Velkommen til Verdal Fjellstyre
Oppgave/ansvar

Administrere bruken og utnytting av retter og lunnende ("herligheter") i statsallmenning i henhold til fjelloven av 06.06. 1975 nr.31. Fjellstyret har vedtaksmyndighet i saker vedrørende småviltjakt, storviltjakt, fiske, beite, seterbruk og motorferdsel.

Sammensetning

Velges i henhold til fjelloven av kommunestyret. Valgperioden er 4 år. Fjellstyret har 5 medlemmer med personlige varamedlemmer.

Fjellstyremedlemmer 2020 -23

Ingeborg Østerås, leder    p.v.  Hilde Daleng

Einar A. Tromsdal       p.v. Anne-G. Lyngsmo

Anne Kolstad                    p.v. Arild Stenberg

Nils S. Danielsen               p.v. Ole F. Hætta

Terje Aksnes, nestleder    p.v. Signar Musum

Forvaltningsorgan

Forvaltningsloven og offentlighetslovens bestemmelser gjelder. Hvert enkelt fjellstyre er selvstendig og er ikke underlagt verken kommunal eller statlig myndighet.

Fjellkassen

Fjellstyret har en selvstendig økonomi, hvor lovfestet inntekter fra bl.a jakt, fiske og bygselstomter tilfaller fjellkassen. Utgifter til daglig drift, administrasjon o.s.v samt tiltak i statsallmenning dekkes av fjellkassen.

Fjelloppsyn

Yrkestittel for fast ansatt Fjelloppsyn/daglig leder som utfører arbeid for fjellstyret.
Har begrenset politimyndighet innenfor flere lovverk.

Ansatt Fjelloppsyn

Jon Stamnes epost: verdal@fjellstyrene.no tlf: 99241700


Statsallmenningene i Verdal ligger geografisk fordelt på 5 forskjellige områder i Verdal kommune.

Tabellen ovenfor gir en oversikt over navn på den enkelte statsallmenning og arealene.