.»

 


Verdal fjellstyre innvilger en generell grunneiertillatelse til motorisert ferdsel i medhold av formål direkte hjemlet i motorferdsellov med tilhørende forskrift som gjelder:

 • Formål beskrevet i motorferdsellovens § 4, bl.a politi-, ambulanse- og redningstjeneste og oppsyns- og tilsynstjeneste…
 • Formål beskrevet i nasjonal motorferdselforskrift § 2, bl.a. transport av jaktutbytte ved jakt på elg og hjort…

Samt til gitte dispensasjoner med kurante formål i medhold av nasjonal forskrift som:

 • Ervervsmessig kjøring med snøskuter (§ 5 bokstav a i nasjonal forskrift)
 • Bruk av motorkjøretøy til nødvendig søk etter skadet storvilt utenom ordinær jakt ( § 3 bokstav j i nasjonal forskrift)

Fjellstyret krever i følgende tilfeller søknader til vurdering før motorferdsel kan gjennomføres og grunneiertillatelse blir gitt/begrenset/avslått:

Ved bruk av snøskuter til:

 • Transport av funksjonshemmede (§ 5 bokstav b i nasjonal forskrift)
 • Bruk av snøscooter til kjøring av transport og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)
 • Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift) forutsatt framvist kvittering på utvist vedteig fra Statskog SF
 • Kjøring i utmarksnæring for fastboende  (§ 5 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Gruppeturer på snødekt mark for pensjonister, beboere på omsorgsinstitusjoner o.l. (§ 5 bokstav f nasjonal forskrift)
 • Utkjøring og tilsyn med jervebåser (ny § 5b i nasjonal forskrift)

 

Motorferdsel som gjelder:

 • Kjøring i spesifisert utmarksnæring ( § 5a i nasjonal forskrift)
 • Transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging (§ 3 bokstav d i nasjonal forskrift)
 • Opparbeiding og preparering av skiløyper (§ 3 bokstav e i nasjonal forskrift)
 • Nødvendig transport i forbindelse med vitenskapelige undersøkelser (§ 3 bokstav f i nasjonal forskrift)
 • Alle søknader vurdert etter motorferdselloven § 6 og nasjonal forskrift § 6 (alle unntak med særlig behov inkl barmarkskjøring og fly/helikopter)

Statskog SF vil bli hørt i de saker de krever:

Etablering av snøscooterløyper/faste kjøreleier
Skiløyper som krever skogrydding
Saker som gjelder lokale bestemmelser for motorferdsel
Alle saker som gjelder barmarkskjøring og bruk av fly/helikopter, med unntak av uttransport av felt storvilt.

 

SØKNAD OM GRUNNEIERTILLATELSE MÅ SENDES FJELLSTYRET I GOD TID FØR KJØRING/TRANSPORTTIDSPUNKT. 

Husk at før søknad om dispensasjon fra Lov om motorferdsel i utmark sendes Verdal kommune, må grunneiertillatelse være innvilget fra Fjellstyret, når kjøring/motorferdsel skal foregå over statsallmenningsgrunn.

 

SØKNAD om grunneiertillatelse skal inneholde

- Søkers navn, adresse og kontaktinformasjon (e-post og telefonnummer) 

- Kart som beskriver tiltaket (kart over trasé, område for vedhogst, landing for helikopter etc.) 

- Beskrivelse av formål/behov for kjøringen 

- Ønsket tidsrom for dispensasjon 

- Regnr på snøscooter

og sendes verdal@fjellstyrene.no

 

 

 

 

retningslinjer for verdal fjellstyre ved vurdering av søknad om grunneiertillatelse for motorferdsel i statsallmenninger i verdal

Bruk av snøscooter til transport av utstyr og bagasje til egen hytte (§ 5 bokstav c i nasjonal forskrift)

For at tillatelse kan gis må følgende være oppfylt:

 1. Hytta må ligge minimum 2,5km i luftlinje fra brøyta veg. 
 2. Kartfesta kjøretrase legges ved i søknad
 3. Grunneiertillatelse gis for en vintersesong/ett år.
 4. Grunneiertillatelse kan gis fram til 15.04.
 5. Den enkelte hytteeier som har fått grunneiertillatelse skal innen 01.05. samme sesong levere rapport til fjellstyret over antall kjørte turer   (Rapport kreves som tilbakemelding slik at en har et grunnlag å forholde seg til når prøveperioden skal evalueres i 2023.) 
 6. Kjøring som ikke er i henhold til grunneiertillatelse, kommunal og nasjonale 
  retningslinjer og regelverk, eller ved mangelfull årlig rapportering kan grunneiertillatelse oppheves med øyeblikkelig virkning og/eller grunneiertillatelse kan bli nektet for en gitt periode. 

  Grunneiertillatelse kan oppheves/begrenses i spesielle perioder hvor snøscootertransport er til skade for dyreliv, natur og friluftsliv, samt hensynet til reindrifta. 

 7. All annen transport med snøscooter vil bli henvist til ervervskjørere. 
 8. Den som leier hytte på åremål jamføres med hytteeier. (leieavtale må dokumenteres)
 9. Søknadsbehandlingen er delegert til daglig leder 

 

Transport av ved fra hogst til hytte (§ 5 bokstav e i nasjonal forskrift)
Hogstbevis skal følge søknaden 
Søknadsbehandling delegert til daglig leder. 

 

For transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk til bygging i samsvar med byggetillatelse  jf Forskrift for bruk av motorkjøretøyer i utmark etc § 3 d)

kan det gis grunneiertillatelse for inntil 3 år 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Söknader om rådyrjakt ble behandlet av inatur.no med datatrekning 11.05.20

De jaktlag som fikk jakt via loddtrekninga skal ha fått beskjed fra inatur.no

For ordens skyld og som generell opplysning gjengis resulatet:

Jaktfelt                                   Jaktleder

Volhaug/Volhaug                     Linda Björnes

Hoås                                       Rune Sagvold

Inndal                                     Rolv M Hidemstredet

Inn       Fredrik A Roman

Kverndal                       Sigurd S Aabakken

 

 

 

 

 

 

 

 

Alt fiskekortsalg  kun gjennom internettportalen www.inatur.no

    Det er ingen lokale korttsalgsteder av jakt og fiskekort for Statsallmenningene i Verdal

De som eventuelt ikke får til å kjøpe kort på www.inatur.no, må ta kontakt direkte med Fjellstyrets administrasjon på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no. En løsning på slikt "problem" skal vi løse!

 

Leie av Fjellstyrets hytter

Det enkleste måte  å "booke" (leie) en  av fjellstyrets hytter på internettportalen www.inatur.no

Du søker da på "Hytter i Verdal" Du får da opp våre tre hytter med hver sin side, og kalender om når hytta er ledig. 

Du bestiller/betaler hytta direkte på "nettet"

Det som videre må gjøres er å ta kontakt med oss på telefon 99241700, for å avtale om hyttenøkler.

Jaktkortsalget er  "fritt" fra 02.10. årlig

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)Eventuelle endringer i opplegget for jaktkortsalg etter 02.10 blir offentligjort på denne web-sida.

Husk at alt jaktkortsalg for jakt mellom 10.09 og 01.10 kun foregår via Fjellstyrekontoret. Ta derfor kontakt!

Mail: verdal@fjellstyrene.no  eller på telefon til

Verdal Fjellstyre: 99 24 17 00.

Send sms til samme telefonnr. dersom du ikke får svar!

FISKESESONGEN FØLGER KALENDERÅRET!


Unntaket er sesongkort/årskort. Kjøper dette fiskekortet er det gyldig i 1 år fra kjøpsdato.

Som fiskekort er kun Værdalskortet gyldig.

Ledige hytter. Bestill og betal på www.inatur.no

Leie hytte i vinter, vinterferie - påska eller senere?
Da er det på tide å bestille. Husk at det er "førstemann til møllaprinsippet"
som gjelder. Vil du leie til på et bestemt tidspunkt er lurt å være tidlig ute!

Ta kontakt for nærmere info om hyttene, dersom du ikke finner svar på "nettet".
Tlf 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Jakt for jakt etter 02.oktober- og fiskekort selges  kun på internett via www.inatur.no Enkleste måte å kjøpe kort på! Jaktkort fra 10.09 fram til 01.10 selges kun gjennom Fjellstyrekontoret. Se nærmere på siden "Jakt"

Søk på www.natur.no - Jakt- Småviltjakt-Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre-Småviltjakt Verdal. (Ha ditt jegernr. klart når du skal kjøpe kort på internett. Jegernr. står på jergeravgiftskortet)

Jaktkortsalget "fritt" fra 02.10. Kortsalget foregår
via internett www.inatur.no Søk på www.inatur.no som beskrevet ovenfor. Vil du jakte før 02.10, må du ta kontakt med Fjellstyrekontoret på telefon 99241700 eller på mail til verdal@fjellstyrene.no

Fiskekort hele året.
Søk på www.natur.no - Fiske -Merk av Nord-Trøndelag på kartet og søk videre nedover til Fjellstyre - Fiskekort for Verdal  (Verdalskorte omfatter vatn og tjern på stastallmenningene i Verdal og på Værdalsbrukets grunn) "Klikk" så videre her.


Dersom du ikke får til å kjøpe fiskekort eller jaktkort på www.inatur.no ,ta kontakt med Fjellstyrekontoret.   Ring ev. 99241700 og avtal nærmere.

Vedr. ønske om leie av hytte:

Dersom du vil leie ei fjellstyrehytte kan du bestille/betale direkte (booke) hytta på www.inatur.no     Søk etter hytter Verdal og du finner våre 3 hytter. Om de er ledige går fram av kalenderen for den enkelte hytte. Bestillinger som allerede er kommet inn ligger inne på den enkelte hytte og kan ikke "bookes" av andre.

Det er også mulig å bestille leie av hytte utenom inatur.no, ved å kontakte Fjellstyret på mail verdal@fjellstyrene.no eller på telefon 99241700

Bestill hytte i god tid, dersom det er ei bestemt hytte og et bestemt tidsrom du vil leie.

Priser og opplysninger for den enklete hytte finner du på inatur.no og på vår webside på siden "Hytter"


Rådyrbukkejakt i tidsrommet 10.08.- 24.09.
Bukkejakt kan søkes av enkeltjeger (det er ikke lagjakt på bukk). Det stilles krav om tilgang på godkjent ettersøkshund
Jaktfelt som det kan søkes bukkejakt på er:
1. Volhaug 2. Kverndal 3. Inn 4.Leksdal- Malså. 5A.Hoås 5B.Inndal
Det fordeles mellom 1 til 2 dyr pr. jaktfelt i bukkejakta. Pris pr dyr: 850kr.

Søknadsfrist for bukkejakt: 30.04.hvert år.

Søknad om bukkejakt sendes på mail, med å oppgi navn, postadresse og epostadr., samt oppgi hvilke jaktfelt som det søkes bukkejakt på.

Verdal Fjellstyre
Postboks 16, 7651 Verdal

eller til:

E-post : verdal@fjellstyrene.no